สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แก้วยะ
 
1. นางจารวี  บัวขม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวชนนิกานต์  นินทรา
 
1. นางจารวี  บัวขม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุมินตรา  เมืองลือ
 
1. นางลัดดา  นิมไพบูลย์วัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวภัทรวดี  ใจขาว
 
1. นางจารวี  บัวขม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชกานต์  สืบจากมี
 
1. นางจารวี  บัวขม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  กาวินา
2. เด็กหญิงสุปรียา  ถาวิโร
 
1. นางจารวี  บัวขม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวรางคณา  ปัญญาทะ
 
1. นายทองสุข  หนูดา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจิดาภา  เหลือศรีจันทร์
 
1. นายทองสุข  หนูดา
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 72.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  เรียบร้อย
2. เด็กหญิงวรางคณา  ปัญญากร
3. เด็กหญิงศุภานิช  วงศ์สถาน
 
1. นางสาวเดือนนภา  ปันคำ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  คำใจ
 
1. นายทวีศักดิ์  พัฒน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 9 1. นางสาวทักษพร  ชัยวรรณ
 
1. นายทวีศักดิ์  พัฒน
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  พงษ์ตุ้ย
2. เด็กชายสุรกานต์  ขันธิ
3. เด็กชายไชยฤิทธิ์  คำอินต๊ะ
 
1. นายทศปธน  พุทธิมา
2. นางพัชรา  จินะมูล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวศิริพร  รับมา
2. นางสาวเพ็ญนภา  ตาคำ
3. เด็กชายเรวัฒน์  สมบูรณ์ชัย
 
1. นางธิดา  ฮาวปินใจ
2. นางสาวอารีรัตน์  มะโนชัย
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายนพวรรณ  ก๋าอุโมงค์
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  จิตธรรม
2. เด็กชายวีรพล  อุ่นอุโมงค์
 
1. นายทวิชาติ  กลิ่นสุวรรณ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.25 ทอง 4 1. นางสาวกุลณัฐ  ปินตาคำ
2. นายชัยวัฒน์  พรหมวงค์
3. นางสาวพัชรพร  แสงสุวรรณ
4. นางสาวมนตรา  เถาจันทร์ต๊ะ
5. นางสาวสกิจา  ล้ำวีรประเสริฐ
 
1. นางลาวัลย์  อินทรา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เหลือศรีจันทร์
 
1. นางมัณฑนา  สินธุบุญ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวนิภาภรณ์  อุดมีมั่ง
 
1. นางลาวัลย์  อินทรา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐติยา  สิมมาโครต
2. เด็กชายยุทธการณ์  เสมอใจ
 
1. นางจันทร์ตรี  เฟื่องฟู
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายจิรายุ  สา่ยวงศ์ปัญญา
2. นางสาวญาสุมินทร์  เมืองลือ
 
1. นางจันทร์ตรี  เฟื่องฟู
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุชาดา  กันทะวงศ์
2. เด็กหญิงสุนิตรา  ลามา
 
1. นายณรงค์  วรพจน์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 11 1. นางสาวณัฐฐิการ์  สินธุ์ญา
2. นางสาวทักษิณา  คำฤิทธิ์
 
1. นายณรงค์  วรพจน์
 
23 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายธนกร  บุญมา
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
24 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวธิติกาณจน์  ท้าววุฒิ
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
25 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจษฎา  อินทะจักร์
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
26 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  คำใจ
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
27 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวธิติกาณจน์  ท้าววุฒิ
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
28 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร  บุญมา
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
29 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเจษฎา  อินทะจักร์
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
30 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  คำใจ
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  การสวน
2. เด็กหญิงศิรินญา  จันโสดา
3. เด็กหญิงสุรางคณา  พรหมมา
 
1. นางวิมล  มานะแซม
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71.9 เงิน 7 1. นางสาวนิตยา  สนโศก
2. นางสาววนัดดา  วงศ์ตุ้ย
3. นางสาววรรณวิสา  ทองรอด
 
1. นางวิมล  มานะแซม
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  แก้วตา
2. เด็กหญิงปวีณา  ไชยพนัส
3. เด็กชายวิเชียร  จินา
 
1. นายทศปธน  พุทธิมา
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณกมณ  เกียรติศิริศักดิ์
2. นางสาวพิจิตรา  สุดสายตา
3. นางสาวอาริษา  เสาร์ไพศรี
 
1. นางณัฏฐ์ชนิน  วิชาเจริญ
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  กันทะวงศ์
2. เด็กหญิงรหัสวรรษ  นินทรา
 
1. นางอุริษา  ชูเกียรติศิริ
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดอนปัน
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  อินตะกูล
 
1. นายชนะภัย  ศิริ
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 45.38 เข้าร่วม 5 1. นางสาวพรรณิภา  วงศ์สายแก้ว
2. นางสาวอรรัมภา  ทาศรีวิชัย
 
1. นายชนะภัย  ศิริ
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนารัตน์  มะโนคำ
2. นายพรประชา  พรมประดิษฐ์
3. นายรัตนพนธ์  มะโนคำ
 
1. นายธาฏี  กองเจริญ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวราวรรณ  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  น้อยสะบุ๋ง
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 4 1. นางสาวณัฐฌาย์  หัตถกอง
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์   น้อยสปุ๋ง
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจำปี  ชมภูศรี
 
1. นางสุรดา  สนริ้ว
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงทิตยา  ลุงจันทร์
2. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ปารมีโมงค์
3. เด็กหญิงแสงหอมนนท์  เสือฟ้า
 
1. นางลัดดา  นิมไพบูลย์วัฒน์
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวอรพรรณ  กาวิจา
2. นางสาวอาภาภรณ์  สุริยศักดิ์
3. นางสาวเจนจิรา  อารีย์
 
1. นางลัดดา  นิมไพบูลย์วัฒน์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross Word ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกิตินันท์  เมืองชื่น
2. เด็กหญิงมณทิพย์  ตนะทิพย์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross Word ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวเพชรมรกต  ต๊ะนันกลาง
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ’