สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เทพแก้ว
 
1. นางพัชราภรณ์  มูลละ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวทักศิณา  ครอบบัวบาน
 
1. นางพัชราภรณ์  มูลละ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุตวงศ์
 
1. นางศิริพร  ปัญญาอุ้ย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤภิญญา  คำเขียว
 
1. นางศิริพร  ปัญญาอุ้ย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  จินาอิ
 
1. นางเสาวลักษณ์  เสนยอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 6 1. นายสุทธิพงษ์  วงวิริยะ
 
1. นางเสาวลักษณ์  เสนยอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงยุวธิดา  กินร
 
1. นางศิริพร  ปัญญาอุ้ย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวปวารณา  โยปันเตี้ย
 
1. นางศิริพร  ปัญญาอุ้ย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัสยา  ทองมาก
2. เด็กหญิงพัชราภา  คำแดงไสย์
 
1. นางพัชราภรณ์  มูลละ
2. นางเสาวลักษณ์  เสนยอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกอร  ประจงพร
2. นางสาวพินิจตา  พรหมซาว
 
1. นางพัชราภรณ์  มูลละ
2. นางเสาวลักษณ์  เสนยอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัตทิกา  แก้วยองผาง
 
1. นางอัญชลี  ขัดสงคราม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรพันธ์  คำภู
 
1. นางสาววิวาห์พร  นามธง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วรรณวารี
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  คำแดง
3. เด็กชายยงยุทธ  กิติโกศล
 
1. นางสาววิวาห์พร  นามธง
2. นางอัญชลี  ขัดสงคราม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิดา  สมสนิท
2. นางสาวณัฐพร  โปธาพันธ์
3. นายศราวุฒิ  ใจพล
 
1. นางอัญชลี  ขัดสงคราม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงษ์กฤษณ์  อิทธินิพัทธ์
2. นายอภิเชษฐ์  สุธรรม
 
1. นายณัฏฐ์พงษ์  พงษ์โพธิพิทักษ์
2. นางสาววิวาห์พร  นามธง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศตวรรษ  เสาศิริ
 
1. นางอัญชลี  ขัดสงคราม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวนวีชล  โปธาชาติ
 
1. นางสาววิวาห์พร  นามธง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวรัชยา  ศรีวิชัย
2. เด็กชายอนุกูล  ชัยศรี
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ปิงชัยวงศ์
 
1. นางสาวบัวลอย  อุ่นนันกาศ
2. นางสาวสุดารัตน์  สุจา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคามิน  กินแก้ว
2. นายอภิชัย  ฟูแก้ว
3. นายเทิดพงษ์  ธรรมจี๋
 
1. นางรัตนา  อู่อรุณ
2. นางสาวอัมพิกา  ติ๊บกวาง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงมุกดามาศ  พงศ์ดา
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  กาแพร่
3. เด็กหญิงอังชริยา  ปาตีคำ
 
1. นายสรศักดิ์  ไชยเฉพาะ
2. นางสาวอัมพิกา  ติ๊บกวาง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนาภรณ์  หยุมปัญญา
2. นางสาวรุ่งอรุณ  กุยวารี
3. นายอมรินทร์  เทพวงค์
 
1. นายสมยศ  วงศ์คำมูล
2. นางสาวอัมพิกา  ติ๊บกวาง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.75 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนา  สุคำตุ่น
2. เด็กชายจิราวัฒน์  ขัดทา
3. นางสาวณิชารีย์  นันทะชัย
4. นางสาวรังสิยา  ธรรมขันแก้ว
5. นางสาววิภาดา  มาแก้ว
 
1. นายณัฐพงษ์  ตันมิ่ง
2. นายภูมิพัฒณ์  เล็กกันทา
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.25 ทอง 7 1. นายชลกานต์  ดวงคำ
2. นายภูชิต  คำแก้ว
3. นายวรากร  ปาปวน
4. นางสาวศรันณ์พร  ใจบัว
5. นางสาวสุรวดี  แสนคำ
 
1. นายณัฐพงษ์  ตันมิ่ง
2. นายภูมิพัฒณ์  เล็กกันทา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จุมปูดวง
 
1. นางสาวทับทิม  ใจอินทร์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายศรายุทธ  วงศ์ตุ้ย
 
1. นางสาวทับทิม  ใจอินทร์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.3 เงิน 13 1. เด็กหญิงฐิระกานดา  ปันวารี
2. นายสุรศักดิ์  ปวงคำ
 
1. นางสาวทับทิม  ใจอินทร์
2. นางสายพิณ  ไพรบูรณ์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นายกิตติพงษ์  เมฆโพธิ
2. นางสาววิไล  จินาจันทร์
 
1. นางสาวทับทิม  ใจอินทร์
2. นางสายพิณ  ไพรบูรณ์
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมรพัฒน์  บุญชู
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พัลวัลย์
3. เด็กชายวิทวัฒน์  ทองชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรชฏ  หมอศาสตร์
2. นายวสันต์  หมู่แม่ริม
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปริยาภัทร  มะโนวงศ์
2. นางสาวปิยาพัชร  พวงรัตน์
3. นางสาวไพรจิตรา  เรือนมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรชฏ  หมอศาสตร์
2. นายสมคิด  ไพรบูรณ์
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายคเณศร์  สินธุยะ
2. เด็กหญิงสุภรรณธิดา  สุยะพันธ์
 
1. นายสมคิด  ไพรบูรณ์
2. นายอนุพล  ศรีสงคราม
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวดวงกมล  หมื่นแสน
2. นายวัชรพงษ์  ศรีเมืองมูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรชฏ  หมอศาสตร์
2. นายสมคิด  ไพรบูรณ์
 
32 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณริสสา  นันพนัด
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
33 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายขรรค์ชัย  ผังดี
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
34 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงษ์นันท์
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
35 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมงคล  คำสุด
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
36 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิรุฬห์  บุญยืน
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
37 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมลชยา  อุตสินธุ์
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
38 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรีชา  ไชยปัตถา
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
39 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายสุริยันต์  จันทรา
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
40 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัตติกาล  มั่นคง
2. เด็กหญิงศศิธร  ไชยกันย์
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
2. นายวีระชัย  สมบัติใหม่
 
41 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นายณรงศักดิ์  คำปาบู่
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
42 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายฤทธิชัย  อินทุวัน
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
43 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  แซ่พัว
 
1. นายวีระชัย  สมบัติใหม่
 
44 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทศพร  ใจวงค์ศรี
 
1. นายวีระชัย  สมบัติใหม่
 
45 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายประยูรศักดิ์  ไหวดี
 
1. นายวีระชัย  สมบัติใหม่
 
46 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรวิทย์  กิตติวรรณ
 
1. นายวีระชัย  สมบัติใหม่
 
47 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  สมป่าสัก
2. นายจิระพงษ์  ฉางข้าวคำ
3. นายณัฐพงค์  รัตนพรม
4. นางสาวธัญวรัตน์  ญาณรัตน์
5. นายบุญชนะ  แก้วสมวาง
6. นางสาวปรางรัตน์  เสริมสุขต่อ
7. นางสาวปวีณา  ปัญญากุล
8. นางสาวพรนารายณ์  สมมะโน
9. นางสาวพรพรรณ  ปัญญาแก้ว
10. นายพัฒรัฐ  กันทะมูล
11. เด็กชายพินิจพงศ์  เพ็งเอือม
12. นางสาวมาลี  บุตรสอน
13. นางสาววรรณภา  แก้วทิพย์
14. เด็กหญิงวราพร  ไชยยอง
15. นางสาวสุทธิดา  ซาวบุญตัน
16. นายอภิสิทธิ์  กันใหม่
17. เด็กหญิงอรณ์วรรณ  ณวรรณมา
18. นางสาวอังคนาง  บุญมาเชย
19. นายเจษฎา  โปธาพันธ์
20. นางสาวเมทินี  กิจธาธัญ
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
2. นายวิศุทธิ์เกษม  แสงหงษ์
3. นายวีระชัย  สมบัติใหม่
4. นายสมยศ  วงศ์คำมูล
5. นางเฉิดฉิน  หมื่นอภัย
 
48 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายเทพประธาน  แสงจันทร์
 
1. นายวีระชัย  สมบัติใหม่
 
49 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายพิทยา  เตจ๊ะศรี
 
1. นายวีระชัย  สมบัติใหม่
 
50 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงวัชณิการ์  กันทาเจริญ
 
1. นายวีระชัย  สมบัติใหม่
 
51 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริวรรณ  ศรีวรรณงาม
 
1. นายวีระชัย  สมบัติใหม่
 
52 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญจมาศ  จินาอิ
 
1. นายวิศุทธิ์เกษม  แสงหงษ์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอินทิรา  ธรรมขันแก้ว
 
1. นายวิศุทธิ์เกษม  แสงหงษ์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายสุวิทย์  คำแดง
 
1. นายวิศุทธิ์เกษม  แสงหงษ์
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรษชล  ศรีกุณะ
2. เด็กหญิงสร้อยสังวาลย์  มูลรัตน์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สงวนกลิ่น
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นางดวงพร  แก้วสุข
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีราวรรณ  กิติวงศ์
2. นางสาวนริศรา  บุญยวง
3. นางสาวสุมิตรา  แสงบุญ
 
1. นางดวงพร  แก้วสุข
2. นายประพันธ์  วินันท์
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เตจ๊ะมา
2. เด็กหญิงปรีญา  ปัญญามูล
3. เด็กหญิงศุภัสรา  ไชยเสน
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นางดวงพร  แก้วสุข
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฏิชัย  กันทะยัด
2. นายปฐมพงค์  เดชะบุญ
3. นายสราวุฒิ  สามคำ
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นายประพันธ์  วินันท์
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.4 เงิน 4 1. เด็กชายชุติพงศ์  กลิ่นนวล
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  บุษบง
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  ใจพะยัก
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นายประพันธ์  วินันท์
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  สิงตะจักร
2. นางสาวดารุณี  คำภิโล
3. นางสาวสุนีรัตน์  แสงศรี
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นางดวงพร  แก้วสุข
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุลีวรรณ  ปั้นแสง
2. นางสาวพงศ์ผกา  โปทายี่
3. นายพรหมเพชร  สมมะโน
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นางดวงพร  แก้วสุข
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 5 1. นายอภิสิทธิ์  เศษปาง
2. นายเกียรติศักดิ์  พงค์อินทร์
 
1. นางสาววราภัสร์  จิกยอง
2. นางโสภิต  ปินตาดง
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 7 1. นายณัฐวุฒิ  ตุ้ยวงค์
2. นายสุทธิพงศ์  แก้วสุข
 
1. นางสาววราภัสร์  จิกยอง
2. นางโสภิต  ปินตาดง
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 1. นายยศพล  ยะวร
2. นายวันชาติ  น้ำค้าง
 
1. นายรวีวิทย์  สอนธรรม
2. นางโสภิต  ปินตาดง
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 7 1. เด็กชายวงศธร  ชุ่มใจ
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  ใจจา
 
1. นายธีรภัทร  ณ น่าน
2. นางสาววราภัสร์  จิกยอง
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 6 1. เด็กชายกฤตนัย  เปี้ยศรี
2. เด็กชายธนพล  ติแก้ว
 
1. นายรวีวิทย์  สอนธรรม
2. นางโสภิต  ปินตาดง
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 58.5 เข้าร่วม 6 1. นายจักรพรรดิ  ปันทา
2. นางสาวอัณศยา  อุดสม
 
1. นายธีรภัทร  ณ น่าน
2. นางโสภิต  ปินตาดง
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐานกาญจน์  ปรีชาไพศาลจิต
2. นายธีรภัทร  มณเฑียร
 
1. นายธีรภัทร  ณ น่าน
2. นางสาววราภัสร์  จิกยอง
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายอุเทน  สุภา
2. นายเทิดพงษ์  ธรรมจี๋
 
1. นายธีรภัทร  ณ น่าน
2. นางโสภิต  ปินตาดง
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายปรัชญา  ธรรมจี๋
2. นายอรรถพล  หารุคำจ๋า
 
1. นายรวีวิทย์  สอนธรรม
2. นางโสภิต  ปินตาดง
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นายณัฐวัสส์  ใจดี
 
1. นางกาญจนา  พิชยศ
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสายชล  อุ่นชาติ
 
1. นายสมบูรณ์  ศิธราชู
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพิมพ์นิภา  ศรียะยอง
 
1. นายสมบูรณ์  ศิธราชู
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 4 1. เด็กชายชาตรี  คำตุ่น
 
1. นางกาญจนา  พิชยศ
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวทิพาวรรณ  ณ ลำพูน
 
1. นางกาญจนา  พิชยศ
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนดล  หาญขว้าง
 
1. นางสาวพูนผล  แก้วจันทร์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวสุรางคนางค์   สามคำ
 
1. นางสาวพูนผล  แก้วจันทร์
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 75.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เปาชัย
2. เด็กหญิงธนัญญา   ใจใหญ่
3. เด็กชายธนาวุฒิ  คำวังพฤกษ์
4. เด็กชายธีรศักดิ์  พันธ์หลวง
5. เด็กหญิงปรารถนา  ยาไชย
 
1. MissPebie Quemada  Caingles
2. นางกาญจนา  พิชยศ
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 78.25 เงิน 4 1. นางสาวพัชรินทร์  ตันวังผาง
2. นางสาววิไลภรณ์  แสนสิทธิ์
3. นางสาวศุนิตา  รุณผาบ
4. นางสาวสิดาพร  นางทะลา
5. นายอภิชัย  ฟูแก้ว
 
1. นางกาญจนา  พิชยศ
2. นางสาวพูนผล  แก้วจันทร์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. นายศรันย์  ยอดมหาวรรณ
 
1. นางสาวพูนผล  แก้วจันทร์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วงค์ชมพู
2. เด็กชายพัชรพล  เกตุสระชัย
3. เด็กหญิงวิรีญาย์  เงินโก
 
1. นางพัชราภรณ์  มูลละ
2. นางเสาวลักษณ์  เสนยอง
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิรชา  จันทร์อินทร์
2. นางสาวพิมผกา  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวสุภาวดี  แสนป่าหมุ้น
 
1. นางพัชราภรณ์  มูลละ
2. นางเสาวลักษณ์  เสนยอง
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิวาทิพย์   อักกโชติพันธ์
2. เด็กหญิงนนทิชา  กาบเกตุ
 
1. นางกาญจนา  พิชยศ
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสิทธินันท์  กลุ่มยา
 
1. นางกาญจนา  พิชยศ
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายฉัตรชัย  ปัญญาดง
2. เด็กชายวราพงศ์  ณ ลำพูน
 
1. นางสาวพิมล  ศิลธุศัย
2. นางอัญชลี  ขัดสงคราม
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายนพกาล  กองอะรินทร์
 
1. นางสาวพิมล  ศิลธุศัย
2. นางสาววิวาห์พร  นามธง
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวิชญา  ยะวงค์แล
2. นางสาวอณัศยา  กันทาดง
 
1. นางศิริพร  ปัญญาอุ้ย
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิญญา  วิจิตรรังสรรค์
 
1. นางสาวพิมล  ศิลธุศัย
2. นางอัญชลี  ขัดสงคราม
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรณ์กมล  อิ่นปัญญา
 
1. นางสาววิวาห์พร  นามธง
2. นางอัญชลี  ขัดสงคราม
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross Word ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำภีร์
2. เด็กหญิงพัชชาภรณ์   ใจคาย
 
1. นางกาญจนา  พิชยศ