สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงมยุรี  ปาระมะ
 
1. นางสาวจารุณี  คำวิลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวมน  ลุงเสาร์
 
1. นางสาวจารุณี  คำวิลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 7 1. นางสาวเยาวเรศ  เรือนเป็ง
 
1. นางวาสนา  ไวคกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 4 1. นายจิรศักดิ์  โอดนันท์
 
1. นางมนทิรา  ณะใจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 5 1. นางสาวชลธิชา  บัวตูม
 
1. นางมนทิรา  ณะใจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  มาปินตา
2. เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ  มาปินตา
 
1. นางฉฎาภา  ศรีพฤกษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกานต์สิริ  ขัดสงคราม
2. นางสาวเกวลิน  เนตรผาบ
 
1. นางฉฎาภา  ศรีพฤกษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชมพูพล้อย
 
1. นายวรพงศ์  แสนสิงห์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวอรอนงค์  แสงบุญ
 
1. นายวรพงศ์  แสนสิงห์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจิติศักดิ์  สอนสุข
 
1. นางสาวตรียามาส  อนุชัย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 8 1. นายภัทรดนัย  ใจทาน
 
1. นางสาวตรียามาส  อนุชัย
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  วงศ์ดวงใส
2. เด็กหญิงนาถยา  สุภายอง
3. เด็กหญิงวชิรา  สุขพัฒน์
 
1. นางอนงค์นาฎ  แกระวงค์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐสุดา  ดู่สอน
2. นางสาวสุภาพร  อิ่นปัน
3. นายอรรคสิทธิ์  สุวรรณล้อม
 
1. นายวิฑูรย์  สุธรรม
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิติศักดิ์  สอนสุข
2. เด็กหญิงปนิดา  แก้วแดง
3. เด็กหญิงปรัชญา  ลังการ์พินธ์
 
1. นางรัตนา  กัลยา
2. นางสาวสุประวีณ์  คำสาร
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษวรรณ  แสนธรรม
2. นายวาทิน  ยะวงค์
3. นายสหรัฐ  วงศยา
 
1. นางสุพัตรา  วรรณมะกอก
2. นางเอื้อมพร  เตโช
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายราวิน  ใจซาว
2. นางสาวศุภร  วงศ์งาม
3. นางสาวใบเตย  มโนธง
 
1. นางจุฬารัตน์  ป้อมเสมา
2. นายวิฑูรย์  สุธรรม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปาระมี
2. เด็กหญิงฐิตาภา  แก้วยอด
3. เด็กหญิงนัทธมน  น้อยสะปุ๋ง
 
1. นางจุฬารัตน์  ป้อมเสมา
2. นางสาวชุติพร  แตะแนะ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาเพ็ญ  ดาวเรือง
2. นางสาวพิชญธิดา  ใจทัน
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  ตะนุ
 
1. นางจุฬารัตน์  ป้อมเสมา
2. นางสาวชุติพร  แตะแนะ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรพ์ณธรณ์  พันพลสิทธิ์
2. เด็กชายเจริญ  เทพรักษา
 
1. นางสาวชุติพร  แตะแนะ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายรัชชานนท์  รักมิตร
2. เด็กชายโพธิพงศ์  เนตรผาบ
 
1. นางเอื้อมพร  เตโช
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายธีระยุทธ  จี้หอม
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ปันอิ่น
 
1. นางเอื้อมพร  เตโช
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.75 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญสว่าง
2. นายชาญชัย  แก้วเล็ก
3. นางสาวมณีรัตน์  เครื่องพนัส
4. นางสาววิมลิน  แก้วตุ้ย
5. นางสาวอรไพรินทร์  ชายน้อย
 
1. นางศิริพร  วงค์หล้า
2. นางอัมพวัน  ศรีวิชัย
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.25 ทอง 6 1. นางสาวกชกร  วงศ์ชำนาญ
2. นางสาวณัฐธิดา  ปินตายอง
3. นางสาวพัชราภรณ์  ทำทอง
4. นางสาวภาณุฤทัย  ธิวงศ์ษา
5. นางสาวศิริประพร  น่านกาศ
 
1. นางทัศนีย์  ใจมา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง 7 1. เด็กชายศุภณัฐ  ตาลน้อย
 
1. นางอรัญญา  วังกี
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ปันดอนตอง
 
1. นางอรัญญา  วังกี
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.1 ทอง 4 1. เด็กชายปฎิภาณ  เกิดสว่าง
2. เด็กหญิงสุวพัชร  วุฒิพงศ์ชัยกิจ
 
1. นางกัลยารัตน์  นันต๊ะจันทร์
2. นางบุญเครือ  นามบุปผา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาววัชราภรณ์  พัฒนาศรีโรจน์
2. นายหัสฎาวุฒิ  กุลโน
 
1. นางกัลยารัตน์  นันต๊ะจันทร์
2. นางบุญเครือ  นามบุปผา
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตรกัญญา  อินกองงาม
2. นางสาวพรชุรี  สุยะพันธ์
3. นายเจตน์  โตรัตนนุกุล
 
1. นางจุฬารัตน์  ป้อมเสมา
2. นายวิทยา  โพธิพฤกษ์
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองสถิตย์
2. เด็กหญิงสุปิณญา  วันแก้ว
 
1. นายอุดม  แกระวงค์
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายพัฒนพงค์  หน่อคำ
2. นายภานุวัฒน์  กันสุยะ
 
1. นายวิทยา  โพธิพฤกษ์
 
31 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐิดา  ออแก้ว
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
 
32 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวเบญจวรรณ  ลังการ์พินธ์
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
 
33 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายศุภกิตต์  ธรรมทอง
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
 
34 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอดิศร  แก้วเล็ก
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
 
35 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธงชัย  ประทุมธา
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
 
36 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจรูญ  อะกะเรือน
 
1. นายศักดิ์ดา  แก้วกำเนิด
 
37 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฎิภาณ  กองอะรินทร์
 
1. นายศักดิ์ดา  แก้วกำเนิด
 
38 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิริยากร  หมื่นกัน
 
1. นายศักดิ์ดา  แก้วกำเนิด
 
39 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วสุนัน
 
1. นายศักดิ์ดา  แก้วกำเนิด
 
40 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรวรรณ  พันพลสิทธิ์
 
1. นายวิเศก  บุญอุปละ
 
41 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์หอม  สุเมธี
2. นางสาวน้ำฝน  กาปัญญา
3. นายพิทยุตม์  ยองปัน
4. นายสุทธิพงษ์  เทพกุณณา
5. นางสาวสุนิสา  ณ ลำพุน
6. นายอิศรางกูรณ์  ชัยยา
7. นางสาวเดือนเต็ม  ศรีกุณะ
8. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
9. นายเสกสรร  มาปินตา
10. นายเอกลักษณ์  อุ่นนันต์
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
 
42 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์หอม  สุเมธี
2. นางสาวน้ำฝน  กาปัญญา
3. นางสาวมน  ลุงเสาร์
4. นางสาวศศิวิมล  ญาณะตัน
5. นางสาวสุนิสา  ณ ลำพุน
6. นางสาวสุพรรษา  ตุงคำ
7. นางสาวอัจฉรา  อินทไชย
8. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทุนอินทร์
9. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กัณทะมูล
2. เด็กหญิงนลินี  ตาปาง
3. เด็กหญิงพัชราพรรณ  เจริญวงศ์
4. เด็กหญิงรัตติกาล  วงศ์ชำนาญ
5. เด็กหญิงรัตติกาล  ธันสม
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ติใหม่
 
1. นางลัดดา  ปัญจบุรี
2. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทรา
2. นายนนทวัฒน์  ปันน้อย
3. นายรณกฤษ  โตรัตนนุกุล
4. นางสาวรวีรรณ  สุภา
5. นางสาววิภาพร  ทองเพ็ญ
6. นายสุทิวัส  น้อยสะปุ๋ง
 
1. นางลัดดา  ปัญจบุรี
2. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงชวรินทร์  ชินนันทะรัชช์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เป็งเรือนชุม
3. เด็กหญิงบุญญาภัค  กาสุริยะ
 
1. นายสยาม  หอมโกศล
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดาภา  วุฒิรัตน์
2. นางสาวฐนิดา  ทานา
3. นางสาวอุทุมพร  แสงบุญ
 
1. นางลัดดา  ปัญจบุรี
2. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 4 1. เด็กชายธนัญชัย  กองอรินทร์
2. เด็กชายภราดร  ดาวเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  เดชบุญมาก
2. นางสาวสายพิน  ทอสาร
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายศราวุธ  เชียรพันธ์
2. นายสหรัฐ  ใจมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  เดชบุญมาก
2. นางสาวสายพิน  ทอสาร
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาณุวัฒน์  นันตา
2. นายสิทธิพล  ศรีหมื่น
 
1. นายนที  ตันกุล
2. นางนุชรินทร์  พรมรักษา
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายคิมหันต์  บัวใจ
2. นายชาญณรงค์  เทพศิริ
 
1. นายนที  ตันกุล
2. นางนุชรินทร์  พรมรักษา
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายภวินท์  สิริเบญจพันธ์
2. เด็กชายวรากร  น้อยสะปุ๋ง
 
1. นางสาวสายพิน  ทอสาร
2. นางสาวอารีรัตน์  บัวหลวง
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.7 ทองแดง 7 1. นายวิศรุต  ชาญธัญกรรม
2. นายศุภณัฐ  ศรีเรือน
 
1. นางสาวสายพิณ  ทอสาร
2. นางสาวอารีรัตน์  บัวหลวง
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยา  วงไฟสว่าง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เนตรคำยวง
3. เด็กชายเอกราช  สุคำตุ่น
 
1. นายชวัลวิทย์  วริโชติภูมินนท์
2. นางสุปราณี  ศรีตระกูลวงค์
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสายรุ้ง  กันทาซาว
2. นายเจษฎา  ยาวิละ
3. นายโภคิน  อินกองงาม
 
1. นายชวัลวิทย์  วริโชติภูมินนท์
2. นางสุปราณี  ศรีตระกูลวงค์
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุทธิกานต์  กองอรินทร์
2. นายเอกนรินทร์  มูลกาวิน
 
1. นายชวัลวิทย์  วริโชติภูมินนท์
2. นางสุปราณี  ศรีตระกูลวงค์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โคตรปาลี
 
1. Mr.Dameon  Rollins
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นางสาววรรธนา  ขนาดสาคร
 
1. Mr.Dameon  Rollins
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปันผสม
 
1. นางอัจนา  บุญเสริม
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวนิลนลิน  มณีสอน
 
1. นางอัจนา  บุญเสริม
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุวิษาย์  แสนวังคำ
 
1. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 8 1. นางสาวรสิตา  ตะเพาพงษ์
 
1. นางรำพันธุ์  ชินายะ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนิชานันท์  วรผลึก
 
1. นางจงกลณี  มณีชัย
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสสร  สุรินทร์ต๊ะ
 
1. นางจงกลณี  มณีชัย
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววราภรณ์  พรมนวล
 
1. Mr.Yusaku  Kohata
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ปาใหม่
2. เด็กชายชนะพล  รัตนพงค์
3. เด็กชายธนวิทย์  เสาร์สินธุ์
4. เด็กชายนาวิน  น้อยสะปุ๋ง
5. เด็กชายพีรวุฒิ  แก้วกันตี
6. เด็กชายวายุ  พิริยาสัยสันติ
7. เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์ดี
8. เด็กชายสรธร  วุฒิพงค์ชัยกิจ
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
2. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพภาภรณ์  แสนเสนาะ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  บัวใจ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  เมฆโปธิ
 
1. นางสาวศิริพรรณ  คำยอง
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวณัชชา  ก๊ะบุญธง
2. นางสาวน้ำฝน  แสวงการ
3. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  มาลาธวัช
 
1. นางสาวศิริพรรณ  คำยอง
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนริศรา  ปรีชาการ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ธัญสม
 
1. นางสาวเยาวภา  คำสม
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวอาภาภรณ์  พรหมพิงค์
 
1. นางสาวเยาวภา  คำสม
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เตจะฝั้น
2. เด็กชายเดชฤทธิ์  กิติเดช
 
1. นางสุทธิพร  เกียรติวิภาค
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรุณพรรณ  กัณทาสัก
 
1. นางสุทธิพร  เกียรติวิภาค
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70.82 เงิน 6 1. เด็กชายจิรายุ  ประทุมธา
 
1. นางฉายกุศล  แสนสิงห์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68.99 ทองแดง 7 1. นายกิตติพงษ์  โยตา
 
1. นางฉายกุศล  แสนสิงห์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross Word ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาววรณัน  ไชยพรหม
 
1. นางสาวเยาวภา  คำสม