รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายราเชนทร์  แซ่ตัน
 
1. นางสาวพีรยา  บุญปั๋น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. นายบุญช่วย  สมบัติรักษา
 
1. นางภริตพร  อุปนันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงเสาวณี  หนูวัน
 
1. นางสาวสายสมร  จายโจง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวชนัญญา  อภิชนาธง
 
1. นางวัลลีย์  ถาแปง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายพจน์สกร  ลาพิงค์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ฐานเหล็ก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวเพ็ญพักตร์  เพชรเจริญ
 
1. นางเสาวะณี  ดวงคำสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุภมงคล
 
1. นางพวงทอง  มาเมือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายอังกฤษ  ทิพย์มุณี
 
1. นางนภารัตน์  พัชรพิชญ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พฤติสืบ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีวงค์วรรณ
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  สุรินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  ประจงพร
2. นางสาวพินิจตา  พรหมซาว
 
1. นางพัชราภรณ์  มูลละ
2. นางเสาวลักษณ์  เสนยอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมถวิล
 
1. นายสุรศักดิ์  สุทธสุภา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายวทัญญู  อินเทศน์
 
1. นายสุเทพ  ปันเต
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวจิราวรรณ   ตุ๋นคำ
2. นางสาวประภา   ตาเจริญเมือง
3. นางสาวพิชามญชุ์   ธรรมานุวงศ์
 
1. นายจตุพล   อภิวงศ์งาม
2. นายชูศักดิ์   อุดอิ่นแก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงทักษิณา  มาลี
2. เด็กหญิงธนาศิริ  แก้วประดิษฐ์
3. เด็กหญิงพิมพ์พัชร์  ใจพิมพ์สว่าง
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางพัชรินทร์  เมืองอินทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นายกมลภู  เขาแก้ว
2. นางสาวทิพวัลย์  คำภีระ
3. นางสาวสุพัตรา  สุขร่องช้าง
 
1. นางสาวศิราพร  พุฒิเศรษฐ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไฝเครือ
2. เด็กหญิงปณิดา  เสนธรรม
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางมยุรี  สมพงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวปพิชญา  ชัยชนะ
2. นางสาววรัญญา  เตชาวงศ์
 
1. นางนัทธมน  อักษรทับ
2. นางสาวเชิญขวัญ  ปิงใจ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายเอกวัฒน์  วินันท์
 
1. นายเฉลิมชนม์  ดู่สอน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงจิราพรรณ   ใจคำ
 
1. นางวาริณี   พรมศรี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงชลหทัย  ใจคำปัน
2. เด็กชายธนภัทร  บุญธรรม
3. เด็กชายภาสกร  ไชยวงค์
 
1. นางรุ้งเบญจา  สุปินราษฎร์
2. นางอำภา  เชียงคำ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นายคามิน  กินแก้ว
2. นายอภิชัย  ฟูแก้ว
3. นายเทิดพงษ์  ธรรมจี๋
 
1. นางรัตนา  อู่อรุณ
2. นางสาวอัมพิกา  ติ๊บกวาง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทวัฒนะ
2. เด็กหญิงพนิดา  พริ้มขจีพงศ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธนันชัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี
2. นางอมรรัตน์  ตันไชย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวกฤษวรรณ  แสนธรรม
2. นายวาทิน  ยะวงค์
3. นายสหรัฐ  วงศยา
 
1. นางสุพัตรา  วรรณมะกอก
2. นางเอื้อมพร  เตโช
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกุลภัทร  ธนโชคกิตติ
2. เด็กหญิงวิทยาภรณ์  ปัญญากาศ
3. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  ผูกพัน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี
2. นางอมรรัตน์  ตันไชย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมธีวุฒิกร 1. นายณัชพล  การิน
2. นายภูวนาท  ผดุงพันธ์
3. สามเณรเดชา  การะทอง
 
1. นายประกิต  บุญอิน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงจตุพร  วงค์อุ๊ด
2. เด็กหญิงนภาพร  ขุนจันทร์
3. เด็กหญิงมนัสยา  ติ๊บมา
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวนภาเพ็ญ  ดาวเรือง
2. นางสาวพิชญธิดา  ใจทัน
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  ตะนุ
 
1. นางจุฬารัตน์  ป้อมเสมา
2. นางสาวชุติพร  แตะแนะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชัยวงค์
2. เด็กชายเ้หนือเมฆ  จี้ใจ
 
1. นางวิสารดา  ฉิมน้อย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายธวัชวงศ์  ผัดศักดิ์
2. นายปฐวรรธณ์  บุญกองรัตน์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ธีรวิทยานุกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายณัฐพล  เรือนแก้ว
2. เด็กชายธนาวุฒิ  จันทร์จาน
 
1. นายสมศักดิ์  จีปราบนันท์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  จิตธรรม
2. เด็กชายวีรพล  อุ่นอุโมงค์
 
1. นายทวิชาติ  กลิ่นสุวรรณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายชานนท์  สุต๋า
2. นายธนาชัย  พรหมอนันต์
3. นายภู  ชาติ
 
1. ม.ล.ฐากูล  ศุขสวัสดิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวฐิติมา   สมอุทัย
2. นางสาวทิพวดี   ไชยวงค์
3. นางสาวสุกัญญา    วงค์คม
 
1. นายจิราวุฒิ  ลิ้มนิวัตกุล
2. นางสาวนิตยา  สิงห์คำ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงชุตินันท์  กันทะนวล
2. เด็กหญิงดารา  หมื่นสิทธิกาศ
3. เด็กหญิงพิมพ์ตระการ  ไทยใหม่
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วงศ์ปินตา
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แก้วแดง
 
1. นางสาวธารินทร์  จันทราทิตย์
2. นายพิเชษฐ์  ใจปวน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวกิติยาธร  วิไลยวงศ์
2. นางสาวธัณยพร  สุขใจ
3. นางสาวมาลิษา  ปันนู
4. นางสาวสาวิตรี  ฟูจุมปา
5. นางสาวอนัญพร  เงินใส
 
1. นายชวลิต  กันธิยะ
2. นายพีรวุฒิ  วงค์ตันกาศ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กุณกัน
2. เด็กชายปรเมศวร์  ทิศสัก
3. เด็กชายอนุพงษ์  วรรณภิระ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  จำเริญพืช
5. เด็กชายเจษฎากร  ก้อนจันต๊ะ
 
1. นางปราณี  ไกลกลิ่น
2. นางเรวดี  ไชยวุฒิ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวรุจีรัตน์  ทัดปัญญา
2. นางสาวศรัญญา  แดงสัก
3. นายสาธิต  อินต๊ะปั๋น
4. นายอดิศักดิ์  ใจมุข
5. นางสาวเจนจิรา  สายก้อน
 
1. นางรัตนา  จารุจุณาวงศ์
2. นางสาวสุรางค์  รมหิรัญ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกันตินันท์  ศรีนา
2. นายณัฐพงษ์  คำภิชัย
3. นายวรสรณ์  วิภาษา
4. นายอธิป  สุภสินธุ์
5. นายเอกภพ  ประสมพล
 
1. นายทัศน์พล  ชื่นจิตต์
2. นายพิริยวัตร  ติใหม่
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวจักรีพร  ก๋าใจ
2. นายทวีสิทธิ์  แสงสรทวีศักดิ์
3. นางสาวธิติมา  แซ่เท้า
4. นายพุทธิพงศ์  มูลอินทร์
5. นางสาวมณีวรรณ์  แซ่โซ้ง
6. เด็กชายมาวิน  ติ๊บจันทร์
7. เด็กชายมาวิน  ติ๊บจันทร์
8. นางสาวรวินทร์นิภา  ปรานปราชญ์
9. นางสาวรัชนี  แก้วค่ำ
10. นายฤทธิ์ผล  ถนอมวรกุล
11. นางสาววารุณี  ก้องปัญญารัตน์
12. นายวีระชัย  แซ่หย่าง
13. นายสุรชาติ  ติ๊บจันทร์
14. นายสุรพล  เลาวือ
15. นางสาวสุรีรัตน์  พิทยาหาญ
16. นางสาวอรนุช  เครือสนิท
17. นายอลงกรณ์  ฉลองคุณ
18. นายอำนาจ  มณฑลนที
19. นางสาวเจนจิรา  วิสัยวัฒนา
20. นางสาวโสภาพร  สัตย์ธัญญากุล
 
1. นายธัชพล  หน่อแก้ว
2. นายนิกร  แก้วคำดี
3. นายพีรวุฒิ  วงค์ตันกาศ
4. นางวรรษมน  หน่อแก้ว
5. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกรกต   แสงผาบ
2. นายกฤชพงษ์  สีหบุตร
3. นางสาวกัญญารัตน์   ผาติสุวัณณ
4. นายคเชนทร์  สุธรรมมา
5. นางสาวจิตราภรณ์   พุทธิหนอย
6. นายชัชชัย  คร้ามพันธ์
7. นางสาวดุสิตตา  วงษ์วาน
8. นายธนกร  วิริโยฬาร
9. นายธนกฤต  เครือฟู
10. นายนคริน  ต๊ะกาบโพธิ์
11. นางสาวปราณปรียา   ศรีลองเมือง
12. นางสาวพอฝัน  ศรีวัฒน์
13. นางสาวพัฏฐ์รภา  ถาติด
14. นายภูธเนศ   ตุ้ยกาศ
15. นางสาววราภรณ์  วงค์คม
16. นางสาวสิริวิมล  สินธุมัด
17. นายอธิเบศร์  บัวใจ
18. นายอภิสิทธิ์   วิสัย
19. นายเดโชวัต  เสมอใจ
20. นายเศรษฐวุฒิ  ปินไชย
 
1. นางสาวจุไรรัตน์   ไชยวงค์
2. นางประภัสสร  พรมคำตัน
3. นางสุมาลี   ราชกรม
4. นายเจษฎาภรณ์  สิงห์โตวะนา
5. นางสาวโปรยทอง  แซ่แต้
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงจิราพร  มุ่งเอือมกลาง
 
1. นายพิเชษฐ    ฟองศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวอารยา   คำบุรี
 
1. นายทักษิณ    ล้านโรจน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ปาระมี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมโคร่ง
 
1. นายทัศน์พล  ชื่นจิตต์
2. นางมันทนา  ทาหน่อทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายนนทนันท์  อุพงค์
2. นางสาวประภัสรา  ศักดานิธิกุล
 
1. นายทัศน์พล  ชื่นจิตต์
2. นางมันทนา  ทาหน่อทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวณัฐมล   ไชยยาส้าว
2. นางสาวธนัณยา    สังข์ทอง
3. นางสาวนารีรัตน์    น่านกาศ
4. นางสาวพัชราภรณ์   แสงบุญ
5. นางสาวรวิวรรณ    ปัญโญใหญ่
6. นางสาวรุ่งระวี    จอมวงศ์
7. นางสาวศิริลักษณ์    ถาธง
8. นางสาวศิริลักษณ์    สิงห์กา
9. นางสาวสุพัตรา    บุญมาทอง
10. นางสาวอศัลยา   คำนึงสิทธิ
 
1. นายจารุพงศ์  ไพสิฐสิริรักษา
2. นางอาภรณ์   ชมภูคำ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เมืองมูล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อำมาตเอก
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทานะแจ่ม
4. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ตันหลวงกาศ
5. เด็กหญิงปฏิณญา  นันต๊ะ
6. เด็กหญิงปนัดดา  สมบุญโสด
7. เด็กหญิงพรชิตา  สาระพยอม
8. เด็กหญิงพรนัชชา  บูรณพันธุ์
9. เด็กหญิงพัชรพร  ถาน้อย
10. เด็กหญิงภาณุมาศ  ประกายเพชร์
11. เด็กหญิงรชยา  พานแก้วนรรัตน์
12. เด็กหญิงสุภาพร  น้อมกลาง
13. เด็กหญิงอรพรรณ   อ้ายใหญ่
14. เด็กหญิงอัญชณิการ์  บัวจันทร์
15. เด็กหญิงเมทิกา  จิโนเป็ง
 
1. นางวัชรากร  ทองน้อย
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายธนาวุฒิ  ลีลาธรรมสัจจะ
2. นายธวัชชัย  รุ่งเรืองสกุลลี
3. นายโสภณ  แซ่วะ
 
1. นายธัชพล  หน่อแก้ว
2. นางรัชนี  ตันมิ่ง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ยะกุณะ
2. นางสาวอริษา  สินทรธง
3. นางสาวอัญตรา  สุนจิรัตน์
 
1. นางบุญทิวา  ร้ายกลับดี
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ชมภูวิลาศ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  วังธิยอง
 
1. นางสุนทรี  พลสยม
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. นางสาวเกศวรี  สีนวล
2. นางสาวเกศสินีย์  โนชัย
 
1. นางสาวนาถปรียา  เหรียญทอง
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงณริสสา  นันพนัด
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวมัทรินทร์  ศรีประทีป
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงษ์นันท์
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวชนินาถ    นะระต๊ะ
 
1. นายณัฐพล   ศรีธนัญชัย
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ใจ๋กาศ
 
1. นางสุภารัตน์  วังพฤกษ์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวธัญพิชา  ปัญญายอง
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตต์  เอี่ยมทัด
 
1. นายดาราพงษ์   วิปันเขต
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายนพเก้า  ศรีนวลขาว
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัตติกาล  มั่นคง
2. เด็กหญิงศศิธร  ไชยกันย์
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
2. นายวีระชัย  สมบัติใหม่
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงดาริกา   จิตรรักษ์
 
1. นายณัฐพล   ศรีธนัญชัย
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายสุรพันธ์   ตันหลวงกาศ
 
1. นายณัฐพล    ศรีธนัญชัย
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายชัชวาล  แสงสรทวีศักดิ์
2. เด็กชายทรงภพ  แสนวังหลวง
3. เด็กชายวีนัส  ทากันทะ
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายบุญชู  สัตย์ธัญญากุล
2. นายพชร  ศรีสกุลเฮ้อ
3. นายพชรดนัย  ศรีสกุลเฮ้อ
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายแมนสรวง  มูลพงษ์
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายปองพล  สตางาม
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายจเร  สุภาใจ
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายนพกร  แก้วแฮ
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงแซ้บ  ลุงจาย
 
1. นายสมชาย  จอมขันเงิน
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวศิริวรรณ  แซ่เหอะ
 
1. นายสมชาย  จอมขันเงิน
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ต๊ะแสง
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายอัษฎา  เหนือเกตุ
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมธีวุฒิกร 1. นายสกาย  บัวรสสัก
 
1. นายสถาพร  ชัยวงค์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงปอย  ลุงออ
 
1. นางสุพร  จอมขันเงิน
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายกฤษดา  ชื่นอ้าย
2. นายชัยยศ  ยืนยงคีรีมาศ
3. นายฐานุกูล  วงค์วิริยะ
4. นายฐิติกร  ปัญญาเหล็ก
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จิตราธนารักษ์
6. นายณัชพล  คนตรง
7. นายนพกร  แก้วแฮ
8. เด็กหญิงน้ำใส  แซ่วะ
9. นายปฏิพรรณ  สุวรรณชัยรบ
10. เด็กชายปองพล  สตางาม
11. นายภานุพงศ์  บุญมา
12. นายภานุพงษ์  นันตา
13. นายมลฑณ  เป็งโก๊ะ
14. เด็กหญิงยุพเรศ  หล้ามี
15. นายวรวุฒิ  วังจันทร์
16. เด็กหญิงวิจิตรา  สีโอ๊ะ
17. เด็กชายสมพงษ์  วนาดำรงกร
18. นายสิทธิพล  มือแป
19. นายอนุสิกข์  แปทู
20. เด็กชายเอกพล  พรอินทร์
 
1. นางสาวฐิติพรรณ  ถามูล
2. นายนิกร  แก้วคำดี
3. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
4. นายประพันธ์  คำยา
5. นายศุภลักษณ์  ชานาง
6. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงจรรยาพร   เครือแวงมน
2. นางสาวจารุวรรณ    พูลเกตุ
3. เด็กหญิงจิรภัทร์   ศรีรัตน์
4. นางสาวฉัตรทริกา    ยาใส
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    บุญเอนก
6. นายณหภัค   กันทะอุโมงค์
7. เด็กหญิงณัฐนันท์   ต๊ะนันกลาง
8. นายณัฐวัตน์   จันทร์ตา
9. เด็กหญิงณัฐิยา   ชัยชนะ
10. เด็กหญิงดวงยิหวา    ขัตติวงศ์
11. เด็กหญิงธิสิปรียา   ชัยสวัสดิ์
12. เด็กชายนนทกร    ท้าวตัน
13. นางสาวนิศารัตน์    ยองสุวรรณ์
14. เด็กหญิงปฏิมา    ศรีวิชัย
15. เด็กหญิงปภัสสร    เฮอ
16. นายปิยพงษ์    ขันทะ
17. นายพชรพล    สมบัติใหม่
18. นางสาวพรรณราย    น่วมด้วง
19. เด็กหญิงพรรณิภา   ใจมาพรม
20. นายภานุพงศ์    คำกาศ
21. นายภานุวัฒน์   พรหมปัน
22. เด็กหญิงมณฑกาญจน์    สุขสาร
23. เด็กหญิงมุกดามาศ    ตานะ
24. เด็กชายรชตะ    ปัญญาธิคุณ
25. เด็กหญิงรักษณีย์    ตันผัด
26. เด็กหญิงวชิราภรณ์    พิงคะสัน
27. นายวรท    คำธิตา
28. เด็กชายวรัลชัย    ชุมแสง
29. เด็กชายวลิษฐ์พล    ตาวงศ์
30. เด็กหญิงวิชุดา    จันทร์อ่อน
31. นายศราวุฒิ   พิงค์แก้ว
32. เด็กหญิงศุภนิดา    วงศ์ราช
33. นายสถาพร    แสนสวะ
34. เด็กหญิงสุปรียา   อินทะโกฐิ
35. เด็กหญิงสุภัทรา   สมมะนาสัก
36. นายอภิชาต    ก๋าจา
37. เด็กหญิงเจนจิรา   สุริยะคำ
38. เด็กหญิงเดือนนภา   พุฒิเกิด
39. เด็กชายเมธาสิทธิ์    แดงสัก
40. นางสาวเมธินี    ชนะญาติ
 
1. นายวัชรินทร์   จันทร์ตา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายจักรพรรดิ์  คำมี
2. นายจเร  สุภาใจ
3. นางสาวชญานิษฐ์  จี๋ภิโร
4. นายธีรศักดิ์  เลาว้าง
5. นางสาวนภัส  อาซอง
6. นางสาวนิรยา  อีนถา
7. นายประเสริฐ  ธารนธีไพร
8. นางสาวภาวิณี  เป็งดี
9. เด็กหญิงมนัสวี  เมอแล
10. นางสาวยานิกา  จันที
11. นางสาวรัตนากร  เมืองเต็ม
12. เด็กหญิงรัตมณี  อัมพุชปฐวี
13. นายวันชัย  หน่วยอินต๊ะ
14. นายศักดิ์ชัย  ทิวงศ์ษา
15. นายสหรัฐ  คำนาสัก
16. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่วะ
17. เด็กหญิงหฤทัย  เซ็งจ่าว
18. นางสาวอทิตยาพร  สมน้อย
19. เด็กหญิงอนุธิดา  แซ่วะ
20. นายอนุสรณ์  แก้วมี
21. เด็กหญิงอมรรัตน์  วิวัฒนากุล
22. นางสาวอรชร  บุตรจุมปา
23. นางสาวอัทชยา  อุ่นมาลี
24. นางสาวอุทุมพร  สุใจ๋
25. นางสาวแพรวพรรณ  สุดสอยดาว
 
1. นายกรัณรัตน์  จันแลง
2. นางธนัญชนก  ใจสัก
3. นายนิกร  แก้วคำดี
4. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
5. นายประพันธ์  คำยา
6. นายศุภลักษณ์  ชานาง
7. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
8. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายอภิวัฒน์   มณีวรรณ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายอานุภาพ  ไววาง
 
1. นางสุพร  จอมขันเงิน
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กหญิงไอลดา  ปิ่นแก้วนาวา
 
1. นายกนก  บุญอุดม
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วสุนัน
 
1. นายศักดิ์ดา  แก้วกำเนิด
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายอภิวัฒน์   มณีวรรณ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายพีระพล  ดวงวะนา
 
1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงรักษณีย์    ตันผัด
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวนิศารัตน์    ยองสุวรรณ์
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เลาว้าง
 
1. นายกิตติธัช  แสงกิตติ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายสราวุฒิ  คำฝั้น
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  จินาอิ
 
1. นายวิศุทธิ์เกษม  แสงหงษ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวนิศารัตน์   ยองสุวรรณ์
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายอภิวัฒน์  มณีวรรณ์
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายพีระพล  ดวงวะนา
 
1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงรักษณีย์    ตันผัด
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวนันทนัช    สุทธกุล
 
1. นายชาคริต  ขำศิริ
 
93 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แผ้วจันทึก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วมาเมือง
3. เด็กหญิงจันจิรา  หัวนะราษฎร
4. เด็กชายจิณณวัตร  ปินใจ
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปัญญาพฤกษ์
6. เด็กชายณัฐพล  อุตรสัก
7. เด็กชายณัฐวัฒน์  น้อยวันนา
8. เด็กหญิงดารุณี  ปันทะ
9. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  จี้ใจ
10. เด็กหญิงธุมวดี  เขื่อนไชยศรี
11. เด็กหญิงนภาพร  หมื่นสิทธิโรจน์
12. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  พรมสวัสดิ์
13. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุยะวารี
14. เด็กหญิงปิยฉัตร  กาพันธ์สิทธิ์
15. เด็กชายพงศธร  ปั้นศิลป์
16. เด็กหญิงพรนภา  พยาเทพ
17. เด็กหญิงพรฤทัย  เชื้อเย็น
18. เด็กหญิงมนัสนันท์  พรมนันท์
19. เด็กหญิงรัตติกา  กุณะแสงคำ
20. เด็กหญิงวิมลศิริ  จี้ตะนัน
21. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เอเชีย
22. เด็กหญิงศศิธร  สุยะศักดิ์
23. เด็กหญิงศศิประพันธ์  เมืองมาหล้า
24. เด็กหญิงอรัญญา  กัลยาศรี
25. เด็กหญิงเหมวรรณ  จักขุเรื่อง
26. เด็กหญิงเอมมิกา  จะเหมาะ
27. เด็กหญิงไอลดา  ปิ่นแก้วนาวา
 
1. นายกนก  บุญอุดม
2. นางบุญจันทร์  อินทรีย์
 
94 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกนกพร  ณ ลำพูน
2. เด็กหญิงกฤษติยาพร  มณีอินทร์
3. เด็กหญิงกันตยา  ปัญญา
4. นางสาวกัลย์สุดา  ติ๊บกาศ
5. นางสาวกาญจนาพร  ปวนสิงห์
6. นางสาวกุลชา  กองสิงห์
7. นายจิรศักดิ์  ปินทีโย
8. นางสาวจิรัชญา  วุฒิเสน
9. นางสาวจุฬารัตน์  คำคล่อง
10. นายณัฐกิตก์  ศรีทองสุข
11. นายณัฐพล  นันตา
12. นางสาวณัฐริกา  กองภิวงค์
13. นางสาวดวงกมล  ลือศักดิ์
14. นายธนทัต  ใหม่หล้า
15. นายธนัท  ทูลสกุล
16. นายธนากร  วิญญายอง
17. เด็กหญิงธัญวรัตน์  หลวงคำดุก
18. นางสาวบุญฤทธิ์  ปันเจริญ
19. นางสาวปฐมาวดี  พวงสุกระ
20. นางสาวปัทมพร  ถิระวนิช
21. นายพบภัฏ  ขันคำ
22. นางสาวพราวนภา  ไพรศรี
23. เด็กหญิงพิชชาพร  วงค์จันเสือ
24. นางสาวพิมพิลา  จันทะวรรณ
25. นายพีระพล  ดวงวะนา
26. นางสาวภิญญาพัชญ์  สุวรรณดำรงผล
27. เด็กชายวงศพัทธ์  ยาวิปา
28. นายวัชรากร  มูลศรี
29. นางสาวศศิยา  มะโนใจ
30. นายศุภศิต  กัลละหะ
31. นายสถาพร  อานา
32. เด็กชายสราวุธ  คำฝั้น
33. นายสิปปกร  มาปินตา
34. นางสาวสุธากร  อนุกูลประชา
35. นางสาวสุปรียา  อินธรรมขันธ์
36. นายอลงกรณ์  มูลมั่ง
37. นางสาวอินทิรา  ขันนารัตน์
38. นางสาวเมธาพร  โตตั้ง
39. นางสาวแพรวพิรุณ  ไพรศรี
40. นายโชษิตา  คำปันนา
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
2. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงจริยาพร  ปินมา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สมพงษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำวังพฤกษ์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เกิดแดง
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์เหนือ
6. เด็กชายพัฒนพงศ์  มะโนสกุล
7. เด็กหญิงมณฑิตา  บุญวงค์
8. เด็กชายวงศกร  กันธิวัง
9. เด็กชายวงศธร  อุ่นสะกืน
10. เด็กหญิงสุรัชปภา  คำพิชัย
 
1. นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวจันทร์หอม  สุเมธี
2. นางสาวน้ำฝน  กาปัญญา
3. นายพิทยุตม์  ยองปัน
4. นายสุทธิพงษ์  เทพกุณณา
5. นางสาวสุนิสา  ณ ลำพุน
6. นายอิศรางกูรณ์  ชัยยา
7. นางสาวเดือนเต็ม  ศรีกุณะ
8. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
9. นายเสกสรร  มาปินตา
10. นายเอกลักษณ์  อุ่นนันต์
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
 
97 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงนัฐนันทน์  บัณฑิต
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เครือธง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันธิแก้ว
4. เด็กหญิงสรัลชนา  เลพัด
5. เด็กหญิงอัจฉรา  มงคล
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ปองทอง
 
1. นางสาวนภาพร   ขาวสะอาด
 
98 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวชลธิชา  สุนันต๊ะ
2. นางสาวทิพกฤตา  กัณฑาซาว
3. นางสาววราภรณ์  คำตา
4. นางสาววริศรา  ปองทอง
5. นางสาววริศรา  กัณทาซาว
6. นางสาวศิริวัฒนา  ยุวงค์
7. นางสาวสิริยากร  สิทธิโชคตระกูล
8. นางสาวสุธินี  สุภาผาบ
 
1. นางสาวนภาพร   ขาวสะอาด
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงจรัสพร  รุ่งนิชานาถ
2. เด็กหญิงจินตนา  สารใจคำ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เนตรผาบ
4. เด็กหญิงนวลผ่อง  ลุงคำ
5. เด็กหญิงพรวิไล  ฤทธิ์เดชาไพร
6. เด็กหญิงวรรัตน์  ภูเดช
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่เหอะ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ยศน้อย
9. เด็กหญิงอนุธิดา  ใจพล
10. เด็กหญิงอำไพ  ชุมภู
 
1. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
2. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวจันทร์หอม  สุเมธี
2. นางสาวน้ำฝน  กาปัญญา
3. นางสาวมน  ลุงเสาร์
4. นางสาวศศิวิมล  ญาณะตัน
5. นางสาวสุนิสา  ณ ลำพุน
6. นางสาวสุพรรษา  ตุงคำ
7. นางสาวอัจฉรา  อินทไชย
8. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทุนอินทร์
9. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงชนิกานต์   กันทากาศ
2. เด็กหญิงชลิตา    ลิสุนี
3. เด็กหญิงฐิติกานต์    จิตพรมคำ
4. เด็กหญิงธนภรณ์    พะยอม
5. เด็กหญิงนิศาชล    วุฒิวัย
6. เด็กชายบดินทร์    กันทะวงศ์
7. เด็กหญิงปิยธิดา    ลาพิงค์
8. เด็กหญิงพรศิริ    อัครบวรโชติ
9. เด็กหญิงพิมพ์อักษร   เกษมศิลป์
10. เด็กหญิงวรรณกร   ชมภูงาม
11. เด็กหญิงวันวิสา   อาษาพรหม
12. เด็กหญิงวันสิริ    เสมมหาศักดิ์
13. เด็กหญิงวิภาภัค  ตาทองแท้
14. เด็กชายวีระศักดิ์    แสนกันทะวงศ์
15. เด็กหญิงสินีนาฎ    ปาลี
16. เด็กหญิงอรปรียา   วิหารประทีป
 
1. นายกฤษฏชนม์   ปาวงค์
2. นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวกัลยารัตน์  แซ่ย่าง
2. นายจักรพรรดิ์  คำมี
3. นางสาวชญานิษฐ์  จี๋ภิโร
4. นางสาวดารา  ยอดไพรพรพนา
5. นางสาวภาวินี  เป็งดี
6. นางสาวยานิกา  จันที
7. นางสาวรจนา  ไพศาลธารา
8. นางสาวรัตนากร  เมืองเต็ม
9. นายวันชัย  หน่วยอินต๊ะ
10. นางสาวศิลาพร  ศรีย่าง
11. นายสหรัฐ  คำนาสัก
12. นายอนุสรณ์  แก้วมี
13. นางสาวอรพาน  ยืยยงคีรีมาศ
14. นางสาวอรพินท์  เลายี่ปา
15. นางสาวอาทิตยาพร  สมน้อย
16. นางสาวเดือนนภา  นาทรายขจี
 
1. นางกวีพันธ์  ฟองคำ
2. นางธนัญชนก  ใจสัก
3. นายนิกร  แก้วคำดี
4. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
5. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 1. เด็กชายเถกิงเกียรติ  หอยแก้ว
2. เด็กชายเนติพงษ์  แสงแก้วกาศ
 
1. นายบัณฑิต  ลึกกันทึก
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรษชล  ศรีกุณะ
2. เด็กหญิงสร้อยสังวาลย์  มูลรัตน์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สงวนกลิ่น
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นางดวงพร  แก้วสุข
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวจีราวรรณ  กิติวงศ์
2. นางสาวนริศรา  บุญยวง
3. นางสาวสุมิตรา  แสงบุญ
 
1. นางดวงพร  แก้วสุข
2. นายประพันธ์  วินันท์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เตจ๊ะมา
2. เด็กหญิงปรีญา  ปัญญามูล
3. เด็กหญิงศุภัสรา  ไชยเสน
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นางดวงพร  แก้วสุข
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายกมล  สิงห์สุตีน
2. นางสาววราภรณ์  อุตระ
3. นายเด่นพงศ์  แสนหวัน
 
1. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กัณทะมูล
2. เด็กหญิงนลินี  ตาปาง
3. เด็กหญิงพัชราพรรณ  เจริญวงศ์
4. เด็กหญิงรัตติกาล  วงศ์ชำนาญ
5. เด็กหญิงรัตติกาล  ธันสม
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ติใหม่
 
1. นางลัดดา  ปัญจบุรี
2. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวกมลรัตน์  สานา
2. นางสาวการะเกต  หอกิ่ง
3. นางสาวจินดา  พะโน
4. นางสาวปภาวดี  ขจรดวงมาก
5. นางสาวพิมพ์ชนก  แนชวา
6. นางสาวเกวลิน  เอิ้นทะไชย
 
1. นางฐิตินันท์  หล่อเถิน
2. นางสาวนิภาพร  ลูนละวัน
3. นางวรรณพร  บำรุงยศ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงจุลพักตร์  ทนนวงค์
2. เด็กหญิงฐิตินันต์  ทาธง
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  ติใหม่
 
1. นางสาวนิตยา  นะพินธุ์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นายกฤษฏิชัย  กันทะยัด
2. นายปฐมพงค์  เดชะบุญ
3. นายสราวุฒิ  สามคำ
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นายประพันธ์  วินันท์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายณัฐกานต์  กันทะวงค์
2. เด็กชายพงศ์นรินทร์  ชูสกุล
3. เด็กชายสรวิชญ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางศรีไว  ปาลี
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวณัฐธิดา  สมบุญโสด
2. นางสาวบุษยมาส  อินยา
3. นางสาวลินจง  ชัยวงค์สถาน
 
1. นายวินัย  ณะพรหม
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ลาแก้ว
2. เด็กหญิงวิริญญา  สุยะใหญ่
3. เด็กหญิงสุริยา  อู่เสาร์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เตวิยะ
2. นางวรรณพร  บำรุงยศ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. นายณกมณ  เกียรติศิริศักดิ์
2. นางสาวพิจิตรา  สุดสายตา
3. นางสาวอาริษา  เสาร์ไพศรี
 
1. นางณัฏฐ์ชนิน  วิชาเจริญ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ยังชีพสุจริต
2. เด็กหญิงปัทมา  วุ่ยยือ
3. เด็กหญิงมนัสพร  เลายี่ปา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เตวิยะ
2. นางสาวนิภาพร  ลูนละวัน
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. นางสาวมาริษา  แสนแก้วกาศ
2. นางสาววิภาภรณ์  ชมภูกาศ
3. นางสาวสายรุ้ง  สุภากาศ
 
1. นางสาวจันทนา  ชัยชนะ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงพิชญาภา  แสงศรีจันทร์
2. เด็กหญิงวนิสรา  ไตรรัตนวนานนท์
3. เด็กหญิงสุกุลยา  สมจันทร์
 
1. นางพัชรินทร์  อาริยะกูล
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวมลธิชา  ราชสัก
2. นายวิชัยรัตน์  ใหญ่วงศ์
3. นางสาวศิริพร  ศรีไม้
 
1. นางปริศนา  ปัญญารัตน์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายก้องภพ  มูลศรี
2. เด็กหญิงพรพิมล  ชมพู
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  กันทายวง
 
1. นางบุณยนุช  ใจบันทัด
2. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวชนิดาภา  วุฒิรัตน์
2. นางสาวฐนิดา  ทานา
3. นางสาวอุทุมพร  แสงบุญ
 
1. นางลัดดา  ปัญจบุรี
2. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายวรวิทย์  มูลรังษี
2. เด็กหญิงศศิณา  วงค์ชัย
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายสหรัตน์  บุตรละคร
2. เด็กชายสุรยุทธิ์  อุดมกัน
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายธนัชดิษย์  แสนสิงห์ชัย
2. นายพลวัฒน์  ทุนร่องช้าง
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธีรภัทร์  ปัญญาสัก
2. เด็กชายธีรภัทร์  กิตตินวกุล
 
1. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
2. นายปรีดา  ยะธิมา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณัฐริกา  ค้างกอ
2. นายรัฐพงศ์  ลิ้มตระกูล
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 1. เด็กหญิงดาปนีย์  มีคุณ
2. เด็กหญิงธาดา  ยังมั่น
 
1. นางสาวปิยวรรณ  กันทาทอง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บังคมเนตร
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แสงมณี
 
1. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
2. นายวิทยา  วรรณมะกอก
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  สันติธนวัฒน์
2. เด็กชายวีระยุทธ  จอมเมืองกาศ
 
1. นางดาราวรรณ  นนทวาสี
2. นางเบญจวรรณ  บุญสุวรรณ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกิตติพงษ์  เมาเพชรกาศ
2. นายณัฐเกียรติ  เดชหาญ
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวปั้นฝัน  ผิวจันทร์
2. นางสาวสุนิสา  มาปินตา
 
1. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
2. นายวิทยา  วรรณมะกอก
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายคณิศร    สุธรรม
2. นายวุฒิชาติ   เวทยสาร
 
1. นางจิรนันท์  ทำกล้า
2. นายทวีป    แซ่ฉิน
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วมูล
2. เด็กหญิงปวรรัตน์  จันทร์เอี่ยม
3. เด็กหญิงภัทรกร  ตาเจริญเมือง
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณฐวิทย์  แสนพรหม
2. นายณัฐพงษ์  บุญคำ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ดวงวะนา
 
1. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
2. นายปรีดา  ยะธิมา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกฤษณา  มณีจักร
2. นางสาวจารุวรรณ  วรประเสริฐ
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นายสุริยา  นิ่มตระกูล
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายชินวัตร์  จูฑะศร
2. เด็กชายณัฐธัญญนนท์  อภิรชตานนท์
3. เด็กชายอนพัทย์  ดอกพุฒ
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายจิณณพัต  จันทร์บุญเป็ง
2. นายนพชัย  ศรีบัณฑิต
3. นางสาวปริชมน  อะกะเรือน
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  มณีขัติย์
2. เด็กชายณัฐชนน  อินทนนต์
3. เด็กชายไตรทศ  เครือวงค์
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน  ส่องศรี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายทศพล  อินทจักร
2. นายนราทิป   ปัญญาแก้ว
3. นายยศสรัล   พงค์ดา
 
1. นายทวีป  แซ่ฉิน
2. นางสาวสิรัชชา  วงค์คม
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวขนิษฐา  ราชไชยยา
2. นายฉัตรทอง  ริมทอง
3. นายสุทธิพงษ์  นำพลสัก
4. นายสุวิจักขณ์  บูรณจารุพันธ์
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน  ส่องศรี
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โคตรปาลี
 
1. Mr.Dameon  Rollins
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาววีรภัทรา  คำวัง
 
1. นางอารี  เลิศจรรยารักษ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายแม็ค  เนาว์ยุ่นส์
 
1. นางสาวอลินดา  อินทร์อยู่
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวธมนวรรณ  สูตรเลข
 
1. นางเรณู  ประพันธ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงอนัญญา  คชศักดิ์
 
1. นางจุไรวรรณ  นวลนาค
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. นางสาวจำปี  ชมภูศรี
 
1. นางสุรดา  สนริ้ว
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงโสภณา  รักษามานิตชัย
 
1. นายนิคม  โท๊ะลงธง
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายศุภวิชญ์    เตชะสาร
 
1. นางนงนุช  เลิศรัตนวิจิตร
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงมนัญชญา  ผาสุข
2. เด็กหญิงวรางคณา  บุญสม
3. เด็กหญิงศุภางค์มาศ  โญกาศ
4. เด็กชายสรนันท์  อุ่นนันกาศ
5. เด็กหญิงเกวลิน  อมแย้ม
 
1. นายศยานันท์  ยารังฝั้น
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายจารุเดช  วิชิต
2. นางสาวทินารมภ์  ภัทรพงศ์ภิญโญ
3. นางสาวธิรดา  อิ่นแก้ว
4. นางสาวปรียาภรณ์  ชมภู
5. นายเกรียงศักดิ์  อุ่นบุญธรรม
 
1. นายสกล  อินทนนท์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวนุชนาถ    ใจยศเส้า
 
1. นางสาวอาภรพรรณ์  ไชยวารินทร์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกรวีณ์  ศรีโชค
 
1. นายกรีฑาวุฒิ  เขื่อนปัญญา
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวสุจีรา    กาบวัง
 
1. นางสาวณวรา  วงค์โสมะ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 58.7 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวศศิธร   จินายะ
 
1. นายฎิชมากรณ์  ยศวงค์เรือน
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวปิยะฉัตร  เขื่อนศรี
 
1. นายรุ่งสยาม  เสนางาม
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงธัญชนก  หน่วยเดชา
2. เด็กหญิงสุวพัชร  ผานดอยแดน
 
1. นายศยานันท์  ยารังฝั้น
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณัฎฐนิชา  ทะนันชัย
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีวงค์วรรณ์
 
1. นางสาวอลินดา  อินทร์อยู่
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายจักรพันธ์  ปาใหม่
2. เด็กชายชนะพล  รัตนพงค์
3. เด็กชายธนวิทย์  เสาร์สินธุ์
4. เด็กชายนาวิน  น้อยสะปุ๋ง
5. เด็กชายพีรวุฒิ  แก้วกันตี
6. เด็กชายวายุ  พิริยาสัยสันติ
7. เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์ดี
8. เด็กชายสรธร  วุฒิพงค์ชัยกิจ
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
2. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกนกวรรณ  พรหมชัย
2. นายกฤษณะ  เมธาดุก
3. นายกัมพล  ธรรมหมื่นยอง
4. นางสาวณิชยา  ทุ่มทอง
5. นายทัตพงศ์  กันทาเดช
6. นางสาวธิตาภา  ตันติวาจา
7. นายนิติพงษ์  มูลเมา
8. นางสาวพิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ
9. นายสิทธินนท์  อุ่นนันกาศ
10. นางสาวอนัตตา  เด่นดาวเรือง
 
1. นางบุณยนุช  ใจบันทัด
2. นายระนอง  ส่องศรี
3. นางเรณู  ประพันธ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกฤษณะ  อินทร์วรรณ
2. นายณัฐวุฒิ  ชมภู
3. เด็กหญิงสุธิดา  วงค์ขัติ
 
1. นางกมลพร  กุนแก้ว
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวสุภาพรรณ  ชายพฤกษ์
2. นางสาวสุวิมล  แสงหงษ์
3. นายอ่องเมือง  ลุงใจ
 
1. นายบรรเจิด  คุรุกิจ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงฐิติวัสด์  ธนันชัย
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กับเป็ง
3. เด็กหญิงเกสรกมล  จารุศุภกรกุล
 
1. นางทิพย์จิรา  วรรณธนกานต์
2. นางมยุรี  พรนิมิตร
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวดรัลพร  สุรินธรรม
2. นางสาวศกลวรรณ  เพียรการ
3. นางสาวศยามล  ยะมาวิรัญ
 
1. นางทิพย์จิรา  วรรณธนกานต์
2. นางมยุรี  พรนิมิตร
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธนาณัฐ  แสงหงษ์
2. เด็กชายพีระณัฐ  เผ่าไทย
 
1. นายอภิชาติ  หงษ์สร้อย
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณัฐชนันท์  ลอยดี
 
1. นางประกายคำ  พรหมณะ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายนาวาวิทยะ  ภควัตกร
2. เด็กชายมงคล  สุวรรณ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ไชยเทพ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาววิลาสินี  ปารมี
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  กิตติ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 1. เด็กชายนภนต์  พงษ์แจ่ม
2. เด็กชายนัทธพงศ์  แสงมณี
 
1. นางสาวปฐมพร  หอมทอง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกาญจนาพร  ริบแจ่ม
 
1. นายจุลพงศ์  ขันติพงศ์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เดชบุญ
 
1. นางสาวสุนรินทร์  สุรินทร์ศรี
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวกรณ์กมล  อิ่นปัญญา
 
1. นางสาววิวาห์พร  นามธง
2. นางอัญชลี  ขัดสงคราม
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายณัฐพงษ์  สุยะสอน
 
1. นางสุพร  จอมขันเงิน
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายณัฐพล  แสงท้าว
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายธนาธิป  ถนอมจิตดี
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  คั้งคีรี
3. เด็กหญิงศรัณยา  วันแก้ว
 
1. นางสาวอรพินท์  มีปัญญา
2. นางเกษร  ซูซูกิ
 
175 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวสายทอง  บุญนำ
2. นายเสกสรรค์  คำปา
 
1. นางนลพรรณ  ตะยะพงค์
2. นางสาวอัมพวัน  ภัทรลิขิต
 
176 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายอานันท์  แซ่ลี
2. เด็กชายเกียรติโชค  ศิริพัฒน์ธนกุล
 
1. นางนลพรรณ  ตะยะพงค์
2. นางสาวอัมพวัน  ภัทรลิขิต
 
177 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายจักรชัย  แก้วแสง
2. นายวัฒนา  มาปินตา
 
1. นางสาวพีรยา  บุญปั๋น
2. นายเฉลิมชนม์  ดู่สอน
 
178 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมา  ขัดผาบ
2. เด็กชายเอกชัย  ปินตากาศ
 
1. นายคงเดช  ขัดผาบ
2. นางสาวโศภิตา  โสเก่าข่า
 
179 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  กันจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณ
4. เด็กชายธนกร  สมพงษ์
5. เด็กชายพงศกร  พานใหญ่
6. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  สมพงษ์
7. เด็กชายอนุภาพ  ใจใหญ่
 
1. นางสาวสุรินทร์  ปัญธิญา
2. นางโมฬี  อภิวงค์งาม
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายสาวพัฒน์  แก้ววัน
 
1. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กิติกาศ
 
1. นายคงเดช  ขัดผาบ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวขวัญฤทัย  เตียงคำ
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายเสกสรรค์  คำปา
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. นางสาววาสนา  ตานะ
 
1. นางสาวสายอรุณ  โพธิศาสตร์
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายพงศกร  แก้วแสง
2. เด็กชายสุริยัน  อะกะเรือน
3. นายอุกฤษณ์  บุญสุคำ
 
1. นางพิไลรัตน์  ต๊ะมา
2. นางวัลลภา  ป่าหลวง
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. เด็กชายภัทรวรรธน์  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายสิทธิชัย  ส่งบุญสวาท
 
1. นายวรรณเศรษฐ์  กองอะิรินทร์
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายธวัชชัย  เขื่อนสกุล
2. นายธีรพงษ์  อรฟุ่น
3. นายมนต์ทวัฒน์  ชัยอุปละ
 
1. นางกานดา  เขื่อนเพ็ชร
2. นางพิไลรัตน์  ต๊ะมา