หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน เขต 2
ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

[ ทั้งหมด   19 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 1-3 ห้อง 325 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4-6 ห้อง 325 19 ส.ค. 2556 12.00-16.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 1-3 ห้อง 324 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4-6 ห้อง 324 19 ส.ค. 2556 12.00-16.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 1-3 ห้อง ห้องแนะแนว 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4-6 ห้อง ห้องแนะแนว 19 ส.ค. 2556 12.00-16.00
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 1-3 ห้อง 323 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4-6 ห้อง 323 19 ส.ค. 2556 12.00-16.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 1-3 ห้อง 321 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4-6 ห้อง 321 19 ส.ค. 2556 12.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 2 ห้อง 328 19 ส.ค. 2556 09.30-11.30
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 2 ห้อง 328 19 ส.ค. 2556 9.30-11.30
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลานหน้าห้องสหกรณ์ 19 ส.ค. 2556 9.00 เป็นต้นไป
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลานหน้าห้องสหกรณ์ 19 ส.ค. 2556 9.00 เป็นต้นไป
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลานหน้าห้องสหกรณ์ 19 ส.ค. 2556 9.00 เป็นต้นไป
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลานหน้าห้องสหกรณ์ 19 ส.ค. 2556 9.00 เป็นต้นไป
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 2 ห้อง 327 19 ส.ค. 2556 09.30-11.30
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 2 ห้อง 327 19 ส.ค. 2556 นำเสนอ 13.00 เป็นต้นไป
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4 ห้อง 347 19 ส.ค. 2556 9.00 เป็นตันไป
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4 ห้อง 347 19 ส.ค. 2556 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก ชั้น 2 ห้อง 238 19 ส.ค. 2556 09.00-10.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก ชั้น 2 ห้อง 227 19 ส.ค. 2556 09.00-10.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก ชั้น 3 ห้อง 235 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก ชั้น 3 ห้อง 235 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก ห้อง หลังอาคารร่มสัก ,หลังอาคาร2 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก ห้อง หลังอาคารร่มสัก ,หลังอาคาร2 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก ชั้น 3 ห้อง 231 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก ชั้น 3 ห้อง 231 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก ชั้น 3 ห้อง 234 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก ชั้น 3 ห้อง 234 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สนามโรงเรียน ชั้น สนามโรงเรียน ห้อง สนามโรงเรียน 19 ส.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สนามโรงเรียน ชั้น สนามโรงเรียน ห้อง สนามโรงเรียน 19 ส.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สนามโรงเรียน ชั้น สนามโรงเรียน ห้อง สนามโรงเรียน 19 ส.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สนามโรงเรียน ชั้น สนามโรงเรียน ห้อง สนามโรงเรียน 19 ส.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4 ห้อง 345 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4 ห้อง 346 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 334 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 335 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ห้อง อาเซียน 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ห้อง ห้องโสด 19 ส.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
7 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 336 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
8 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 336 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
9 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 331 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
10 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 331 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
11 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 333 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสนชั้นบน ชั้น 2 19 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
2 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสนชั้นบน ชั้น 2 19 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
3 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสนชั้นล่าง ชั้น 1 19 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
4 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสนชั้นล่าง ชั้น 1 19 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก หลังอาคาร2 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก หลังอาคาร2 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ที่ว่าการอำเภอลี้ หอประชุมอำเภอ 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
15 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอลี้ หอประชุมอำเภอ 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
16 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 ที่ว่าการอำเภอลี้ หอประชุมอำเภอ 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
17 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอลี้ หอประชุมอำเภอ 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
18 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ที่ว่าการอำเภอลี้ หอประชุมอำเภอ 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
19 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา หอประชุมราชพฤกษ์ 19 ส.ค. 2556 10.00-14.00
20 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา หอประชุมราชพฤกษ์ 19 ส.ค. 2556 10.00-14.00
21 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา หอประชุมราชพฤกษ์ 19 ส.ค. 2556 10.00-14.00
22 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา หอประชุมราชพฤกษ์ 19 ส.ค. 2556 10.00-14.00
23 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา หอประชุมราชพฤกช์ 19 ส.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
24 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา หอประชุมราชพฤกช์ 19 ส.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
25 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา หอประชุมราชพฤกช์ 19 ส.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
26 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา หอประชุมราชพฤกช์ 19 ส.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
27 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา หอประชุมราชพฤกช์ 19 ส.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
28 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา หอประชุมราชพฤกช์ 19 ส.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร40ปี 19 ส.ค. 2556 09.00น. เป็นต้นไป
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร40ปี 19 ส.ค. 2556 09.00น. เป็นต้นไป
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร40ปี 19 ส.ค. 2556 09.00น. เป็นต้นไป
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร40ปี 19 ส.ค. 2556 09.00น. เป็นต้นไป
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร40ปี 19 ส.ค. 2556 09.00น. เป็นต้นไป
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร40ปี 19 ส.ค. 2556 09.00น. เป็นต้นไป
7 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร40ปี 19 ส.ค. 2556 09.00น. เป็นต้นไป
8 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร40ปี 19 ส.ค. 2556 09.00น. เป็นต้นไป
9 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร40ปี 19 ส.ค. 2556 09.00น. เป็นต้นไป
10 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร40ปี 19 ส.ค. 2556 09.00น. เป็นต้นไป
11 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร40ปี 19 ส.ค. 2556 09.00น. เป็นต้นไป
12 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร40ปี 19 ส.ค. 2556 09.00น. เป็นต้นไป
13 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร40ปี 19 ส.ค. 2556 09.00น. เป็นต้นไป
14 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร40ปี 19 ส.ค. 2556 09.00น. เป็นต้นไป
15 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มโพร ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม4 19 ส.ค. 2556 09.00-14.00
16 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มโพร ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม3 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
17 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มโพร ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม3 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
18 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มโพร ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม4 19 ส.ค. 2556 09.00-14.00
19 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มโพร ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม4 19 ส.ค. 2556 09.00-14.00
20 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มโพร ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม2 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
21 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มโพร ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม2 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
22 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มโพร ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม2 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
23 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มโพร ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม2 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
24 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มโพร ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม1 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
25 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มโพร ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม1 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
26 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 1-3 ห้อง E-Library 19 ส.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
27 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4-6 ห้อง E-Library 19 ส.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
28 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มโพร ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม4 19 ส.ค. 2556 09.00-14.00
29 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิค 19 ส.ค. 2556 9.00 เป็นต้นไป
30 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิค 19 ส.ค. 2556 9.00 เป็นต้นไป
31 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิค 19 ส.ค. 2556 9.00 เป็นต้นไป
32 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิค 19 ส.ค. 2556 9.00 เป็นต้นไป
33 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิค 19 ส.ค. 2556 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสน ชั้น 1 ห้อง 1 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสน ชั้น 1 ห้อง 1 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสน ชั้น 1 ห้อง 7 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสน ชั้น 1 ห้อง 7 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสน ชั้น 1 ห้อง 2 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสน ชั้น 1 ห้อง 2 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสน ชั้น 2 ห้อง 5 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสน ชั้น 2 ห้อง 5 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสน ชั้น 1 ห้อง 3 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสน ชั้น 1 ห้อง 3 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
11 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสน ชั้น 1 ห้อง 5 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลานข้างสระน้ำ 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ห้องสภานักเรียน 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ห้องสภานักเรียน 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ห้องสภานักเรียน 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4 ห้อง 3 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
6 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4 ห้อง 4 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
7 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ห้องสมุด 19 ส.ค. 2556 12.00-16.00
8 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ห้องสมุด 19 ส.ค. 2556 12.00-16.00
9 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก ชั้น 2 ห้อง 3 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
10 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก ชั้น 2 ห้อง 4 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
11 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 337 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 337 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
13 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4 ห้อง 7 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
14 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4 ห้อง 8 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
15 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 338 19 ส.ค. 2556 09:00 เป็นต้นไป
16 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 338 19 ส.ค. 2556 09:00 เป็นต้นไป
17 638 การแข่งขัน Cross word (เพิ่มเติม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 19 ส.ค. 2556
18 639 การแข่งขัน Cross word (เพิ่มเติม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 19 ส.ค. 2556
19 640 การแข่งขันซูโดกุ (เพิ่มเติม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 19 ส.ค. 2556
20 641 การแข่งขันซูโดกุ (เพิ่มเติม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 19 ส.ค. 2556
21 642 การแข่งขัน A Math (เพิ่มเติม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 19 ส.ค. 2556
22 643 การแข่งขัน A Math (เพิ่มเติม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 19 ส.ค. 2556
23 644 การแข่งขันคำคม (เพิ่มเติม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 19 ส.ค. 2556
24 645 การแข่งขันคำคม (เพิ่มเติม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 19 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ร่มสัก ชั้น 1-3 ห้อง 221-215 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00น.
2 028 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ร่มสัก ชั้น 4-6 ห้อง 221-215 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]