หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lpn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวเฟื่องฟ้า ลัคนาประเสริฐโรงเรียนเวียงเจดีย์วทยากรรมการ
2. นางภัทธิรา แปงชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
3. นางสาวนิฤมล ญาวิลาศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางลาวัลย์ ขยันขายโรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวเฟื่องฟ้า ลัคนาประเสริฐโรงเรียนเวียงเจดีย์วทยากรรมการ
2. นางภัทธิรา แปงชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
3. นางสาวนิฤมล ญาวิลาศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางลาวัลย์ ขยันขายโรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณษา ชะเวียตะคุโรงเรียนเวียงเจดีย์วทยากรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ คุณานวนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบังอร มาละใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางสาวชลิดา โอดบางโรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายคำวงค์ ธารสุขจินดาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรณษา ชะเวียตะคุโรงเรียนเวียงเจดีย์วทยากรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ คุณานวนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบังอร มาละใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางสาวชลิดา โอดบางโรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางคำวงค์ ธารสุขจินดาโรงเรียนพระปริยัติธรรม พระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา บุญธรรมโรงเรียนเวียงเจดีย์วทยากรรมการ
2. นายจตุพร เหมือนฟูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางจรัสศรี เดชเจริญโรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางสาวสุภาณี วงค์ปวนโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา บุญธรรมโรงเรียนเวียงเจดีย์วทยากรรมการ
2. นายจตุพร เหมือนฟูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางจรัสศรี เดชเจริญโรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางสาวสุภาณี วงค์ปวนโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมลิวัลย์ สินธุบุญโรงเรียนเวียงเจดีย์วทยากรรมการ
2. นางอำไพ เหล่าวีระไชยโรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวณธิดา จิรัชธรรฒโชติโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายอำนาจ สีแจ๋มโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
5. นางศศินิภา พงค์นุงโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมลิวัลย์ สินธุบุญโรงเรียนเวียงเจดีย์วทยากรรมการ
2. นางอำไพ เหล่าวีระไชยโรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวณธิดา จิรัชธรรฒโชติโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายอำนาจ สีแจ๋มโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
5. นางศศินิภา พงค์นุงโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางนฤชล พิมพ์สว่างโรงเรียนเวียงเจดีย์วทยากรรมการ
2. นางกรวิไล วงศ์จันทร์ทิพย์โรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางพิชญา หล้าเป็งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราพร จันเป็งโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางนฤชล พิมพ์สว่างโรงเรียนเวียงเจดีย์วทยากรรมการ
2. นางกรวิไล วงศ์จันทร์ทิพย์โรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางพิชญา หล้าเป็งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราพร จันเป็งโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสำลี กันคำโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ ประภัสสรกุลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสภาวรรณ แก้วทิพย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
4. นางสาวสิรินทิพย์ ทำปวน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา กฐินเทศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี ทุจิโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ ประภัสสรกุลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสภาวรรณ แก้วทิพย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
4. นางศิริพร วิรมณโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา กฐินเทศโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ เลิศสมบัติพลอยโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายสุรชัย บุญเรือง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางพันนภา อุสาน์ใจโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางสาวเสาวภา โนจาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวเดือนเพ็ญ ใจบุญโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายสุรชัย บุญเรือง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางสาวเสาวภา โนจาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ เลิศสมบัติพลอยโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายสุรชัย บุญเรือง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางกาญจนา แสงอ่อน โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางพันนภา อุสาน์ใจโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางรุ่งเรือง อุดแจ่ม โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
6. นางสาวเสาวภา โนจาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวเดือนเพ็ญ ใจบุญโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายสุรชัย บุญเรือง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางกาญจนา แสงอ่อน โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางรุ่งเรือง อุดแจ่ม โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
6. นางสาวเสาวภา โนจาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจณา ปันวารี โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ไชยองการ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นายขวัญชัย พระจันทร์แย้ม โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ใจปัญญา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสุธาสินี เสนาใหม่ โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจณา ปันวารี โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ไชยองการ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นายขวัญชัย พระจันทร์แย้ม โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ใจปัญญา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสุธาสินี เสนาใหม่ โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ประเสริฐสังข์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี มูลย่อง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นายสมเพชร ใจสุยะโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
5. นายอรทัย อิสรภาพโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสมบุญ ผ่องศรีใสโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี มูลย่อง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นายสมเพชร ใจสุยะโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
5. นางอรทัย อิสรภาพ โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา สุวรรณาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายธีรวิทย์ เชียรกิจสุนทรโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางพิชยา ชูมกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา ทันสมโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
5. นายดลนชัย ยาวิชัยโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปณิดา ขัดสงครามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางบุญฑริกา วงศ์คำลือโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยพิชิต อุดคำมีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางอัจฉราภรณ์ แก้วจันทร์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสมหวัง หล้าหนักโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายพินิจ ทังสุนันท์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางรัชฎาพร จันทาเวียงโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริพรรณ บุญมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุห้าดวงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์พรรณ ยศเมาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวสุทธิพร ก้อนสินโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางวราลักษณ์ เขตสิทธิโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิลาพร จอมขันเงินโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวสุภาพร เป็งปิงโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุล โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ โพธิกาธาดาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุห้าดวงกรรมการ
5. นางสาวชนิสรา พันวันโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางศรีสมบูรณ์ สิงหนาทโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวสุภาพร เป็งปิงโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ โพธิกาธาดาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุห้าดวงกรรมการ
5. นางสาวชนิสรา พันวันโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรัฐติกาล ขวัญธนนภาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวอรนุช เรือนคำโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี พุฒจาดโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ อุปการะโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภาไลย์ ต๊ะเสาร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรัฐติกาล ขวัญจนนภาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวอรนุช เรือนคำโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี พุฒจาดโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ อุปการะโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภาไลย์ ต๊ะเสาร์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา ปัญญาฟูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายธีรพันธ์ บุญมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
3. นายสุรัติ จิตนารินทร์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางลักษณา ไชยคำร้องโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา ปัญญาฟูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายธีรพันธ์ บุญมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
3. นายสุรัติ จิตนารินทร์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางลักษณา ไชยคำร้องโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต จันทนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายสรชัช แปงแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
3. นายยุทธนา บุญทา โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายสุทน คุ้มเสมโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายจรัญ อินต๊ะกอกโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต จันทนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายสรชัช แปงแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
3. นายยุทธนา บุญทาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายสุทน คุ้มเสมโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายจรัญ อินต๊ะกอกโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต จันทนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายสรชัช แปงแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
3. นายยุทธนา บุญทาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายสุทน คุ้มเสมโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายจรัญ อินต๊ะกอกโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต จันทนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายสรชัช แปงแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
3. นายยุทธนา บุญทาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายสุทน คุ้มเสมโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายจรัญ อินต๊ะกอกโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณารักษ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายกฤษฎา วงศ์หล้าโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง พัฒนเวศน์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอังคณารักษ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายกฤษฎา วงศ์หล้าโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง พัฒนเวศน์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร พิสูจน์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวเมทินี เมาคำลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม พระธาตุห้าดวง กรรมการ
3. นางสาวอำภา เขียวดี โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นายชาญชัย จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปุณยนุช ทาตะนี โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวเมทินี เมาคำลีโรงเรียนพระปริยัติธรรม พระธาตุห้าดวงกรรมการ
3. นางสาวอำไพ สิทธิกานโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นายชาญชัย จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางนฤมล คณารีย์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายปิติพงษ์ ปิ่นแก้ว โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นายยชญ์ดิศพง วุฒิการณ์ โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางวิไลภรณ์ แก้วบุญปันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายกันตพงษ์ คำกอนแก้ว โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางจงพิศ จินาติ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นายเกื้อกูล แก้วจันทร์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสนิท ภูมาศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายศุวัชรกัณต์ กันทะตาโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชัย แก้วปวนโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายคัด จอมมณีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางดวงเดือน ใจภักดี ใจภักดี โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายศุวัชรกัณต์ กันทะตาโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชัย แก้วปวน โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวศรุถา นันตุ้ยโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุดาพร ยอดดำเนิน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางวิมลมาศ บัญฑิตกุลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ เตจ๊ะวงศ์ โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางอรพินธ์ กันทะรันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายยุทธนา เรือนสุภาธงโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุดาพร ยอดดำเนิน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางวิมลมาศ บัญฑิตกุลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ เตจ๊ะวงศ์โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางอรพินธ์ กันทะรัน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายยุทธนา เรือนสุภาธงโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสายัณห์ จันทร์ตาลบ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรัตน์ จี้ฟู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. พระสุบิน วรรณนันตาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอนุรักข์ สุขใจโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางฉวรัตน์ คำธัญโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายปิยฉัตร ไชยแก้ว โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก ประเสริฐ โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นายกันต์ชัย ปังวาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
6. พระอารักษ์ ญาณธมโมโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ เขื่อนคำโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายอนุรักข์ สุขใจโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางฉวรัตน์ คำธัญโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นายเอนก ประเสริฐ โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นายกันต์ชัย ปังวาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒฑ์ สุคัมภีร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายธนกฤต บุญทาจันทร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นายบัณฑิต ปัญญาโกษาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นายบุญสวย เสายะโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
6. นายแก้ว แก้วประเสริฐโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงกรรมการ
7. นายกันต์ชัย ปังวาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวิวัฒฑ์ สุคัมภีร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายธนกฤต บุญทาจันทร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายบัณฑิต ปัญญาโกษาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายกันต์ชัย ปังวาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญสวย เสายะโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
6. นายแก้ว แก้วประเสริฐโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายจเรรักษ์ ศรีนามโหน่งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
2. นายถาวร จินะกาศโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายจเรรักษ์ ศรีนามโหน่งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
2. นายถาวร จินะกาศโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายวุฒินันท์ ปันฟูโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
3. พระยุทธพิชัย ฐีติวีธรโรงเรียนพระปริยัติวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
4. นายถาวร จินะกาศโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
5. นายจเรรักษ์ ศรีนามโหน่งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
6. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายวุฒินันท์ ปันฟูโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
3. นายภานุเดช ปีภาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. พระยุทธพิชัย ฐิตวีโรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง กรรมการ
2. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ
3. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายจเรรักษ์ ศรีนามโหน่งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นายถาวร จินะกาศโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. พระยุทธพิชัย ฐิตวีโรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง กรรมการ
2. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ
3. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒินันท์ ปันฟูโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
2. นางอรพิน สุภาวงค์โรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวุฒินันท์ ปันฟูโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
2. นางอรพิน สุภาวงค์โรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรรมการ
3. นายจเรรักษ์ ศรีนามโหน่งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายถาวร จินะกาศโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ
2. นางอรพิน สุภาวงค์โรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรรมการ
3. นายถาวร จินากาศโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
4. นายจเรรักษ์ จินะกาศโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ
2. นายถาวร จินากาศโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นายจเรรักษ์ ศรีนามโหน่งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ
2. นายถาวร จินากาศโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นายจเรรักษ์ ศรีนามโหน่งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายณัฐนนท์ ใจยายองโรงเรียนพระเจ้าตนหลวง กรรมการ
2. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายถาวร จินะกาศโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
5. พระยุทธพิชัย ฐีติวีธรโรงเรียนพระปริยัติวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
6. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
7. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
8. นายจเรรักษ์ ศรีนามโหน่งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายณัฐนนท์ ใจยายองโรงเรียนพระเจ้าตนหลวง กรรมการ
2. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายถาวร จินะกาศโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. พระยุทธพิชัย ฐีติวีธรโรงเรียนพระปริยัติวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
6. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
7. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
8. นายจเรรักษ์ ศรีนามโหน่งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุวิท บุญอุปละโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ
2. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายวิรัตน์ ด้วงวังโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวิท บุญอุปละโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ
2. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ด้วงวังโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการ
4. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุวิท บุญอุปละโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ
2. นายธำรงค์ หน่อเรืองโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ด้วงวังโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการ
4. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิท บุญอุปละโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ
2. นายธำรงค์ หน่อเรืองโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ด้วงวังโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการ
4. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุวิท บุญอุปละโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ
2. นายธำรงค์ หน่อเรืองโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ด้วงวังโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการ
4. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวิท บุญอุปละกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายสุวิท บุญอุปละโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ
4. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ หน่อเรืองโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายสุวิท บุญอุปละโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ หน่อเรืองโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายสุวิท บุญอุปละโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ
4. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ หน่อเรืองโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายสุวิท บุญอุปละโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยาคมกรรมการ
2. นายสันติภาพ เชษฐธงโรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรรมการ
3. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยาคมกรรมการ
2. นายสันติภาพ ตันอุตม์โรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรรมการ
3. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยาคมกรรมการ
2. นายสันติภาพ ตันอุตม์โรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรรมการ
3. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยาคมกรรมการ
2. นายสันติภาพ ตันอุตม์โรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรรมการ
3. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยาคมกรรมการ
2. นายสันติภาพ ตันอุตม์โรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรรมการ
3. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยาคมกรรมการ
2. นายสันติภาพ ตันอุตม์โรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรรมการ
3. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยาคมกรรมการ
2. นายสันติภาพ ตันอุตม์โรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรรมการ
3. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยาคมกรรมการ
2. นายสันติภาพ ตันอุตม์โรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรรมการ
3. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวภารณี มานะรัตน์ โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคมกรรมการ
2. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้ว โรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรรมการ
2. นางเกื้อกูล พัฒนเวศน์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
3. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้ว โรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรรมการ
2. นางเกื้อกูล พัฒนเวศน์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
3. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายกุศล ยอดดำเนินโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายพรหม ทัฬหนิรันดร์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายชัชวาล คำวังพฤกษ์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นายโชคชัย วงศ์ชัยยาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ วงค์หลิ่งห้าโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายกุศล ยอดดำเนินโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายพรหม ทัฬหนิรันดร์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายชัชวาล คำวังพฤกษ์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นายโชคชัย วงศ์ชัยยาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ วงค์หลิ่งห้าโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล คำวังพฤกษ์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
2. นายโชคชัย วงศ์ชัยยาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นายปรีชา ด่วนติ๊บโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
4. นายกุศล ยอดดำเนินโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นายณัฐนนท์ ป้องวันโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายกุศล ยอดดำเนินโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายชัชวาล คำวังพฤกษ์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นายโชคชัย วงศ์ชัยยาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา ดวงติ๊บโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
5. นายณัฐนนท์ ป้องวันโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจิรายุ เสนาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางลำดวน ติดทะโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางเกื้อกูล พัฒนเวศน์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางสาววรรณธนา คำสุภาโรงเรียนชุมชนบ้านวังดินกรรมการ
5. นายบรรพต บัวผัดนักวิชาการเทศบาลตำบลวังดินกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางจิรายุ เสนาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวนพผกามาศ ทองขาวโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางกชกร กันตีฟองโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอนุสรา คำเตจาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณธนา คำสุภาโรงเรียนชุมชนบ้านวังดินกรรมการ
6. นายบรรพต บัวผัดนักวิชาการเทศบาลตำบลวังดินกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบรรจบ ชูมกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นางสาวศรีภรณ์ เมืองแก้วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายณัฐนนท์ ป้องวันโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางสาวเกษสุรางค์ เทพศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังดินกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวจุลีย์ จันทะโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ คนพรหมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางกชกร กันตีฟองโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐนนท์ ป้องวันโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวจุลีย์ จันทะโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ คนพรหมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางกชกร กันตีฟองโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรพินท์ พงษ์ตุ้ยโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจิรายุ เสนาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวสมพร กอนเชื้อโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวเกษสุรางค์ เทพศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังดินกรรมการ
4. นายบรรพต บัวผัดนักวิชาการเทศบาลตำบลวังดินกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจิรายุ เสนาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวสมพร กอนเชื้อโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวเกษสุรางค์ เทพศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังดินกรรมการ
4. นายบรรพต บัวผัดนักวิชาการเทศบาลตำบลวังดินกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางจิรายุ เสนาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายสุนทร บุญมีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาน บุญมีโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางเกื้อกูล พัฒนเวศน์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
5. นางกชกร กันตีฟองโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสุนทร บุญมีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาน สุุภาเปี้ยโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางเกื้อกูล พัฒนเวศน์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายสุนทร บุญมีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาน สุุภาเปี้ยโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางเกื้อกูล พัฒนเวศน์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศรีมา ชมเพื่อนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางกชกร กันตีฟองโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอนุสรา คำเตจาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายสุนทร บุญมีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาววรรณธนา คำสุภาโรงเรียนชุมชนบ้านวังดินกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศรีมา ชมเพื่อนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางกชกร กันตีฟองโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอนุสรา คำเตจาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายสุนทร บุญมีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาววรรณธนา คำสุภาโรงเรียนชุมชนบ้านวังดินกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวประภารัตน์ หล้ากาศโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายวรรษพล มะหลีแก้วโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางศิริญญา หล้าเต็นโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางสาววรัญญา ป้อมฝั้นโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ วรกัลป์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ คำหล้าโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนพดล วิชัยคำโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวปิยะธิดา พันกันทะโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรัญญา ป้อมฝั้นโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ สมุททารินทร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางศิริญญา หล้าเต็นโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ คำหล้าโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นายชนะศักดิ์ ยะแก้วโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ สมุททารินทร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางศิริญญา หล้าเต็นโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ คำหล้าโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นายชนะศักดิ์ ยะแก้วโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอำไพ หน่อเรืองโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวปิยะธิดา พันกันทะโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัญลักษณ์ รุ่งเรืองโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางศรีเริญ มีพิมพ์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายปรีชา ดวงติ๊บโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวประภารัตน์ หล้ากาศโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายวรรษพล มะหลีแก้วโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายชนะศักดิ์ ยะแก้วโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอลงกรณ์ จอมขันเงินโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายชนะศักดิ์ ยะแก้วโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางศศิธร มีสอนโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายนพดล วิชัยคำโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คำหล้าโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางศศิธร มีสอนโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายชนะศักดิ์ ยะแก้วโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉรารัตน์ ชัยมณีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายรณรงค์ ชัยห้วยห้าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ คำหล้าโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรัญญา ป้อมฝั้นโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอลงกรณ์ จอมขันเงินโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางศิริญญา หล้าเต็นโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายเสกสรร อุ่นติ๊บโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวปริยธิดา พันกันทะโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ จันทิมาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายเสกสรร อุ่นติ๊บโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ จันทิมาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายเสกสรร อุ่นติ๊บโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางวาสนา ป้องวันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางศรีเริญ มีพิมพ์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวปิยะธิดา พันกันทะโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นายชนะศักดิ์ ยะแก้วโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ วรกัลป์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายพัฒนพงศ์ อิ่นแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวิวัฒน์ วรกัลป์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายพัฒนพงศ์ อิ่นแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ป้องวันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายพัฒนพงศ์ อิ่นแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางวาสนา ป้องวันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายพัฒนพงศ์ อิ่นแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ สมุททารินทร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายพัฒนพงศ์ อิ่นแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
4. นายนิรันดร ปาละมาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางโสภิต สุวรรณโนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. Mr.Phil Pontefractโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. Mr.Davis Bartocesโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ บุญดวงโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
5. นายสุชาติ ฝ่ายเทศโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
6. MissGretchen Teroโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
7. นางโสภิต สุวรรณโนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางโสภิต สุวรรณโนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. Mr.Phil Pontefractโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. Mr.Davis Bartocesโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. MissGretchen Teroโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ บุญดวงโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
6. นายสุชาติ ฝ่ายเทศโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
7. นางโสภิต สุวรรณโนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ใหม่ทองดีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางพุทธิดา อูปอินทร์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางรุ่งนภา ใจจอมกุลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี สินธุยาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
5. นางสาวเยาวนุท ศรีวิชัยโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
6. นางสรนันท์ ยศใจสุรินทร์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายสถาพร ใหม่ทองดีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางพุทธิดา อูปอินทร์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางรุ่งนภา ใจจอมกุลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี สินธุยาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
5. นางสาวเยาวนุท ศรีวิชัยโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางบุบผา อินต๊ะขัติย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางเสาวนีย์ แสงหงษ์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวศรืญญา ต๊ะยศโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายศาสตราพิพัฒน์ ศิริภาณุกุลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางบุบผา อินต๊ะขัติย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางเสาวนีย์ แสงหงษ์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวศรืญญา ต๊ะยศโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายศาสตราพิพัฒน์ ศิริภาณุกุลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. MissJessica Lucy Beckittโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายอุดม เป้าแก้วโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางพลับพลึง จุ้มคำมูลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจจิมา ศิริสูตรโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางประคอง แสนนรินทร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. Mr.Jean F. Guichardโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายณรงค์ แก้วคำมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวมินตรา ธิจูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัญชิษฐา จอมกาศโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวธีรตา อินตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางทิวาพร ทาเศษโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวอรนุช นิลประพันธ์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร เตชะเทพโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงกรรมการ
5. นางศศิพร บุญจูบุตรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวธีรตา อินตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางทิวาพร ทาเศษโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวอรนุช นิลประพันธ์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร เตชะเทพโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงกรรมการ
5. นางศศิพร บุญจูบุตรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพรรณ ต๊ะสุภาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. MissHuang Danโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา แสงเรือนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. MissTang Hua Meiโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ทาสาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
6. MissZhou Puruiโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
7. นางสาวอัมพร นามณีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพรรณ ต๊ะสุภาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. MissHuang Danโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา แสงเรือนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. MissTang Hua Meiโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ทาสาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
6. MissZhou Puruiโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
7. นางสาวอัมพร นามณีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางแสงทอง ธนเรืองสุวรรณโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาววัชรินทร์ แก้วมูลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางสาวชื่นขวัญ แสงคำโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางแสงทอง ธนเรืองสุวรรณโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาววัชรินทร์ แก้วมูลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางสาวชื่นขวัญ แสงคำโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ เขื่อนคำโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายอนันต์ แสนใจบาลโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นายเกตุสรินทร์ บุญหนักโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นายชัชวาล ไชยอะโนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นายประทีป ยุวพัฒน์โรงเรียนบ้านปวงคำประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายพรหม ทัฬหนิรันดร์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันทิมาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางเตือนใจ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
4. นายพนมกร ไพบูลย์กิจโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายยุทธจักร วงศ์สยาโรงเรียนเวียงเจดีย์วทยากรรมการ
2. นางธวัลรัตน์ นันทะมงคลชัยโรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวรักษ์สิริ ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสาวบังอร มาละใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิฤมล ญาวิลาศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ พิมพ์โครตโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายยุทธจักร วงศ์สยาโรงเรียนเวียงเจดีย์วทยากรรมการ
2. นางธวัลรัตน์ นันทะมงคลชัยโรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวรักษ์สิริ ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสาวบังอร มาละใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิฤมล ญาวิลาศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ พิมพ์โครตโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลลักษณ์ คุณานวนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
2. นางภัทธิรา แปงชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
3. นายอำนาจ สีแจ๋มโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งนภา บุญธรรมโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ คุณานวนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
2. นางภัทธิรา แปงชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
3. นายอำนาจ สีแจ๋มโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งนภา บุญธรรมโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ วจีวงษ์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายนคร ดอกแก้วโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวสุภาพรรณ คำแปงโรงเรียนเวียงเจดีย์กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางอรุณี กุณราชาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางคณิศร แหลมไธสงโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
3. นายมานพ พิชยศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางชไมพร ชัยลังกาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางอุมาพร แก้วปวนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ เสาร์สารโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางชไมพร ชัยลังกา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางอุมาพร แก้วปวนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ เสาร์สารโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญเรือน อุดสมโรงเรียนเวียงเจดีย์วทยากรรมการ
2. นายสยาม พรหมใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางณัฐชยาพร ศรีอรรถิกานันท์โรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา ตุ่นสิงห์คำโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวภา โนจา โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉรา ตุ่นสิงห์คำ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวภา โนจาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word (เพิ่มเติม) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word (เพิ่มเติม) ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ (เพิ่มเติม) ม.1-ม.3
1. นางเอมอร ผลสนองโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา โนจาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ (เพิ่มเติม) ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉรา ตุ่นสิงห์คำ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นายเกตุสรินทร์ บุญหนักโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวภา โนจาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math (เพิ่มเติม) ม.1-ม.3
1. นางชไมพร ชัยลังกาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางอุมาพร แก้วปวนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ เสาร์สิงห์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math (เพิ่มเติม) ม.4-ม.6
1. นางชไมพร ชัยลังกาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางอุมาพร แก้วปวนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ เสาร์สิงห์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม (เพิ่มเติม) ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญเรือน อุดสมโรงเรียนเวียงเจดีย์วทยากรรมการ
2. นายสยาม พรหมใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางณัฐชยาพร ศรีอรรถิกานันท์โรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันคำคม (เพิ่มเติม) ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]