หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน เขต 2
ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางดวงใจ ญาณโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 นางสมพร บุญมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 นางสาวชลิดา โอดบาง ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 นายสยาม พรหมใจ ครู โรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5 นางสุภาพร หล้าเป็ง ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 นายอำนาจ สีแจ๋ม ครู โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 นางสาวจิราพร จันเป็ง ครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 นางศศินิภา พงค์นุช ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นางภัทธิรา แปงชัย ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นายคำวงค์ ธารสุขจินดา ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นางรุ่งนภา บุญธรรม ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
13 นางสำลี กันคำครู ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 นางอุมาพร แก้วปวน ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
15 นางสาวจริญญารักษ์ ชัยมงคล ครู โรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
16 นางสาวศิริวรรณ ประภัสสรกุล ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 นางรุ่งเรือง อุดแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
18 นางสาวอัจฉรา กฐินเทศ ครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
19 นางสาวเยาวลักษณ์ ส่งเสริม ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
20 นางโสภาวรรณ แก้วทิพย์ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21 นายสมเพชร ใจสุยะ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 นายประพันธุ์ ประเสริฐพงค์ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
23 นายอรรถพงษ์ เฟื่องฟู รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
24 นายธีรพันธ์ บุญมี ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 นางสาวญาดา มาอ้วน ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 นายอนันต์ แสนใจบาล ครู โรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 นางสาวลักษณา ชัยวงค์ ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
28 นางสาวชนิสรา พันวัน ครู โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
29 นายดลนชัย ยาวิชัย ครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
30 นางสาวสิริพรรณ บุญมี ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
31 นายชาญณรงค์ โพธิกาธาดา ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
32 นางนงพงา เตจ๊ะแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
33 นางศศิธร แป้นสุข ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
34 ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ กันทะวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
35 นายสนิท ภูมาศ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
36 นางดวงเดือน ใจภักดี ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
37 นางสาวอำภา เขียวดี ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
38 นางสาวเบญจวรรณ เตจ๊ะวงศ์ ครู โรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
39 นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์ ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
40 นายชาญชัย จันทร์อ่อน ครู โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
41 นายยุทธนา เรือนสุภาธง ครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
42 พระสุบิน จารุวณฺโณ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
43 นางสาวเมทินี เมาคำลี ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
44 นายองอาจ อินทนนท์ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
45 นางสุกานดา เหล่าทอง ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
46 นางพรสุคนธ์ ปาจุวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
47 นายพีรพล พรหมมินทร์ ครู โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
48 นายเมธา ศรีประทีป ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
49 นายบัณฑิต ปัญญาโกษา ครู โรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
50 นายดนุพล วงศ์พนัสสัก ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
51 นายนัณฐภูมิ มีสอน ครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
52 นายบุญสวย เสายะ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
53 พระทวีศักดิ์ กิตฺติญาโณ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
54 นายวิวัฒฑ์ สุคัมภีร์ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
55 นายมานะ เดชเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
56 นางวีรวรรณ วรรณเลิศ ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
57 นายเชาว์ อุปปินใจ ครู โรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
58 นายจเรรักษ์ ศรีนามโหน่ง ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
59 นางเกื้อกูล พัฒนเวศน์ ครู โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
60 นางสาวอรพิน สุภาวงศ์ ครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
61 พระยุทธพิชัย ฐิตวีโร ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
62 นายภานุเดช ปีภา ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
63 นายฉัตรชัย เหล็กตั๋ว ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
64 นายถวิล ชัยยา ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
65 นายบุญธรรม อุดสม ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งหัวช้าง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
66 นางสาวนพผกามาศ ทองขาว ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
67 นางสาวกิ่งกาน สุภาเปี้ย ครู โรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
68 นางกชกร กันตีฟอง ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
69 นายพุฒิพัฒน์ วงศ์หลิ่งห้า ครู โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
70 นางศศิธร มีสอน ครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
71 นายบุญเกิด ล้างป่า ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
72 นายพัฒนพงศ์ อิ่นแก้ว ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
73 นายสรชัช แปงแก้ว ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
74 นายนพดล วิชัยคำ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75 นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
76 นางอรุณี กุณราชา ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
77 นางเสาวนีย์ แสงหงษ์ ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
78 นายอุดม เป้าแก้ว ครู โรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
79 นางรุ่งนภา จอมใจกุล ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
80 นางสาวอรนุช นิลประพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
81 นางศศิพร บุญจูบุตร ครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
82 นางสาวศิริพร เตชะเทพ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
83 นายมนตรี สินธุยา ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
84 นายวิเชียร กุมศักดิ์ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
85 นางโสภิต สุวรรณโน ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
86 นายสุพจน์ แสนหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
87 นายสุพจน์ แสนหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
88 นางสาวเยาวนุช ศรีวิชัย ครู โรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
89 นางสาววิมล เตจาโท่น ครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
90 นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
91 นางสาวภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐ ครู โรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
92 นายสาคร โมลาดุก ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
93 นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์ ครู โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
94 นางสาวศรุดา นันตุ้ย ครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
95 นายแก้ว แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
96 นายณรงค์ แก้วคำมี ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
97 นางสุดาพร ยอดดำเนิน ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน วางแผนการจัดการแข่งขัน และสรุปรายงานผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
98 นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน
99 นางสำลี กันคำ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน
100 นางสาวกาญจณา ปันวารี ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน
101 นางสาวอัจฉรา ตุ่นสิงห์คำ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน
102 นางสาวอัญชลี ทุจิ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน
103 นางสาวพรพรรณ ปัญญา เจ้าหน้าที่วิชาการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน
104 นางอำไพ หน่อเรือง ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน
105 นางรุ่งนภา บุญธรรม ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
106 นางนฤชล พิมพ์สว่าง ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
107 นางสาวเฟื่องฟ้า ลัคนาประเสริฐ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
108 นายประพันธุ์ ประเสริฐพงค์ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
109 นางสาวเดือนเพ็ญ ใจบุญ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
110 นางชไมพร ไชยลังกา ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
111 นางศศิธร แป้นสุข ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
112 นางศรีสมบูรณ์ สิงหนาท ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
113 นางสมหวัง หล้าหนัก ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
114 นางสุกานดา เหล่าทอง ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
115 นางดวงเดือน ใจภักดี ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
116 นางวิไลภรณ์ แก้วบุญปัน ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
117 นายวิวัฒฑ์ สุคัมภีร์ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
118 นายชัชวาล ไชยอะโน ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
119 นายอนุรักข์ สุขใจ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
120 นายฉัตรชัย เหล็กตั๋ว ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
121 นางญาณี โชคไพบูลย์ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
122 นายอัตสิริ ศรีวิราช ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
123 นายนพดล วิชัยคำ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
124 นางวาสนา ป้องวัน ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
125 นางโสภิต สุวรรณโน ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
126 นางอรุณี กุณราชา ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
127 นางสาวธีรตา อินตา ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการกองกลางและรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
128 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
129 นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
130 นางวาสนา ป้องวัน ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
131 นางสาวประภารัตน์ หล้ากาศ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
132 นายวัชรินทร์ จันทิมา ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
133 นางอำไพ หน่อเรือง ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
134 ว่าที่ ร.ต. อดุลย์ กันทะวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
135 นางจิรายุ เสนา ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
136 นางสาวจุลีย์ จันทะ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
137 นางสาวมลิวัลย์ สินธุบุญ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
138 นางศรีมา ชมเพื่อน ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
139 นายประยูร วงศ์ชัย ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
140 นายวิเชียร พิสูจน์ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
141 นายอนุรักข์ สุขใจ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
142 นายสายัณห์ จันทร์ตาลบ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
143 นายสายัณห์ จันทร์ตาลบ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
144 นายนพดล วิชัยคำ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
145 นายกฤษณะ สมุททารินทร์ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
146 นายวิวัฒน์ วรกัลป์ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
147 นายอลงกรณ์ จอมขันเงิน ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
148 นายวัชรินทร์ จันทิมา ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
149 นายอัตสิริ ศรีวิราช ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
150 นายปรีชา เป็งปานันท์ ช่างครุภัณฑ์ชั้น ๓ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
151 นางสาวกฤษณภรณ์ อิ่นแก้วดวงดี ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
152 นางสังวาลย์ วังแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
153 นางรติมา ปฤษฏางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
154 ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ กันทะวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
155 นางพรสุคนธ์ ปาจุวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
156 นางสำลี กันคำ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
157 นางศศิธร แป้นสุข ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
158 นางสาวศิลาพร จอมขันเงิน ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
159 นางสาวพิมพรรณ ต๊ะสุภา ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
160 นางสาวพรพรรณ ปัญญา เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
161 นางหนึ่งฤทัย โปธา เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
162 นางสาวไพรินทร์ คำแก้ว เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
163 ว่าที่ ร.ต.หญิงพลอยไพลิน ปัญญา เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
164 นางสาวแสงดาว วงศ์ศรีใส เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
165 นางสาวอัจฉราภรณ์ เมืองคำฟู เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
166 นางจิรายุ เสนา ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
167 นางสาวพิมพ์พรรณ ยศเมา ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
168 นายประชากร เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
169 นายสุพจน์ แสนหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
170 นางสาวเฟื่องฟ้า ลัคนาประเสริฐ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
171 นายวัชรินทร์ จันทิมา ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
172 นายอัตสิริ ศรีวิราช ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
173 นางสาวศริญญา ต๊ะยศ ครู โรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
174 นางโสภิต สุวรรณโน ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
175 นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
176 นางพลับพลึง จุ้มคำมูล ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
177 นางสาวอัจฉรา กฐินเทศ ครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
178 นางสาวชนิสรา พันวัน ครู โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
179 นางสาวสุภาณี วงค์ปวน ครู โรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
180 นางสาวศรีภรณ์ เมืองแก้ว ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
181 นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผล
182 นางพรสุคนธ์ ปาจุวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผล
183 นายสมบุญ ผ่องศรีใส ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผล
184 นางสาวเดือนเพ็ญ ใจบุญ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผล
185 นางสาวอัจรารัตน์ ชัยมณี ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผล
186 นางสาวอัจฉรา ตุ่นสิงห์คำ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผล
187 นางเกื้อกูล พัฒนเวศน์ ครู โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผล
188 นางนงพงา เตจ๊ะแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผล
189 นางศุภัทธียา พรพิพัชระ ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการอำนวยการ
190 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
191 นางสังวาลย์ วังแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
192 นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
193 นายโกศล กัญญสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
194 พระไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง คณะกรรมการอำนวยการ
195 พระสิงห์ทอง ขนฺติจิตฺโต ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง คณะกรรมการอำนวยการ
196 พระอารักษ์ ญาณธรรมโม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม พระชัยยะวงศาพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
197 พระครูสุนันท์กิจจาทร ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งหัวช้าง คณะกรรมการอำนวยการ
198 นายประชากร เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
199 นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
200 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
201 นายประชากร เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
202 นางสังวาลย์ วังแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
203 นางรติมา ปฤษฏางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
204 นายโกศล กัญญสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
205 ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ กันทะวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
206 นายมานะ เดชเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
207 นายอรรถพงษ์ เฟื่องฟู รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
208 นางดวงใจ ญาณโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
209 นายสุพจน์ แสนหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
210 นายสุพจน์ แสนหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
211 นางพรสุคนธ์ ปาจุวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
212 นายอนันท สาขามุละ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
213 นายถวิล ชัยยา ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
214 นางสาวภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐ ครู โรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
215 นางสาวรัชฎาพร รุ่นบาง ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
216 นางนงพงา เตจ๊ะแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
217 นางสาววิมล เตจาโท่น ครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
218 พระทวีศักดิ์ เทวสิริ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
219 นางสมพร บุญมี ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
220 นายธีรพันธ์ บุญมี ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
221 นางสาวณัฐจีรา ดอนภิรมย์ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งหัวช้าง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
222 นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
223 นางสำลี กันคำ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
224 นางอำไพ หน่อเรือง ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
225 นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
226 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
227 นายกิติชัย วิจิตรสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
228 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
229 นายธนกฤต ตันวัฒนากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คณะกรรมการที่ปรึกษา
230 นายนฤวุฒิ นิรุตติพงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คณะกรรมการที่ปรึกษา
231 นายสุรชัย ขยัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน คณะกรรมการที่ปรึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]