รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน เขต 2
ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวเกวลี   จี้ส้ม
 
1. นางลาวัลย์  ขยันขาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายศิวกร  บุญแปง
 
1. นางรุ่งนภา  บุญธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงอริษา  มูลกาวิน
 
1. นางสาวบุญเรือน  อุดสม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายหัตถชัย   รักใหม่
 
1. นางสาวพัชรินทร์   พิมพ์โคตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงเนตรนภา  มานะเพียร
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  ลัคนาประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวนิศาลักษณ์   แก้วนินตา
 
1. นางสาววิมล  เตจาโท่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  ชนันธนะ
 
1. นางสาวณธิดา  จิรัชธรรมโชติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวภริยานันท์   ปาสุนัน
 
1. นางอำไพ  เหล่าวีระไชย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงทวีวรรณ   สิทธิกาน
2. เด็กหญิงอธิชา   บาทนอก
 
1. นางกรวิไล  วงศ์จันทร์ทิพย์
2. นางธวัลรัตน์  นันทะมงคลชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวปฐมพร    บุญเมือง
2. นายอัครชัย   ปัญญาโสด
 
1. นางกรวิไล  วงศ์จันทร์ทิพย์
2. นางธวัลรัตน์  นันทะมงคลชัย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงวาหลี   ตาดวงจิตร
 
1. นางสาวสิรินทิพย์   ทำปวน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายวรปรัชญ์  ตาสุยะ
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ใจบุญ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวอรษา  กันทาส้ม
2. นางสาวอัญชิตา   จินาเดช
3. นางสาวเกวลิน  ติ๊บวงค์
 
1. นางพันนภา  อุสาน์ใจ
2. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวสิริโสภา   เมืองใจ
2. นางสาวสุดจิตรา   จันทร์ธิมา
3. นางสาวอภิชญา   สีวิจี๋
 
1. นางสาวกาญจนา   แสงอ่อน
2. นางสาวรัชชดา   มะโนวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  ติมัน
2. เด็กหญิงวันทนีย์  เสาร์สาร
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  ชัยวรรณ์
 
1. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย
2. นางสาวสุภาวดี  ณ วันเพ็ญ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกมลวรรณ   นุ่มเกิด
2. นางสาวสินีนาฎ   น้อยสะปุ๋ง
3. นางสาวเตชินี   เขื่อนควบ
 
1. นายกฤษฎิ์ชาญ   รุ่นบาง
2. นางสาวสุดารัตน์   เปียงน้อย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  อุดกาวี
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวกาญจณา  ปันวารี
2. นางชไมพร  ชัยลังกา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายนัทธพงศ์  สิริโสภากุล
2. นายภานุวัฒน์   พงสปิน
 
1. นายจักรพงษ์   ใจปัญญา
2. นางสาวน้ำพราว   เมืองคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวศศิธร   แสนเรียบร้อย
 
1. นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายรัฐพงษ์   เยตา
 
1. นางอุมาพร  แก้วปวน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร   ตันยศ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ปูอุตรี
3. เด็กหญิงสุพัตตรา   มูลกันทา
 
1. นางกัลยา   สุวรรณา
2. นางสาวศิลาพร   จอมขันเงิน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวพัชรมณฑน์   เขื่อนคำ
2. นางสาวสุพิชชา  อุตสาพะแล
3. นางสาวเกวลิน  เมาคำลี
 
1. นางสาวปณิดา   ขัดสงคราม
2. นางศรีสมบูรณ์   สิงหนาท
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงกฤติกานต์   ตุ้ยแพร่
2. เด็กหญิงวัลภา   ธนงค์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   คำแจ้ง
 
1. นางสาววรัญญา   เป็งปิง
2. นางสาวสุภาพร   เป็งปิง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวพิมพรรณ   อินต๊ะอุ่น
2. นางสาวรัชดาภรณ์  กันทะถ้ำ
3. นางสาวอรัญญา   เจนสว่าง
 
1. นางทิพย์สุคนธ์   ทังสุนันท์
2. นายพินิจ   ทังสุนันท์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 1. สามเณรกิตติชัย  จวงหัวโทน
2. สามเณรวณิชชากร  คำเวโล
3. สามเณรอภิเดช  เสายะ
 
1. นายชาญณรงค์  โพธิกาธาดา
2. นางสาวสิริพรรณ  บุญมี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายธนพล   อุปละกุล
2. นางสาวศรินญา  ไทยกัน
3. นายอติพงษ์   ใจคำ
 
1. นางทิพย์สุคนธ์   ทังสุนันท์
2. นายพินิจ   ทังสุนันท์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายปฏิภาณ   จินาการณ์
2. นางสาวศิริพร   อุตมะ
3. นางสาวอารียา   สมบุญโสด
 
1. นายพงศ์นรินทร์   อินกองงาม
2. นางสาวอรนุช    เรือนคำ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกมลวรรณ    แสนบัวหลวง
2. นางสาววิจิตรา   เนตรยอง
3. นางสาวเจนจิรา   ธรรมป๊อก
 
1. นายพงศ์นรินทร์   อินกองงาม
2. นางศศิธร   สมบัติใหม่
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายจตุพล   ยะวา
2. เด็กชายธนชิต   ไชยมาลา
 
1. นางพิชยา   ชูมก
2. นายสุรัติ   จิตนารินทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์  ไตรรัตนศักดิ์
2. นายฐิติพงศ์   วงศ์ศรีใส
 
1. นางสาวปณิดา   ขัดสงคราม
2. นายปริญญา   ปัญญาฟู
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรพีรพงษ์  หนูเปี้ย
2. สามเณรสมชัย  สุดสอยดาว
 
1. นายเสกสรร  อุ่นติ๊บ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   วงศ์ฝั้น
2. เด็กหญิงอารดา   ธินิยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต   จันทน
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวณภัทราภรณ์   ศักดิ์สูง
2. นายประชารัตน์   ธิกันงา
3. นายอิทธิพล   ปูนะอุด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต   จันทน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายฉัตรชนก   ปัญญา
2. นางสาวนรินทร์พร   เรือนแก้ว
3. นางสาววรันดา    คำเครือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต   จันทน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สิงห์ตัน
2. เด็กหญิงทยิดา  ตาธิยะ
3. เด็กหญิงสุจิรา  อารักษ์
4. เด็กหญิงอรพรรณ   ศรีวิชัย
5. เด็กหญิงอักษราภัค  ขันสาวะดี
 
1. นางดวงเดือน  ใจภักดี
2. นางสาวอังคณารักษ์   ภูบาลชื่น
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกัญญาวีร์   ศรีวิชัย
2. นางสาวกานต์ชนก   ไชยวารี
3. นางสาวจิตรานุช   ปิ่นทอง
4. นางสาวธนภรณ์   ท้วมเนตร
5. นางสาวสมฤทัย   บัวตอง
 
1. นางดวงเดือน  ใจภักดี
2. นางสาวอังคณารักษ์  ภูบาลชื่น
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชมพูนุช   นาชายบุญ
2. นายณพดนัย   คำไทย
3. นางสาวณัฐริกา   พรมเมืองยอง
4. นายธนพล  ทิศหล้า
5. นางสาวธัญวรรณ  วิฑูรย์
 
1. นางสาวจิราวรรณ   ม่วงจันทร์
2. นางสาวอำภา   เขียวดี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวธัญสินี   แดงดำ
2. นางสาวพลอยพรรณ   กาสุนันท์
3. นายวัชระ   ทองดี
4. นางสาววัชรินทร์  อินกันหา
5. นางสาวอรุโนทัย   แสนสุข
 
1. นายวิเชียร  พิสูจน์
2. นายสนิท  ภูมาศ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นายจักรพรรณ์  ศรีชัย
2. นายสิทธิพร  กาวี
3. นางสาวสุนิษา  อุตมะ
4. นายอภิวัฒน์  ปู่แก้ว
5. นางสาวอรทัย  มูลงาม
 
1. นายปิติพงษ์  ปิ่นแก้ว
2. นายศุวัชรกัณต์  กันทะตา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวคณิศร  ป้อจุมปู
2. นายจรรยา  จันต๊ะอุตม
3. นางสาวจริญพร  ยะป้อม
4. นางสาวจิณณพัต  เลิศอนันต์
5. นางสาวณัฐธิดา  แก้วสิงห์
6. นางสาวธัญชนก  มูลบุตร
7. นายธีรพงศ์  ติมัน
8. นางสาวพรพัชชา  ไพศาลศักดิ์
9. นายภูธเนศ  กาบเกตุ
10. นายภูธเรศ  กาบเกตุ
11. นางสาวรัชณีกร  จันหนิ้ว
12. นางสาวรุ่งนภา  หม่องคำ
13. นางสาววริศรา  สมจันทร์
14. นางสาวศรัณยา  ท้วมเนตร
15. นางสาวศิวนาถ  ยะวก
16. นายศุภชัย  ต๊ะยานะ
17. นางสาวศุภชัย  ต๊ะยะนะ
18. นางสาวอไรลักษณ์  สังกะสี
19. นางสาวเกวลิน  ลาดใจ
20. นางสาวเนตรชนนี  ชัยเดช
 
1. นางดวงเดือน  ใจภักดี
2. นางนฤมล  คณารีย์
3. นางวิไลภรณ์  แก้วบุญปัน
4. นายสายัณห์  จันทร์ตาลบ
5. นางสุกานดา  เหล่าทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  มันจา
2. นายณัฐชนน  คำศิริ
3. นายณัฐวุฒิ  สันติวงศ์งาม
4. นายดนัย  ขันทะสินธุ์
5. นายธรรพ์ณกร  ปัญญา
6. นางสาวธัญพิชชา  ทะบุรี
7. นางสาวนิฐิพร  ทิพย์วัน
8. นางสาวปวีณา  กิ่งก้าน
9. นางสาวพิชญษ  ฟั่นสาย
10. นางสาวพิชญา  ทาเล่
11. เด็กชายภัคพงษ์  ป้อมฝั้น
12. นางสาวมณธกานต์  อินอุดออน
13. นางสาววรัทชนันท์  ใจยะ
14. นางสาววาสินี  อุดถา
15. นายศักดินนท์  วงษ์วาน
16. นายศิวกร  จันธิยะ
17. นายสิทธิกร  ปินต๊ะปา
18. นางสาวหทัยรัตน์  คำมูล
19. นายเถลิงศักดิ์  บุศยบุตร
20. นางสาวเสาวภา  พิทักษ์วงศ์
 
1. นางนฤมล  คณารีย์
2. นางปุญอนุช  นาตะนี
3. นายวิเชียร  พิสูจน์
4. นายสายัณห์  จันทร์ตาลบ
5. นางสุดาพร  ยอดดำเนิน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มาอ้าย
 
1. นายศุวัชรกัณต์  กันทะตา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวชฎาภรณ์  เสาร์เทพ
 
1. นายศุวัชรกัณต์  กันทะตา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวธันย์ชนก    อินทะนุ
2. นายนันทวัฒน์    เตจ๊ะ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์
2. นางสาวอำภา   เขียวดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายภูพาน  พิมพา
2. นางสาวศรวณีย์   ใจแก้ว
 
1. นางอรพินธ์   กันทะรัน
2. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกฤษดาพร  จ๊ะถา
2. นางสาวกัญจนพร  กาปัญญา
3. นางสาวบุญสิดา  ดิ๊พอ
4. นางสาวปรมาภรณ์  มะโนตัน
5. นางสาวปวีณา  ทิพย์อินทร์
6. นางสาววันวิสา  หล้าธิ
7. นางสาวศรีสุดา  พรมคำ
8. นางสาวสุดารัตน์  สุจาดึก
9. นางสาวเจนจิรา  ลือโขง
10. นางสาวเบญจรัตน์  หมูคำ
 
1. นายสนิท  ภูมาศ
2. นายสายัณห์  จันทร์ตาลบ
3. นางสุกานดา  เหล่าทอง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เมืองคำ
2. นางสาวกมลชนก  ชัยงาม
3. นางสาวกรกนก  นันทะชมภู
4. นางสาวกัญจนพร  ปะอ้าย
5. นางสาวจิตรานุช  มณีสาร
6. นางสาวจิรัชญา  อุปปา
7. นางสาวธัญสุดา  เส้าเปา
8. นางสาวนิชานุช  ฟุ่มเฟือย
9. นางสาวปภาวดี  ปวนปันคำ
10. นายพิทักษ์  แก้วกัลยา
11. นางสาวมณีวรรณ  ชัยทรัพย์
12. นางสาวรัตติกาล  ปะละตึง
13. นางสาววรัทชนันท์  ใจยะ
14. นางสาววิลาวรรณ  ศรีศักดา
15. นางสาวเพชรน้ำผึ้ง  ยาตา
 
1. นายกิติพงษ์  ไชยวุฒิ
2. นายชัชวาล  ไชยอะโน
3. นายธนกฤต  บุญทาจันทร์
4. นายอนุรักข์  สุขใจ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  กูลต๊ะ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  พรมแก้ว
3. เด็กชายไกรสร   ศรีนวลวงค์
 
1. นายชัชวาล  ไชยอะโน
2. นายอนุรักข์  สุขใจ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกมลรัตน์   ชัยยา
2. นางสาวสุวิมล   สอนบาลี
3. นางสาวหนึ่งฤทัย   ยังจิตร
 
1. นางฉวรัตน์   คำธัญ
2. นายเมธา   ศรีประทีป
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ตันอุตม์
2. เด็กหญิงมณีนุช  อุดสม
 
1. นายธนกฤต  บุญทาจันทร์
2. นายวิวัฒฑ์  สุคัมภีร์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 1. สามเณรวรเมธ  ไชยงาม
2. สามเณรสมจิตร   ชัยวรายุทธ
 
1. นายบุญสวย   เสายะ
2. นายบุญสวย  เสายะ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร   เทพสิงห์แก้ว
 
1. นายฉัตรชัย  เหล็กตั๋ว
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวอมลธีรา   เทพาชมพู
 
1. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรขจรศักดิ์  รุจิราทับทิม
 
1. นายองอาจ  อินทนนท์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวภันทิลา   ปัดถามัง
 
1. นางวีรวรรณ  วรรณเลิศ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรปารเมศ   บัวทองสิงขร
 
1. นายภานุเดช   ปีภา
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรมานะ   ไพรอุดมพร
 
1. นายภานุเดช   ปีภา
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรชูเกียรติ  รินลี้สวัสดิ์
 
1. นายองอาจ  อินทนนท์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวณัฐธิดา   อินทะนุ
 
1. นางวีรวรรณ  วรรณเลิศ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ชุ่มมงคล
2. เด็กหญิงอริสา  ทาวี
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
2. นายสาคร  โมลาดุก
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรชาตรี   ธารสุขไชโย
 
1. นายภานุเดช   ปีภา
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายภากร   ปัญญา
 
1. นายเชาว์   อุปปินใจ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรนาวิน  บวรธนโชค
2. สามเณรศรัณยู  บุญชูรักษา
3. สามเณรสิทธิชัย  วรารักษ์กุลชัย
 
1. นายภานุเดช   ปีภา
2. นายอนันท  สาขามุละ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 1. สามเณรพัฒนชัย   อาสาพิทักษ์ไพร
2. สามเณรสิงห์ชัย  วันเจริญใหม่
3. สามเณรโจโม  เครือฟ้าพิลาศ
 
1. นายณัฐนนท์  ใจยายอง
2. พระไพโรจน์  ปฺญญาวชิโร
 
65 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เพชร์ยอด
2. นายกัมปณาฏ  ตันยศ
3. นางสาวดารารัตน์  ลาดใจ
4. เด็กชายดุษฎี  มะณีแสง
5. นายธนกฤต  วงค์ต้าว
6. นายธีราวิชญ์  ปินทรายมูล
7. เด็กชายนันทิพัฒน์  สัตบุศย์
8. เด็กหญิงปทิตตา  ธรรมใจ
9. เด็กชายปรกฉัตร  หล้าป่าซาง
10. นางสาวพรนภา  พิรุณปราโมทย์
11. นางสาวพรนิภา  คำเขียว
12. นางสาวพรรณิการ์  ญาติกา
13. เด็กหญิงพริ้งเพรา  ติมัน
14. นางสาวพุทธชาติ  ต๊ะขวา
15. นางสาวลีลาวดี  สิงห์คำโล
16. นายวชิระ  วงศ์สุภา
17. นางสาววิลาสินี  นนทวงค์
18. เด็กชายวิสิฐศักดิ์  บุญกอน
19. นางสาวศริญญา  วันตลา
20. เด็กชายสงกรานต์  เป็งโก
21. นางสาวสัญห์สินี  ศรีนวลวงค์
22. นางสาวสุดาพร  สมงาม
23. นายอนุพงษ์  มูลรัตน์
24. นางสาวเกษฎารัตน์  อุปละ
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
2. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กชายวรเมธ  ปู่น้ำ
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายวีรพงษ์  ไชยแสน
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวณิชชยา   สุทธิพนาสัณฑ์
 
1. นายเอกดน   อินต๊ะปัน
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวสุดาพร   สมงาม
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กชายคมกริช  ยะกาศ
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายนที   สุทธิชาติ
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์   เงินเลิศสกุล
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวรัชฎาภรณ์   ฝั้นพรม
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายวรวุฒิ   วงค์ฝั้น
 
1. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายรัฐพงษ์   วงศ์เขื่อนแก้ว
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1. นางสาววีรยา   ลุงวินตา
 
1. นางสาวอรนุช   นิลประพันธุ์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวผกามาศ   สุธรรมยอง
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายนันทิพัฒน์   สัตบุศย์
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายธนิสร   ยอดแปง
 
1. นายสันติภาพ  ตันอุตม์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   ใสสว่าง
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวนาถนรี   อุคะรักษ์
 
1. นายชำนาญวิทย์   เชษฐธง
 
82 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1. เด็กชายธนกานต์   ชมภูป่า
2. เด็กชายธนวัฒน์   อุเทียนยอง
3. เด็กหญิงธีราภรณ์  ตากี้
4. เด็กหญิงประพิมชนก  ใจประสิทธิ์
5. เด็กหญิงปางรวี  ใจเมือง
6. เด็กชายฟ้าประทาน  ปิกวงค์
7. เด็กชายวรุตม์   วงศ์แสนหลวง
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เรือนเหล็ก
9. เด็กหญิงสมฤทัย  สุวรรณหล้า
10. เด็กชายสราวุฒิ   จำปาศรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ   ขุระสะ
2. นางเกื้อกูล   พัฒนเวศน์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวกันยา   ธารสุขเกื้อกูล
2. นายคณาธิป  ปริสุทธิปรีชา
3. นางสาวนิลุบล   จรัสภัทรพร
4. นางสาวลลิตา   สัตย์มิ่งมงคล
5. นางสาววันเพ็ญ   เถกิงเดชไพร
6. นายศราวุธ  นันทะชมภู
7. นายศิรวิทย์    ธินิยา
8. นางสาวสงกรานต์    ธารสุขชำนาญ
9. นายสงกรานต์   สุนันตา
10. นายสรัล   ปินตาปวง
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
84 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงทิศารัตน์   ชัยวงค์
2. เด็กหญิงปวรรัตน์   ปันฝั้น
3. เด็กหญิงศิรประภา  ยะเมฆ
4. เด็กหญิงสุดาพร   หล้าแก้ว
5. เด็กหญิงสุทธินีย์   ศรีสุข
6. เด็กหญิงสุพรรษา   จุมปูปัน
 
1. นางสาวภารณี    มานารัตน์
2. นางสาวศิริลักษณ์  คนพรหม
3. นางสุภาวดี  พุฒจาด
4. นางสาวอนุสรา  คำเตจา
 
85 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี   เตจ๊ะ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   ฝั้นเอก
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   แก้วตุ้ย
4. เด็กหญิงณัฐมน  อ่อนน้อม
5. เด็กหญิงดารารัตน์  มุนิกุล
6. เด็กหญิงดาวรุณี   ตันกุย
7. เด็กหญิงทิพภวรรณ   ปัญโญนันท์
8. เด็กชายธนวิทย์  รัตนพรม
9. เด็กหญิงวันปิญญา   พิริยาสัยสันติ
10. เด็กหญิงศิริพร  คำโย
11. เด็กหญิงสุภาพร   กันททิพย์
12. เด็กหญิงอภิชญา   ปันมาเรือน
13. เด็กชายอภิชาติ  จินาติ
14. เด็กชายโกสิน  สินธุยา
 
1. นายอำนาจ   สีแจ๋ม
 
86 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกนกพร   วิชาเถิน
2. นางสาวจิรวดี   ต้นดี
3. นางสาวจุฑาพรรณ   ไชยสูง
4. นางสาวณัฐธิดา   เนตรผาบ
5. นางสาวณัฐธิดา  เมืองนา
6. นายธนวัฒน์   เมธาวงศ์
7. นายธนากร   ชมภูธัญ
8. นางสาวพรสวรรค์  น้อยสะปุ๋ง
9. นายภาณุพล   กันธิยะ
10. นายราชันย์   สิงห์ใจ
11. นางสาวศิริรัตน์   จุมปูวงค์
12. นายศุภชัย   โสดาธาตุ
13. นางสาวสุทธิภรณ์  เขื่อนมณี
14. นางสาวอารียา   บุญเรือง
 
1. นางจรัสศรี  เดชเจริญ
2. นางทิวาพร   ทาเศษ
3. นายพรหม   ทัฬหนิรันดร์
4. นางอำไพ   เหล่าวีระไชย
5. นายเอกดน    อินต๊ะปัน
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกิติภพ   กันทะวัง
2. นางสาวจีระภา   ดีรักษา
3. นางสาวพรสวรรค์   วรรณภิระ
4. นายพิเชษฐ์   กันทะวงศ์
5. นางสาวศิริลักษณ์   ไชยห้วย
 
1. นายฐิติมนัส   เดชเจริญ
2. นางทิวาพร  ทาเศษ
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  ปินตาแสน
2. เด็กชายพรเพชร  สุยะปัญญา
3. เด็กชายภานุพงษ์  สุขเรือง
 
1. นายกุศล  ยอดดำเนิน
2. นายนพดล  วิชัยคำ
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายนพรัช  ทะบุรี
2. นายอุกฤษ  แก้วคำปัน
3. นางสาวไอย์ลดา  เปี้ยยะ
 
1. นายกุศล  ยอดดำเนิน
2. นายธีรวัฒน์  อินต๊ะขัติย์
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตพร  วันเสาร์
2. เด็กหญิงช่อลดา  ขัดสาร
3. เด็กหญิงบุษยา  ไกรสมจิตร
 
1. นางกชกร  กันตีฟอง
2. นายชัชวาล  คำวังพฤกษ์
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นายจตุพล  ดีงุ้น
2. นายฐิติพงศ์  คำตา
3. นายวิศิษฐ์  หัวยาว
 
1. นางกชกร  กันตีฟอง
2. นายชัชวาล  คำวังพฤกษ์
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงจักรีพร   ปะระมะศิลป์
2. นางสาวจินดารัตน์    นันต๊ะภูมิ
3. เด็กหญิงณัฐชยา   วงศ์บุญมา
4. เด็กหญิงพรธิวา   หาญเมืองใจ
5. เด็กหญิงอัจฉราพร    วรรณภิละ
6. นางสาวอาทิตยา   ลิ้นฤาษี
 
1. นางสาวนพผกามาศ   ทองขาว
2. นางลำดวน   ติดทะ
3. นางสาวสมพร  กอนเชื้อ
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจันทกานต์  อุประกุล
2. นางสาวจุฬารัตน์   ปะระมี
3. นางสาวนลินี    แก้วลังการ์
4. นางสาวมณีรัตน์    ใจเดียว
5. นางสาวรจนา   สุวิชา
6. นายเกียรติศักดิ์   บุญยาทราย
 
1. นางสาวนพผกามาศ  ทองขาว
2. นางลำดวน   ติดทะ
3. นางสาวสมพร  กอนเชื้อ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 1. สามเณรกิตติชัย  อุตสาพะแล
2. สามเณรธวัช  เดือนหล้า
3. สามเณรวรวุฒิ   ศิรินุช
 
1. นางสมพร  บุญมี
2. พระสิงห์ทอง  ขนฺติจิตฺโต
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกุลณัฐ  กันทะขัติ
2. นายธนพล   สิริธนาวรรณ
3. นายศรัณย์   จันทร์วงศ์
 
1. นายบรรจบ  ชูมก
2. นางสาวสมพร  กอนเชื้อ
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวนภัสรพี   หมื่นอุสาห์
2. นางสาวนิลาพันธ์  กำแพงทิพย์
3. นางสาวพิมพ์ธนากร   ปัญญาเดิม
 
1. นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชุติมา   วิลัยทอง
2. นางสาวน้ำฝน   อุตาเรือน
3. นางสาวสุพรรษา   สุธรรมยอง
 
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  ใจสุยะ
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  สินสมบูรณ์
3. เด็กหญิงสุวิตา  สานา
 
1. นางจิรายุ  เสนา
2. นางสาวศรีภรณ์  เมืองแก้ว
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกฤษดาพร  ฟุ่มเฟือย
2. นายการัณยภาส  สุคัมภีร์
3. นางสาวพัชราภรณ์  นิคม
 
1. นางจิรายุ  เสนา
2. นางสาวศรีภรณ์  เมืองแก้ว
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   เนตรเสาร์
2. เด็กหญิงพัชราภา   จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงวราพร   แสงคำลา
 
1. นางสาวชนิสรา   พันวัน
2. นายอำนาจ   สีแจ๋ม
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายคุณานนต์   กันทะวัง
2. นายภาณุวัฒน์   พ่วงพันธ์
3. นายอัษฎา   ตาน้อย
 
1. นางศศิธร  สมบัติใหม่
2. นายสุนทร   บุญมี
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  ไพเราะ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
3. เด็กหญิงวรัชยา  คำภีร์
 
1. นางสาวกิ่งกาน  สุภาเปี้ย
2. นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายธีรศักดิ์   อุตมะแก้ว
2. นายวันทกานต์   อินติใหม่
3. นายเสน่ห์   ธนันชัย
 
1. นางศศิธร  สมบัติใหม่
2. นายสุนทร  บุญมี
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายณรงค์เดช  ตาฝั้น
2. เด็กหญิงอัจฉรา  โนคำ
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์  สืบอ้าย
 
1. นางศรีมา  ชมเพื่อน
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายวุฒิชัย   ก้อนศิลป์
2. นางสาวศิราลักษณ์   จันทิมา
3. นางสาวอรพินท์   อุยี่
 
1. นางศศิธร  สมบัติใหม่
2. นายสุนทร  บุญมี
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายคเชนท์  ตามา
2. เด็กหญิงนฤฎี   นันที
 
1. นายนิรันดร  ปาละมา
2. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายจักรกฤษ   ธนันชัย
2. นายบัณฑิต   งามดี
 
1. นายรณรงค์   ชัยห้วยห้า
2. นางศิริญญา   หล้าเต็น
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกิตติพล   พงษ์ตุ้ย
2. นายเวชานนท์   พึ่งบุญ
 
1. นายนิพล   ปลุกเสก
2. นายรณรงค์   ชัยห้วยห้า
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายศักรินทร์   มังคละ
2. นายสงกรานต์   น้อยสะปุ๋ง
 
1. นางศรีเริญ   มีพิมพ์
2. นางศิริญญา   หล้าเต็น
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกิติกา  สาวิลุน
2. นายณัฐวุฒิ   มายาง
 
1. นางศรีเริญ  มีพิมพ์
2. นางศิริญญา  หล้าเต็น
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัทธมน  วงศ์เสนา
2. เด็กหญิงวรัญญา  เกตุศิริ
 
1. นายกฤษณะ  สมุททารินทร์
2. นางอำไพ  หน่อเรือง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายกิติภูมิ  อัคบุตร์
2. เด็กชายเจตพล  หม่องผัน
 
1. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
2. นายวัชรินทร์  จันทิมา
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายธีรยุทธ   ปันทนันท์
2. เด็กชายภาณุพงศ์   เขื่อนมณี
 
1. นางศิริญญา   หล้าเต็น
2. นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาว ปิยนันท์   กาดำ
2. นางสาวสุภลักษณ์   วงค์ใหญ่
 
1. นางศรีเริญ   มีพิมพ์
2. นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายกิตติธัช  พงศ์พานิช
2. นายสถาพร  อินทะจักร
 
1. นายอลงกรณ์  จอมขันเงิน
2. นางสาวอัจฉรารัตน์  ชัยมณี
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายชินวัตร   นันตา
2. นายธีรินทร์   รังสิยารมณ์
 
1. นางศิริญญา  หล้าเต็น
2. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชกมล  มายาง
2. เด็กหญิงนัทชา  การอง
3. นางสาวโยฑิตา  ดวงดี
 
1. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
2. นายวัชรินทร์  จันทิมา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  ไชยสูง
2. นายนนทวัฒน์  บัวใจ
3. นางสาวมลฤทัย  อิ่มเอม
 
1. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
2. นายวัชรินทร์  จันทิมา
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายกษิดิศ  ตาจา
2. นายสหรัฐ  ธรรมดำรงกุล
 
1. นางวาสนา  ป้องวัน
2. นางอำไพ  หน่อเรือง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  ป้องวัน
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ทาปัญญา
3. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  เส้าเสนา
 
1. นายวัชรินทร์  จันทิมา
2. นางวาสนา  ป้องวัน
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ปันเป็ง
2. นายสกนธ์  ประพันธ์แก้ว
3. นางสาวสุชานันท์  วิชัยคำ
 
1. นางวาสนา  ป้องวัน
2. นายวิวัฒน์  วรกัลป์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรฉัตรชัย    ชูทรัพย์เจริญ
2. สามเณรชายคา  วังสะพรัง
3. สามเณรวิทยา  เชื้อสายคีรี
 
1. นายอนันท  สาขามุละ
2. นายเสกสรร  อุ่นติ๊บ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายจักรพันธ์    สิทธิกัน
2. นายภีรพล   ปัญญาโสด
3. นายวิษณุ   สุทธแสน
 
1. นายนิพล   ปลุกเสก
2. นายรณรงค์   ชัยห้วยห้า
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกิตติคุณ   ปันทะช้าง
2. นายชวลิต   สามเมือง
3. นายบดินทร์   อินต๊ะขัติ
4. นายภูริวิทย์   นันตา
 
1. นายนิพล   ปลุกเสก
2. นายรณรงค์   ชัยห้วยห้า
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรวดี  สามภูศรี
 
1. นางแสงทอง  ธนเรืองสุวรรณ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นายจิรพนธ์  มกราเจริญมงคล
 
1. นายศาตราพิพัฒณ์  ศิริภาณุกุล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วิไลรัตน์
 
1. นางรุ่งนภา  ใจจอมกุล
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวสุดารัตน์   ปารมี
 
1. นางพุทธิดา   อูปอินทร์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงพรธีรา  ปัญญา
 
1. นางสาวศริญญา  ต๊ะยศ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวนุชลิน  มูลทา
 
1. นายศาตราพิพัฒณ์  ศิริภาณุกุล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายวีรวัศ  ขำคม
 
1. นายอาทิตย์  วจีวงษ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกมลฉัตร  ชิณศรี
 
1. นางประคอง  แสนนรินทร์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ใบคำ
2. เด็กชายชานนท์  อินทชิต
3. เด็กหญิงธนัชพร   มันจา
4. เด็กหญิงปิ่นมนัส  เหลืองสอาดกุล
5. เด็กชายพนธกร  มณฑาทอง
 
1. MissReya  Miravalles
2. นางสาวธีรตา  อินตา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวทิตยา  ยศสา
2. นางสาวปาริฉัตร  หล้าหนัก
3. นายพชร  แก้วหนัก
4. นางสาวมญชุ์พิชา  เกื้อกูล
5. นายมุนีนทร  ไทยใหม่
 
1. MissReya  Miravalles
2. นางสาวธีรตา  อินตา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงจงกลนี  บุตรจุมปา
 
1. นางสาวสุพัตรา  แสงเรือน
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวภานุมาศ   ติ๊บเตปิน
 
1. นายฐิติมนัส   เดชเจริญ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงวัฒนา   ลุงซอ
2. เด็กหญิงอัจฉรา   วรรณทัย
 
1. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล
2. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายวุฒินันท์   มูลรังษี
2. นางสาวศิริกาญจน์   ปองนาน
 
1. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล
2. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  กองลี
2. นายนัทธพงค์  วงค์นันตา
3. นายปิยพงษ์  ตาสุยะ
4. เด็กชายรัชชานนท์  ดวงจิต
5. นายสัทพงษ์  แก้วเมืองฝาง
6. นายสิริโชค  ธนันชัย
7. นายสุชาติ  วรรณภิระ
8. เด็กชายอัฎทการณ์  พินสุวรรณ์
 
1. นายธีรวิทย์  เชียรกิจสุนทร
2. นายยุทธนา  บุญทา
3. นายอนันต์  แสนใจบาล
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายณัฐชนน  คำศิริ
2. นายดนัย  ขันทะสินธุ์
3. นายนพคุณ  มูลอ้าย
4. นายประชารัตน์  ธิกันงา
5. นายสหรัฐ  ธรรมดำรงกุล
6. นายอิทธิพล  ปูนะอุด
 
1. นายชัชวาล  ไชยอะโน
2. นายศราวุธ  เขื่อนคำ
3. นายอนุรักข์  สุขใจ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจิตรา   ตัวงาม
2. นางสาวจุฑามาศ   นารินคำ
3. นางสาวณัชชา   ตาปัญญา
4. นางสาวณัฐนิช   ลิ้นฤาษี
5. นางสาวนภาพร   วงศ์สุภา
6. นางสาวพรรณิภา   ชาเมืองกุล
7. นางสาวพัชรินทร์   วงค์คำปวน
8. นางสาวอัจฉรา   สิทธิตัน
9. นางสาวอัญชัญ    เชื่อใจ
10. นางสาวอารยา   วงศ์ฟู
 
1. นางทิวาพร  ทาเศษ
2. นายพรหม  ทัฬหนิรันดร์
3. นางอำไพ  ้เหล่าวีระไชย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงคนึงนุช   ต๊ะอุ่น
2. เด็กชายชายเชษฐ์   ทิพยอด
3. นางสาวชุติมา   วงษ์ศรีอนันต์
4. นายสรนันท์   กันทะมูล
5. เด็กชายเบญจพล    ทะนุชิต
 
1. นางสาวนิสารัตน์   ฟุ้งขจร
2. นายพรหม  ทัฬหนิรันดร์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวธนัชญา   กอบแก้ว
2. นางสาวธัญญารัตน์    สาก้อน
3. นางสาวปพิชญา   ชัยวงค์
4. นายศุภโชค   พงษ์ตุ้ย
5. นายสมลักษณ์   เป็งสินธุ์
 
1. นางจรัสศรี  เดชเจริญ
2. นายมานะ   เดชเจริญ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิภา  เทพปัน
2. เด็กหญิงมาริษา  สิทธิมาน
3. เด็กหญิงเมธาพร  คงเฟื่อง
 
1. นายยุทธจักร  วงศ์สยา
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ลัคนาประเสริฐ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกฤษติกา  จันทร์แรง
2. นางสาวเบญจวรรณ   กัลยา
3. นางสาวเมมิตรา  จักขุเรือง
 
1. นางกรวิไล  วงศ์จันทร์ทิพย์
2. นางธวัลรัตน์  นันทะมงคลชัย
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  อุตธา
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ยอดเขียว
3. เด็กชายธนารัตน์  คำปัน
 
1. นางสาวณธิดา  จิรัชธรรมโชติ
2. นางสาวศิริลักษณ์  คนพรหม
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายชัยธวัช  ปะละอ้าย
2. นางสาวพิมพ์ประไพ  วิชัยศักดิ์
3. นางสาวสมฤดี  เสาร์คำ
 
1. นางสาวณธิดา  จิรัชธรรมโชติ
2. นางสาวศิริลักษณ์  คนพรหม
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไชยพูน
2. เด็กชายอนิวรรตน์  ถายะเดช
 
1. นางสาวภัคประวีร์  บุญธรรมวีรณัฐ
2. นายอุดม  เป้าแก้ว
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวศรัญญา   วงค์ยัง
 
1. นายนคร  ดอกแก้ว
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงนุจรีย์    ภูเก้าแก้ว
2. เด็กหญิงสุพิกา    วังเขียว
 
1. นางสาวสิรินทิพย์   ทำปวน
2. นางอุมาพร   แก้วปวน
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายสถาพร  ไชยเจริญ
 
1. นางอุมาพร  แก้วปวน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายธนพงษ์  กุนะคำ
2. นางสาวมัลลิกา  รัตนพรหม
 
1. นางณัฐชยาพร   ศรีอรรถิกานนท์
2. นางลาวัลย์  ขยันขาย
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาววรรณิสา   จิโนกูล
 
1. นางณัฐชยาพร   ศรีอรรถิกานนท์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  ใจก้อน
 
1. นางสาวอัจจฉรา  ตุ่นสิงห์คำ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวศิรินาท   ประเสริฐ
 
1. นายเกตุสรินทร์  บุญหนัก
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงสุนันทา  นันตา
 
1. นายสยาม  พรหมใจ
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวณัชณา  ธรรมเดช
 
1. นายเอนก  ประเสริฐ
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงสิรินดา  กันทะดวง
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ตะโรงใจ
 
1. นางสาวบังอร  มาละใจ
2. นางสาวสุภาพร  ทาสา
 
159 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวสุนิสา  โปสาม
2. นายโชตะ  อิชิกาว่า
 
1. นางสาวจริญญารักษ์  ชัยมงคล
2. นางสาวรัชชดา  มะโนวงศ์
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวศิริขวัญ  โปธิเปา
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมมูล
 
1. นางสาวภัคประวีร์  บุญธรรมวีรณัฐ
 
162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายภัทรวุธ  แก้วคำปัน
2. เด็กชายศุภโชค  ซาวใจ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม
2. นางสาวอนุสรา  คำเตจา
 
163 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันตา
2. เด็กชายสันติ  คำภิระ
3. เด็กชายเตวิช  ปินตา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  คนพรหม
2. นายโชคชัย  วงค์ชัยยา
 
164 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายธีรพันธ์  ปินต๊ะอินทร์
2. เด็กชายนที  ศรีบุญโรจน์
3. เด็กชายพิรัช  ศรีวิชัยแก้ว
 
1. นางสาวอนุสรา  คำเตจา
2. นายโชคชัย  วงค์ชัยยา