หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยกองมู
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่อ

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 135 ห้องปฏิบัติการเคมี 2 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 133 ห้องปฏิบัติการเคมี 1 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 123 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 123 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 115 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 115 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารบุญชูตรีทอง 8 ต.ค. 2556 10.30-12.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารบุญชูตรีทอง 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 113 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 113 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 335 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 335 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 336 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 336 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 337 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 337 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 332 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 332 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 332 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 338 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 338 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารบุญชูตรีทอง 8 ต.ค. 2556 10.00-11.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารบุญชูตรีทอง 8 ต.ค. 2556 9.40-10.00
3 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารบุญชูตรีทอง 8 ต.ค. 2556 8.30-9.00
4 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารบุญชูตรีทอง 8 ต.ค. 2556 9.00-9.40

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ศูนย์วัฒนธรรม ตรงข้ามเสาธง 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ศูนย์วัฒนธรรม ตรงข้ามเสาธง 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ศูนย์วัฒนธรรม ตรงข้ามเสาธง 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ศูนย์วัฒนธรรม ตรงข้ามเสาธง 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
5 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้องการงาน ตรงข้ามโรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
6 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้องคหกรรม ตรงข้ามโรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
7 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา เต้นท์หน้าห้องคหกรรม ตรงข้ามโรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
8 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา เต้นท์หน้าห้องคหกรรม ตรงข้ามโรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
9 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา เต้นท์หน้าห้องคหกรรม ตรงข้ามโรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
10 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้องการงาน ตรงข้ามโรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
11 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้องการงาน ตรงข้ามโรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง SEAR2 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง SEAR2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 232 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 232 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง SEAR1 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง SEAR1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 233 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 233 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 211 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
10 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 231 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
11 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง โสตทัศนศึกษา 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
12 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง โสตทัศนศึกษา 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]