หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยกองมู
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่อ

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ม.4/1 9 ต.ค. 2556 9.00-16.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ม.4/1 9 ต.ค. 2556 9.00-16.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ม.6/1 9 ต.ค. 2556 9.00-16.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ม.6/1 9 ต.ค. 2556 9.00-16.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อาคาร 5 ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2556 9.00-16.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อาคาร 5 ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2556 9.00-16.00
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อาคาร 5 ห้อง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2556 9.00-16.00
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อาคาร 5 ห้อง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2556 9.00-16.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ม.6/2 9 ต.ค. 2556 9.00-16.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ม.6/2 9 ต.ค. 2556 9.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ม.3/1 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ม.3/1 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00
5 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00
6 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00
7 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ป.6/1 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00
8 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ป.6/1 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้องสมุด 9 ต.ค. 2556 9.00-16.00
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้องสมุด 9 ต.ค. 2556 9.00-16.00
3 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00
4 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ป.4/1 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00
5 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ป.4/1 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ป.5/1 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00
7 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ป.5/1 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
8 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00
9 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
10 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00
11 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]