หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-msn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพิณ สนธิกุลโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวนราพร เดชมงคลพิพัฒน์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวณัฐชยา รุณผาบโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวอรพิณ สนธิกุลโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวนราพร เดชมงคลพิพัฒน์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวณัฐชยา รุณผาบโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทิยา นิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวพิชญ์นารา รักหฤทัยโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ปัทมะสุคนธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทิยา นิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวพิชญ์นารา รักหฤทัยโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ปัทมะสุคนธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางแก้วตา อาณาจักร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางระวิวรรณ อรุณฤกษ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัฎฐาพร อุ่นใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางณัฎฐาพร อุ่นใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
2. นางแก้วตา อาณาจักร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางระวิวรรณ อรุณฤกษ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งดาว จองปุ๊กโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางทิพากร ชิตไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นางอารมย์ อำพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางกิ่งดาว จองปุ๊กโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางทิพากร ชิตไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นางอารมย์ อำพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางมาเรีย สกุลศิลปากรโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นายชัยภูมิ สมกูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางมาเรีย สกุลศิลปากรโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นายชัยภูมิ สมกูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางณรฎา ปุญยบริรักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางจิราภรณ์ แสนปวนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวกวินทรา เจนปัญญาโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางณรฎา ปุญยบริรักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางจิราภรณ์ แสนปวนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวกวินทรา เจนปัญญาโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ย่านเจริญกิจโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางสาวปิยดา ปวงฟูโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางเพชรา มาลาวัลย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
4. นายชวโรจน์ โสภาบุตรโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายชาตรี หยกสินพูนทวีโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
6. นางเพ็ญนภา อุตมงค์โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญณภา อุตมงค์โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ย่านเจริญกิจโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวปิยดา ปวงฟูโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพชรา มาลาวัลย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
5. นายชวโรจน์ โสภาบุตรโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายชาตรี หยกสินพูนทวีโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ปัญญาคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางกรุณา สมบูรณ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. นายสัมพันธ์ อินทะวงค์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุธาสินี มะทะโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสัมพันธ์ อินทวงค์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางอัมพร ปัญญาคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสธาลินี มะทะโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
5. นายกรุณา สมบูรณ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวคันธารัตน์ ชัยกุลโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายกิตติกร ใจคงอยู่โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสิริวัฒน์ ลือนามโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางศรุตา เฉลิมผลวงศ์กุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
5. นางวิธิตา ชมพูวีรกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางศรุตา สมบูรณ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางวิชิตา ชมพูวีรกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวคันธารัตน์ ชัยกุลโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติกร ใจคงอยู่โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิริวัฒน์ ลือนามโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภคิณี อภิชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรเสถียรสุขโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวกมลชนก เมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ พรมเศษโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่าโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนงนุช วงษ์ปานโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางจารุชา ถิรชานิธิศโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายอาคม กลิ่นสักโกโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นางสาวคีย์รามิลธ์ ปุรณะวิทย์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
5. นางสาวภาธิณี รัตนนิลอมรโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเอกรินทร์ พงษ์เพชราภรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวรติพันธ์ สายวงค์อินทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวบานเย็น อำพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางทัศนีพรรณ มะลิดวงโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางบุษบง ชัยเทพโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวสายพิน ไข่คำโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายยอดทรัพย์ กันธิยะโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวชนิตา ศรีเรืองโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสุวรรณี กันทะปิงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
4. นายฐิติคมภ์ เขนยโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสุปิยะ ศักดิ์ภิรมย์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายยอดทรัพย์ กันธิยะโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวชนิตา ศรีเรืองโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายสุปิยะ ศักดิ์ภิรมย์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุวรรณี กันทะปิงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
5. นายฐิติคมภ์ เขนยโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรสุดา ญาณะโคโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวนิชาภัทร เชวงกิจไพศาล โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา บุญเป็งโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิชญา อินต๊ะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางอัญชลี เลิศล้ำโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวฉัตรสุดา ญาณะโคโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวนิชาภัทร เชวงกิจไพศาล โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา บุญเป็งโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิชญา อินต๊ะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางอัญชลี เลิศล้ำโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชพล ณ น่านโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายกิตติธัช จันทรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
3. นางสาววารุณี จันทร์โอภาสโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัทยา ยะมะโนโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวัฒนะ เทพบุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นายอัมพวาร อิตุพรโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางจตุพร สุรินทร์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวัฒนะ เทพบุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นายอัมพวาร อิตุพรโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางจตุพร สุรินทร์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิพย์ สุยะเหล็กโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางอภิระดี เพ่งพิศโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรกนก กาติ๊บโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริพร กันทาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายทวิช บุญญะถิติโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสาวเมษา ชมภูพันธ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายอภิสิทธิ์ ทองรุ่งโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวนภัสสร ยะมโนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวณิชา วัฒนวราห์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายพร้อมพงษ์ ถิ่นลำปางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางรัฐนันท์ กันทะทรงโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางปัญชลิกา วรรณสุทธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางณัธวลัณน์ แก้วปิยะรัตน์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรพนาพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายนรุตม์ชัย ทรายมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายโกสินทร์ ช้างบุญโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวอัมไพพรรณ ศิริกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายยันยง สกุลนรสิงห์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางทิพย์ศุนันท์ คงเสถียรภาพโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร ปาระธรรมโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ เภตราโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางทิพย์ศุนันท์ คงเสถียรภาพโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร ปาระธรรมโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ เภตราโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายจักรพงษ์ รัตนาโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายดีไชย มีการพัฒนาโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายอภิศักดิ์ แสงคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายปพนสรรค์ โสภาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
5. นายเอกนรินทร์ กาศเกษมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ คำเติ๊กโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสงัด หล้าใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายวัชรกร สุรินทร์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรพล แก้วอร่ามยิ่งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นายกิตติ์ธเนศ สุวรรณประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอรรถพล กำไลทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายอภิชิต วงศ์นวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
3. นายบวร จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นางผ่องนภา หาดสีทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
5. นางสาวกรองทอง เง่าสุวรรณโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเทิดพงษ์ ไวทย์เวทย์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายวัชรชัย ทะสมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเทิดพงษ์ ไวทย์เวทย์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายวัชรชัย ทะสมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวัชรชัย ทะสมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายเทิดพงษ์ ไวทย์เวทย์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย อำพันศรีโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายประวัติ ประทุมอินทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย อำพันศรีโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายประวัติ ประทุมอินทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย อำพันศรีโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายประวัติ ประทุมอินทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ภพอำนวยสุขโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ภพอำนวยสุขโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ ภพอำนวยสุขโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายปฏิญญา สร้อยญาณะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายปฏิญญา สร้อยญาณะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายปฏิญญา สร้อยญาณะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายปฏิญญา สร้อยญาณะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายปฏิญญา สร้อยญาณะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายปฏิญญา สร้อยญาณะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายปฏิญญา สร้อยญาณะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายปฏิญญา สร้อยญาณะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ภพอำนวยสุขโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ภพอำนวยสุขโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ภพอำนวยสุขโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ภพอำนวยสุขโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ภพอำนวยสุขโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ภพอำนวยสุขโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ภพอำนวยสุขโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ภพอำนวยสุขโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวระวีวรรณ เอกาโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา เขตทองมากโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายฆ้องชัย กันยวิมลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวระวีวรรณ เอกาโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา เขตทองมากโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายฆ้องชัย กันยวิมลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางปาริชาติ มังกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางระวีวรรณ เอกาโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา เขตทองมากโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายฆ้องชัย กันยวิมลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวัชรชัย ทะสมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางพิกุล ปัญญาชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปราหนัน บัววัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ จตุแสนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายสมบัติ ขนิษฐาโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายสุรพล ยศกำจายโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ จตุแสนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายสมบัติ ขนิษฐาโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายสุรพล ยศกำจายโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวัชรชัย ทะสมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางพิกุล ปัญญาชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปราหนัน บัววัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ก้อใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นางกาญจนา เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายนพดล บุญนุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ จตุแสนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายสืบชาติ อาณาจักร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางอัจฉริยา มงคลวาทโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางบัณฑิตา บัวริดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางเกษมณี ผ่องพันธุ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางพรรณนภา ก้อนคลังทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางเกษมณี ผ่องพันธ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางพรรณนิภา ก้อนคลังทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางบัณฑิตา บัวริดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายนพดล บุญนุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
2. นางเกษมณี ผ่องพันธุ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางดุจเดือน ตั้งสมบูรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ก้อใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นางกาญจนา เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายนพดล บุญนุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ก้อใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นางพิกุล ปัญญาชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิตยา ชูเกียรติโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอินทนินท์ กำปั่นทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายวิทยา ภูติรักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางภุมรา บุญประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนา สุปิณะโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวธัญวรินทร์ ธีรนันทิวัชร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางภาวิณี พรหมฟังโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทนา สุปิณะโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวธัญวรินทร์ ธีรนันทิวัชร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางภาวิณี พรหมฟังโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ภูติรักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายอินทนินท์ กำปั่นทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางภุมรา บุญประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนา สุปิณะโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางวรรณทร แสงโรจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. นายบรรลือ สื่อเฉยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธีรภัทร สวนสุขโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางเอื้องดอย ไพศาลโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญวรินทร์ ธีรนันทิวัชร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางเอื้องดอย ไพศาลโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญวรินทร์ ธีรนันทิวัชร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางเอื้องดอย ไพศาลโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา อุชัยวงษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายวรวัฒน์ ไชยเสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. นายบรรลือ สื่อเฉยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประกิจ ผาติรโชติโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายอินทนินท์ กำปั่นทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายภาวิณี พรหมฟังโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายทิวา สุภาษีโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายวิทยา วงอินทร์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายประกิจ ผาติจิรโชติโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร สุขใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางภาวิณี พรหมฟังโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายธีรภัทร สวนสุขโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางพัณณิน แพ่งสุภาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายเดชา โกมลฤทัยกุลโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสุปรียา หีบแก้วโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายวีรยุทธ ชัยภาคย์พิบูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางพัณณิน แพ่งสุภาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายเดชา โกมลฤทัยกุลโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสุปรียา หีบแก้วโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายวีรยุทธ ชัยภาคย์พิบูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
5. Mr.kale carterโรงเรียนเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ ขวาแซ้นโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสมลักษณ์ เลิศตระกูลโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางศิริพร ศิริยุทธสารโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพรสวรรค์ นั้นหม่องโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายชัชวาลย์ ขวาแซ้นโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสมลักษณ์ เลิศตระกูลโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางศิริพร ศิริยุทธสารโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพรสวรรค์ ศิริยุทธสารโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจิรนันท์ คันธีสารโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสายใจ ต่าดูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางชนิดา ขยันงานโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นายพัตร์พิรุณ ไชยศิลป์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางจิรนันท์ คันธีสารโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสายใจ ต่าดูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางชนิดา ขยันงานโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นายพัตร์พิรุณ ไชยศิลป์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร หน่อท้าวโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา จันทร์คำโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ ชำนาญโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร หน่อท้าวโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา จันทร์คำโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ ชำนาญโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ทองรุ่งโรจน์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวอิสรา รุ้งประนมกรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายชั้น อินต๊ะสารโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ชรดา ประวีณชัยกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ผาติธำรงศักดิ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางดารุณี อินทุฤทธิ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางปิยะดา สมคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางพรวิภา กันธิยะโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางดารุณี อินทุฤทธิ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางปิยะดา สมคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางพรวิภา กันธิยะโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรจนา ทองดีโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางนิชนันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางเอี่ยมศรี ถือทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางรจนา ทองดีโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางนิชนันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางเอี่ยมศรี ถือทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายทวิช บุญญะถิตืโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาววรรณา สิทธิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางจิตแก้ว ประวีณชัยกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางพัณณิน แพ่งสุภาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางจีราวรรณ ทวานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางดุษฎี กันธิยะโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายวชิรปรีชา ปาลีโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสุภาวดี ฉลาดวงศ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางดุษฎี กันธิยะโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายมนตรี พิชตาพานิชย์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวปิยดา ปวงฟูโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชนิต การมั่งมีโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายมนตรี พิชตาพานิชย์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวปิยดา ปวงฟูโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชนิต การมั่งมีโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางวิไล กาวิชัยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายชาญวิทยา คำดีโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ โพธิวงค์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางวิไล กาวิชัยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายชาญวิทยา คำดีโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ โพธิวงค์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางรัติกรานต์ สายจีนโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวสุนารี เจริญเต็มเปี่ยมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสาวจินตนา ผ่องไพรวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางรัติกรานต์ สายจีนโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวสุนารี เจริญเต็มเปี่ยมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสาวจินตนา ผ่องไพรวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]