หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยกองมู
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่อ

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงสุพรรษา หัฏฐะวสุกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ผู้ประสานงานและบันทึกผลการแข่งขัน
2 เด็กชายจิณณ์ ทิพาคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ผู้ประสานงานและบันทึกผลการแข่งขัน
3 นางสาวชนากานต์ จรรยาไพจิตร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ผู้ประสานงานและบันทึกผลการแข่งขัน
4 นางสาวขวัญประภา อินทะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ผู้ประสานงานและบันทึกผลการแข่งขัน
5 นางสาวสุจิรา รัตนทวีชัยพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ผู้ประสานงานและบันทึกผลการแข่งขัน
6 นางสาวสุมิตรา สกุลจรรยาดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ผู้ประสานงานและบันทึกผลการแข่งขัน
7 นางสาวณัฐวรา นทีพรอุดม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ผู้ประสานงานและบันทึกผลการแข่งขัน
8 นายพิชญะ กันธิยะ ครู/โรงเรียนห้องสอนศึกษา ผู้ประสานงานและบันทึกผลการแข่งขัน
9 นางศรุตา เฉลิมผลวงศ์กุล ครู/โรงเรียนห้องสอนศึกษา ผู้ประสานงานและบันทึกผลการแข่งขัน
10 นางสาวพรพรรณ ทวิชากรสีทอง ธุรการวิชาการ/โรงเรียนห้องสอนศึกษา ตรวจรับคะแนน
11 นางสาวศรีสุดา เขตทองมาก พนักงานราชการ/โรงเรียนห้องสอนศึกษา ตรวจรับคะแนน
12 นางสาวจันทนา สุปิณะ ครู/โรงเรียนห้องสอนศึกษา ตรวจรับคะแนน
13 นางสาวภัญนภัส พนาสันติกุล ครู/โรงเรียนห้องสอนศึกษา ตรวจรับคะแนน
14 นายผดุงศักดิ์ เงินใส ครู/โรงเรียนห้องสอนศึกษา ตรวจรับคะแนน
15 นายนพดล อริยา ครู คศ.1 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนส เลขานุการการจัดการแข่งขัน
16 นางสาวสุทธิพร พลพยัคฆ์กุล ครู ค.ศ.1 เลขานุการการจัดการแข่งขัน
17 นายอินทนินท์ กำปั่นทอง ครู ค.ศ.1 เลขานุการการจัดการแข่งขัน
18 นางสาวกวินทรา เจนปัญญา พนักงานราชการ กรรมการกลางการจัดการแข่งขัน
19 นายงสาวธัญวรินทร์ ธีรนันทิวัชร์ ครู ค.ศ.1 กรรมการกลางการจัดการแข่งขัน
20 นายสมไท หยกยิ่งเจริญลาภ นักศึกษาฝึกสอน กรรมการกลางการจัดการแข่งขัน
21 นางน้ำทิพย์ อิทธิศักดิ์ธนเดช ครู คศ.1 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการกลางการจัดการแข่งขัน
22 นายสุจฑินันท์ สุวรรณบุษย์ ครู คศ.1 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ๋องสอน กรรมการกลางการจัดการแข่งขัน
23 นางสิริวัฒน์ ลือนาม ครู คศ.2 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการกลางการจัดการแข่งขัน
24 นางนิชนันท์ สุวรรณบุษย์ ครู คศ.1 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการกลางการจัดการแข่งขัน
25 นางจรรยา วงศ์ไชย ครู คศ.1 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการกลางการจัดการแข่งขัน
26 นางสุธาสินี มะทะ ครู คศ.1 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการกลางการจัดการแข่งขัน
27 นางสุธาสินี มะทะ ครู คศ.1 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการกลางการจัดการแข่งขัน
28 นางศิริพร ศิริยุทธสาร ครู คศ.1 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการกลางการจัดการแข่งขัน
29 นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า ครู คศ.2 โรงเรียนเทศบาลเมืแงแม่ฮ่องสอน กรรมการกลางการจัดการแข่งขัน
30 นางสาวกรองกาญจน์ รักเรียน ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการกลางการจัดการแข่งขัน
31 นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการจัดการแข่งขัน
32 นายธงชัย สงวนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประธานการจัดการแข่งขัน
33 นายเนรมิต ใจแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานการจัดการแข่งขัน
34 นางจารุณี สมใจกูล ครู คศ.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รองประธานการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]