สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ห้องสอนศึกษา 48 24 13 85 69 14 7 3 90
2 ขุนยวมวิทยา 31 20 10 61 46 16 3 3 65
3 ปายวิทยาคาร 21 20 10 51 38 13 4 2 55
4 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 11 11 9 31 20 16 7 5 43
5 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 9 8 8 25 21 8 5 12 34
6 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 9 2 5 16 14 7 5 8 26
7 ราชประชานุเคราะห์ 34 7 3 7 17 17 8 2 6 27
8 ราชประชานุเคราะห์ 22 6 11 6 23 16 15 3 3 34
รวม 142 99 68 309 241 97 36 42 374