สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ห้องสอนศึกษา 69 14 7 3 90
2 ขุนยวมวิทยา 46 16 3 3 65
3 ปายวิทยาคาร 38 13 4 2 55
4 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 21 8 5 12 34
5 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 20 16 7 5 43
6 ราชประชานุเคราะห์ 34 17 8 2 6 27
7 ราชประชานุเคราะห์ 22 16 15 3 3 34
8 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 14 7 5 8 26
รวม 241 97 36 42 374