รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยกองมู
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่อ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงพอพันธ์  ชุ่มวิจิตร
 
1. นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวสุมาลี  รอยพนา
 
1. นายชัยภูมิ  สมกูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงแพรวไพลิน  เพชรจำรัส
 
1. นายชุติไชยวัญ  พูดงาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาววริณญา  กองแก้ว
 
1. นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัสยา  วันขามป้อม
 
1. นายณัฐพงษ์  โพธิวงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  สานประเสริฐ
 
1. นางนุชจรี  อานัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  คนซื่อ
 
1. นางสาวนาริตา  ชูเกียรติดงดอย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวกาญจนา  ฐิตินันท์พัชรกุล
 
1. นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยธิดา  อาภาวัง
2. เด็กหญิงพรพิทักษ์  รัตนศิลปพงษ์
 
1. นางกิ่งดาว  จองปุ๊ก
2. นางระวีวรรณ  อรุณฤกษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวขนิษฐา  สีดา
2. นางสาวเกศสิริน  วงศ์แจ่ม
 
1. นางวิไล  กาวิชัย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  นวลคำ
 
1. นางรัติกรานต์  สายจีน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายอธิษฐ์  ละออง
 
1. นางกรุณา  สมบูรณ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  กรชูโชค
2. เด็กชายนพรัตน์  กล้ากระทำ
3. เด็กหญิงเกตุสิรินทร์  ทาทองพระ
 
1. นางสาวกานต์ชนิต  การมั่งมี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายธาวิน  มหาชัย
2. นายอำพล  เจริญสุข
3. นางสาวอุษา  แก้วธิวัง
 
1. นายชาตรี  หยกสินพูนทวี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายนวพล  ลินต๋า
2. เด็กชายภักดี  ถาสกุล
 
1. นางสาวปิยดา  ปวงฟู
2. นายสัมพันธ์  อินทะวงค์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายธนดล  ศรีธิชัย
2. นางสาวเก็จมณี  กรองสติปัญญา
 
1. นายวีรัพันธ์  วงศ์สุวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายวิทวัส  เวียงคำ
 
1. นางพยอม  กาลปักษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายอโนชา  กองตระการนนท์
 
1. นายกิตติกร  ใจคงอยู่
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญจันทร์ต๊ะ
2. เด็กชายวีรภัทร  สุกสว่าง
3. เด็กหญิงศิริธิดา  บุญเป็ง
 
1. นางสาวชุรีพร  เจริญลาภสกุล
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  อินทมา
2. นางสาวชวิศา  สุดาจันทร์
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  เรือนมูล
 
1. นางสาวภาธินี  รัตนนิลอมร
2. นางสาวสุภาคิณี  อภิชัย
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงกนกพร  เลาหมี่
2. เด็กหญิงนารีสอ  เริงวุฒิชัย
3. เด็กชายปัญญา  บุญราศรีทรัพย์
 
1. นางสุวรรณี  กันทะปิง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายชาติชาย   ยี่ปา
2. นางสาวรัตยาพร  สุขยอด
3. นางสาวราตรี   กิจโชคประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาคิณี  อภิชัย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวจันจิรา  นันต๊ะวงค์
2. นางสาวลดาวัลย์  ผ้าท่อ
3. นางสาวอ้อย  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวกมลชนก  เมืองคำ
2. นางเพชรลดา  วงษ์พันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  วงค์พระยา
2. เด็กหญิงมลิวัลย์  แซ่หัน
3. เด็กหญิงศิรินภา  สรานนท์เมธากุล
 
1. นางจารุชา  ถิรชานิธิศ
2. นายฐิติคมภ์  เขนย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นายพีรวัส  จีนา
2. นายวุฒิกิจ  ปวงประสาท
3. นายไก่  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางทัศนีพรรณ  มะลิดวง
2. นางสาวนิชาภัทร  เชวงกิจไพศาล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  กองมู
2. เด็กชายสุวีร์  โรจน์ศาสนเสถียร
 
1. นางสาวอาริสา  สุปน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณรงค์  บุญศิริ
2. เด็กชายอานนท์  จันแก้ว
 
1. นายฐิติคมภ์  เขนย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชวาล  แสงนิลัน
2. เด็กชายธีรภัทร  นรานิวัฒน์กุล
 
1. นายฐิติคมภ์  เขนย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายกัมปนาท  ทะออน
2. นายปรินทร  บุญตันกัน
3. นายเกษตริน  ทับทอง
 
1. นางสาวพัทยา  ยะมะโน
2. นายสุปิยะ  ศักดิ์ภิรมย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นายสมศุกร์  วราฤทธิ์วุฒิกุล
2. นายสุรเดช  โรจน์เกษตรสิน
3. นายเดชทพงษ์  ยอดเชิงฉลาด
 
1. นางจารุชา  ถิริชานิธิศ
2. นายฐิติคมภ์  เขนย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ครองกาญจนกิจ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร   คำปัน
3. เด็กหญิงพรศิริ  สันธานดำรง
4. เด็กหญิงพรไพลิน  ขันตี
5. เด็กหญิงอชิรญา  นุชจิโน
 
1. นางสาวณิชา  วัฒนวราห์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวสาวิกา  ชูเกียรติวนา
2. นางสาวสุรีพร  ธรรมเกิดสุข
3. นางสาวอัญชลิกา  มารศรี
4. นางสาวอินทิรา  กระจายสัญจร
5. นางสาวเกศินี  ชุติพิบูลย์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สุยะเหล็ก
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ท้าวสมศักดิ์
3. เด็กหญิงสายชื่น  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงอมราพรรณ  ศิริมาเมือง
5. เด็กหญิงเหมย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายอรรถพล  คำปัน
2. นายเชิงยุทธ  มุลเอก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกชกร  ดวงดี
2. นางสาวพรพรรณ  เลาหลื่อ
3. นางสาวพิมล  พิมพ์วนาสกุล
4. นางสาวมะลิ  พวงรจนา
5. นางสาวเบญจวรรณ  แซ่เฮ้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรกนก  กาติ๊บ
2. นางสาวอัมไพพรรณ  ศิริกุล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา   ศรีมูล
2. นางสาวธัญญรัตน์   ปันแก้ว
3. นางสาวนิตยา  -
4. นายปรินทร   บุญตันกัน
5. นางสาวภาคินี   นั้นหม่อง
 
1. นางจตุพร   สุรินทร์
2. นายวิทยา  วงอินทร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายกฤตวิทย์   คูสีวิน
2. นายกฤษณะ   เป็งนาค
3. นางสาวจิรัชญา    อภิรติวงศ์พิศาล
4. นางสาวชญานี   แสงหงษ์
5. นางสาวชนาภา   ดิเบอะ
6. นายณรงค์ฤทธิ์   ศรีกันทา
7. นางสาวณัฐธิดา   มูลดำ
8. นายธีรวุฒิ   บำรุง
9. นางสาวนลิน   ชัยยะ
10. นายบวรชัย   ปุ๊ดธรรม
11. นายปรเมศวร์    ยิ่งยอด
12. นายภานุวัฒน์   เสือเทศ
13. นายวรเชษฐ์   ศิริโชควนากุล
14. นางสาวสุนันทินี   ศรีธิชัย
15. นายสุรเชษฐ์   โนจา
16. นายหัสกรณ์   กุลจรัสภิมาน
17. นางสาวอนุสสรา   พรมพันธ์
18. นางสาวอัจฉราภรณ์   จักก่าออ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาวิทย์  จันต๊ะคำ
2. นางรจนา  พุทธิ
3. นางศิริวัฒนา  แก้วกระจ่าง
4. นางอภิระดี   เพ่งพิศ
5. นางสาวเอกอนงค์  เตจ๊ะสาร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายคัมภีร์   อินทสาร
2. นายจันทร์   คำอ่อง
3. นายฉัทดนัย   มูลดำ
4. นางสาวชลธิชา   ศรีมูล
5. นางสาวชลธิชา   ก๋องแก้ว
6. นางสาวณัฐธิดา   ใสส่อง
7. นางสาวธนาภรณ์   เกีรยติยศ
8. นางสาวธัญญรัตน์   ปันแก้ว
9. นายปรินทร   บุญตันกัน
10. นางสาวภัทราวดี    โยคำ
11. นางสาวภาคินี   นั้นหม่อง
12. นางสาวสรัลรัตน์   สุขแสง
13. นางสาวส่วยมัด    -
14. นายอนุชา   กันทาน้อย
15. นางสาวอัจฉรียา   ตาปัน
16. นางสาวอัญญารัตน์   อันตปวน
17. นางสาวอาทิตยา   ท้าวภูกา
18. นายเกริกชัย   จองส่า
19. นางสาวเจนจิรา   ต่องสู่
20. นายเสถียร   พนมรุ้ง
 
1. นางจตุพร  สุรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีธนาวิทย์  จันต๊ะคำ
3. นางรจนา  พุทธิ
4. นางศิริวัฒนา  แก้วกระจ่าง
5. นางอภิระดี   เพ่งพิศ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงอารียา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวอุมาพร  ปาระธรรม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวศิรินันทร์  ทำอิ่นแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรกนก  กาติ๊บ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วงศ์พุฒิ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มูลฟอง
 
1. นางรัฐนันท์  กันทะทรง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  ศรีธิเพิ่ง
2. นายอนุวัต  หม่องเขียว
 
1. นางรัฐนันท์  กันทะทรง
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เลายี่ปา
2. นางสาวดวงสมร  กิจโชคประเสริฐ
3. เด็กหญิงธิติญา  แสนยี่
4. เด็กหญิงนฤมล  ไพรพราดร
5. เด็กหญิงนีราภา  เลาหมี่
6. เด็กหญิงปนัดดา  ฉั่วจา
7. เด็กหญิงพรทิพย์  เลาหมี่
8. นางสาวพรรณราย  เลายี่ปา
9. นางสาวรัตนา  เลายี่ปา
10. นางสาวศรี  จะกะปี๋
11. นางสาวสุกัญญา  เลาหมี่
12. นางสาวสุดาพร  อุระเลิศปัญญา
13. เด็กหญิงเจลกา  เลายี่ปา
14. นางสาวเยาวลักษณ์  ดูเจ
15. นางสาวแง  ยิ่งยอด
 
1. นางผ่องนภา  หาดสีทอง
2. นางผ่องนภา  หาดสีทอง
3. นางสาวผ่องนภา  หาดสีทอง
4. นายอภิชิต  วงศ์นวล
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  จอมดวง
2. เด็กหญิงรัฐการ  บัญชาโต
3. เด็กหญิงอารยา  -
 
1. นายจักรพงษ์  รัตนา
2. นายวัชรกร  สุรินทร์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวสุภาภรณ์  เทสินทโชติ
2. นางสาวอรจิรา  หน่อคำ
3. นางสาวอัยราดา  หลู่โน
 
1. นายจักรพงษ์  รัตนา
2. ว่าที่ร้อยตรีบวร  จันทร์ธีระโรจน์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ดวงดี
2. เด็กชายสุชาติ  กลิ่นกุหลาบไพร
 
1. นายปพนสรรค์  โสภา
2. นายสันติ  สิงหล
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวคำอุ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายศุภณัฐ  นิยมไทย
 
1. นางสาวกรองทอง  เง่าสุวรรณ์
2. นายประสิทธิ์  คำเติ๊ก
 
47 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  โลราช
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
48 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวประกายพร  ทวิชากรสีทอง
 
1. นายเทอดพงษ์  ไวทย์เวทย์
 
49 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธงชัย  อำพันธ์ศรี
 
50 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายตระกูล  คำคุณ
 
1. นายประวัติ  ประทุมอินทร์
 
51 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์    
52 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร    
53 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  กรชูโชค
2. เด็กหญิงหฤทัย  กมลแย้มเสรี
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายศุภกร  แสงจันทร์
 
1. นายธงชัย  อำพันธ์ศรี
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายสุทธินันท์  วิจิตร
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน    
57 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34    
58 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาววิชิตา  ปารมีรุ่งเรือง
 
1. นายสุวัฒน์  ไม่โรยรส
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน    
60 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวกมลทิพย์  จิตใจเลิศงาม
2. นางสาวกรทิพ  สายพงษ์ไพร
3. นางสาวขวัญฤทัย  ไพรผาธรรม
4. นางสาวจันทร์นภา  วรารัตน์
5. นางสาวจารุณี  ใบทอง
6. นายชลิต  ฟูเกียรติธนชัย
7. นางสาวญาติกา  ไพรสัจพร
8. เด็กหญิงณัฐกฤตา  คณาธนอมร
9. นายทรงวุฒิ  เพชรจำเริญชัย
10. นายธรณ์เทพ  โชติเวทย์อนุกุล
11. นางสาวนันทิพร  เดชชัยอมร
12. นางสาวนุจรินทร์  แสนทิพย์
13. เด็กชายประวีร์  ทะเลทอง
14. เด็กชายปรีชา  จิตพิทักษ์วนา
15. นางสาวปรียา  ชมชนะอนันต์
16. นางสาวพรศรี  ไม่มีชื่อสกุล
17. นางสาวพัชรี  คีรีสุภาสิน
18. นางสาวมลฤดี  นภาเวชกุล
19. นางสาวระพีพรรณ  กำลาภยศ
20. นางสาววนิดา  เมืองเด่น
21. นางสาววิภาดา  เมฆชื่นใจ
22. นายวิเชียร  พิทักษ์ภาษา
23. นางสาวสุณิวรรณ  ชูเกียรติวนา
24. นางสาวสุภาพร  ปัญญาอนันตวงศ์
25. นางสาวสุภาพร  ไพรปรีชากุล
26. นายสุรพัศ  แก้วอร่ามยิ่ง
27. นายเจตพิพัทธ์  ศาสตร์วลี
28. นางสาวเรณู  อรุณพิภัทร
29. นางสาวโกสุม  หลักแต่ง
 
1. นายสุวภัทร  มณีวัฒนพร
 
61 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  ก้อนศักดิ์สิทธฺ์
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
62 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นายสุทธิพงษ์  นุดี
 
1. นายสุวภัทร  มณีวัฒนพร
 
63 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธนุช  แสนประเสริฐ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
64 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวอังคณา  ทัตไชย
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายสุวีร์  โรจน์ศาสนเสถียร
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายทยากร  พงษ์ไพรวัน
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  เขตทองมาก
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวสาธิตา  เลิศขจร
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายทัตเทพ  บัวผัด
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายศตวรรษ   นวลละออง
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธนุช  แสนประเสริฐ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวปิยาอร  บุญผูก
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายบรรลุ  กรชูโชค
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายชิงโชค  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  เขตทองมาก
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวปภาวดี  จ่าเก๊ะ
 
1. นายปฏิญญา  สร้อยญานะ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายฐิติกรณ์  สืบตระกูล
2. เด็กหญิงปรียวาจ  ปัญญาแก้ว
3. เด็กชายภูมิ  นุจจีโน
4. เด็กชายรัชพล  รัตนอังกูล
5. เด็กชายวิศรุฒ  สอาดจิตต์
6. เด็กหญิงศศลักษณ์  สุปิณะ
7. เด็กหญิงสามขวัญ  แพทย์หลวง
8. เด็กหญิงหทัยพรรณ  คำตุ่ม
 
1. นางจารุณี  สมใจกูล
2. นางฐานิดา  แก้วพรหมมา
 
78 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34    
79 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวกมลภพ  คล่องทรัพย์ทวี
2. นางสาวดาวเรือง  คีรีสุภาสิน
3. นางสาวนันทินี  เดชชัยอมร
4. นางสาวระวิวรรณ  ไพรยอดสุข
5. นางสาวสายสุดา  ไพรพฤติอมร
6. นางสาวอาทิตยา  เปรมวชิรนนท์
 
1. นายฆ้องชัย  กันยวิมล
 
80 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงจันทรา  สกุลโสทร
2. นางสาวชนิกา  พรศุภฤทธิ์
3. เด็กหญิงชุติมา  เปรมวชิรนนท์
4. นางสาวดาวรุ่ง  ไพรผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงทิพย์เกษร  แซ่เห้า
6. นางสาวธิดารัตน์  กมลณรงค์
7. นางสาวนิรนุช  สี่อมรวัฒนา
8. นางสาวภารดี  ดำเกิงภารกิจ
9. นางสาวรัชนี  ไพรพิชิต
10. นางสาวละออ  กวีกานดา
11. นางสาววิภาดา  แซ่เฮ่อ
12. นางสาวศศิภา  โคโดะ
13. เด็กหญิงศุภนุช  กำเนิดกรุณา
14. นางสาวหทัยภัทร  สะเลโพ
15. นางสาวอุษณีย์  เพชรนิลทวีเลิศ
16. เด็กหญิงเมธาวี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายฆ้องชัย  กันยวิมล
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงสุรีพร  แซ่เห่อ
3. เด็กชายเมธี  โภฎิคำ
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
2. นายสมบัติ  ขนิษฐา
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายพงษ์อนันท์  พิทักษ์
2. นายวิฑูร  ไม่มีชื่อสกุล
3. นายสาธิตย์  ลานทอง
 
1. นายสุรพล  ยศกำจาย
2. นางอัจฉริยา  มงคลวาท
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายธนกฤษ  กัมปนาทปรีชากุล
2. เด็กชายประกายกาล  ประสานสุข
3. เด็กหญิงอธวรรณ  ซื่อตรง
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นายสุรพล  ยศกำจาย
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายสุธินันท์  วิจิตร
2. นายอดิศักดิ์  ม่านมีมงคล
3. นายไอยเรศ  สุวรรณสังข์
 
1. นายสมบัติ  ขนิษฐา
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา    
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายชยันต์   ผู้ดอก
2. นางสาวธัญลักษณ์  มูนทอง
3. นายบริพัตร  พุฒิเมธาวุฒิ
4. นางสาวมะลิวัลย์  ไพรพิชิต
5. นางสาวมะลิวัลย์  โปรดปราณนาม
6. นางสาวรุ่งอรุณ  ส่ามู
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางนิตยา  ชูเกียรติ
3. นางอัจฉริยา  มงคลวาท
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงสิรินทรา  จิตเมตตาบริสุทธิ์
2. นายสุชาติ  กลิ่นกุหลาบไพร
3. นายไพบูลย์  รุ่งสว่างสาธิต
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางอัจฉริยา  มงคลวาท
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายซื้อ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายทิพย์ทอง  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ผลลาภดี
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางอัจฉริยา  มงคลวาท
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายทัยวัต  ใฝ่หากุศล
2. นายธันยกร  ประยูร
3. นายวสันต์  พรมเมือง
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางอัจฉริยา  มงคลวาท
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายปริญญา  กันทาแปง
2. นายวุฒิภัทร  มุ่งเจริญ
3. เด็กหญิงสร้อย  ตาใจ
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางอัจฉริยา  มงคลวาท
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ฟูมา
2. นางสาวบุญธิดา  อัมพรพนา
3. นางสาวลลิตา  ปองหิรัญโรจน์
 
1. นางพรรณภา  ก้อนคลังทอง
2. นางสาวสุทธิพร  พลพยัคฆ์กุล
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวต้องใจ  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวสุธิดา  พนมไพร
3. นางสาวเกสรา  อริยะกษาปณ์
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางนิตยา  ชูเกียรติ
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวธนวรรณ  กิจโชคประเสริฐ
2. นางสาวมยุรี  หว่างป่อ
3. นางสาวเบญจธันวา  ว่างป่อ
 
1. นายชาญชัย  ก้อใจ
2. นายชาญชัย  ก้อใจ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา    
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวจื้น  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวบุษบา  ดาวเปล่งสุข
3. นางสาวเกศรินทร์  วงค์จันทร์
 
1. นายนพดล  บุญนุ่ม
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ผลบุญกำเนิด
2. เด็กชายยุทธนา  ใจสนอง
3. เด็กหญิงสุมาลี  ผาตินันทชัย
 
1. นางกาญจนา  เตชะสร
2. นางพรรณภา  ก้อนคลังทอง
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายปรวิตร  แดงสุภา
2. นางสาวยุพิน  สุชนาวรกุล
3. นายอาทิตย์  กอบจิตสะอาด
 
1. นางกาญจนา  เตชะสร
2. นางพรรณภา  ก้อนคลังทอง
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  เศษสุวรรณ
2. เด็กหญิงเพชรา  โชคจูนเจือ
 
1. นายอินทนินท์  กำปั่นทอง
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายนัฐพล  วงค์ไพฑูรย์
 
1. นายจิรภัทร  ตาบัง
2. นายวิทยา  ภูติรักษ์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวธรณ์ธันย์  ลาวันชิด
2. นางสาวสุกันยา  กมลนิมิต
 
1. นายชัยสิทธ์  ตั้งแปล
2. นางพิลาศลักษณ์  ตาปินตา
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นายชนาธิป  ชนาภัทรภูดินันท์
2. นายธรณ์เทพ  โชติเวทย์อนุกุล
 
1. นายบรรลือ  สื่อเฉย
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ว่างป่อ
2. เด็กชายธนาวัฒน์   แสนคำชื่น
 
1. นายวิทยา  วงอินทร์
2. นางเอื้องดอย  ไพศาล
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปราณปริยา   บำเพ็ญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา   แสนฝั้น
 
1. นางภาวิณี  พรหมฟัง
2. นางเอื้องดอย  ไพศาล
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  กิจประพจน์
2. เด็กหญิงมัทนา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายจิรภัทร  ตาบัง
2. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวณัชนันทร์  กิจประพจน์
2. นางสาววัลลิญา  กิจประพจน์
 
1. นายจิรภัทร  ตาบัง
2. นายวิทยา  ภูติรักษ์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวกชกร  ธีโม
2. นางสาวนิราภร  ครุฑทอง
 
1. นายชัยสิทธิ์  ตั้งแปล
2. นางพิลาศลักษณ์  ตาปินตา
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายณัฐดนัย   สุขแก้ว
2. นายอธิป   ธรรมกุล
 
1. นางภาวิณี  พรหมฟัง
2. นายวิทยา  วงอินทร์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวจันทราพร  ไพรวนาวัลย์
2. นางสาวจีราณี  พนาศรีวิไล
3. นางสาวน้ำผึ้ง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางวรรณทร  แสงโรจน์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายจ่ามเคือ  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายเอกลักษณ์  ปองดำรงทรัพย์
 
1. นายทิวา  สุภาษี
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายธนพล  แสงบุญ
2. นายรัตนากร  รักคุณ
3. นายอิศเรศ  สายปัญญา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร  สุขใจ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นายทองสุข  จันตา
2. นายปัญญาวัฒน์  ศุภรเลิศนธี
3. นายแสงดาว  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐพล  ทนันชัย
2. นายประภาส  สุนทรนาคา
3. นายเตโชดม  ศุทธาพงษ์คีรี
 
1. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงพิชญา  จันทร์เจนจบ
 
1. นางพัณณิน  แพ่งสุภา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 76.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวประภัสสร  นะแยง
 
1. นายวีรยุทธ  ชัยภาคย์พิบูล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  คำเขื่อน
 
1. นางสมลักษณ์  เลิศตระกูล
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายวุฒิภัทร  เกษม
 
1. นางดุษฏี  กันธิยะ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชบาพร  ฟาร์เร่อร์
 
1. นางสุรีย์วรรณ  อุ่นวงษ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวนันทิยา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางจิรนันท์  คันธีสาร
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงพชรพร  อำพัน
 
1. นางสาวศิริพร  หน่อท้าว
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายชัยทัต  สุวรรณโพธิ์ศรี
 
1. นายศักดา  กฤษณสุวรรณ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหรียญพงษ์นาม
2. เด็กหญิงกุลฑิรา  เมฆิน
3. เด็กหญิงจิราพร  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงพิมพ์ภัส  ขาตา
5. เด็กหญิงเบญญากร  คำมาสาร
 
1. นางพัณณิน  แพ่งสุภา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายธัญ  ตานันท์
2. นางสาวพราวด์  สงวิสุทธิ์
3. นางสาววีรดา  ชฎาธาร
4. นางสาวสุชานาถ  รุ่งโรจน์ศรีรัตน์
5. นายอาคาริ  ฟูจิเอะ
 
1. นายชั้น  อินต๊ะสาร
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวพรทิพย์  สีมูล
 
1. นางสาวศิรินภา  อาลัยมิตร
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาววรรณิศา  พัฒนามงคลสกุล
 
1. นางสาวกาญจนา  ผาติดำรงศักดิ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  พุทธิมา
2. เด็กหญิงพัชณิตา  ปัญญาศรีวิชัย
 
1. นางสาวพรวิภา  กันธิยะ
2. นายเดชา  กมลฤทัยกุล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายสรธรรม  ธิติสุทธิ
2. นางสาวสุภารัตน์  กันทะมา
 
1. นางสาวพรวิภา  กันธิยะ
2. นายเดชา  โกมลฤทัยกุล
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายพีรพล  วัดสุข
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  คลอดศรีเป็ง
3. เด็กชายภารวี  บุญมาดำ
4. เด็กชายภาสกร  ใจคำ
5. เด็กชายวันศ๊ล  -
6. เด็กชายวิชชากร   สาระมณี
7. เด็กชายอภิชาตบุตร  บุญธรรม
8. เด็กชายเดชาชาญ  สารคำ
 
1. นายวัชรกร  สุรินทร์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34    
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34    
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชาริณี  พูนสุข
2. เด็กหญิงอาทิตญา  ดวงทิพย์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สาวถี
 
1. นางกิ่งดาว  จองปุ๊ก
2. นางสาวรุ่งทิวา  ขุมเงิน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวณัฐรดี  อาวุธ
2. นางสาวอริสรา  อินธุโสภณ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ชฎาธรภัทรวงศ์
 
1. นางสาวชื่นชีวา  กระบวนโชคชัย
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายธนกฤต  สุธรรม
2. เด็กหญิงบัวหอม  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงมินตรา  ศิรมณี
 
1. นางสาวนราพร  เดชมงคลพิพัฒน์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวธัญรัตน์  จิรเดชาชาญสกุล
2. นางสาวนวลนภา  ขจรเกียรติวนาลี
3. นางสาวเกสรา  ส่าเหล่วา
 
1. นางสาวรัตณี  คำสังวาลย์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายภูมิภัทร์  มีศรี
2. เด็กชายวรเมธ  แดนดงไพร
 
1. นายศิริวัฒน์  ชำนาญ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวอธิชา  ธรรมกุล
 
1. นางสุรีย์วรรณ  อุ่นวงษ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงสุจารี  รัตนาภรณ์วิจิตร
2. เด็กหญิงเจน  ธัญภาคย์ถาวร
 
1. นางสิริวัฒน์  ลือนาม
2. นางสุธาสินี  มะทะ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายอัศม์เดช  สืบตระกูล
 
1. นางสิริวัฒน์  ลือนาม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นคง
2. เด็กหญิงศุภนุช  ชาญชีวินสุข
 
1. นางวิไล  กาวิชัย
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายปฏิพัตร  เยาวเรศ
 
1. นางนุชจรี  อานัย
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นายแน  รักชาติเกิด
 
1. นางอัมพร  ปัญญาคำ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวณัฐณิชา  ประดับใจ
 
1. นายสุขชัย  เฉลิมผลวงศ์กุล
 
142 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีวงษ์แผน
 
1. นางสาวสายพิณ  ไข่คำ