หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียน แม่สะเรียง \"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 314 ห้อง 314 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00 เวลา 2 ชม.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 314 ห้อง 314 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00 เวลา 2 ชม.
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 315 ห้อง 315 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ทีมละ 10 นาที
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 316 ห้อง 316 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ทีมละ 10 นาที
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 315 ห้อง 315 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ทีมละ 10 นาที
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 316 ห้อง 316 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ทีมละ 10 นาที
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 312 ห้อง 312 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00 เวลา 2 ชม.30 นาที
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 312 ห้อง 312 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00 เวลา 2 ชม.30 นาที
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 313 ห้อง 313 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รอบที่ 1 จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 30 วินาที รอบที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 30 วินาที
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 313 ห้อง 313 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รอบที่ 1 จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 30 วินาที รอบที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 30 วินาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม นายจิรันดร เองศิลป์ 053-618106
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]