หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียน แม่สะเรียง \"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   19 ก.ย. 2556   20 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 121 ห้อง 121 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 121 ห้อง 121 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 321 ห้อง 321 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 321 ห้อง 321 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 121 ห้อง 121 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 121 ห้อง 121 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 122 ห้อง 122 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 324 ห้อง 324 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 314 ห้อง 314 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 314 ห้อง 314 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 315 ห้อง 315 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 316 ห้อง 316 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 315 ห้อง 315 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 316 ห้อง 316 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 312 ห้อง 312 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 312 ห้อง 312 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 313 ห้อง 313 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 313 ห้อง 313 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 223 ห้อง 223 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 233 ห้อง 233 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 221 ห้อง 221 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 231 ห้อง 231 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 234 ห้อง 234 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 234 ห้อง 234 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 234 ห้อง 234 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 234 ห้อง 234 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
9 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 20 ก.ย. 2556 09.00-14.00
6 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ERIC 332 ห้อง ERIC 332 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ERIC 332 ห้อง ERIC 332 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 337 ห้อง 337 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 337 ห้อง 337 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" SL 334 ห้อง SL 334 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" SL 334 ห้อง SL 334 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 338 ห้อง 338 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 338 ห้อง 338 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" SL 334 ห้อง SL 334 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" SL 334 ห้อง SL 334 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ERIC 332 ห้อง 332 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
12 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ERIC 332 ห้อง 332 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
13 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 337 ห้อง 337 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 337 ห้อง 337 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 338 ห้อง 338 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
16 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 338 ห้อง 338 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 122 ห้อง 122 20 ก.ย. 2556 13.00-15.00
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 122 ห้อง 122 20 ก.ย. 2556 13.00-15.00
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 122 ห้อง 122 20 ก.ย. 2556 13.00-15.00
4 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องแนะแนว (อาคาร1) ห้อง ห้องแนะแนว (อาคาร1) 20 ก.ย. 2556 09.00-15.00
5 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องแนะแนว (อาคาร1) ห้อง ห้องแนะแนว (อาคาร1) 20 ก.ย. 2556 09.00-15.00
6 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) 20 ก.ย. 2556 13.00-15.00
7 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) 20 ก.ย. 2556 13.00-15.00
8 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 116 ห้อง 116 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 116 ห้อง 116 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 121 ห้อง 121 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00
11 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 121 ห้อง 121 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00
12 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 122 ห้อง 122 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 122 ห้อง 122 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 121 ห้อง 121 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 121 ห้อง 121 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม นายจิรันดร เองศิลป์ 053-618106
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]