หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-msn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ วงค์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัศรา อัจจิมาธรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางพัชระ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุพิชาติ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ วงค์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัศรา อัจจิมาธรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางพัชระ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุพิชาติ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์พรมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอ้อมฤทัย พรชัยโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ มาโนชญ์นิรันดร์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
4. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์พรมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางสาวอ้อมฤทัย พรชัยโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ มาโนชญ์นิรันดร์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
4. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ วงค์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมฤทัย วงศ์คีรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางพัชรา ไชยพันธ์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร วงศ์พิชัยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ วงค์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมฤทัย วงศ์คีรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางพัชรา ไชยพันธ์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร วงศ์พิชัยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางมณีจันทร์ จิรวิโรจน์กุลโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมพกานต์ ขาวสะอาดโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นางพูลเพ็ญ ชาญณรงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายวรวัฒน์ คำเปียกโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางมณีจันทร์ จิรวิโรจน์กุลโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมพกานต์ ขาวสะอาดโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นางพูลเพ็ญ ชาญณรงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายวรวัฒน์ คำเปียกโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางมณีจันทร์ จิรวิโรจน์กุลโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย พิสสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสายรุ้ง บุญเป็งโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ นวชีพเจริญโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพัชร วงศ์พิชัยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ขวัญคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์ อุปดิษฐ์ศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฎ ปาโจดโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นายชรินทร์ ขงเขตครามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางรจนา บัวศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ หมายสุขโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพรรณ บางอรโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี จูเรือนโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัชชัย ลุมมาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวจีรวรรณ จินาฟูโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ชัยโชคดีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี จูเรือนโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ จินาฟูโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นายรัชชัย ลุมมาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ชัยโชคดีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางเนติมา แพงไธสงค์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เด่นนภาคุณากรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย ทองแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางเนติมา แพงไธสงค์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เด่นนภาคุณากรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย ทองแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายดำรงพล สิงห์แก้วโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ปันทวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ ปันทวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางจุฑารักษ์ ประดับภูทองโรงเรียนแม่สะเรียง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายดำรงพล สิงห์แก้วโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายศุภิเดช เมืองวงศ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุรีรัตน์ บุญสุขโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ขันธปราบโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมา โคตพันธุ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิริสุดา ธรรมขันธ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางนงค์เยาว์ จันทร์อ้ายโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางยุพิน กองแก้วโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปิ่นอารีย์ สมเป็งโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุพิน คำหน้อยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางโชติกา ชัยมงคลโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวอรสา กาโนรักษ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินดา ประทีปพจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสร้อยฟ้า ขยันงานโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวอรสา กาโนรักษ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิสรณ์ ทานาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล วงศ์น้อยโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
4. นางสร้อยฟ้า ขยันงานโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายธีรพงศ์ คำปันโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคำ วงค์เทพโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายปรีชา ใจน่านโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวนริศรา มากมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเฉิดฉันท์ คงความซื่อโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางตวิษา พรรณสุขโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนีพร มีสีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางวงเดือน สุริยวงค์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายจรัสพงษ์ มูลใจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางตวิษา พรรณสุขโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนีพร มีสีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ตะวัน แสงทองโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายทินกร วงศ์ทองโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ตะวัน แสงทองโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวกัณฑ์กมล คุณรัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายทินกร วงศ์ทองโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ เย็นสุหัสโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศญานันทน์ ศรีโกศลศิริเลิศโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายมารุต ศรีรัตนพัฒน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรีย์ มณีธรโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นายไพโรจน์ วิจันทรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา ทองงามโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางประทับใจ เปาหย่าโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นายพัชรพล ศิริกันตพงษ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายยุทติธรรม ขันติยะโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรดารินทร์ ธนจันทร์กะพ้อโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวบุณณดา บัณฑิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ วิจันทรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นายมารุต ศรีรัตนพัฒน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ทองจันดีโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ จันทร์เที่ยงโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินท์ ใจเจริญโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
3. นายวนธน พุทธิปาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวน้อมจิต ก้อนเขื่อนโรงเรียนแม่สะเรียง ประธานกรรมการ
2. นายมารุต ศรีรัตนพัฒน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา ต่องสู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพิทยาภรณ์ บูระสิทธิ์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ จันทร์เที่ยงโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรพินท์ ใจเจริญโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวรปรัชญ์ ครองคัมภีร์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายนพดล รุ้งประนมกรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา จันต๊ะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายจรันต์รุต เพียรกิจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายยุทติธรรม ขันติยะโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวภาณุมาศ วงศ์สายโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นางสาววิมลรัตน์ ไพรบึงโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวศญานันทน์ ศรีโกศลศิริเลิศโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรปรัชญ์ ครองคัมภีร์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นายจรันต์รุต เพียรกิจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายธนาชัย แก้วไทรหงวนโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ สมจิตรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายพชร ศิละวรรณโณโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สุขสมโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย จรินต๊ะโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายพงศ์สันติ วรรณศรีโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติมา มิ่งวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายธนา กัณทวีชัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายศรัญญู ปู่สิงห์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายพชร ศิละวรรณโณโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวชุติมา มิ่งวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวลาวัณฉวี ลาดหนองขุ่นโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายคัชรินทร์ พิกุลงามโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล นันโทโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล นันโทโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ อินสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ อินสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายจอม นิลประยูรโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายจอม นิลประยูรโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายประสงค์ อินสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล นันโทโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล นันโทโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจอม นิลประยูรโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล นันโทโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล นันโทโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายเกียรติผล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
5. นายณรงค์ชัย ควรคิดโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
5. นายณรงค์ชัย ควรคิดโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
4. นายณรงค์ชัย ควรคิดโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
2. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ชัย ควรคิดโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
2. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะวรรณ ทองนวลโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
2. นางสาวปิยะชน ทองนวลโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายดวงเด่น แดนบุตรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุดม เดชะบุญโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายดิเรก จินดารัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายเฉลิมพล พาตาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพิรยุทธุ์ นงค์ยาโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ รัตนรังษีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
3. นายอัมรินทร์ หยกแสงดาวโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ไวสกุลโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายนิรุทธ์ มากนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายทวี พิสสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ ก้างออนตาโรงเรียนแม่สะเรียง ประธานกรรมการ
2. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นางสาววนิดา บำรุงราษฎร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางพรรณิภา ราชประสิทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จุ้ยสำราญโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายชลธาร สมาธิโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายญาณวุฒิ ศรีใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมภพ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายนิรุทธ์ มากนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา วงศ์ษยาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี พิสสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล พาตาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายทวี พิสสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายดิเรก จินดารัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ กุณต๊ะคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา บำรุงราษฎร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
2. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ คำประวันโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
2. นางสาวพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ จุ้ยสำราญโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสิริยา โกศลนิยมโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาววนิดา บำรุงราษฎร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ จุ้ยสำราญโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสิริยา โกศลนิยมโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
4. นางสาววนิดา บำรุงราษฎร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองแก้ว สอดตะคุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางยุพา ปินตาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาติ มิ่งศรีสุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางสาวผุสดี ต้อยตระกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
5. นายจักรกฤษ มหาสิงห์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพา ปินตาโรงเรียนแม่สะเรียง ประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ มิ่งศรีสุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวผุสดี ต้อยตระกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นายจักรกฤษ มหาสิงห์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้ายโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายฤทธิไกร วีระโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาววนิดา ชื่นอารมณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา ชื่นอารมณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฤทธิไกร วีระโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้ายโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิรัญญา คำเขื่อนโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาทิพย์ อูปแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายสันติราษฏร์ ยุธาชิดโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ เทศมีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นายธนาทิพย์ อูปแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสนาน คงอ้ายโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรกฤษ มหาสิงห์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกรองแก้ว สอดตะคุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาติ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวกรองแก้ว สอดตะคุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นายจักรกฤษ มหาสิงห์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายธนาทิพย์ อูปแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพา ปินตาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายฤทธิไกร วีระโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางเรณุกา โสภาลัยโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรองแก้ว สอดตะคุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายสันติราษฎร์ ยุธาชิตโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
5. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองแก้ว สอดตะคุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสันติราษฎร์ ยุธาชิตโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
5. นางสาวเรณุกา โสภาลัยโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ มิ่งศรีสุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางธัญญรัตน์ เทศมีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นายธนาทิพย์ อูปแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ มิ่งศรีสุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนาทิพย์ อูปแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาติ มิ่งศรีสุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
5. นายธนาทิพย์ อูปแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวรสมาลิน จิตสว่างโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางณัฐวดี ไชยสุภาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางอังคณา ปันทวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวกมลรัตน์ อุปการโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
5. Mr.Matthias Walter Tuendlingโรงเรียนแม่สะเรียงกรรมการ
6. นางสาวปาริชาติ ใหม่จันทร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางณัฐวดี ไชยสุภาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางอังคณา ปันทวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาวรสมาลิน จิตสว่างโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. Mr.Matthias Walter Tuendlingโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ใหม่จันทร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายบุญสอน ประถมวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ธาราวนาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายไพรัตน์ อานัยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา ไผทพิทักษ์วงค์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวปวีณา ธาราวนาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางสาวพรทิพา กรองมีคุณโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นายไพรัตน์ อานัยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา ไผทพิทักษ์วงค์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา ศิริอางค์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายสมรัก นามเฮียงโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายมานิต กันธะอูปโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายสมรัก นามเฮียงโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางสาวลัดดา ภูมิไทโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายมานิต กันธะอูปโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ติ๊บคำโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ชัยติสกุลโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวอำภา อินทะลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวศิริพร ทองวาฤทธิ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางณัฐวดี ไชยสุภาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางสาวนัฏฐิยา เมืองอินทร์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวอำภา อินทะลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวศิริพร ทองวาฤทธิ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวรสมาลิน จิตสว่างโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางปิยะชน โพธิยะโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายธนิต วงศ์ทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพิชชา อัษฎาวุธวงศกรโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
5. MissRenata Von Roessingโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
6. นางนิทราภรณ์ สุธาไพรโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายปิยะชน โพธิยะโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพิชชา อัษฎาวุธวงศกรโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายธนิต วงศ์ทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวรสมาลิน จิตสว่างโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
5. MissRenata Von Roessingโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
6. นางนิทราภรณ์ สุธาไพรโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางทิพย์ตะวัน วันใจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล วงค์ใหม่โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. MissZhou Jingโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. MissLin Baoyiโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
5. นางสาวนวพร ขจิตรกาญจนา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissZeng Danโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
2. นางพรพิมล วงค์ใหม่โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนวพร ขจิตรกาญจนาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางทิพย์ตะวัน วันใจโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
5. MissZhou Jingโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางอารีวรรณ แผ่อำนาจโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพ เอกจันทร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางอังคณา ปันทวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ฤดี บรรณกิจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายสมรัก นามเฮียงโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา วารีสกุลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ใหม่จันทร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายสมรัก นามเฮียงโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางสาวพรทิพา กรองมีคุณโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญนา วารีสกุลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ใหม่จันทร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวกิตติมา หมั่นคิดโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัชฌาฬิณี จีนาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัชฌาฬิณี จีนาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นางสาวอธิชา ปาละโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติมา หมั่นคิดโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัชฌาฬิณี จีนาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา สมบุญโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายไพพร จิระมิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา สมบุญโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายไพพร จิระมิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวขนิษฐา สมบุญโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายสุรพรชัย คำใจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์จิรา ไผทพิทักษ์วงค์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัฒนานันท์ เดชยาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นายไพรัตน์ อานัยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์จิรา ไผทพิทักษ์วงค์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัฒนานันท์ เดชยาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นายไพรัตน์ อานัยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางวลัยลักษณ์ อุลลาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์ ขัดสีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางศศิกานต์ แสนจันทร์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางน้ำผึ้ง วงศ์สุพรรณโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายสัจจกรญ์ กันปนกโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสุพิชาติ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ขวัญคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายศุภิเดช เมืองวงศ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติมา หมั่นคิดโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุขเกษม แก้วไทรหงวนโรงเรียนแม่สะเรียง กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสัจจกรญ์ กันปนกโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรณู ปริสาวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง กรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม นายจิรันดร เองศิลป์ 053-618106
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]