หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียน แม่สะเรียง \"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมนึก เมืองเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายวิเชียร ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” รองประธานอำนวยการ
3 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการอำนวยการ
4 นายนิวุธ มีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
5 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการอำนวยการ
6 นายเกษม กันทาหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการอำนวยการ
7 นางตวิษา พรรณสุข ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
8 นางตวิษา พรรณสุข ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นายสุวิทย์ นวชีพเจริญ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นางพัชระ บุญวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นางพูลเพ็ญ ชาญณรงค์ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นางอ้อมฤทัย พรชัยโรจน์ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นายไพพร จิระมิตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 นางมณีจันทร์ จิรวิโรจน์กุล ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์พรม ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 นางศิริลักษณ์ วงค์คำ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
17 นายสุรชัย เด่นนภาคุณรากร ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 นางธมนวรรณ ทรัพย์ทวี ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 นางจินดา ประทีปพจน์ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 นายทินกร วงศ์ทอง ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 นายปรีชา ใจน่าน ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
22 นายอนุพงษ์ ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 นางมัลลิกา ศรีจันทร์ดร ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
24 นางสาวปัทมา โคตพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 นายธีรพงศ์ คำปัน ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 นางสาวอรสา กาโนรักษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 นางวลัยลักษณ์ อุลลา ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
28 นายดำรงพล สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
29 นางเพ็ญศรี จูเรือน ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30 นางสาวสุภาพร ชัยโชคดี ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31 นายสราวุธ ปันทวัง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
32 นายศุภิเดช เมืองวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
33 นางสาวจรินทร์ทิพย์ อุปดิษฐ์ศรี ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
34 นางรจนา บัวศรี ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
35 นางน้ำผึ้ง วงค์สุพรรณ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
36 นายณรงค์ศักดิ์ ขันธปราบ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
37 นายรัชชัย ลุมมา ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
38 นางสาวสุกัญญา ทองงาม ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
39 นางประทับใจ เปาหย่า ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
40 นางสาวศญานันทน์ ศรีโกศลสิริเลิศ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
41 ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ จันทร์เที่ยง ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
42 นายไพโรจน์ วิจันทร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
43 นางสาวอรพินท์ ใจเจริญ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
44 นายมารุต ศรีรัตนพัฒน์ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
45 นายนภดล รุ้งประนมกร ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
46 นางสาวเพชรดารินทร์ ธน จันทร์กะพ้อ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
47 นายจรันรุตน์ เพียรกิจ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
48 นายนิคม สิงห์สูตร รองฯ ผอ. รร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
49 นางวันทนีย์ ใจมณี ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
50 นางสาวศิริพร ทองวาฤทธิ์ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
51 นางสาวอำภา อินทะลา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
52 นายไพรัตน์ อานัย ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
53 นางสาวเพ็ญพิชชา อัษฎาวุธวงศกร ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
54 นางสาวรสมาลิน จิตสว่าง ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
55 นางสาวกมลรัตน์ อุปการ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
56 นายบุญสอน ประถมวงศ์ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
57 นางรุจิรา ศิริอางค์ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
58 นายสุรชัย ติ๊บคำ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
59 นางสาวนัฏฐิยา เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
60 นางวัฒนานันท์ เดชยา ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
61 นางทิพย์ตะวัน วันใจ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
62 นางสาวพรทิพา กรองมีคุณ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
63 นางสาวลัดดา ภูมิไท ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
64 นางสาวนารปรียา ชัยอินทร์ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
65 นางสาวพิมพ์ฤดี บรรณกิจ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
66 นายนิคม สิงห์สูตร รองฯ ผอ. รร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
67 นายคัชรินทร์ พิกุลงาม ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
68 นายศิริชัย จรินต๊ะ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
69 นางสาวภัทรวดี สุขกำลังมา ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
70 นายวิเชียร ปวงคำคง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
71 นางสาวลาวัลฉวี ลาดหนองขุ่น ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
72 นางสาวชุติมา มิ่งวงศ์ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
73 นายสมชาย สุขสม ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
74 นางสาวรัตนา สกุลทอง ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
75 นายธนาชัย แก้วไทรหงวน ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
76 นายศิริชัย จรินต๊ะ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
77 นายอาคาร แสนจันทร์ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
78 นายจอม นิลประยูร รองฯ ผอ. รร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
79 นายสมบัติ โคนโท ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
80 นายปัญญา ชมภู ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
81 นายณรงชัย ควรคิด ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
82 นายพิพัฒน์ วนาสถิต ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
83 นายเกียรติพล เกษมรัตนพร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
84 นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉา ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
85 นายณัฐพล นันโท ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
86 นายผลินท์ พิชัยรัตน์ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
87 นายสุรชัย เด่นนภาคุณรากร ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
88 นางสาวยุพา ปินตา ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
89 นายสมชาติ มิ่งศรีสุข ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
90 นางสาวธัญชนก คำวินิจ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
91 นายญาณวุฒิ ศรีใจ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
92 นายดิเรก จินดารัตน์ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
93 นางสาววนิดา ชื่นอารมณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
94 นายดวงเด่น แดงบุตร ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
95 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
96 นางตวิษา พรรณสุข ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
97 นางสาวอัชฌาฬิณี จีนา ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” รองประธานกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
98 นายวุฒิชัย ใจสุ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
99 นางเบญจวรรณ ภัทรเมธีนนท์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
100 นายวรวัฒน์ คำเปียก ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
101 นางสาวเพ็ญพรรณ บางอร ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
102 นางสาววิมลรัตน์ ไพรบึง ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
103 นางสาวอธิชา ปาละ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
104 นางสาวกิตติมา หมั่นคิด ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม นายจิรันดร เองศิลป์ 053-618106
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]