สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 60 16 6 82 77 4 1 2 82
2 สบเมยวิทยาคม 23 30 21 74 57 21 6 1 84
3 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 14 22 13 49 40 12 2 4 54
4 ราชประชานุเคราะห์ 21 13 16 19 48 37 16 5 3 58
5 สังวาลย์วิทยา 10 6 8 24 21 6 2 1 29
6 เฉลิมรัชวิทยาคม 3 11 13 27 21 15 3 2 39
รวม 123 101 80 304 253 74 19 13 346