รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียน แม่สะเรียง \"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงเบญจพรรณ  ปัญญา
 
1. นางสุพิชาติ  บุญศิริรัช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวปาริชาติ  -
 
1. นางศิริลักษณ์  วงค์คำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ตะวันมณี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มาโนชญ์กิจนิรันดร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวมุฑิตา  เสริมไพรวัลย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มาโนชญ์นิรันดร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงวิราศิณี  จันทะวงศ์
 
1. นายภาริทธิ์  อมรรัตนปัญญา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายนรากร  ทานา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กันยะวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงอังคณา  อภิวงศ์
 
1. นางพิมพกานต์  ขาวสะอาด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวพรพิรุณ  เกิ่งสุวรรณ
 
1. นายสุรพรชัย  คำใจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงชญาณี  จันทะ
2. เด็กชายสัจนนท์  เกิดมงคล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มาโนชญ์นิรันดร์
2. นางสายรุ้ง  บุญเป็ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวพิสมัย  สุเนติโกวิท
2. นายโยธิน  ขัตติยวงศ์
 
1. นายภาริทธิ์  อมรรัตนปัญญา
2. นายสุวิทย์  นวชีพเจริญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  อยู่ใหม่
 
1. นางสาวจีรวรรณ  จินาฟู
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายณัฐนนท์  จันจาเร
 
1. นางรจนา  บัวศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนวรรณ  แม้นธารา
2. เด็กหญิงรจนารี  เขื่อนแก้ว
3. เด็กชายศุภชัย  ใจตุ้ย
 
1. นายสุรชัย  เด่นนภาคุณากร
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวกมลชนก  วรรณสุ
2. นายศุภวิชญ์  ชัยมงคล
3. นางสาวอรดี  มารดาวงศ์
 
1. นางจารุวรรณ  หมายสุข
2. นางเนติมา  แพงไธสงค์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกา  ขาลพรม
2. เด็กชายเสกสรร  ก๋องชัย
 
1. นายสัจจกรญ์  กันปนก
2. นางเพ็ญศรี  จูเรือน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายภูริเดช  สุจา
2. นายสักรินทร์  หงส์คำ
 
1. นายรัชชัย  ลุมมา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายเอกรินทร์  ใฝ่ฝากรัก
 
1. นายดำรงพล  สิงห์แก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวลัดดา  กาญจนาสุกใส
 
1. นายดำรงพล  สิงห์แก้ว
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายชยณัฐ  วิศวกลการ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝังนิล
3. เด็กหญิงสุปรียา  ตาวัง
 
1. นายชัยพร  ท้าวพรหม
2. นางยุพิน  กองแก้ว
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวกัลยาพร  กองมะลิ
2. นางสาววรัญญา  ท่าวัง
3. นายสุทัศน์  ผาติธีรกุลเดช
 
1. นายณัสพงษ์  ปันเจริญ
2. นางโชติกา  ชัยมงคล
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงนคนันทินี  ดีเลิศวุฒิกร
2. เด็กหญิงนุสรินทร์  วังมูล
3. เด็กหญิงพชรพร  แจ้งจิตร
 
1. นางสาวพิมพ์ภาพ  มณีธร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวชลธิชา  ปันละ
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  อารีรักษ์กุล
3. นางสาวมนัสวี  คุ้มแก้ว
 
1. นายทนงศักดิ์  ปัญญา
2. นางสาวพิกุล  วงศ์แสน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายณรงค์ชัย  หมี่เปื่อย
2. นางสาวณัฐชญาภรณ์  สังฆะมะณี
 
1. นายปรีชา  ใจน่าน
2. นางสาวสุกฤตา  ปัญจมาพรกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายภูริภัทร  อยู่ใหม่
2. เด็กหญิงเมทิรา  ธนรัตน์พิศาล
3. เด็กหญิงใจเจ้า  เชียงกาญจน์
 
1. นางสาวพรพิมล  วงศ์น้อย
2. นางเฉิดฉันท์  คงความซื่อ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวกุลสตรี  ศุภสราใส
2. นางสาวนิศาชล  มาลีเศษ
3. นางสาวศิริพรรณ  เครือไพรวัลย์
 
1. นายจรัสพงษ์  มูลใจ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายนรากร  พุทธวัตร์
2. เด็กชายเมธี  จอมณี
 
1. นายพงษ์ตะวัน  แสงทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายชยาวุฒิ  สุธรรม
2. เด็กชายพุทธิกร  ชิดชม
 
1. นายทินกร  วงศ์ทอง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  พนาสิน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ๊อดต่อกัน
3. เด็กหญิงชวนฝัน  โมป้อ
4. เด็กหญิงบุษปศร  อุวรรณ์
5. เด็กหญิงสิริกัญญา  คงแดง
 
1. นายยุทติธรรม  ขันติยะ
2. นายเสกสรรค์  เย็นสุหัส
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวการญจนา  ประทินสุขอำไพ
2. นายปิยบุตร  บังอร
3. นายลิขิต  พิมานพนา
4. นายวชรพล  สาระศาลิน
5. นายเขษมศักดิ์  เพียรกิจ
 
1. นายยุทติธรรม  ขันติยะ
2. นายสิทธิชัย  ทองจันดี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงกรกนก  หงส์แก้ว
2. เด็กหญิงพาฝัน  สาลิกานนท์
3. เด็กหญิงมิ่งกมล  ศรีมาโนช
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  ปุระวิทย์
5. เด็กหญิงสุฑิชา  สมหวัง
 
1. นางประทับใจ  เปาหย่า
2. นายยุทติธรรม  ขันติยะ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวกรกมล  ธาราวนาพิทักษ์
2. นางสาวนราภรณ์  สืบไมตรีสัมพันธ์
3. นางสาวหัสวดี  สุดแดนไพร
4. นางสาวอนันตญา  ชิดชม
5. นางสาวเมย  เรือนจันตา
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ไพรบึง
2. นางสาวศญานันทน์  ศรีโกศลศิริเลิศ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  วงค์แสนใจ
2. นางสาวศิริรัตน์  แอแป
3. นายสรรเศก  เอกจันทร์
4. นายอนุชา  ใจแก้ว
5. นางสาวอิงฟ้า  -
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ไพรบึง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวจินดา  เลิศวทัญญูพันธ์
2. นางสาวจุลาลักษณ์  สรรพยาบรรพต
3. นางสาวดวงกมล  ครองอำนวย
4. นายประทาน  ไพรศิริทรัพย์
5. นางสาวพรทิพย์  ธิติพิมาน
6. นางสาวพิมพ์สุดา  บำรุงธีรพล
7. นางสาวรสริน  ปฎิบัติธรรมนิจ
8. นางสาววราพร  ปัญญาไกรโกศล
9. นายวีรวัฒน์  เหล่าไพรวัลย์
10. นางสาวศรีวรรณ  -
11. นางสาวศิริวรรณ  กรีฑาวัน
12. นายศิวกร  อ่อนเกษ
13. นางสาวสร้อย  กรีฑาวัน
14. นางสาวสุดาพร  ศิริวนาธร
15. นางสาวสุดารัตน์  อยู่กันทรากร
 
1. นางสาวศญานันทน์  ศรีโกศลศิริเลิศ
2. นางสาวอธิชา  ปาละ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงจุไรพร  ผู้มีมิตร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ต่องสู่
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  หน่อมาลา
 
1. นางสาวอรพินท์  ใจเจริญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงกฤตยา  โทรสังข์อินทร์
2. เด็กชายจิรายุส  พุ่มแย้ม
 
1. นายยุทติธรรม  ขันติยะ
2. นายวรปรัชญ์  ครองคัมภีร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  อ้ายสวัสดิ์
2. นายพัฒนพงษ์  วงค์แสน
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นางสาวสุกัญญา  ทองงาม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวพัชรี  สุขสันต์กระสินธุ์
2. นางสาววราภรณ์  วิเศษเอกภพ
3. นางสาวศรีจันทร์  กิตติปรีกนก
4. นางสาวศุภาวรรณ  มโนศักดิ์
5. นางสาวสยมพร  มานะนิมิตร
6. นางสาวสุทธิดา  วนาบริสุทธิ์
7. นางสาวสุพรรษา  เลิศพัฒนารัตนา
8. นางสาวสุวนันท์  กาใจ
9. นางสาวอนงค์  ยงศรีมงคลชัย
10. นางสาวเสาวนีย์  นิธิไพจิตมาศ
 
1. นายณฑวรรษ  นนท์ศรี
2. นางสาวภานุมาศ  วงศ์สาย
3. นางสาวศุภลักษณ์  กอบเหมือนฝัน
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์ทอง   ไพรสุกใส
2. นางสาววราภรณ์  พิมพ์วรรณธนา
3. นางสาวสิครินทร์   เทพทิพย์
 
1. นางตวิษา  พรรณสุข
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กชายธาราธร  ชูเชิดไพรสกุล
2. เด็กหญิงนวรัตน์  พงศ์ไพรภูมิ
 
1. นายธนา  กัณทวีชัย
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายทวีชัย  นิยมรัตนเลิศ
2. นางสาวธีรนาฎ  สินสมบูรณ์
 
1. นายอาทิตย์  สมจิตร
 
42 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงคริสแบร์  บานี
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
43 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายสมพงษ์  โรจนเกียรติคุณ
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
44 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงดาวมณี  วนาเชิง
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
45 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายพงษ์ประสิทธิ์  แซ่เฮ่อ
 
1. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
46 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายสมเดช  เดโชชลาลัย
 
1. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
47 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นายสุรัตน์  ดวงพร
 
1. นายวุฒิชัย  ใจสุ
 
48 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายสุวิทย์  บุญเจริญทวี
 
1. นายณรงค์  เชียงแก้ว
 
49 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายมารุต  จิตต๊ะ
 
1. นายสมบัติ  โคนโท
 
50 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ทะนันไชย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  มูลขำ
 
1. นายณรงค์  เชียงแก้ว
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ธาราพาสุข
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายเตชินต์  สิงห์สาธิต
 
1. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
53 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายประสิทธิ์  อินทร์ใย
 
1. นายผลินท์  พิชัยรัตน์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นายคุณาธิป  จันทร์ตา
 
1. นางสายสุดา  ริยะสาร
 
55 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจามรี  อภิวงค์
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
56 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา  ปัญญาเหล็ก
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
57 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายสิทธิชัย  หยาดทองคำ
 
1. นายเกียรติพล  เกษมรัตนพร
 
58 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวอรพรรณ  ยวงเหมย
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
59 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายทวีชัย  กิตติจริยกุล
 
1. นายเกียรติพล  เกษมรัตนพร
 
60 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นายอนุชา  วัดนนท์
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
61 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงลัดดา  -
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
62 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวนิโลบล  สมเย็น
 
1. นางจันทร์ศรี  วงค์วงค์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายสุทัย  บรมสุขนโคทร
 
1. นายเกียรติพล  เกษมรัตนพร
 
64 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สานติกันทร
 
1. นายพิพัฒน์  วนาสถิตย์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวจิรัตติกาล  สรณะ
2. นางสาวจุฑารัตน์  อ้ายสวัสดิ์
3. นางสาวนงลักษณ์  พรงดงาม
4. นางสาวบังอร  สากลเพชร
5. นางสาวศรัญญา  สมจิตร
6. นางสาวศิรินภา  ชมภู
7. นางสาวสุพรรณราย  ครองสวัสดิ์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  ทองนวล
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวกันยา  ปองยิ่งยงกุล
2. นางสาวจันทร์ศรี  ฉลองอภิชัย
3. นางสาวชลิตา  พิริยะกมลพันธุ์
4. นางสาวดวงพร  แนวจำเนียร
5. นายบุญทวี  บุญสมส่ง
6. นายบุญสุข  หม่อคอ
7. นางสาวพัชรีย์  นิธิเกษมศักดิ์
8. นายพาเดิมพงษ์  ยืนยงคีรีมาศ
9. นางสาวศศิวิมล  ชมตระกูลไพร
10. นางสาวสมพร  นำก้าวหน้า
11. นางสาวสังวาลย์  บัวคมคาย
12. นางสาวสุภาภรณ์  ปองพรศักดิ์
13. นายสุรัตน์  นิธิบารมีวงศ์
14. นายอภิรักษ์  ใฝ่นิมิตร
 
1. นางสาวกันต์กมล  คุณรัตน์
2. นางสาวกาญจนา  วารีสกุล
3. นายณฑวรรษ  นนท์ศรี
4. นางสาวนฤมล  มุธะจิต
5. นางสาวแก้วตา  เชียงแก้ว
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายนพดล   อิพอ
2. เด็กชายเจริญ   วิญญูรัตน์
3. เด็กชายเอโย   ศรีพนาเวช
 
1. นายชลธาร   สมาธิ
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายภาณุพงศ์  รัศมีไพร
2. นายสมชาย  ปองกุญชร
3. นายสุริยา  สว่างธานี
 
1. นายกัมปนาท  แสนสุดใจ
2. นายสายยันต์  รัตนรังสี
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายอภิรักษ์  อาจองกุล
2. เด็กชายอาทิตย์  โกฮะ
3. เด็กชายอิซอ  ฟ้ากุศล
 
1. นายศักดิ์ชัย  ไวสกุล
2. นายสมภพ  บุญศิริรัช
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกลัยาลักษณ์  อนันหงสา
2. เด็กหญิงดีสุ  จิตตารุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงพิชยาภา  จิตตารุ่งโรจน์
4. เด็กหญิงมีนาพร  คีรีเขตอำไพ
5. เด็กหญิงศิริดา  วรรณศาคีรี
6. เด็กหญิงสุนิสา  มานพชัย
 
1. นางสาววนิดา  บำรุงราษฎร์
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  พนาพัฒน์
2. นางสาวนันทนา  ทวีความเจริญ
3. นายนิคม  วินิจอุทัย
4. นางสาวสุวรรณี  ศรีประดับไพร
5. นางสาวอรทัย  ก้องกำจรไพร
6. นางสาวอรอาภา  ครองความสัตย์
 
1. นางสาวกันต์กมล  คุณรัตน์
2. นายณฑวรรษ  นนท์ศรี
3. นางสาวแก้วตา  เชียงแก้ว
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวเพ็ญพักตร์  กอบกุลปิยการ
2. นายเอกชัย  กิตติวิลาวัณย์
3. นายเอกพล  สุนันต๊ะกุล
 
1. นางสาวนภัชญา  ชัยศรี
2. นางพนิดา  พลอินทร์
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายพิสุทธิ์  ชลธีการกิจ
2. เด็กชายวีระชัย  พิกุลแก้ว
3. เด็กชายสมร  วิมานพนาลัย
 
1. นายณรงค์  กุณต๊ะคำ
2. นายนิรุทธิ์  มากนาดอน
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นายนิวัตน์  น้อยแฮ
2. นายยุทธชัย  นิธิเลิศพรวิเศษ
3. นายสวิท  กึกก้องพาณิช
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. นายเกรียงไกร  วนาเชิง
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวพรมณี  สุเนติโกวิท
2. นางสาวสุดาพร  สุตระการชัย
3. นางสาวหรรษา  สุจริยาพงศ์พร
 
1. นางดารารัตน์  คำแพง
2. นางนวลจันทร์  ก้างออนตา
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวบงกชพร  จันทร์ผ่อง
2. นางสาววิสสุตา  ทยาน
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุดาธรรม
 
1. นางดารารัตน์  คำแพง
2. นางสิริยา  โกศลนิยม
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงมุกดา  นนทัวาณิชย์
2. เด็กหญิงสุภาพร  วนาลีวิมาน
3. เด็กหญิงอรนุช  สดศรีจำปา
 
1. นางสาววนิดา  บำรุงราษฎร์
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวสิริวิมล  งอกงาม
2. นางสาวสุภาณี  คงแก้ว
3. นางสาวอักษรสวรรค์  บัวลอย
 
1. นางดารารัตน์  คำแพง
2. นางเสาวลักษณ์  คำประวัน
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงดาราภรณ์  เป็งโย
2. เด็กหญิงพิชญานันท์  พุ่มเรียงป่า
3. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ขันแก้ว
 
1. นางสาวนภัสชญา  ชัยศรี
2. นางพนิดา  พลอินทร์
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวฉมารัตน์  คณาพิทักษ์รัตนา
2. นางสาวสุนีย์พัตร  ไกรสิทธิ์พาณิชย์
3. นางสาวเอโซ่  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวนภัสชญา  ชัยศรี
2. นางพนิดา  พลอินทร์
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงปานขวัญ  ปกรณ์วนาไพร
2. เด็กหญิงไพรริน  เดชากลางคีรี
 
1. นางสาวกรองแก้ว  สอดตะคุ
2. นางสาวผุสดี  ต้อยตระกูล
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพัฒน์    เรือนคำ
2. เด็กชายสุทธิมน   วัดนนท์
 
1. นายจิรันดร  เองศิลป์
2. นางสาวธัญชนก  คำวินิจ
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายวานิต  วงค์ศรี
2. นายสุกัลย์  แสงสุวรรณ์
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายจตุรวิทย์  บังวัน
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  เขียวสำโรง
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายธนกฤต  ยานะกุล
2. นายอัษฏาวุธ  ปิตุรัตน์
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายชัชวาลย์  ดงพาสุข
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ลาภประสานยิ่ง
 
1. นางสาวผุสดี  ต้อยตระกูล
2. นายฤทธิไกร  วีระ
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายธรรมฐิเทพ  ไทยตรง
2. เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  แสนหวี
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงนันทพร  บุญเจริญ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวนิรัญญา  คำเขื่อน
2. นางสาวพัทยาภรณ์  เปรมภิวงศ์
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายณัฐวุฒิ  วงศ์คล้ายพระจันทร์
2. นางสาวเกศญาภัค  วงษ์ทหาร
 
1. นางสาวนิรัญญา  คำเขื่อน
2. นางสาวพัทยาภรณ์  เปรมภิวงศ์
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายกฤตย์  ใจน้อย
2. นายภาคภูมิ  สิทธิชุม
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายศิริราช  จันตา
2. นายอัฏฐวุฒิ  เศรษสุวรกุล
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์   จำปาทอง
2. เด็กชายศราวุฒิ   บุญทิพย์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณเลิศ
 
1. นายจิรันดร  เองศิลป์
2. นางสาวธัญชนก  คำวินิจ
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายกฤตย์  ใจน้อย
2. นางสาวบุษบา  ทินเจอร์
3. นายอนุชิต  พลีทั้งกาย
 
1. นางสาวพัทยาภรณ์  เปรมภิวงศ์
2. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. นางสาววิจิตรา  สมคำ
2. นางสาวแพรพิไล  คำดี
 
1. นายประพันธ์  บุญวรรณ์
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายธนากร  แก้วสุทธิ
2. เด็กชายพัฒนพงศ์  แสงวังคำ
3. เด็กชายพุทธิพงษ์  เป็งอิน
 
1. นางสาวพัทยาภรณ์  เปรมภิวงศ์
2. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายกฤษกร  พวงทอง
2. นายวงศกร  จิตดา
3. นายเกียรติศักดิ์  ยงสุนทรรุ่ง
 
1. นางสาวพัทยาภรณ์  เปรมภิวงศ์
2. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงสุดา  ไพรพนารักษ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  อุปการ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวณัฐธินีย์  นันตาสืบ
 
1. นางสาวรสมาลิน  จิตสว่าง
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายอัศวิน  นาวารี
 
1. นางสาวพรทิพา  กรองมีคุณ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวสุพรรษา  พะหลวง
 
1. นายบุญสอน  ประถมวงศ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงเกื้อการุณ  เจริญเมือง
 
1. นางสาวลัดดา  ภูมิไท
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาววรันธร  ภู่จีวร
 
1. นางรุจิรา  กาพัฒน์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงทักษิณา  เกสรกระจาย
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  อัษฏาวุธวงศกร
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายธิปไตย  ไทยตรง
 
1. นายสุรชัย  ติ๊บคำ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวีวี  -
2. เด็กหญิงอรทัย  สิงขรบรรจง
3. เด็กหญิงอาภาพร  กวางเนตร
4. เด็กหญิงเชอลอแอะ  -
5. เด็กหญิงเสรี  -
 
1. นางนิทราภรณ์  สุธาไพร
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรรณ  ชัยวงศ์ดี
2. นางสาวสุกันยา  เลิศวัฒนโกศล
3. นางสาวสุดารัตน์  จะบอ
4. นางสาวสุภัตรา  สะทู
5. นางสาวอำพร  พึ่งพาเลิศ
 
1. นางนิทราภรณ์  สุธาไพร
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงฐิติมา  วรรณคำ
 
1. นางทิพย์ตะวัน  วันใจ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาววารุณี  เฉลิมโชคไพรศาล
 
1. นางสาวนวพร  ขจิตกาญจนา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. นางสาวลัดดาวัน  หยกลักษมีรุ่ง
 
1. นางอารีวรรณ  แผ่อำนาจ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงศรีไพร  เดชากลางไพร
2. เด็กหญิงเพ็ญวันต์  อมรใฝ่ธนากุล
 
1. นางสาวสุภาพ  เพชรพญาไพร
2. นางอังคณา  ปันทวัง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายจักรพงษ์  ชัยโชคดี
2. นายธวัชชัย  กวินสินทรัพย์
 
1. นางสาวพรทิพา  กรองมีคุณ
2. นางสาวพิมพ์ฤดี  บรรณกิจ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวประภาพร  วงค์ประเสริฐ
2. นางสาวพุทธพร  แสงจันทร์
3. นางสาวภัสญา  นภาสิทธิ์
4. นางสาวลีลาวดี  คำพุทธ
5. นางสาววิพิมพ์สาย  หิ่งคำ
6. นางสาวอมรทิพย์  โชคนที
7. นางสาวเข็มคำ  ไกรศร
 
1. นายจรัสพงษ์  มูลใจ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  ไผ่อำไพทอง
2. นางสาวลัดดา  คงสำเริง
3. นายวรวุฒิ  นำก้าวหน้า
4. นางสาวสมศรี  ศรีวาณิชพรกุล
5. นายสุรชาติ  สง่าเพียรสิริ
 
1. นายวุฒิชัย  ใจสุ
2. นางสาวอรพินท์  ใจเจริญ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงกรกช  ธรรมขันธ์
2. เด็กชายภาสกร  แย้มงาม
3. เด็กหญิงวสุนันท์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวอัชฌาฬิณี  จีนา
2. นางสาวเสาวนีย์  กอพัฒนาพนา
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวชฏาธาร  ตาจุมปา
2. นางสาวนารีรัตน์  ผาติประภาวงศ์
3. นางสาวรุ้งสินี  สุนันต๊ะ
 
1. นางสาวอัชฌาฬิณี  จีนา
2. นางสาวเสาวนีย์  กอพัฒนาพนา
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวธันวาพร  แตงน้อย
2. นายบรรหาร  เลิศนิมิตบุญ
3. นางสาวเนตรชนก  กิจสวัสดิ์
 
1. นางสุพิชาติ  บุญศิริรัช
2. นางสาวอังคณา  ดงคัดเค้า
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงนันทิกา  ประดับภูทอง
2. เด็กหญิงปิ่นอรุณ  บุญมี
 
1. นางสาวพิมพ์ฤดี  บรรณกิจ
2. นางวัฒนานันท์  เดชยา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายนิรวิทย์  เจี่ยตระกูล
 
1. นางสาวพิมพ์ฤดี  บรรณกิจ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายวิทวัท  แก้วคำมา
2. เด็กชายอนุชิต  สมบูรณ์
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  บางอร
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายอนุชา  อาษา
 
1. นางศศิกานต์  แสนจันทร์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวแตงกวา  บันลือทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  วงค์คำ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายวันเฉลิม  เพียรวัชวงค์
 
1. นายธนาทิพย์  อูปแก้ว
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวปรางค์วลัย  หงษาวงษ์
 
1. นายสุขเกษม  แก้วไทรหงวน