หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nan1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี กันปวนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
2. นางวันนิดา เมธะพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นาย ประพันธ์ กันธิยาใจโรงเรียนนันทบุรีกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ไชยวุฒิโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางจิราพันธ์ เธียรพิบูลย์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
6. นางกาญจนาวรรณ คิดดีราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการ
7. นางสาวมธุลินทร์ อินต๊ะสอนแม่จริมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวจรัสศรี เสษฐดำรงโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
2. นางรุจิราภรณ์ หทัยงามโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสุวพัชร เนียมหอมโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัจฉรา ขันหลวงโรงเรียนสากรรมการ
5. นางอัญชลี กันปวนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางแพรวไพลิน ศศิทัตต์โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนงเยาว์ ผัสโนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรายุ นันทเสนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
2. นางเพียงเพ็ญ ศิวะวามรโรงเรียนสากรรมการ
3. นางสาวพัชรี ฮ้อรีโรงเรียนเมืองลีกรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน วงค์ทาโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิตยา เฟยลุงโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
6. นายพัชรธร สร้อยเต็มโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
7. นางกฤษฎาภรณ์ นะพิชัยโรงเรียนน่านนครกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวพจนีย์ สินชูโรงเรียนสากรรมการ
2. นางแสงดาว ปัญญาวงศ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร จายานะโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา กันแก้วโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายทวีวัฒน์ ทวีชัยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางจุฑามณี ทะขัติโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
7. นางกิ่งกาญน์ สมจิตต์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี อิทธิมาโรงเรียนสากรรมการ
2. นางสมศรี เสนนันตาโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศศินันท์ เมืองแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางเสาวภา รัตนมาศโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสายทิพย์ อุ่นเครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖กรรมการ
6. นางจารุณี นันศิริโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
7. นางวรวีร์ สวัสดิสุขโรงเรียนน่านนครกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางจารี ใจสุขสันต์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวประกายเดือน ปี่กลองโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางชโลมใจ ชยพันธนาการโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางมาลี ขันทแพทย์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นางส่งศรี เรือนอุ่นโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
6. นางจุฬาวรรธน์ จันทร์สว่างโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
7. นางแววดาว ชัยมณีโรงเรียนสากรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี บูรพาวิจิตรนนท์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
2. นางสาวหิรัญญา อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางรัตนา สุทธิพงศ์พันธุ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖กรรมการ
4. นางรวงทอง ธุระยศโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิรัญญา พรมจักรโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
6. นายสมโภชน์ จันด้วงโรงเรียนสากรรมการ
7. นางจินตนา ศิริรักษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางพูลทรัพย์ รัตนศิลาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
2. นางศศิธร เพิ่มพูนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ชุ่มเย็นโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางปัทมพร กนกน้อยหมอโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นางณิชารีย์ น้อยราชโรงเรียนสากรรมการ
6. นางอุบล ชัยศิริโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
7. นางเพียรทอง อังผาดผลโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางจินดา สวนคำกองโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
2. นายธันย์ธวัช บัวบานโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ บัวอาจโรงเรียนสากรรมการ
4. นางประภัสสร อัทธยศโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นายอุทัย โพธิ์ทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖กรรมการ
6. นางทิวาพร บุตรแก้วโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุจิตรา ยศอาจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
8. นางพัทธนันท์ ขันยมโรงเรียนน่านนครกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางมัณฑนี อยู่เย็นโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ปิยศทิพย์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นางวารุณี แก้วจันทร์ฉายโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นายวิทยา ชมพูเทศโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
5. นางสาวดารณี นาคะรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖กรรมการ
6. นางสุดารัตน์ ถนอมสินโรงเรียนเมืองลีกรรมการ
7. นางธิติพันธ์ เจดีย์ถาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
8. นางดาวใจ สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
9. นายสมโภชน์ จันด้วงสากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงทอง อยู่จันทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแคล้ว ใจทาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ อินน้อยโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายพงค์พันธ์ ปิจดีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์ สิทธิวงค์โรงเรียนสากรรมการ
6. นางพิกุล สิทธิสันติ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
7. นางพัชนี ปิงยศโรงเรียนน่านนครกรรมการ
8. นางศุภางค์ เสือพยัคฆ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
9. นางพัชรา ทรงประศาสน์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
10. นางดาราวรรณ สบานงาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวจิรารัตน์ หน่อทองโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอัษณีย์ สิทธิวงค์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางนราพร สุขประทุมโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายพันศักดิ์ กิจการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
4. นางเนตรนภา ขจรบริรักษณ์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางกาญจนา ปวนสุรินทร์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
6. นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นางวัชรีพร จิตอารีย์โรงเรียนสากรรมการ
8. นายนิวัฒน์ ใจบาลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
9. นางจินตนา ถาวรศักดิ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
10. นายโยฮัน แสนแขกโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
11. นางนุชนาถ พลับนิ่มโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
12. นางสาวภิญญดา คำอ้ายล้านโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวสัจจาพร หมื่นโฮ้งโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
14. นางจุรีรัตน์ วงศ์วิริยะพันธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางชัชฎาภรณ์ ใจจันทร์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน แดงฟูโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นางสาวอำพร ปันฟองโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวหทัยกาญจน์ อินบุญมาโรงเรียนสากรรมการ
5. นางอุบล เครือคำอ้ายโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ ไทยขำโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางเอมอร สุมามาลย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดาพร สนิทยาโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นางพัทธ์ธีรา เหลืองวัฒนโชติ โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นายสมพงษ์ อุทธิยาโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฐพร การศิริโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางชัชฎาภรณ์ ใจจันทร์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน แดงฟูโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นางสาวอำพร ปันฟองโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวหทัยกาญจน์ อินบุญมาโรงเรียนสากรรมการ
5. นางอุบล เครือคำอ้ายโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ ไทยขำโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางเอมอร สุมามาลย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดาพร สนิทยาโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นางพัทธ์ธีรา เหลืองวัฒนโชติโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นายสมพงษ์ อุทธิยาโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฐพร การศิริโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายแซน มาแว่นโรงเรียนศรีนครน่านประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ อิ่นแก้วโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญญารินทร์ บุญรัศมีจันทร์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางวัชราวไลย์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ ดำรงเลาหพันธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจำลองลักษณ์ หิรัญวิทย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายชวลิต ทะภูมินทร์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นางรัตนา เนตรใสโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี ซาวติ๊บโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสีลา สารรัตนะโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นางสาวทิพยาภรณ์ ทะปะละโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
5. นางมณทิรา เชื้อหมอโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
6. นางปริศนา อินทุสุตโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
7. นายนิวัฒน์ พันน้อยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางพิกุลทัย ยอดบัวโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางสาวรัชฎาพร ตนภูโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายมาโนช แก้วหล้าโรงเรียนน่านนครกรรมการ
5. นายเรืองเดช ปันอ้ายโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
6. นางสาวชนิดา ทาระเนตร์โรงเรียนสากรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ทาตาลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
8. นายอาทิตย์ กันทะกาลังโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพยุง ไชยเขียวแก้วโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สารเถื่อนแก้วโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางธนพร วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางสาวบัณฑิตา ดอนกาวินโรงเรียนน่านนครกรรมการ
5. นายเฉลิมชาติ เทพอาจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางลำเจย อนุรุทโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
7. นายจันทร์ กุลพรมโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภารัตน์ จันทร์ดีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
2. นายยอดชาย คำชายโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางสาวกัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญโรงเรียนสากรรมการ
4. นางสาววัชราพร ริกากรณ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์โรงเรียนสากรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา ลังกาใจโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัชฎาภรณ์ นันธนะวิบูรณ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
8. นางปราณี อินวาทย์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
9. นางติณรัตน์ พรหมอารีย์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
10. นางศุภรัตน์ เวชสัมพันธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวรัญจวน ไชยแก้วโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางประภาภรณ์ นะไชยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
2. นางสาวบุญญารัสมิ์ ศรีตนไชยโรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
3. นางสาวอนุภา จันไชยยศโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวภาณุลักษณ์ แสงเนตรโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางสุมิตรา ใจกล้าโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวมาลินี อนุรักษ์โรงเรียนสากรรมการ
7. นางสาวขจีรัตน์ ไชยวิโนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอมรรัตน์ สารเถื่อนแก้วโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
9. นายเกรียงไกร ไชยภักษาโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
10. นางสาวศศิวิมล คำวังจันทร์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
11. นางสาวสุพัตรา ลังกาใจโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางศุภลักษณ์ พาลวัลโรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
2. นายวีรชาติ ภิยะโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหมโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจริยา ใจยศโรงเรียนสากรรมการ
5. นางสาวณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมีโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุธีรา งานชูกิจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
7. นางสาวขวัญใจ พุ้มโอโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
8. นางสาวศุภารัตน์ จันทร์ดีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
9. นายมงคล หนูสาโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิดา อนุรุดโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
2. นางสาวแสงรวี รุณวุฒิโรงเรียนสากรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ ศรรบศึกโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
4. นางอำไพ จิตอารีโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัฐพร ธิเสนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวสุกานดา ไชยตีฆะโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางปุณณดา ปราบริปูโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
2. นางสาวกนกนภัส ปันแก้วโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ วีระพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
4. นางธัญรดา รุนทาโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ ทรายคำโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวบัณฑิตา ดอนกาวินโรงเรียนน่านนครกรรมการ
7. นางเพ็ญลักษณ์ พรหมสกุลปัญญาโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
8. นางสุพัฒตา โนทะนะโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสิตานัน เชื้อหมอโรงเรียนสากรรมการ
2. นายทรงกลด ธนวัติโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา สุขสำราญโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางพวงทอง ชมภูมิ่งโรงเรียนสากรรมการ
2. นางสาวภานุลักษณ์ แสงเนตรโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจำนง ปัญญาดีโรงเรียนสากรรมการ
2. นางปิยธิดา หม่องต๊ะโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นางอรทัย วิชัยยาโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
4. นายมานพ ดาอินวงค์โรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ ทิศทาพวนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นายรังสรรค์ ไกรสีกาจโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
7. นายวิชชากร ลานพลอยโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
8. นางสาวนิ่มนภา หลวงปันโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพยุง ไชยเขียวแก้วโรงเรียนสากรรมการ
2. นางระบอบ ทองแท้โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปรียานุช อุททะนาโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
4. นายอรุณ กันทะขู้โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายเสกสรรค์ ทิพย์ปัญญาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางพิทารักษ์ เสนรัตน์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
7. นายปฐมพงษ์ ทะแสงโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางธนพร วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
2. นายนิรันดร์ จิตอารีย์โรงเรียนสากรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ขอดแก้วโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
4. นางอังคณา เพ็ชรแก้วโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
5. นางธนพร ไชยเขียวแก้วโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นายนิพกร กอชาลีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
7. นายเอกภพ เชื้อหมอโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
8. นายสัจจะ รุณวุฒิโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเอกภพ เชื้อหมอโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
2. นางธนพร ไชยเขียวแก้วโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายนิพกร กอชาลีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. นางธนพร วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นายนิรันดร์ จิตอารีย์โรงเรียนสากรรมการ
6. นางอังคณา เพ็ชรแก้วโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
7. นางเสาวลักษณ์ ขอดแก้วโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
8. นายสัจจะ รุณวุฒิโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์โรงเรียนสากรรมการ
3. นายธวัชชัย เมธาเกษรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
4. นายสุทัศน์ คำลอมโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง สินต๊ะโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
6. นายมงคล แดงฟูโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย เมธาเกษรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
2. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์โรงเรียนสากรรมการ
4. นายสุทัศน์ คำลอมโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง สินต๊ะโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
6. นายมงคล แดงฟูโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมเรียน วงค์สัมพันธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพพล ต๊ะติ๊บโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายอุเทน เครือแปงโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. นายเปรมจิต พพุทธวงศ์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางวาสนา เตชะเสนาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายธีรพล เป็งมาโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายชัยพร สุขมีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารฯกรรมการ
3. นางสาวมิณิตา ดอนป่านโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางกณิศา ดวงภูเมฆโรงเรียนน่านนครกรรมการ
5. นางนันทพร เจริญรัมย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวาสนา อ่อนแก้วโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา มาลัยโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวพิชญาพรรณ พากเพียรโรงเรียนสาธุกิจกรรมการ
4. นางพัชชา คำแสนโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางนภวรรณ ละเลิงโรงเรียนสงเคราะห์น่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ เครือเสนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ แปงหล้าโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายชัชพล มังกรกิมโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางประทิน สิทธิวงศ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางสาวอิษฎาภรณ์ สิทธิยศโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายโชคชัย กองชุมโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิยะดา พุฒสุดโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นางสาวสมควร สีนาโรงเรียนราษประชานุเคราะห์ฯกรรมการ
4. นางสาวภิญญดา นุบุญมาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสุพัตรา อินทรประสิทธิ์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายกวิน วงศ์รัตน์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารฯกรรมการ
3. นางสาวสมร โกวิทย์ชัยโรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
4. นางสาวหัทยา อายุยืนโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางวิจิตรา ตาดีโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ คำสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิดา อินพรมโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ จันทราษีโรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
4. นางมิตรทิรา กาบนันทาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวประภารัตน์ สายวงศ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาววีนา สุวรรณโนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารฯกรรมการ
3. นางจิราภัค แก้วมีศรีโรงเรียนสากรรมการ
4. นายณรงค์ สมศักดิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นายจำนง ธรรมลังกาโรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุพิณญา สิทธิยศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารฯประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ จิตแจ้งโรงเรียนสากรรมการ
3. นางกาญจนา ประกอบกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางมยุเรศ นันทเสนโรงเรียนราษประชานุเคราะห์ฯกรรมการ
5. นายสิทธิ์ ทองก้อนโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ เหลี่ยมวานิชโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางเรณู ปันทะมาโรงเรียนสาธุกิจฯกรรมการ
3. นายมานิตย์ พรมถานาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ เถาแก้วโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ ม่วงมีโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายวิชัย ชัยมณีโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยาประธานกรรมการ
2. พระครูสุวรรณ เจติยานุกุลวัดพพระธาตุช้างค้ำวรวิหารประธานกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ ชาเตียมโรงเรียนนาน้อยกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสมพงษ์ ตันชนะแม่จริมกรรมการ
2. นายศิวรินทร์ ตาเต็งสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายเรืองฤทธิ์ ดวงภูเมฆน่านนครกรรมการ
4. นายเมธา พรหมมานันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายมงคล แก้วตันเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ ไชยยงค์ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ สวนแก้วสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางจินตนา แก้วตาน่านประชาอุทิศกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ เขื่อนคำนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายบุรัสกร กุดนาน้อยสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ ไชยยงค์ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ สวนแก้วสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางจินตนา แก้วตาน่านประชาอุทิศกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ เขื่อนคำนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายบุรัสกร กุดนาน้อยสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเรืองเดช เชียงแข็งนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ผาสุกราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางอัมพร ปาปวนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ สารรัตนะสตรีศรีน่านกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชค โรงเรียนสตรีศรีน่าน กรรมการ
4. นายบุญชัย อังผาดผลโรงเรียนสา กรรมการ
5. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์ โรงเรียนน่านนคร กรรมการ
8. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
10. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
11. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 กรรมการ
15. นายวสันต์ จินดาขัดโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
16. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายบุญชัย อังผาดผลโรงเรียนสากรรมการ
5. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
8. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
10. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
11. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นายวสันต์ จินดาขัดโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
16. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายบุญชัย อังผาดผลโรงเรียนสากรรมการ
5. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
8. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
10. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
11. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นายกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นายวสันต์ จินดาขัดโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
16. นางมงคล ไชยยศโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายบุญชัย อังผาดผลโรงเรียนสากรรมการ
5. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
8. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
10. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
11. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นายวสันต์ จินดาขัดโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
16. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
2. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายบุญชัย อังผาดผลโรงเรียนสากรรมการ
5. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
8. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
10. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
11. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นายวสันต์ จินดาขัดโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
16. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายบุญชัย อังผาดผลโรงเรียนสากรรมการ
5. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
8. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
10. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
11. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นายวสันต์ จินดาขัดโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
16. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายบุญชัย อังผาดผลโรงเรียนสากรรมการ
5. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
8. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
10. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
11. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นายวสันต์ จินดาขัดโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
16. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายบุญชัย อังผาดผลโรงเรียนสากรรมการ
5. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
8. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
10. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
11. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นายกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นายวสันต์ จินดาขัดโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
16. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายบุญชัย อังผาดผลโรงเรียนสากรรมการ
5. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
8. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
10. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
11. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นายวสันต์ จินดาขัดโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
16. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายบุญชัย อังผาดผลโรงเรียนสากรรมการ
5. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
8. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
10. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
11. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นายวสันต์ จินดาขัดโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
16. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายบุญชัย อังผาดผลโรงเรียนสากรรมการ
5. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
8. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
10. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
11. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นายวสันต์ จินดาขัดโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
16. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายบุญชัย อังผาดผลโรงเรียนสากรรมการ
5. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
8. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
10. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
11. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นายวสันต์ จินดาขัดโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
16. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายบุญชัย อังผาดผลโรงเรียนสากรรมการ
5. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
8. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
10. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
11. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นายวสันต์ จินดาขัดโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
16. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพรชัย การุณบฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายวชิรพนน์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนเมืองลีประสารสวรรค์กรรมการ
5. นายกิตติภพ ปัวเชิญเชื้อ โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพรชัย การุณบฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายวชิรพนน์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนเมืองลีประสารสวรรค์กรรมการ
5. นายกิตติภพ ปัวเชิญเชื้อ โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพรชัย การุณบฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายวชิรพนน์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนเมืองลีประสารสวรรค์กรรมการ
5. นายกิตติภพ ปัวเชิญเชื้อ โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพรชัย การุณบฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายวชิรพนน์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนเมืองลีประสารสวรรค์กรรมการ
5. นายกิตติภพ ปัวเชิญเชื้อ โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพรชัย การุณบฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายวชิรพนน์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนเมืองลีประสารสวรรค์กรรมการ
5. นายกิตติภพ ปัวเชิญเชื้อ โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพรชัย การุณบฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายวชิรพนน์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนเมืองลีประสารสวรรค์กรรมการ
5. นายกิตติภพ ปัวเชิญเชื้อ โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพรชัย การุณบฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายวชิรพนน์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนเมืองลีประสารสวรรค์กรรมการ
5. นายกิตติภพ ปัวเชิญเชื้อ โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพรชัย การุณบฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายวชิรพนน์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนเมืองลีประสารสวรรค์กรรมการ
5. นายกิตติภพ ปัวเชิญเชื้อ โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพรชัย การุณบฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายวชิรพนน์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนเมืองลีประสารสวรรค์กรรมการ
5. นายกิตติภพ ปัวเชิญเชื้อ โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพรชัย การุณบฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายวชิรพนน์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนเมืองลีประสารสวรรค์กรรมการ
5. นายกิตติภพ ปัวเชิญเชื้อ โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพรชัย การุณบฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายวชิรพนน์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนเมืองลีประสารสวรรค์กรรมการ
5. นายกิตติภพ ปัวเชิญเชื้อ โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
2. นายพรชัย การุณบฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายวชิรพนน์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนเมืองลีประสารสวรรค์กรรมการ
5. นายกิตติภพ ปัวเชิญเชื้อ โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพรชัย การุณบฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายวชิรพนน์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนเมืองลีประสารสวรรค์กรรมการ
5. นายกิตติภพ ปัวเชิญเชื้อ โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพรชัย การุณบฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายวชิรพนน์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนเมืองลีประสารสวรรค์กรรมการ
5. นายกิตติภพ ปัวเชิญเชื้อ โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายมังกร ณ น่าน โรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนายุทธ เจริญรัมย์ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรนันท์ ลิ้มมณี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 กรรมการ
4. นายกรุง แปงจำโรงเรียนน่านนครกรรมการ
5. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสานิต บูรณกิจ โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตร โรงเรียนแม่จริม กรรมการ
3. นายสิทธชัย ศศิทัตต์ โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายมนตรี สองสีโย โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสานิต บูรณกิจ โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตร โรงเรียนแม่จริม กรรมการ
3. นายสิทธชัย ศศิทัตต์ โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายมนตรี สองสีโย โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสานิต บูรณกิจ โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตร โรงเรียนแม่จริม กรรมการ
3. นายสิทธชัย ศศิทัตต์ โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายมนตรี สองสีโย โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสานิต บูรณกิจ โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตร โรงเรียนแม่จริม กรรมการ
4. นายสิทธชัย ศศิทัตต์ โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นายมนตรี สองสีโย โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนญ มารัตน์ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม กรรมการ
3. นายสุภมงคล รินนาศักดิ์ โรงเรียนนาน้อย กรรมการ
4. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ สุตเกตุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนญ มารัตน์ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม กรรมการ
3. นายสุภมงคล รินนาศักดิ์ โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ สุตเกตุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนญ มารัตน์ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม กรรมการ
3. นายสุภมงคล รินนาศักดิ์ โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ สุตเกตุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนญ มารัตน์ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม กรรมการ
3. นายสุภมงคล รินนาศักดิ์ โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ สุตเกตุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนญ มารัตน์ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม กรรมการ
3. นายสุภมงคล รินนาศักดิ์ โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ สุตเกตุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนญ มารัตน์ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม กรรมการ
3. นายสุภมงคล รินนาศักดิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ สุตเกตุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนญ มารัตน์ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม กรรมการ
3. นายสุภมงคล รินนาศักดิ์ โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ สุตเกตุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนญ มารัตน์ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม กรรมการ
3. นายสุภมงคล รินนาศักดิ์ โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ สุตเกตุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสานิต บูรณกิจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตร โรงเรียนแม่จริม กรรมการ
3. นายสิทธชัย ศศิทัตต์ โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายมนตรี สองสีโย โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสานิต บูรณกิจ โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตร โรงเรียนแม่จริม กรรมการ
3. นายสิทธชัย ศศิทัตต์ โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายมนตรี สองสีโย โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสานิต บูรณกิจ โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตร โรงเรียนแม่จริม กรรมการ
3. นายสิทธชัย ศศิทัตต์ โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายมนตรี สองสีโย โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายปิยะ คณะธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชธัศน์ เพียรกสิกรรณ์ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายฉัตรชัย พูลจวง โรงเรียนศรีนครน่าน กรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตร โรงเรียนแม่จริม กรรมการ
5. นายกรุง แปงจำโรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชธัศน์ เพียรกสิกรรณ์ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายฉัตรชัย พูลจวง โรงเรียนศรีนครน่าน กรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตร โรงเรียนแม่จริม กรรมการ
5. นายกรุง แปงจำโรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
3. นายฐิติกร ไชยจันดีโรงเรียนสากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
3. นายมานะ นิรันรัตน์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
3. นายมานะ นิรันรัตน์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
3. นายฐิติกร ไชยจันดีโรงเรียนสากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ตาดีโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายกสานต์ วรรณภพโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายอัศวิน จอมเที่ยงโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นายสมภพ สุปินะโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมนึก ปินตาโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายหัสดินทร์ บุญเป็งโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายวัชระ เตชะเสนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางดวงสมร ธรรมลังกาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเชิด อินวาทย์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย พรมเทพโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ โนทะโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางศิรินาฏ ปัญญาภูโรงเรียนสากรรมการ
5. นายประเสริฐ เครือเสนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นายธนกร ธิเสนาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
7. นายวัชระ หน่อทองโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเชิด อินวาทย์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย พรมเทพโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ โนทะโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางศิรินาฏ ปัญญาภูโรงเรียนสากรรมการ
5. นายประเสริฐ เครือเสนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นายธนกร ธิเสนาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
7. นายวัชระ หน่อทองโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์จุรีย์ ดีวงค์โรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางประกาย กาบวังโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางปิยวรรณ เสาร์สูงโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพย์ ณ น่านโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ คำกวนโรงเรียนสากรรมการ
3. นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมจิต ขุนแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสกาวเดือน นาคศรีโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
3. นางกมลวรรณ ตันติวัฒน์โรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางไพบูลย์ รวมทรัพย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสมจิต ขุนแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสกาวเดือน นาคศรีโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
3. นางกมลวรรณ ตันติวัฒน์โรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางไพบูลย์ รวมทรัพย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ เทพอาจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ คันธะเรศย์โรงเรียนสากรรมการ
3. นายสุชาติ จิตบุญโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางปราณี ขัติเนตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
5. นายอเนก หมื่นคำสีโรงเรียนตาลชุมกรรมการ
6. นายธนกร ธิเสนาโรงเรียนันทบุรีวิทยากรรมการ
7. นายสมเกียรติ สิทธิวงศ์โรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายจรัส นันไชยโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นายศรีสุข วิชารักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายพูนศักดิ์ ธรรมไชยโรงเรียนสากรรมการ
4. นายอินทร วุฒิชัยโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายประยงค์ คำก้อนโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสมจิต ขุนแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสกาวเดือน นาคศรีโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
3. นางกมลวรรณ ตันติวัฒน์โรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางไพบูลย์ รวมทรัพย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายสมจิต ขุนแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสกาวเดือน นาคศรีโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
3. นางกมลวรรณ ตันติวัฒน์โรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางไพบูลย์ รวมทรัพย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวพร วิชารักษ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกุลธิดา คำลือโรงเรียนสากรรมการ
3. นางสาวดาริณี ตระกูลทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นางนงนภัส ไชยพินิจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
5. นางสุภาวดี ภิวงค์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิวพร วิชารักษ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกุลธิดา คำลือโรงเรียนสากรรมการ
3. นางสาวดาริณี ตระกูลทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นางนงนภัส ไชยพินิจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี ภิวงค์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางถิรนันท์ โดยดีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ปามะโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี วุฒิตาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดาริณี ตระกูลทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางถิรนันท์ โดยดีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ปามะโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี วุฒิตาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดาริณี ตระกูลทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุดาัลักษณ์ ไำกรทองโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ สุขยิ่งโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นางประพิณ ปิยะพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุดาลักษณ์ ไกรทองโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ สุขยิ่งโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นางประพิณ ปิยะพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชโยดม พลายสารโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายศรัญยู กันทะมังโรงเรียนสากรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ เนตรวีระโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางอรวรรณ ศรีอักษรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรวรรณ จันทร์ใสโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน ปิ่นนาคโรงเรียนศรีนครน่านประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร์ ใจกล้าโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัมพิกา สุขหมื่นโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางพวงเพชร ครุฑเงินโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
6. นายสุรชัย ใจซื่อโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมาน ปิ่นนาคโรงเรียนศรีนครน่านประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร์ ใจกล้าโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัมพิกา สุขหมื่นโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางพวงเพชร ครุฑเงินโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
6. นายสุรชัย ใจซื่อโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำเพชร สิงหราไชยโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี ศรีโนโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
3. นายเอนก หมื่นคำสีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรณพ ใหม่เทวินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายศรายุทธ สุทำเลาโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วด้วงโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำเพชร สิงหราไชยโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี ศรีโนโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
3. นายเอนก หมื่นคำสีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรณพ ใหม่เทวินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายศรายุทธ สุทำเลาโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วด้วงโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอภิราม งานชูกิจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา นิลทะวงศ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางสาวรุจินันท์ ปันชัยโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางสาวเบญจพร ธนะมิตรโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมภพ ใจบุญโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
6. นางโสภิณ อมรรัตน์โรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา กันทะสอนโรงเรียนน่านครประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิตา ไชยชนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นางสาวทิพากร แก้วอินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายสมภพ ใจบุญโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายภัทรพงษ์ เวียงศิลาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุวัต แก้วด้วงโรงเรียนสากรรมการ
7. นางสาวมาลัยพร นันต๊ะโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสมระวี สอนศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ต๊ะแก้วโรงเรียนสากรรมการ
3. นางอัจฉราวรรณ แสงเพชรโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายพยนต์ อ่อนเป็งโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายจักรพล เด่นรัศมีโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
6. นายธีรนัย วงค์เหมอะโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
7. นายโยธิน ปงสนิทย์โรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสมระวี สอนศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ต๊ะแก้วโรงเรียนสากรรมการ
3. นางอ้จฉราวรรณ แสงเพชรโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายพยนต์ อ่อนเป็งโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายจักรพล เด่นรัศมีโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
6. นายธีรนัย วงค์เหมอะโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
7. นายโยธิน ปงสนิทย์โรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายกฤษดา สารเถื่อนแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ อิทธิประเวศน์โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายกิตติ นุชนารถโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา พิมพ์มาศโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นายนิรันดร์ แท่นทองโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
6. นายภาสกร กติยาโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธวัช พรมีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายนิวัติชัย ตาสุขโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ การินทร์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางปียมาศ พาใจธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา กันทะสอนโรงเรียนน่านครประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณรัตน์ จินดาคำโรงเรียนสากรรมการ
3. นางสาวณัชเมธาวรรณ วุฒิโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิริกุล อินทสิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ เชิงแก้วโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายณภัทรสกล ปัญญาโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา กันทะสอนโรงเรียนน่านครประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณรัตน์ จินดาคำโรงเรียนสากรรมการ
3. นางสาวณัชเมธาวรรณ วุฒิโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิริกุล อินทสิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ เชิงแก้วโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายณภัทรสกล ปัญญาโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางอรุณี ชัยพิชิตโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉริยา สารถ้อยโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายพรหมเมศร์ เชื้อทองโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายก้าวไกล ชัยทัพโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นายธัญวัฒน์ กาบคำโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา กันทะสอนโรงเรียนน่านครประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ แท่นทองโรงเรียนแม่จริมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพากร แก้วอินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา กันทะสอนโรงเรียนน่านครประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ แท่นทองโรงเรียนแม่จริมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพากร แก้วอินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร์ ใจกล้าโรงเรียนยาบหัวนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ใจบุญโรงเรียนนันทบุรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศรายุทธ สุทำเลาโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร์ ใจกล้าโรงเรียนยาบหัวนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ใจบุญโรงเรียนนันทบุรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศรายุทธ สุทำเลาโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางปิยะฉัตร แบนนิสเตอร์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. MissAnna Theresia Kesslerโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Takahiro Uenoโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางนฤมล มารัตน์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
6. นางวาสนา สิทธิกันโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
7. นางเฬณุกา รัชติวงศ์โรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางวรรณาภา หทยะวัฒน์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกรุณา ราษฎร์คำพรรณ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายอุกฤษณ์ ดวงแก้วใหม่โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. Mr.Mark Bannisterโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. MissLisa Homstadโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางอรวรรณ รัตนศิลาโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
7. นางศรีเวียง บุญสิทธิโชคโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ พลสันติกุลโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอรธีรา ดวงตาดำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการ
3. MissPatricia Hollowayโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชัชชฏาภร อินราโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางสาวทิวาพร รัตนเสถียรโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางดวงแข ศักดิ์ศรีวิทยาโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายกัมพล ปิจดีโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. MissAlison Dubnerโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางสาวประทุม บัวแก้วโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิภาภรณ์ ดุสิตากรโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายจรัญ รัตนศิลาโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางพรพิไล ศิริวัฒน์โรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
3. นางขวัญตา สมเกียรติ์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. Mr.Philippe Herveโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นายภานุพงษ์ รุ่งเรืองโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
6. นายประสิทธิ์ ปรมาภิชัยโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา ชิณะวงศ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางปรียากร คำส่างโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. MissMaria Gina Intingโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. Mrs.Werly Beng Sumcadโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายกฤษพล กันยะมีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นายสงกรานต์ พรหมน้อยโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาววรุณพร ทุ่งสี่โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญชลี เกียรติกิติภัคค์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ สะสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการ
4. นางสุมนมาลย์ ปางอินทร์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. Mr.Grant Edward Richardโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
6. MissMelanie Scheinerโรงเรียนสากรรมการ
7. นางวิจิตรา กาแก้วโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสุมาลี สมบัติปัญญ์โรงเรียนสากรรมการ
9. นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์คำโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
10. นางอิงอร ไพศาลโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
11. นางนภาพร วรรณภพโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
12. นางลักษณา ได้พรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
13. นางเปรมฤดี พิทักษ์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
14. นางจิตรานุช ธนันไชยโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
15. นางพิมพ์พร วุฒิไชยโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ ธราวรรณโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวพรรณ พรหมโชติโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญรุ่ง พันธ์รัตน์ดำรงโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. Mr.Christian Rotonnoโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. MissClare Moorโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
6. นางสาวสุนันทา แสนยองโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
7. นางนิตยา สถิตพรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
8. นางลินดา อิงคโชติวณิชโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
9. นางศุภกาญจน์ ใบยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
10. นางสาวยุวเรศ วุธนูโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
11. นางยุคล ไชยมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการ
12. นางสาวพวงพยอม ถึงสุขโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
13. นายสุวิทย์ ระหงส์โรงเรียนสาธุกิจฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา จิตตเกษมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล หอมนวลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจพร ทุ่งสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการ
4. MissPhoebe Cates Bastainโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพูนทรัพย์ คนสูงโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
6. นางธญลักษณ์ ทิพย์จันทร์โรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางอทิตยา ปิมปาโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา มะศักดิ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. Mr.Lukasz Kulkaโรงเรียนสากรรมการ
4. MissRhea Galla Mayumaโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางดวงพร สุจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการ
6. นายสืบสกุล หลงเวชโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพงศกร สกุลบุญญาธิการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ชัยวันดีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. Mr.Fu Jiaโรงเรียนสากรรมการ
4. Mr.Yin Zhengโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวณิชรัตน์ นรารัตนประดิษฐ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
6. นางสาวสุภัคศา หมั่นดีโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปรียารัตน์ ขันทะสอนโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. Mr.Gou Shi Yuโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ศรีอมรโยธินโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายอภิญญา หมอป่าโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสาววิรัชฏาภรณ์ สารใจโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุภาศิณี แสนเมืองมูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
7. นางสาวพัทธมน ตันใสโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ชัยประพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา จานแก้วโรงเรียนสากรรมการ
3. นางวันทนา ตรงประเสริฐศิริโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายอาทิตย์ อนันท้าวโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นางจิตรนาฎ วงษารัฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการ
6. นางสาวปาณิสรา วงสุยะโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางพวงเพชร ตามัยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประณีต คำนันท์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ผุสดีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายดิเรก สีนิลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการ
5. นางมะลิ วงค์ตระกูลโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ อนุรักษ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสถิต วงศ์พุทธคำโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายเสมา ชัยศรีโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทกฤษณะชัย ดีปินตาโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
5. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ ศรีพลพรรคโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ ม่วงมีโรงเรียนสากรรมการ
3. นายสงกรานต์ พรหมน้อยโรงเรียนสากรรมการ
4. นางรัชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิจิตร ส่องเนตรโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายวรพล ปุญญมัยโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิฐพล เดชศิริบูรณ์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นางคนึงนิจ เขื่อนคำโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายศุภณัฐ วงศ์สกุลโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ การินทร์โรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายวรพล ปุญญมัยโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิฐพล เดชศิริบูรณ์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นางคนึงนิจ เขื่อนคำโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายศุภณัฐ วงศ์สกุลโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ การินทร์โรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลำเนาว์ ชัยคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาวรรธน์ จันทร์สว่างโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิตติมา เขื่อนคำโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางจารุณี นันศิริโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
5. นางแสงเดือน วงศ์ทาโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเพียรทอง อังผาดผลโรงเรียนน่านประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางอรพิน นาระทะโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี เสรษฐดำรงโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายเอกรัฐ ทุ่งอ่อนโรงเรียนสากรรมการ
5. นางสาวสิริรัสมิ์ ศิริมาตย์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ รินชมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56ประธานกรรมการ
2. นางสุวพรรณ สวนแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ จัดสวยโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางวรรณี ปันอ้ายโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นางสาวทิพยาภรณ์ ทะปาละโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
6. นางมัลลิกา บัวจันทร์โรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวรรณี ปันอ้ายโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุวพรรณ สวนแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ จัดสวยโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางสาวทิพยาภรณ์ ทะปาละโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ รินชมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56จ.น่านกรรมการ
6. นางมัลลิกา บัวจันทร์โรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายพัชรพล ทรงศิริเลิศวัฒนาโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางอำพร เทพอาจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางกมลพรรณ สุวรรณหงษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางสาวหทัยศิริ จรรยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑารัตน์ สุรัตน์ตะนันทกุลโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายพีรยุทธ มั่นเข็มทองโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกนกกาญจน์ ศุภจัตุรัสโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางธัญลักษณ์ คำรศโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางธนิดา หาญคำโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลดา คำนันท์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรวินทร์นิภา สุปันโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ ขันทะสอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
5. นางจิราวรรณ ชุ่มวงศ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
6. นางเบญจพร ก๋าวงศ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนลัทพร ปวงไชยาโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายคมสัน นิ่มพยาโรงเรียนน่านประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางจารุมาศ ใจซื่อโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางเฉลิมพร ตาธรรมโรงเรียนน่านนครกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ปินตาโรงเรียนสากรรมการ
5. นางสาวจามจุรี ท่อนจันทร์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
6. นางสาวปาณิศา อุปทาโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
7. นางมนชยา อธิกรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางภัทรมน เสาแดนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกรัฐ ทุ่งอ่วนโรงเรียนสากรรมการ
3. นายนิรันดร์ กันตาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายศุภณัฐ สินชูโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์กรรมการ
5. นางณัฏฐชยา ธรรมชัยโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาววจีพร แก้วหล้าโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล บริคุตโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางสาวปริญญา เพชรสุภาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนิธิกานต์ ปัญญาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นายนรัญ นันธนะวิบูลย์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ไชยวงศ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายกิจณรงค์ แก้ววังอ้อโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสกาวเดือน ปาฟองโรงเรียนนนทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายกฤตภพ ไชยมงคลโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
5. นางอรนุช ขาลพรหมโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
6. นางสาวมุยรา มะราชโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
7. นางยุวนันท์ เชียงหนุ้นโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
8. นางสาวเบญจพร แก้วสาโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ จำปาแก้วโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินยา ทิพย์บุญศรีโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางชวนชม ทรงศิริเลิศวัฒนาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายสุกิจ สุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
5. นางวิโยภา ไชยมงคลโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะโรงเรียนน่านคริสเดียนศึกษากรรมการ
7. นางลัดดาวัลย์ นันคำโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
8. นายบุญนัก ยศหล้าโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางฉันฑิตา แก้วชมพูโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์กรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ ใจมาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางมนัสยา แก้วใหม่โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางฉันฑิตา แก้วชมพูโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์กรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ ใจมาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางมนัสยา แก้วใหม่โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางฉันฑิตา แก้วชมพูโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์กรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ ใจมาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางมนัสยา แก้วใหม่โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางฉันฑิตา แก้วชมพูโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์กรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ ใจมาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางมนัสยา แก้วใหม่โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางฉันฑิตา แก้วชมพูโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์กรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ ใจมาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางมนัสยา แก้วใหม่โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนลินี ทองรอบพิทักษ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางชุรีพร ปัญญาภูโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประุทุม มหาวงศนันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะ์ห์ 56กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้าย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชค โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายบุญชัย อังผาดผล โรงเรียนสากรรมการ
5. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนคร กรรมการ
8. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
10. นายธนิทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
11. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 กรรมการ
15. นายวสันต์ จินดาขัดโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
16. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิรันดร์ แท่นทองโรงเรียนแม่จริมประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ แสนอินทร์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวทิพากร แก้วอินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]