หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม. เขต 37(แพร่ น่าน) สหวิทยาเขตน่าน 1 กลุ่ม น่าน
ณ โรงเรียนสา อำ-เภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่30-31 เดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุธรรม ปานเกิดผล ประธานศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คณะกรรมการกลาง  
2 นางชุลีพร สิริมาวรวุฒิ รองประธานศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คณะกรรมการกลาง  
3 นางนภวรรณ ละเลิง ครู คณะกรรมการกลาง  
4 นางสาวจุฑารัตน์ สอนยศ ครู คณะกรรมการกลาง  
5 นางสาวอำไพวรรณ สวนแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการกลาง  
6 นางสาววราภรณ์ ทวีชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการกลาง  
7 นางอรพรรณ พิมพ์มาศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการกลาง  
8 นางทรรศน์มน กาละดี โรงเรียนสา คณะกรรมการกลาง  
9 นายพยุง ไชยเขียวแก้ว ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการกลาง  
10 นายปฐมพงษ์ ทะแสง ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการกลาง  
11 นายสมชาย สิทธิวงค์ ประธานศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการกลาง  
12 นายวสันต์ กิวัฒนา รองประธานศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการกลาง  
13 หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกโรงเรียน ทุกโรงเรียน คณะกรรมการกลาง  
14 นางจุรีรัตน์ วงศ์วิริยะพันธ์ กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตฯ คณะกรรมการกลาง  
15 นายนิเวศน์ เทศใต้ เลขานุการศูนย์การเรียนรู้คณิตฯ คณะกรรมการกลาง  
16 นางเอมอร สุมามาลย์ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การเรียนรู้คณิตฯ คณะกรรมการกลาง  
17 นายภาคภูมิ พิมานย์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
18 นายวรานนท์ คำสีทิตย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
19 นางสาวนันทิดา สุธารุ่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
20 นางสาวอนุศรา ใจปิง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
21 นายเชิด อินวาทย์ ครูโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
22 นางสาวเบญจพร ก๋าวงศ์ ครูโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
23 นายเอกชัย พรมเทพ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
24 นายเอนก หมื่นคำสี ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
25 นายเอกพจน์ ไชยปาละ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
26 นายดนตรี ลัมมะวิชัย นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
27 นายปฏิภาณ อนุมา นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
28 นางอรพิน ต๊ะชา นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
29 นางจันทร์ฉาย แก้วตา นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
30 นายสมพงษ์ อุทธิยา ครูโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
31 ว่าที่ รต.มงคล หนูสา ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
32 นายชัชวาลย์ ชุ่มวงค์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
33 นายพูนศักดิ์ ธรรมไชย ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
34 นายสมนึก ปินตา ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
35 นางโสภิณ อมรรัตน์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
36 นางสุดาลักษณ์ ไกรทอง ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
37 นางเยาวลักษณ์ คำกวน ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
38 นายภาสกร กติยา ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
39 นางศิรินาฏ ปัญญาภู ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
40 นายธัญวัฒน์ กาบคำ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
41 นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
42 นางดรุณรัตน์ จินดาคำ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
43 นายอนุวัต แก้วด้วง ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
44 นายศรัณยู กันทะมัง ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
45 นายธีรศักดิ์ การินทร์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
46 นายอนุพงษ์ ต๊ะแก้ว ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
47 นายสมพงษ์ คันธะเรศย์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
48 นายทรงบัญชา บัวจันทร์ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
49 นางนฤจิต กุลเจริญ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
50 นางศุภลักษณ์ ก้อนสมบัติ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
51 นายจำนง ปัญญาดี ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
52 นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
53 นายนิรันดร์ จิตอารีย์ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
54 นายอลงกรณ์ วีระพันธ์ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
55 นายมงคล แดงฟู ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
56 นายสัจจะ รุณวุฒิ ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
57 นายสุธรรม ปานเกิดผล ประธานศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
58 นางชุลีพร สิริมาวรวุฒิ รองประธานศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
59 นายศักดิ์ชัย บุญกาวิน ครู คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
60 นางปิยธิดา แก้วกัน ครู คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
61 นายอุเทน เครือแปง ครู คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
62 นางสาวจุฑารัตน์ สอนยศ ครู คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
63 นายเอกมงคล สมฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
64 นายธีรพล ทิพย์ลุ้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
65 นางรัตน์ชรีพร กุมมาละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
66 นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
67 นางสาววลัญช์รัตน์ มีปิ่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
68 นางสาววรรณิศา จินนะ ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
69 นายสมชาย สิทธิวงค์ ประธานศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
70 นายวสันต์ กิวัฒนา รองประธานศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
71 นางมนชยา อธิกรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
72 นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
73 นายนิวัฒน์ พันน้อย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
74 นายวีรวัฒน์ ไทยขำ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
75 นางดาราวรรณ สบานงา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
76 นายนิเวศน์ เทศใต้ เลขาศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
77 นางนฤมล นิ่มพยา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
78 นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
79 นางสาวสุกานดา ไชยตีฆะ ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
80 นางสาวศิริพิน เกิดรื่น นักเรียน โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
81 นางสาววิภาวี สุกฉ่ำ นักเรียน โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
82 นางสาวหทัยชนก ปันทะนะ นักเรียน โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
83 นางสาวอโรชา ศิลป์ประกอบ นักเรียน โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
84 นายยอดชาย ด้วงกุล นักเรียน โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
85 นายทวิชัย กุณา นักเรียน โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
86 นายณัฐชนนท์ สิทธิยศ นักเรียน โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
87 นายพิทักษ์พงษ์ ทะนันไชย นักเรียน โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
88 นายสิทธิชัย อินทะเกี๋ยง นักเรียน โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
89 นายณัฐพล เขียวปัญญา นักเรียน โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
90 นางสาววาสนา ศรีแก้ว นักเรียน โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
91 นายอภิสิทธิ์ กันทะชัย นักเรียน โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
92 นายกีรติ สิทธิมงคล นักเรียน โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
93 นายจิรภัทร ปริกเพชร นักเรียน โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
94 นางสาวกัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
95 นางสาวจริยา ใจยศ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
96 นางประไพรัตน์ แสงทอง ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตรการแข่งขัน  
97 นางสุพัฒตา โนทะนะ ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการลงคะแนนการแข่งขันแต่ละประเภท  
98 นางสาวสุพัตรา ลังกาใจ ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการลงคะแนนการแข่งขันแต่ละประเภท  
99 นางวัชราภรณ์ พัฒนเกรียงไกร ครู คณะกรรมการลงคะแนนการแข่งขันแต่ละประเภท  
100 นางสาวมาลินี อนุรักษ์ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
101 นางสาวแสงระวี รุณวุฒิ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
102 นางสาววัชราพร ริกากรณ์ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
103 นางพวงทอง ชมภูมิ่ง ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
104 นางสิตานัน เชืื้อหมอ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
105 นางสาวชรินพร ทะยศ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
106 นางวรรณี ปันอ้าย ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
107 นางสาวนิ่มนภา หลวงปัน ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
108 นายธีรนัย วงค์เหมอะ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นผู้ดูแลระบบ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1  
109 นายสมชาย สิทธิวงศ์ ประธรนสหวิทยาเขตน่าน1 คณะกรรมการอำนวยการ  
110 นายณรงค์กร ดวงพิกุล รองประธานสหวิทยาเขตน่าน1 คณะกรรมการอำนวยการ  
111 นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการอำนวยการ  
112 นายสุธรรม ปานเกิดผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
113 นางชุลีพร สิริมาวรวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
114 นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการอำนวยการ  
115 นายทรงวุฒิ วรสถิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการอำนวยการ  
116 นายเวทิต ยะติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการอำนวยการ  
117 นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการอำนวยการ  
118 นายสมชาย สิทธิวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
119 นายณรงค์กร ดวงพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
120 นายดิเรก คุ้มเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
121 นางพัชราภา ผาแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
122 นายชัชวาลย์ ชุ่มวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
123 นายพูนศักดิ์ ธรรมไชย ครู คณะกรรมการอำนวยการ  
124 นางโสภิณ อมรรัตน์ ครู คณะกรรมการอำนวยการ  
125 นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ครู คณะกรรมการอำนวยการ  
126 นายธัญวัฒน์ กาบคำ ครู คณะกรรมการอำนวยการ  
127 นางสุดาลักษณ์ ไกรทอง ครู คณะกรรมการอำนวยการ  
128 นางเยาวลักษณ์ คำกวน ครู คณะกรรมการอำนวยการ  
129 นายสมนึก ปินตา ครู คณะกรรมการอำนวยการ  
130 นางสาวดรุณรัตน์ จินดาคำ ครู คณะกรรมการอำนวยการ  
131 นายสมพงษ์ คันธะเรศย์ ครู คณะกรรมการอำนวยการ  
132 นายภาสกร กติยา ครู คณะกรรมการอำนวยการ  
133 นางพัชราภา ผาแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
134 นางโสภิณ อมรรัตน์ ครู คณะกรรมการดำเนินงาน  
135 นายภาสกร กติยา ครู คณะกรรมการดำเนินงาน  
136 นางสุดาลักษณ์ ไกรทอง ครู คณะกรรมการดำเนินงาน  
137 นายสมพงษ์ คันธะเรศย์ ครู คณะกรรมการดำเนินงาน  
138 นายธัญวัฒน์ กาบคำ ครู คณะกรรมการดำเนินงาน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]