รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม. เขต 37(แพร่ น่าน) สหวิทยาเขตน่าน 1 กลุ่ม น่าน
ณ โรงเรียนสา อำ-เภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่30-31 เดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายปรพรรณ  จุทอง
 
1. นางภัทรมน  เสาแดน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นางสาวนุจนา  แซ่เติ๋น
 
1. นางเพียรทอง  อังผาดผล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวณัฐสุดา  จันต๊ะพรมมา
 
1. นางจุฑามณี  ทะขัติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวปานเลขา  ชัยมูล
 
1. นายทวีวัฒน์  ทวีชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  คงมาก
 
1. นางนงคราญ  เจริญพงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวดวงฤทัย  วงค์ปัญญา
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวอาจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  ภูลังกา
 
1. นางอุบล  ชัยศิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวพิมพกานต์  วันสี
 
1. นางอุบล  ชัยศิริ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงปัทมพร  สอนแก้ว
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ตันโน
 
1. นางวารุณี  แก้วจันทร์ฉาย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาววรรณิกา   กองจักร์
2. นางสาวอัญญาภรณ์  สุคำหล้า
 
1. นายสมโภชน์  จันด้วง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายสุรณัฏฐ์  เขยตุ้ย
 
1. นางพิกุล  สิทธิสันต์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายพงศธร  กันณะ
 
1. นางเอมอร  สุมามาลย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงปุญญิศา  กระต่ายน้อย
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ไชยเขียว
3. เด็กหญิงเขมิกา  อ้อยงาม
 
1. นางนฤมล  นิ่มพยา
2. นางสาวภิญญดา  คำอ้ายล้าน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกวิสรา  ขวัญสง่า
2. นางสาวพัชรพร  มะโน
3. นายอภิชาต  มหายศนันท์
 
1. นายวีรวัฒน์  ไทยขำ
2. นางเอมอร  สุมามาลย์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงธนยพร  คำชื่น
2. เด็กหญิงสุภัชชา  แสงแจ่ม
3. เด็กหญิงอารยา  อำมลา
 
1. นางณัฐพร  การศิริ
2. นางอัษณีย์  สิทธิวงค์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวกมลพร  หนักแก้ว
2. นางสาวชนากานต์  วิละขันคำ
3. นางสาวธารกมล  แว่นสุขศรี
 
1. นางณัฐพร  การศิริ
2. นางอัษณีย์  สิทธิวงค์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายภาณุพงศ์  พงศ์วุฒิศักดิ์
2. เด็กชายศุภกร  สุวรรณ์อิน
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดำรงเลาหพันธ์
2. นางวัชราวไลย์  วงศ์ใหญ่
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายกิตติศักดิ์  ทนทาน
2. นางสาวพิริยาภรณ์  สมบัติปัญญ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดำรงเลาหพันธ์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  จันทร์อินทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอัญชลี  มุ่งหมายผล
 
1. นายกิจณรงค์  แก้ววังอ้อ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นายวัชรพงษ์   พรมคำ
 
1. นายแซน  มาแว่น
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงชนิกา  ไชยลังกา
2. เด็กหญิงพรนภา  มงคล
3. เด็กหญิงวรกมล  ภูเขียว
 
1. นายเฉลิมชาติ  เทพอาจ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายจิรายุ  มงคลเกียรติชัย
2. นางสาวภัทรพร   ศรีสิทธิพจน์
3. เด็กชายวิชัย  พินิจทะ
 
1. นายยอดชาย  คำชาย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวชาลิสา  อนาวงศ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  แก้วบวร
3. นางสาววิชญาพร  วิเศษกันทรากร
 
1. นางประภาภรณ์  นะไชย
2. นางรัฐพร  ธิเสนา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวจุฑามาศ  จิตมานะ
2. นางสาวชวิศา  ลาภมาก
3. นางสาวสาธิดา  คนสูง
 
1. นายมนตรี  นันตา
2. นางสุธีรา  งานชูกิจ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงธณาภรณ์  เทพคำ
2. เด็กหญิงผการัตน์  คำปลิว
3. เด็กชายวชิรพันธุ์  สอนศิริ
 
1. นายพยุง  ไชยเขียวแก้ว
2. นางสาวแสงรวี  รุณวุฒิ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แก้วน่วม
2. นายภูมิวิชญ์  เจริญพงษ์
3. นายรัฐพล  คำลือ
 
1. นางสาวจริยา  ใจยศ
2. นายอลงกรณ์  วีระพันธ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ชมภู
2. เด็กหญิงกาญจนา  สุกใส
3. นางสาวรัตติยากรณ์  วงษ์ใหญ่
 
1. นางธนัญชนก  บุญเป็ง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวกุญฤดี  แก้วกาวี
2. นางสาวทักษพร  เทพจันตา
3. นายวัชราวุธฒ์  มณฑา
 
1. นางพวงทอง  ชมภูมิ่ง
2. นางสิตานัน  เชื้อหมอ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กชายธนพงษ์  ธะนะแก้ว
2. เด็กชายอติวิชญ์  ใจจริม
 
1. นายบรรเลง  สินต๊ะ
2. นายรังสรรค์  ไกรสีกาจ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายฉัตรชัย  ใหม่ลา
2. นายธนวินท์  สุเต็ม
 
1. นายปฐมพงษ์   ทะแสง
2. นายมงคล  แดงฟู
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายนราวิชญ์  มงคล
2. เด็กชายวัชรพงศ์  เชื้อหมอ
 
1. นายสวิง  ใจพันธ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายกิตตินันท์  ขัดศิริ
2. เด็กชายธีรภัทร  ธนะวงค์
 
1. นายเอกภพ  เชื้อหมอ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. นายประดิษฐ์  ภัคดีวงค์
2. นายพันธ์ศักดิ์  ทรงวรพันธ์
3. นายวัฒนา  เล่าสัจจะกุล
 
1. นายชรินทร์  ภิิชัยวงค์
2. นายสุกิจ  สุวรรณ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวพิจิตรา  กวางอิน
2. นายภานุพล  อุปถัมภ์
3. นายสุรศรี  เชื้อหมอ
 
1. นายนรินทร์  เชื้อหมอ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกุลภัสสรี  แก้วฮ่อน
2. เด็กหญิงธนัชชา  กันธิพันธ์
3. เด็กหญิงประภัสสร  คาวะนา
4. เด็กชายรัชชานนท์  อายุยืน
5. เด็กหญิงสุภาศินี  เจดีย์ขัติย์
 
1. นางวาสนา  เตชะเสนา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวชฏาพร  ดวงตา
2. นางสาววัชราพร  กาสอน
3. นางสาวศิริพร  แดงประเสริฐ
4. นางสาวสาครินทร์  ดวงเขียว
5. นางสาวสุปราณี  สายถุงแก้ว
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
2. นางนันทพร  เจริญรัมย์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายคณิศร  กลิ่นขจร
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  สิมรักแก้ว
3. เด็กชายภูภัฎ  แก้วชมภู
4. เด็กหญิงมณธิรา  อยู่เลิศสิน
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชัยธิ
 
1. นางวาสนา  อ่อนแก้ว
2. นายสันติ  คำเต็ม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกมลลักษณ์   พลรักษา
2. นางสาวณัฐชยา  ขิงหอม
3. นางสาวธัญญานินท์  วีรนนท์บูรภัทร
4. นางสาวนรีกานต์  กองคำ
5. นายเกริก  สุริยมณี
 
1. นางประทิน  สิทธิวงศ์
2. นางพัฒชา  คำแสน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. นายกาญจณวัฒน์  มหานิล
2. นางสาวจินตนา  ทองเบี้ย
3. นางสาวธัญพิชชา  แดงถา
4. นางสาวสุธีรัตน์  อึงขุนทด
5. นางสาวสุภาวิตา  จันทร์วงค์
 
1. พระสมุห์สมาน  กิจจสาโร
2. นางสาวอนุสรา  ใจปิง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  กุศล
 
1. นางมิตรทิรา  กาบนันทา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกุลณัฐ  สำอางค์อินทร์
 
1. นางสาวประภารัตน์  สายวงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงงามเนตร  เกษรชื่น
2. เด็กชายณัฐพร  สมภาร
 
1. นางสุพิณญา  สิทธิยศ
2. นางเอมอร  บำเพ็ชร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายขวัญชัย  อินทะนาค
2. นางสาวรมัณยา  สายชมภู
 
1. นางจุรีรัตน์  ม่วงมี
2. นางชลิดา  สุหล้า
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ซาเทพ
2. นางสาวธันย์ชนก  อ้นน้อย
3. นางสาวธิดารัตน์  งิใสยา
4. นางสาวนฤมนต์  แก้วชมภู
5. นางสาวปียาภรณ์  เรืองรินทร์
6. นางสาวพรญาณี  อินเสาร์
7. นางสาวรัชนก  ธิขาว
8. นางสาวสุจิตตรา  อิ่นดำ
9. นางสาวอุมาพร  สุทธะ
10. นางสาวเกตุสุดา  บุญกาวิน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สอนยศ
2. นางปิยธิดา  แก้วกัน
3. นายศักดิ์ชัย  บุญกาวิน
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลวดี  คำตี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ก๋าวงค์
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อ่อนพุ
4. เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์  บังเมฆ
5. เด็กหญิงทิพวัลย์  จันทร์อ้น
6. เด็กหญิงธญานิษฐ์  ภาพโพธิ์
7. เด็กหญิงนงลักษณ์  นามวงศา
8. เด็กหญิงน้ำฝน  คชสาร
9. เด็กหญิงปวรรัตน์  ธนูสนธ์
10. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  อิทธิลักษ์
11. เด็กหญิงพรรณภัทร์  ก๋าคำมูล
12. เด็กหญิงภัทรชนก  อิทธิรักษ์
13. เด็กหญิงมนัสพร  ตาเขียว
14. เด็กหญิงรัชธิชา  อินต๊ะวิชัย
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  เรืองดี
 
1. นางสาวณัฐธนา  เหลืองเจริญรัศมี
2. นายบุรัสกร  กุดนาน้อย
3. นายสงกรานต์  คำนาน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงมาลิการ์  คำคุ้ม
2. เด็กหญิงศศิประภา  เป็งจันตา
3. เด็กหญิงสุภนิดา  อภัยรุณ
 
1. นางอัจฉรียา  แสนอาทิตย์
2. นายเรืองฤทธิ์  ดวงภูเมฆ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาวกมลลักษณ์  คันทะลือ
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุตมะ
3. นางสาวสุพัตรา  พิชัย
 
1. นางอัจฉรียา  แสนอาทิตย์
2. นายเรืองฤทธิ์  ดวงภูเมฆ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนครน่าน 1. เด็กหญิงบุญญา   เตชะพิมพ์
2. เด็กหญิงพัทธมน  อินทรพรหม
 
1. นายหยาด  พิมสาร
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวคณัสนันท์  จินะรักษ์
2. นางสาวณัฏฐศศิ  ฐิติชัยธนาภัทร์
 
1. นายปริวัชร  งามเชย
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายเจตนิพัทธ์  จันทร์เนตร
 
1. นางมาลี  ไชยยศ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวสิริยากร  อินมงคล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงคุณากร  อินต๊ะฟู
 
1. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายบุญญฤทธิ์  อุตทนัน
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวชุติกาญจน์  ไข่ทา
 
1. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  อินนันใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพิยดา  ช่างแย้ม
 
1. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกานติมา  อินต๊ะแปง
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวณัฐพร  แก้วภิรมย์
2. นางสาวอารียา  คงทน
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นางมาลี  ไชยยศ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ก้อนแก้วมูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายจืรายุ  โนทา
 
1. นายชยากร  วรศรี
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำมูล
2. เด็กชายพีรัชชัย  ตันปัน
3. เด็กชายวรเมธ  ฟองสีถุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นายสุธรรม  ปานเกิดผล
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายกรรณธิวัฒน์  ตันปัน
2. นายสิทธิศักดิ์  ชุ่มนวล
3. นายอนุวัฒน์  อูปเวียง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นางชุลีพร  สิริมาวรวุฒิ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายณัฐพนธ์  โนจักร
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายรังสิมันต์  กิมสูงเนิน
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายสรศักดิ์  มานาแวน
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พลธนู
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายภูวนัย  แตงลิตร์
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงสุรางคณา  มีบุญ
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายปฏิภาณ  ธนาฟู
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายอนันตภูมิ  ปัญญานะ
 
1. นายพรชัย  การุณญฐิติ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงศกลวรรณ  สายอุทธา
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผลทิพย์
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นายนพดล  กันทะวิชัย
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายนิติ  วงศ์มาลา
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวเปรมอนันท์  โนอิ่นแก้ว
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นางสาวกมลชนก  คำฤทธิ์
2. เด็กชายกานต์  ถนอมสิน
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ณ บุตรจอม
4. นางสาวชนากานต์  อริยะ
5. เด็กหญิงณัฏฐนิช  ทิศหน่อ
6. นางสาวณัฐนิกา  ตุ้ยแก้ว
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิ
8. เด็กชายต่อตระกูล  คำแก้ว
9. นางสาวธันย์ชนก  คำฤทธิ์
10. เด็กหญิงนฤภร  กองยา
11. เด็กหญิงบุษยา  แดงต๊ะ
12. นางสาวปิ่นวราพิน  อินมาตร์
13. เด็กหญิงพิชญาภา  อนันตกาล
14. นางสาวพิมระวี  ตุ่นคำ
15. เด็กหญิงรติกานต์  บุญราช
16. นางสาวรัชนีกร  กองยา
17. นายรัฐธรรมนูญ  หน้อยกลาง
18. เด็กชายศุภกร  พงษ์พิพัฒน์
19. เด็กหญิงอังควิภา  ทะนะไชย
20. นายอัษฎาวุฒิ  แก้วธรรม
21. เด็กหญิงในฝัน  ต๊ะกับ
 
1. นายกิจณรงค์  แก้ววังอ้อ
2. นายชาญณรงค์  โนทะ
3. นางสาวปัทมา  มณีเพชร
4. นายปิติ  ขาวปลื้ม
5. นายพิสิษฐ์  เชิงแก้ว
6. นางสาวสุรางค์รัตน์  แดงจิระ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกนกกาญจน์  สุวรรณ
2. นางสาวกัญญารัตน์  มีเอี่ยม
3. นางสาวกิตติญาณี  ศรีทา
4. นางสาวกุสุมา  ตีระชิ้น
5. นางสาวฉวีวรรณ  เสนา
6. นายชนากานต์  กุนการินทร์
7. นางสาวชมพูนิกข์  สุก้อน
8. นางสาวชลธิชา  ปาอิน
9. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชัยมณี
10. นายณัฐชาติ  ร่วมญาติ
11. นายณัฐดนัย  โรจนาลักษณ์
12. นายณัฐพร  ตาคำ
13. เด็กชายณัฐพล  ชนชี
14. นายดนุชา  อุทธิยา
15. เด็กชายธนพล  โนราช
16. นายธวัชชัย  ศรีมา
17. นายธีระนัย  บุญเรือง
18. นางสาวนัชราภรณ์  สายยาโน
19. นางสาวนิศารัตน์  แสนผล
20. นางสาวปณิตา  แปงอุด
21. นางสาวปัทมาวดี  จิณะไชย
22. นายพงศธร  จันวิสิ
23. นางสาวพรพิมล  วะอินทร์
24. นางสาวพัชรสุภา  นุโพธิ์
25. นางสาวภัทรสุภา  นุโพธิ์
26. นายภูวนัย  แตงลิตร์
27. นางสาวมนทกานต์  ขัดศิริ
28. นางสาวมาเรีย  ไชยเรียน
29. นางสาวรุ่งทิวา  ไชยยืน
30. นายวชิรวิทย์  แสนทน
31. นายศิวกร  ปันอ้าย
32. นางสาวศุภาวดี  ศิริวรวัจน์ชัย
33. นางสาวหทัยพัทร์  ทัศนีย์วรรณ
34. นางสาวอรชา  ลออำ
35. นายอลงกต  กอกทองคำ
36. นางสาวเกศรา  พงษ์มูล
37. นางสาวเจนจิรา  ดีอิ่นคำ
38. นางสาวเจนจิรา  อลินตา
39. นายเวทิศ  บริบูรณ์
40. นายโกวิท  ศรีประเสริฐ
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
2. นางนางชะบา  สุดสม
3. นายปิยะ  คณะธรรม
4. นายภาคภูมิ  ต้นผล
5. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายนนทพันธ์  ยะตั๋น
 
1. นายสิทธิชัย   ศศิทัตต์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายชลันธร  เงินถา
 
1. นายศุภมงคล  รินนาศักดิ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงอังคณา  เป็งอินทร์
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาววิมลทิพย์  เฟือยคำ
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายปรัตถกร  คงทน
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายพรพงษ์  นราศรี
 
1. นายศุภมงคล  รินนาศักดิ์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงรวินท์  บัวเรือง
 
1. นายวุฒิพงษ์  สุตเกตุ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวอรกช  ไตรเนตร
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายปรัตถกร  คงทน
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายณัฐดนัย  โรจนาลักษณ์
 
1. นายปิยะ  คณะธรรม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวชฏารัตน์  พุทธา
 
1. นายสิทธิชัย   ศศิทัตต์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาววิภาวานี  สุวรรณเลิศ
 
1. นายปิยะ  คณะธรรม
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กชายไตรวิทย์  กันทะกาลัง
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายสุกฤษฏิ์  ปิงเมือง
 
1. นายปิยะ  คณะธรรม
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงวาฑิตา  บัวมีธูป
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 1. นางสาวจีรวรรณ  สีเขียว
 
1. นายมนตรี  สองสีโย
 
94 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ขันทะ
2. เด็กชายกันตพงศ์  ภูปาน
3. เด็กชายคณานนต์  หวังข้อกลาง
4. เด็กชายชนพล  แสงเท่าเรียน
5. เด็กชายชยพล  บุญรักษา
6. เด็กชายชัชพล  จันทร์ท่าฬ่อ
7. เด็กชายชานน  ถนอมศักดิ์
8. เด็กหญิงณัฐนิช  กันทะตา
9. เด็กชายณัฐพงษ์  สุกะดี
10. เด็กหญิงธาญิกา  นามแก้ว
11. เด็กชายนันทิพัฒน์  จันพฤกษ์
12. เด็กหญิงนุชวรา  ชมภู
13. เด็กชายปฏิภาณ  คำมงคล
14. เด็กชายปณิธาน  จำจิตต์ใจ
15. เด็กหญิงปพิชญา  คำบาง
16. เด็กหญิงปาลีภัทร์  พุทธธิแก้ว
17. เด็กหญิงพัชรินทร์  เมืองเงิน
18. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญเจริญ
19. เด็กชายพิทวัส  สิทธิวัง
20. เด็กชายพิศณุพงศ์  สิทธิกุลพานิชย์
21. เด็กหญิงพุดพิชญา  ลิ้มประเสริฐ
22. เด็กหญิงภรกัญญา  สุยานะ
23. เด็กชายภัคพล  รวมทรัพย์
24. เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีรินยา
25. เด็กหญิงภูมรินทร์  ริเรือน
26. เด็กชายภูมิพัฒน์  ประดิษฐ์
27. เด็กชายรัชพล  ดอนจันทร์
28. เด็กหญิงรัญชิดา  ขุนไกร
29. เด็กหญิงวรัญญา  งิ้วผา
30. เด็กหญิงวันทนินท์  สุทิน
31. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  โนจักร์
32. เด็กหญิงสตรีวิท  พิเคราะห์
33. เด็กชายสิทธิพงษ์  จีบใจตรง
34. เด็กชายสิทธิพล  กาวิน
35. เด็กหญิงสุชาดา  ณ น่าน
36. เด็กชายอนิรุต  คำปา
37. เด็กหญิงอัญชลี  เจริญดี
38. เด็กหญิงอาทิตยา  นวลทา
39. เด็กหญิงเขมจิรา  เขียวดี
40. เด็กหญิงเปมิกา  ขันทะสอน
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
2. นางชะบา  สุดสม
3. นายปิยะ  คณะธรรม
4. นายภาคภูมิ  ต้นผล
5. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
 
95 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกวิสรา  สารกุมาร
2. นายฆวัช  จันทร์ผง
3. นางสาวจีรภรณ์  อภิวัน
4. นายชนากานต์  กุลการินทร์
5. นางสาวชนากานต์  แก่นใจ
6. นางสาวชมพูนิกข์  สุก้อน
7. นางสาวชยุดา  การินไชย
8. นางสาวฐิตินันท์  หน่อแก้ว
9. นางสาวฑัชชลิตา  มหายศนันท์
10. นางสาวณัฏฐวณีย์  สุรินทร์
11. นายณัฐชาติ  ร่วมญาติ
12. นายณัฐธัญ  แก้วชมภู
13. นางสาวณัฐนันท์  ลาภิยะ
14. นายณัฐพร  ตาคำ
15. นายณัฐวุฒิ  ขัดเป็ง
16. นางสาวทิวาภรณ์  ไชยรังษ๊
17. นายธนภัทร  โนราช
18. นายธนวัฒน์  โลนันท์
19. นายธรรค  นภัสกุล
20. นางสาวธันย์ชนก  เสมอวิโรฒ
21. นายนิตินันท์  ขันใจ
22. นางสาวบัณฑิตา  ยะพาลา
23. นางสาวปรัชญา  วงค์ป้อง
24. นางสาวปาลิตา  วงศ์ราช
25. นางสาวพณิยชสุฎาก์  ชาตรีนันท์
26. นางสาวพัณณ์นิกา  ตั้งเลิศศรีสกุล
27. นางสาวพิชญธิดา  วงค์ปัญโญ
28. นางสาวพิชญ์สินี  เจดีย์ปัน
29. นายภพรักษ์  ดวงจันทร์
30. นายฤทธิ์ชัย  เกตุภูเขียว
31. นายวรวัช  ไชยธิ
32. นายสุกฤษณ์  เล็กศิริวิไล
33. นางสาวสุภาพรรณ์  กองวาทย์
34. นายอดิศักดิ์  สีสูง
35. นายอภิวิชญ์  ไชยวุฒิ
36. นายอลงกต  กอกทองคำ
37. นายอัษฎาวุฒิ  อุปเสน
38. นายเกียรติคุณ  ศรีวิชัย
39. นางสาวเบญจรัตน์  ขัดแก้ว
40. นางสาวโยธกา  หอมป้อง
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
2. นางชะบา  สุดสม
3. นายปิยะ  คณะธรรม
4. นายภาคภูมิ  ต้นผล
5. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายกมล  สายธงแก้ว
2. เด็กชายกรธวัช  จิตวงศนันท์
3. เด็กหญิงญาณนันท์  มาธิ
4. เด็กหญิงณิฐดา  โตดี
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  นิรันรัตน์
6. เด็กหญิงมนต์ธิรา  ศิลลิ
7. เด็กชายวรพงศ์  ยงยศ
8. เด็กชายวัชรพงศ์  ธรรมศิลป์
9. เด็กชายวิทยุต  อินทิพย์
10. เด็กหญิงสุธิมา  เสียงหาญ
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
2. นายปิยะ  คณะธรรม
3. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายคุณากร  ครองดี
2. นางสาวชนันนัท  ติฉัน
3. นายธนวิชช์  ผลดวงแก้ว
4. นายธราพงษ์  เพียรสวรรค์
5. นางสาวบุญญาดา  โรจน์ฤทธากร
6. นายปฏิภาณ  วิเศษวัชร์
7. นายปรเมษฐ์   ขันเชียง
8. นางสาวภัทราภรณ์  สินสกุลวิวัฒน์
9. นางสาวอนุสรา  ศรีกุมมา
10. นางสาวอัญชลี  ขอดหล้า
 
1. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
2. นางสาวสุธิดา  อธิกูล
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกนิษฐกานต์  มหามิตร
2. เด็กหญิงกัลยา  มหาวัน
3. นางสาวชรินรัตน์  สุดใจ
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยชนะ
5. เด็กหญิงนฤมล  มานะกิจ
6. นางสาวปริณดา  คำมานะ
7. เด็กหญิงพัชณิภา  เงินขัน
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  มินา
9. เด็กหญิงสุภาวดี  คำมานะ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นางมาลี  ไชยยศ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวขวัญชนก  ปัญญากุลารักษ์
2. นางสาวนันทิกานต์  วงศ์ไชยา
3. นางสาวพราวธีริศรา  อุทัยรัตน์
4. นางสาวพิมพ์นารา  เนตรใสวรกุล
5. นางสาววนิพร  กองคำ
6. นางสาวสุภณิดา  ทาตา
 
1. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
2. นางสาวสุธิดา  อธิกูล
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. นางสาวจิราภรณ์  ไชยวงค์
2. นางสาวฉันทนา  ปทุมไพโรจน์
3. นางสาวนฤมล  ทุ่งปราป
4. นางสาวประกายเพชร  แก้วคำมี
5. นางสาวปราณี  พงศาวิภาวัฒน์
6. นางสาวปราณี  แซ่โย่ง
7. นางสาวรจนา  ทุ่งปราบ
8. นางสาวสุธิดา  แซ่โซ้ง
9. นางสาวสุนิสา  รุ่งเรืองกนก
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นายสำเนียง  เสนา
3. นางเบญจพร  สักลอ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. นางสาวจารวี  สัมโพธิวงศ์
2. นายฐิติพงศ์  สีสนิท
3. นายธณกฤต  ปันติ๊บ
4. นางสาวยุวดี  เลาอริยวงศ์
5. นางสาวรัตนา  แซ่ท้าว
6. นางสาววนิดา  แซ่โซ้ง
7. นางสาววันวิสา  แซ่ว่าง
8. นางสาวสุปราณี  แซ่ยัง
9. นางสาวอำจิรา  ชัยมงคล
10. นางสาวเกวลิน  บุญอิน
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นายสำเนียง  เสนา
3. นางเบญจพร  สักลอ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายทนงศักดิ์  กันใจ
2. เด็กหญิงนาถอนงค์  มูลเทียน
3. นายรัฐศาสตร์  ไชยมงคล
4. เด็กชายอชิรวิทย์  สุยะนา
5. นายอดิศักดิ์  ตาขัน
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นางมาลี  ไชยยศ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พรมบุตร
2. เด็กชายสุทธิเกียรติ   ทรงตระกูลวงศ์
3. เด็กชายหิรัญวัฒน์   สุกใส
 
1. นางนงนภัส   ชัยพินิจ
2. นายอภิชิต  เงินกองแก้ว
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายชญากร  สารเถื่อนแก้ว
2. นายภูวดล  งึ้มนันใจ
3. นายวรพล  ชุ่มทิ
 
1. นายกสานติ์  วรรณภพ
2. นางสาวเพ็ญศรี  วุฒิตา
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงพิมพิศา  อินทะจักร์
2. เด็กหญิงลัดดาพร  ถึงสุข
3. เด็กหญิงอินทิรา  มาลีกิตติการต์
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวดลยา  ชำนาญ
2. นางสาวสุมิตรา  โนจิตร
3. นางสาวหฤทัย  ทรายคำ
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฟูสี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญนำ
3. เด็กหญิงศิริธร  มินทะนา
4. เด็กหญิงสุภาวดี  แสนใจ
5. เด็กหญิงสุริพรรณ์  ดอนชาดา
6. เด็กหญิงเกวลิน  อินต๊ะนาม
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกมลวรรณ  ธรรมสอน
2. นางสาวดวงสุดา  ยานะ
3. นางสาวธัญรัตน์  ทิพย์หล้า
4. นางสาวนริศรา  ไชยยากัน
5. นางสาวพัชรีญา  สายคำกอง
6. นายยศนนท์  มหายศนันท์
 
1. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กชายภูมินทร์  รัตนเมืองกุล
2. เด็กชายรุ่งสุริยา  ใหม่ยา
3. เด็กชายสุรศัักดิ์  บุญกาวิน
 
1. นายน่านมงคล  อินด้วง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ศึกษาชาติ
2. นางสาวรัตติยา  ปายแสง
3. นายโกวิท  ทะขันแก้ว
 
1. นางถิรนันท์  โดยดี
2. นายเอกชัย  พรมเทพ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ลำเลา
2. เด็กหญิงวิวนภา  อภิวรรณ์
3. เด็กหญิงวิไลพร  คำยันต์
 
1. นางกมลรัตน์  ฐิติวัชร์วรกุล
2. นายกันตวิชญ์  ธิเสนา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นายกรินวุฒิ  สายปัน
2. นายธนาวัตร  ดวงคำ
3. นายธีรภัทร  มงมาตร
 
1. นายประยงค์  คำก้อน
2. นางไพบูลย์  รวมทรัพย์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  พันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงปุณณิศา  ชาญพาณิชย์
3. เด็กหญิงสพรรษา  รอบแคว้น
 
1. นางนงนภัส  ชัยพินิจ
2. นายอภิชิต  เงินกองแก้ว
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายพงศธร  ใจเย็น
2. นางสาวฟาลิดา  แซ่โง้ว
3. นายวิเชียร  อินทะนันท์
 
1. นางนงนภัส  ชัยพินิจ
2. นางประกาย  กาบวัง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายธนกร  ธนุสนธ์
2. เด็กหญิงนพสรณ์  มะลิประหิน
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ปันติ
 
1. นางนงนภัส  ชัยพินิจ
2. นางประกาย  กาบวัง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจุฑามาศ  อนุสนธิ์
2. นางสาวชนากานต์  ณ น่าน
3. นางสาวพิชญาภรณ์  กันทตา
 
1. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงธิติกาญจน์  ครุฑนา
2. เด็กหญิงนัททิยา  เพียรพันธ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุยะนา
 
1. นางนงนภัส  ชัยพินิจ
2. นายอภิชิต  เงินกองแก้ว
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ดีปินตา
2. นางสาวขวัญวลี  ณะพิชัย
3. นายเกริกฤทธิ์  สุธรรม
 
1. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กชายชนะชัย  ไชยเขียว
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ไชยธิ
3. เด็กชายสรสิช  สีก๊ะ
 
1. นายประยงค์  คำก้อน
2. นางไพบูลย์  รวมทรัพย์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวกรรณิการ์  สุขยิ่ง
2. นางสาวมัตติกาล  โจตนา
3. นางสาววรีรัตน์  ล่ำสัน
 
1. นางสาวจันทร์จุรี  ดีวงค์
2. นายชัยวุฒิ  แปงหล้า
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายกษิเดช  อมรทิพย์วงศ์
2. นายพาทิศ  ศรีบุรี
 
1. นายชโยดม  พลายสาร
2. นางพวงเพชร  ครุฑเงิน
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงญาณินี  กันทะสอน
2. เด็กหญิงนัฐวรรณ  นันต๊ะปิน
 
1. นางพวงเพชร  ครุฑเงิน
2. นางอัจฉรา  นิลทะวงศ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายนพรัตน์  บุญศรี
2. นายปัญญา  หมอป่า
 
1. นายสุรชัย  ใจซื่อ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายธนพล  วงษ์ช่างซื้อ
2. เด็กชายสัญบฎ  เตโช
 
1. นางปียมาศ  พาใจธรรม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายตราภู  บุญชูศักดิ์
2. นายธีรดนย์  อินแสง
 
1. นายจักรพล  เด่นรัศมี
2. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  มาคำ
2. เด็กหญิงพรกนก  ศรีแก้ว
 
1. นายอภิราม  งานชูกิจ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกมลพรรณ  อุดอ้าย
2. นายเอกภักดิ์  ก้อนแก้ว
 
1. นายจักรพล  เด่นรัศมี
2. นางสาวพัณณิตา  พิมพ์มาศ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงทิพภาพร  อิ่นแก้ว
2. เด็กชายศุภวิชญ์  อุตมะชัชวาล
 
1. นายยุทธนา  กันทะสอน
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกนกกาญจน์  ธนะวงค์
2. นายเนติธร  ตาคำ
 
1. นางสาวทิพากร  แก้วอินทร์
2. นายธีรนัย  วงค์เหมอะ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายธรรมรัตน์  แสงเพชร
2. นายธิติภัทร  อิ่นคำ
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นายภาสกร  กติยา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายชวศิษฐ์  เต็งไตรรัตน์
2. นายศิริ  เต็งไตรรัตน์
 
1. นางปียมาศ  พาใจธรรม
2. นางอรุณี  ชัยพิชิต
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกษมา  ขันทะสอน
2. เด็กชายบัญญาวัตร์  จันต๊ะโมกข์
3. เด็กชายอลงกรณ์  วงค์ลังกา
 
1. นางปียมาศ  พาใจธรรม
2. นางอรวรรณ  ศรีอักษร
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายกรกช  ตั้งตน
2. นางสาวณัฐชา  มีชำนาญ
3. นายบุณยกร  ศรีศิริพันธุ์
 
1. นางอัจฉรา  นิลทะวงษ์
2. นางสาวอัจฉริยา  สารถ้อย
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายณัฐพล  กาพรม
2. นายนราวิชญ์  ตาขันทะ
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นายภาสกร  กติยา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายตง  ไก่แก้ว
2. เด็กชายภานุพงศ์   อนุปิม
3. เด็กชายอรรถชัย  ระอ้วน
 
1. นายก้าวไกล  ชัยทัพ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายณัฐวัฒน์  ศักดาศรี
2. นายมารวย  อินเป็ง
3. นายไวทยา  ดวงประเสริฐ
 
1. นายพรหมเมศร์  เชื้อทอง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายธนพล  มุ่งแก้ว
2. เด็กชายธวัชชัย  คำมานะ
3. เด็กชายเจษฎากร  เมฆแสง
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นายภาสกร  กติยา
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายภควัต  แก้วกาวี
2. นายสุธีมนต์  วงค์ป้อ
3. นายโกเมศ  จันทราเลิศ
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นายภาสกร  กติยา
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกัญญานัฐ  ไพศาลบูรพากุล
2. นายภากร  อุปธิ
3. นายรวี  ปาฟอง
4. นางสาวฮันนี่  ตันตระกูล
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สารถ้อย
2. นายเกียรติศักดิ์  ศิริชาญ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพุธิตา  ตันติตระการวัฒนา
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวธัญลดา  สุทธารักษ์
 
1. นางศรีเวียง  บุญสิทธิโชค
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ธุระกิจเสรี
 
1. นางวิจิตรา  กาแก้ว
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวชมพูนุท  ไชยวุฒิ
 
1. นางดวงแข  ศักดิ์ศรีวิทยา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายอิทธินัทธ์  ธนรัฐไชยศรี
 
1. นายจรัญ  รัตนศิลา
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกมลฉัตร  นุใหม่
 
1. นางสาววนิดา  ชิณะวงศ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงโชษิตา  ว่องอิสริยวณิช
 
1. นางสาวนิภาพร  เจดีย์แปง
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวศุภาพิชญ์  ลีละกิจวิมล
 
1. นางอรวรรณ  ธราวรรณ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุทธหลวง
2. เด็กหญิงชัญญา  ศิริกันไชย
3. เด็กชายณัฐดนัย  คำอ้ายอาจ
4. นางสาวธัญชนก  ยะตุ้ย
5. เด็กชายภูริณัฐ  พลสันติกุล
 
1. นางสาวศศิวิมล  หอมนวล
2. นายสืบสกุล  หลงเวช
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 93.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวชนาพร  ชะนะ
2. นางสาวพรชนก  ต้อยแก้ว
3. นางสาวพาขวัญ  คำตัน
4. นางสาวสุทธาทิพย์  ช่างลอ
5. นางสาวเปรมธิดา  ปั้นกิจวานิชเจริญ
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
2. นางรัตน์ชรีพร  กุมมาละ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงอาศิรา  มหายศนันท์
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีอมรโยธิน
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวศตรัศมี  กิตติ
 
1. นายพงศกร  สกุลุบุญญาธิการ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวเจนจิรา  เมืองไชย
 
1. นางยุพิน  ธูปกระจ่างจันทร์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  สัจจานิจการ
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  เลาคำ
 
1. นางกรุณา  ราษฎร์คำพรรณ์
2. นางวราภรณ์  ชัยประพันธ์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวขวัญชนก  มหายศนันท์
2. นางสาววรรณิดา  เจริญสวัสดิ์
 
1. นางประณีต  คำนันท์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กชายชนะวงค์  สุริยศ
2. เด็กชายดนุสรณ์  กันทะเสน
3. เด็กชายนพดล  อิทธิรักษ์
4. เด็กชายพิริยากร  พังยะ
5. เด็กชายวีรชิต  สุทธเขต
6. เด็กชายศรัณย์  แสนศรี
7. เด็กชายศุภกฤต  ตาทิพย์
8. เด็กชายสันติสุข  ก้อนแสนไชย
 
1. นายพันศักดิ์  กิจการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ใส
3. นางเบญญาภา  แก้วทิตย์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายกริชชัย  ช่างเงิน
2. นางสาวนครินทร์  แสนอุด
3. นางสาวปาณิสรา  คำปาแฝง
4. นางสาวภัทราพร  เล่าพานิช
5. นางสาวมนัสรา  เพชรพันธ์
6. นายยอดเพชร  สุรินทร์ปา
7. นายสุชาติ  อิ่มสำราญ
8. นายอนุวัติ  ธินันท์
9. นางสาวเสาวนีย์  อินแปลง
 
1. นางประทุมมาศ  ชมกลิ่น
2. นายสมชาย  ตนใจ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีปัญญา
2. เด็กหญิงทิพมาส  วงค์พุฒ
3. เด็กหญิงปรัชษากุล  ปลอบโยน
4. เด็กหญิงพราวรวี  ภิรัญคำ
5. เด็กชายอรรถกร  สอนยศ
 
1. นางประนุยา  เล็กสกุลดิลก
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวญาณิศา  ธัญญาโภชน์
2. นางสาวปภาวี  ป๊อกตื้อ
3. นางสาวลักษิกา  สารเถื่อนแก้ว
4. นายเจษฎา  สุปัน
5. นางสาวเบญจภรณ์  สิทธิ
 
1. นางสาวปรารถนา  ต๊ะนา
2. นางสาวลำดวน  ท้าวเชียง
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สมปานหวัง
2. เด็กหญิงศิรินยา  ปาโน
3. เด็กชายเสาวภาคย์  ยักสม
 
1. นางจารุณี  นันศิริ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวณัฐณิชา  คำมอญ
2. นายอนุศิษฎ์  มะโนศิลา
3. นางสาวเพชรรัตน์  รื่นภาคเพ็ชร์
 
1. นายเอกรัฐ  ทุ่งอ่วน
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งานนันไชย
2. นางสาวจันทิมันตุ์  เอี่ยมปราณีต
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พวงสุวรรณ์
 
1. นางสุวพรรณ  สวนแก้ว
2. นางอุดมลักษณ์  ปันอินทร์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวธัญรัตน์  วุทธะนู
2. นางสาวปฐมพร  ธรรมลังกา
3. นางสาวรุจระวี  พุทธรักษ์
 
1. นางสุวพรรณ  สวนแก้ว
2. นางอุดมลักษณ์  ปันอินทร์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  ว่องอิสริยวณิช
2. เด็กหญิงภาวินี  คำนิล
 
1. นางพวงพันธ์  ชูสกุลนิติสินธิ์
2. นางอำพร  เทพอาจ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายต่อศักดิ์  อุปถัมภ์
 
1. นายพัชรพล  ทรงศิริเลิศวัฒนา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงบุญจุฏิ  เขื่อนคำ
2. เด็กหญิงภัคนันท์  วงค์สอาด
 
1. นางสาวจามจุรี  ท่อนจันทร์
2. นางจิราวรรณ  ชุ่มวงค์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายนันทวัฒน์  แสนทะนะ
 
1. นางจารุมาศ  ใจซื่อ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายกฤษณมงคล  อิทธิยา
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ขันคำนันต๊ะ
 
1. นางสาวปริญญา  เพชรสุภา
2. นางอัญชลี  กันปวน
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวภักพาณิชย์  สายวงศ์
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชยา  ธรรมชัย
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุฏิกาญณ์  ตามา
 
1. นางสาวมยุรา  มะราช
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายเศรษฐพันธ์  เนาวเศรษฐ์
 
1. นายนิวัฒน์  พันน้อย
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กหญิงลีติกุล  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวสงกรานต์  มหามิตร
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงนาถอนงค์  มูลเทียน
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายธนกร  กติยา
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวสิริกัญญา  วะนารักษ์
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  มงคลชัย
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  สีทิพย์
 
1. นายสมโภชน์  จันด้วง
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวกัณฐิกา  ชินสุขเสริม
 
1. นางเพียงเพ็ญ  ศิวะวามร
 
177 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สหเจริญชัย
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  แซ่โซ้ง
 
1. นายฉกรรจ์  เสนา
2. นางประกาย  ต้นผล
 
178 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. นางสาวภานิกา  แสนซุ้ง
2. นายวินัย  แซ่ท้าว
 
1. นางกัลยาณี  ด้วงสุวรรณ์
2. นางสาวเสาวนีย์  ขันทะสอน
 
179 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภารักษ์  นาคเจือ
2. เด็กหญิงสุกัลยา  มังวงค์
 
1. นายณรงค์ชัย  สุทธสุริยะ
2. นางสาวมยุรา  มะราช
 
180 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมัง 1. เด็กหญิงพัชรี  ใจป้อ
2. เด็กชายศุภกัน  ต๊ะหล้า
 
1. นางฉันทิตา  แก้วชมภู
2. นางเรณู  ปันทะมา
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายบวรเทพ  อุดแก้ว
 
1. นางสาวมยุรา  มะราช
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  มังวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กชายธวัชชัย  แซ่ยั้ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทิพย์แสนชัย
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายยุทธกร  สุรินทร์ปา
 
1. นางสาวเบญจพร  จายานะ
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  ผาบสละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพงษ์  สุทำเลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายตุลธร  คำอ้ายล้าน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  เชียงกาขัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. นางสาวทัดดาว  ขัดโน
2. นางสาวน้ำทิพย์  พิศจารย์
3. นางสาวสุรีย์  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง
2. นางสาวศันสนีย์  ประชากรณ์
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  เดชณรงค์
2. เด็กชายเจษฎา  สุปง
3. เด็กชายไกรวิชญ์  อินใจ
 
1. นายกสานติ์  วรรณภพ
2. นางสาวเพ็ญศรี  วุฒิตา
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายบวรเทพ  อุดแก้ว
2. นายวรวุฒิ  มังวงศ์
 
1. นางสาวมยุรา  มะราช
2. นางวัชราภรณ์  พัฒนเกรียงไกร
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  เทียนรุ่งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงราณี  แซ่เล้า
 
1. นางสาวฉ้อง  แซ่โซ้ง
2. นางสมระวี  สอนศิริ
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายธีรโชติ   แสนเขียว
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  เรืองรินทร์
 
1. นายภัทรพงษ์  เวียงศิลา
2. นางวัชราภรณ์  พัฒนเกรียงไกร
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กชายธนบูรณ์  ลีลาเชาว์เลิศ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ศิริคาม
3. นางสาวอาทิตย์  บุญอินทร์
 
1. นายน่านมงคล  อินด้วง
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายทรงธรรม  ชอบธรรม
2. เด็กชายพงษ์พลิน  บุญสุข
3. เด็กชายพีรพล  นวลแก้ว
 
1. นางสาวประกายเดือน  ปี่กลอง
2. นายสุทัศน์  คำลอม
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายพัทธวรรณ  บุญมา
2. นายพันธวัช  บุญมา
3. นางสาวหทัยชนก  บุญอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นางรวงทอง  ธุระยศ