หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กลุ่ม สหวิทยาเขตน่านเหนือ
ณ โรงเรียนปัว
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน สิงหาคม 2556

[ ทั้งหมด   1 ส.ค. 2556   2 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 1 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง ห้องปฎิบัติการสังคมฯ 2 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง ลานหน้าห้อง Lab 1 ส.ค. 2556 09.00-14.00
2 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง ลานหน้าห้อง Lab 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง ลานหน้าห้อง Lab 1 ส.ค. 2556 09.00-14.00
4 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง ลานหน้าห้อง Lab 1 ส.ค. 2556 09.00-14.00
5 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง ลานหน้าห้อง Lab 1 ส.ค. 2556 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว สนามฟุตบอล 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว สนามฟุตบอล 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 3ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.3 ชั้น 1 ห้อง 311 1 ส.ค. 2556 09.00-15.30
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.1 ชั้น 1 ห้อง 313 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.1 ชั้น 1 ห้อง 313 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535,536 1 ส.ค. 2556 08.30-16.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533,534 1 ส.ค. 2556 08.30-16.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 3 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 3 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ประชุม สปค. 1 ส.ค. 2556 09.00-15.30
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ประชุม สปค. 1 ส.ค. 2556 09.00-15.30
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 1 ส.ค. 2556 09.00-16.00
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2 1 ส.ค. 2556 08.30-16.00
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง กลุ่มสาระภาษาไทย 1 ส.ค. 2556 08.30-16.00
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง กลุ่มสาระภาษาไทย 1 ส.ค. 2556 08.30-16.00
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 149 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง 522 ชั้น 2 ห้อง 522 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 151 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง 523 ชั้น 2 ห้อง 523 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง 521 ชั้น 2 ห้อง 521 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 155 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 170 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง 525 ชั้น 2 ห้อง 525 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง 524 ชั้น 2 ห้อง 524 1 ส.ค. 2556 09.00-16.00
11 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 215 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 1 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 221 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 1 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 222 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 1 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง 527 ชั้น 2 ห้อง 527 1 ส.ค. 2556 13.00-14.00
5 230 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 1 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง 526 ชั้น 2 ห้อง 526 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 026 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 1 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 030 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 1 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปัว ห้องดนตรี ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 090 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว ห้องดนตรี ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 617 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปัว อาคารคหกรรม ห้องคหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องคหกรรม 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 172 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปัว โรงฝึกงาน ห้องอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องอุตสาหกรรม 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 189 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปัว โรงฝึกงาน ห้องอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องอุตสาหกรรม 1 ส.ค. 2556 10.00-16.00
4 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาฯ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาฯ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]