หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กลุ่ม สหวิทยาเขตน่านเหนือ
ณ โรงเรียนปัว
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน สิงหาคม 2556

[ ทั้งหมด   1 ส.ค. 2556   2 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง 533 2 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง 534 2 ส.ค. 2556 08.30เป็นต้นไป
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง 524 2 ส.ค. 2556 08.30เป็นต้นไป
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง 525 2 ส.ค. 2556 08.30เป็นต้นไป
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง 528 2 ส.ค. 2556 08.30เป็นต้นไป
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง 521 2 ส.ค. 2556 08.30เป็นต้นไป
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 2 ส.ค. 2556 08.30เป็นต้นไป
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง ห้องสมุดภาษาไทย 2 ส.ค. 2556 08.30เป็นต้นไป
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง 523 2 ส.ค. 2556 08.30เป็นต้นไป
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง 532 2 ส.ค. 2556 08.30เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ห้อง 425 2 ส.ค. 2556 09.00 -11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ห้อง 424 2 ส.ค. 2556 09.00 -11.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ลานปัวงาม 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ลานปัวงาม 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ลานปัวงาม 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ลานปัวงาม 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ห้อง ICT 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ห้อง ICT 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 3 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 3 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 3 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.1 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.3 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.2 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.2 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว โรงพลศึกษา 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว โรงพลศึกษา 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว สนามฟุตบอล 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว สนามฟุตบอล 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง 223 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง 223 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง 215 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง 216 ห้องแหล่งเรียนรู้สังคมฯ 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง 212 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง 214 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง 221 ห้องปฏิบัติการสังคมฯ 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง 221 ห้องปฏิบัติการสังคมฯ 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง ห้องสิ่งแวดล้อม 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว โรงพลศึกษา 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ห้องพลศึกษา 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ห้องพลศึกษา 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารอูปแก้ว ห้อง ม.1/9 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารอูปแก้ว ห้อง ม.2/9 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว โรงพลศึกษา 2 ส.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
15 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว โรงพลศึกษา 2 ส.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
16 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว โรงพลศึกษา 2 ส.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
17 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว โรงพลศึกษา 2 ส.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
18 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว โรงพลศึกษา 2 ส.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
19 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว โรงพลศึกษา 2 ส.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
20 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว โรงพลศึกษา 2 ส.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
21 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว โรงพลศึกษา 2 ส.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
22 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว โรงพลศึกษา 2 ส.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว บริเวณโรงฝึกงานอุตสาหกรรม ห้อง บริเวณโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว บริเวณโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว บริเวณโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว บริเวณโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว แหล่งเรียนรู้โดมเขียว 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว แหล่งเรียนรู้โดมเขียว 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว โรงฝึกงานอุตสาหกรรม ห้อง อิเล็กทรอนิกส์ 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว โรงฝึกงานอุตสาหกรรม ห้อง เขียนแบบ 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารเกษตร ห้อง เกษตร 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารเกษตร ห้อง เกษตร 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว บริเวณโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว บริเวณโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว บริเวณโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว บริเวณโรงฝึกงานอุตสาหกรรม ห้อง เกษตร 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว บริเวณโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว บริเวณโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว โรงฝึกงานอุตสาหกรรม ห้อง ไฟฟ้า 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว บริเวณโรงฝึกงานอุตสาหกรรม ห้อง ไฟฟ้า 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง Lab 1 2 ส.ค. 2556 09.00-14.00
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง Lab 3 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง Lab 3 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง Lab 1 2 ส.ค. 2556 09.00-14.00
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง Lab 1 2 ส.ค. 2556 09.00-14.00
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง Lab 1 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง Lab 3 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง Lab 3 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง Lab 3 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง Lab 2 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง Lab 2 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง ลานหน้าห้อง Lab 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง ลานหน้าห้อง Lab 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนภิเษก ชั้น 3 ห้อง Lab 1 2 ส.ค. 2556 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134,135 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124, ห้องประชุมวิชาการ 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง Sound Lab (ห้องเตรียม), ห้องพักครูภาษาอังกฤษ(ห้องแข่งขัน) 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324(ห้องเตรียม), 325(ห้องแข่งขัน) 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132,133,134 2 ส.ค. 2556 09.00-13.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132,133,134 2 ส.ค. 2556 09.00-13.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ประชุม สปค. 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ประชุม สปค. 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ภาษาจีน 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ภาษาจีน 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ภาษาญี่ปุ่น 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ภาษาญี่ปุ่น 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
15 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ศูนย์ ERIC 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
16 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ศูนย์ ERIC 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]