หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nan2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสายฝน พรหมลังกาโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทยา คำกองจันทร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางสาวนันต์ติกัน เขจรโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา วงศ์รัตนธรรมโรงเรียนไตรเขตฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางวราจิต คุณสิทธิ์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร สินใจโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางสาวรัตนากร อุปวรรณโรงเรียนไตรเขตฯกรรมการ
4. นางเพ็ญพิชชา ตันกุระโรงเรียนเชียงกลางกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางศุภาวรรณ ศรีวรรณนุสรณ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี แปงอุดโรงเรียนบ่่อเกลือกรรมการ
3. นายวีรพงศ์ เกรียงไกรเวชโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
4. นางชิษณุชา รินฤทธิ์โรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ เอี่ยมประสิทธิ์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางบุษบา จันทร์สุขโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ ไชยและโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ เตชนันท์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ ใจมาโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ สุทธการโรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ แก้วหล้าโรงเรียนเชียงกลางฯประธานกรรมการ
2. นายธีรนันท์ คำรังษ๊โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรวงรัตน์ วัฒนเสาวลักษณ์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นางทิวาพร บุตรแก้วโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุทธิสา สุทธิแสนโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางรัชชนก จิตระวงศ์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางปิยพร มิ่งเมืองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุรา ปิงยศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางวณิชยา ธุระอบโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
5. นางสุกัญญา สานใจโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ลักษณ์ มโนวงค์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ยาวิปาโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางกัลยา คำก๋องโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นางอภิญญา ใบยาโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นายกรวิชญ์ อภิวัฒนธัญสิริโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางทรายทอง ภักดีโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ มิ่งเมืองโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
3. นายยุทธ ยาปันโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายชาติชาย ทนะขว้างโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรีพรรณ ตนภูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ขันรินทร์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ ขันทะสอนโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ กะรัตน์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นางชนกนันท์ คำจิตรโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางวัชรี ทองอินต๊ะโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเมธาวี ขันทะสอนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
3. นางสาวธิดา คำแสนโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
4. นางพุ่มพวง วรสันติวงค์โรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ขัติยะโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายธงชัย คฤหานนท์โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
3. นายสมนึก จันทรักษ์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
4. นางสาววรางคณา สุวรรณ์โรงเรียนปัวกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ กานิลโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
6. นางแสงเทียน อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้วโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
8. นายภูริต พงษ์พิรุณโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
9. นางรุจิเรข บุญมาปะโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
10. นางเขมจิรา ปัญสุวรรณ์โรงเรียนไตรเขตฯกรรมการ
11. นางสาวรมิดา จันฟุ่นโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราพร สุทธหลวงโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ วรรณโยธาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
3. นายกิตติวุฒิ บุพบรรพตโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
4. นางนงนุช นิลคงโรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางนันทิกานต์ ยาปันโรงเรียนปัวกรรมการ
6. นายกันตพงษ์ หมั่นดีโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ ทุ่งพรวณโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
8. นางธัญญพัีทธ์ ชูเวชโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
9. นางสาวเพลินจิตร จันทรักษ์โรงเรียนสารธรรมฯกรรมการ
10. นางสาววิลาวรรณ มงคลโรงเรียนเมืองยมฯกรรมการ
11. นางสาวอภิญญา จิตอารีโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสนโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดธาวรรณ ไชยวุฒิโรงเรียนปัวรองประธานกรรมการ
3. นางพรณภา ต้าวใจโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ รักษาพลโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นางคุนัญญา ตนะทิพย์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายสนับพงษ์ คำรังษีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไธพัตย์ กองศรีธนภาคย์โรงเรียนปัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก เขื่อนเมืองโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นางฐิติมา ศรีจันทร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
5. นางทิพรัตน์ ปะสีละเตสังโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนพวิศว์ พลทิพย์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เสนนันตาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอินทิราลักษณ์ นันไชยโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นายทศพล ทาวรรณะโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
5. นางนิตยา พรหมมินทร์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายนพวิศว์ พลทิพย์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เสนนันตาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอินทิราลักษณ์ นันไชยโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นายทศพล ทาวรรณะโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
5. นางนิตยา พรหมมินทร์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ ทองทิพย์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสุจิน เปี่ยมอริยธนโรงเรียนปัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง อุดเงินโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
4. นางวัจนา ประคำมาโรงเรียนสารธรรมฯกรรมการ
5. นางสาวอนงลักษณ์ ปันแก้วโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
6. นางสุวรรณี อุตมะโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
7. นางศุภลักษณ์ ก้อนใหม่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
8. นางวณัทสนันท์ คงตาลโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
9. นางสาวมัลลิกา ธาตรีธรรมโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายชัยยุทธ ทองทิพย์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสุจิน เปี่ยมอริยธนโรงเรียนปัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง อุดเงินโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
4. นางวัจนา ประคำมาโรงเรียนสารธรรมฯกรรมการ
5. นางสาวอนงลักษณ์ ปันแก้วโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
6. นางสุวรรณี อุตมะโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
7. นางศุภลักษณ์ ก้อนใหม่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
8. นางวณัทสนันท์ คงตาลโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
9. นางสาวมัลลิกา ธาตรีธรรมโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพยุง ไชยเขียวแก้วโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางศรีจิตรา สมมุติโรงเรียนมัธยมป่ากลางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาราลักษณ์ ค่าคามโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทราณี วงศ์จันทร์โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
5. นางสาวบัณฑิตา ดอนกาวินโรงเรียนน่านนครกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ สารเถื่อนแก้วโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
7. นายเฉลิมชาติ เทพอาจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
8. นางธนพร วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
9. นางลำเจย อนุรุทโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
10. นายจันทร์ กุลพรมโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
11. นางสมร พิมพ์มาศโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
12. นางสุรีพร เขียวสมบัติโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายยอดชาย คำชายโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ เวชสัมพันธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพุทธพงศ์ เลขะวิพัฒน์โรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายรัชชานนท์ เทพอาจโรงเรียนปัวกรรมการ
5. นายปักธงชัย สวาสดิ์วงค์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
6. นางรัตมณี ไชยหาญโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
7. นางนันทิดา ระลึกโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางสาวกัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญโรงเรียนสากรรมการ
9. นางติณรัตน์ พรหมอารีย์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
10. นายโพธิบูรณ์ แก้วทองโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
11. นางรัชฎาภรณ์ นันธนะวิบูลย์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
12. นางพัชรินทร์ สุทธหลวงโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
13. นางสาวสุมาลี ความสุขโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
14. นางสาววัชราพร ริกากรณ์โรงเรียนสากรรมการ
15. นางสาวสุพัตรา ลังกาใจโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
16. นายธวัชชัย ศิริคำวงศ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
17. นายจักรา ปัญญาวรรณรักษ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
18. นางสาวรัญจวน ไชยแก้วโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ฯกรรมการ
19. นางสาวศุภารัตน์ จันทร์ดีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
20. นางอารีย์ พิเคราะห์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจิรภรณ์ ก๋าแก้วโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"รองประธานกรรมการ
3. นายมานพ มาสุขโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
4. นางสาวภคธีรา อุปจักร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
5. นางสาวสิริกานต์ เจริญภักดีโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวดอกส้ม แปงคำใสโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร ดวงตาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณีรวัลย์ ไชยวงค์โรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
4. นางสาวดารากร หาญยุทธโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ใบยาโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี เตชะตาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎาพงศ์ สุตะโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ใบยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี เตชะตาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎาพงศ์ สุตะโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายทรงกลด ธนวัติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญนภัทร เทพอาจโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา สุขสำราญโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางสาวสิตานัน เชื้อหมอโรงเรียนสากรรมการ
5. นางมยุรา ปัญญาวงค์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวภานุลักษณ์ แสงเนตรโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ ผลรินทร์โรงเรียนทุ่งช้างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจงรักษ์ ใหม่คำโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
4. นางพวงทอง ชมภูมิ่งโรงเรียนสากรรมการ
5. นางสาวธิษะนา กะรัตน์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมลพรรณ ธรรมไชยโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน กลับมาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ บริคุตโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมลพรรณ ธรรมไชยโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน กลับมาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ บริคุตโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ เมฆแสนโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายพินิจ จิรนันทนุกุลโรงเรียนมัธยมป่ากลางรองประธานกรรมการ
3. นายเชิด ปันแปงโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ยากิ้วโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
5. นางวชิรญาณ์ มาผิวโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
6. นางสาวมะลิวัลย์ สุมนทาโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
7. นางจิราภา อินสองใจโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
8. นายวีรภัทร ยศหล้าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานพ ตันติกตัญญูโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
10. นายสมพงษ์ โลนันท์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ เมฆแสนโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายพินิจ จิรนันทนุกุลโรงเรียนมัธยมป่ากลางรองประธานกรรมการ
3. นายเชิด ปันแปงโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ยากิ้วโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
5. นางวชิรญาณ์ มาผิวโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
6. นางสาวมะลิวัลย์ สุมนทาโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
7. นางจิราภา อินสองใจโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
8. นายวีรภัทร ยศหล้าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
9. นายมานพ ตันติกตัญญูโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
10. นายสมพงษ์ โลนันท์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายอรุณ จันทร์สุขโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายเชิด ปันแปงโรงเรียนปัวรองประธานกรรมการ
3. นายอภิรัตน์ เชียงหนุ้นโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายอภิรัตน์ เชียงหนุ้นโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายอรุณ จันทร์สุขโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายเชิด ปันแปงโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ กลาสีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวชนากาญจน์ ธนะขว้างโรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
3. นางวิรัชนก จันทร์เรียโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางสาวพรพิชญา จันโนติ๊บโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์ จิตอารีโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
6. นายเสน่ห์ ช่างเงินโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ กาวีโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ กลาสีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวชนากาญจน์ ธนะขว้างโรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
3. นางวิรัชนก จันทร์เรียโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางสาววัชรินทร์ จิตอารีโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ช่างเงินโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
6. นางสาวพรพิชญา จันโนติ๊บโรงเรียนกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ กาวีโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ คุณสิทธิ์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายยศศักดิ์ ใหม่น้อยโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นายทรงเผ่า ธงหิมะโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นางสาววาสนา ดีิปินใจโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นางสาวรัชนี พรหมรักษ์โรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
6. นายนิติโชค ปรารมภ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมัธณา จินะแปงโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโพธิ์ มูลจะคำโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
3. นางสาวธัญสิริ สวนป่าโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
4. นายเนติพงษ์ วงษ์ราษฎร์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยโชค สลีอ่อนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ ตามัยโรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
7. นางเยาวเรศ รัตนะโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายเอกนรินทร์ วีระวงค์โรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ บุญทวีโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายสมชาย เขื่อนธะนะโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางสาวศรีรัตน์ วุฒิโอสถโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
5. นางวจีพรรณ บัณฑิตโรงเรียนปัวกรรมการ
6. นายอนุกุล ขอนอาบโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
7. นางสาวนริศรา คำหว่างโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
8. นายทวีศักดิ์ สมศักดิ์โรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
9. นายพิเชษฐ์ ใบยาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรัชนียา จันต๊ะยอดโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปภัสรา สุยะโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางมลฤดี บุญงามโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นายโสภณกฤษฎิ์ แคแดงโรงเรียนไตรเขตฯกรรมการ
5. นายขวัญมนัส พิศิษฎ์ธรรมาโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
6. นางสายฝน ปิงคละศรีสุขโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
7. นางเปรมพร ไชยสลีโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา ศรีเครือมาโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกชกร ทำนุพันธุ์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสมใจ เนตรทิพย์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายบุตราลักษณ์ สืบบุตรโรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
5. นางสาวชนัญธิดา อุปจักร์โรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
6. นางรุ่งนภา คอนแก้วโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
7. นางสุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์นโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวบัวถิน เตชนันท์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิวพงษ์ เจดีย์ปันโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ต๊อดแก้วโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
4. นายนัทวัฒน์ คีรีสันติกุลโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นายยศศักดิ์ ใหม่น้อยโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
6. นางสาวชไมพร สุนันท์โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุนารี เมฆกวาวโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
8. นางรุ่งระวี ตนะทิพย์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ ยาปันโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ กาญกาวีโรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
3. นายสุธิราช ใจแก้วโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เตชนันท์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ แสงสุขโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรินดา ขันทะสีมาโรงเรียนไตรเขตฯกรรมการ
7. นางสาวศรีรัตน์ วุฒิโอสถโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางดวงใจ เนตรทิพย์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี พรหมรักษ์โรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
3. นางมลฤดี บุญงามโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นางวารุณี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
5. พระครูสุทิม นันทธรรมเจ้าคณะอำเภอบ่อเกลือกรรมการ
6. นางสุพรรณ จิณะไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสุพัฒนา พลอยสมบูรณ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ คำเวียงโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายสันติ ตันชูชีพโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจำลอง สุขสารโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา ศรีทาเกิดโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นางสาวอำพร เนตรทิพย์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ คำกัมพลโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกษมศักดิ์ ปุกคามโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเสรี ใจก้อนแก้วโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นายสมบัติ วิหกโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
5. นายอดุลย์ คำตันโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนพคุณ กุลาหงษ์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายกิตติกร เขียวสมบัติโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นายวีรภัทร ยศหล้าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ทองสุขโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายชาคร ทาสุรินทร์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
6. นายสุเนตร สุยะโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางชมพูนท์ วัฒนะกุณพันธ์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ อินสองใจโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นางสุจินดา ทรายแหลมทองโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายอภินันท์ อุปจักร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
5. นายณรงค์ชัย ไชยสลีโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐพล มุณีนันทวัฒน์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายภักดี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร ฯประธานกรรมการ
2. นายศิริยศ วงศ์แพทย์โรงเรียนเชียงกลาง ฯรองประธานกรรมการ
3. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายภักดี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร ฯประธานกรรมการ
2. นายศิริยศ วงศ์แพทย์โรงเรียนเชียงกลาง ฯรองประธานกรรมการ
3. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายภักดี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร ฯประธานกรรมการ
2. นายศิริยศ วงศ์แพทย์โรงเรียนเชียงกลาง ฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเมืองยม ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายภักดี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร ฯประธานกรรมการ
2. นายศิริยศ วงศ์แพทย์โรงเรียนเชียงกลาง ฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเมืองยม ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง ฯประธานกรรมการ
2. นายไสว สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผา ฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ จิตอารีโรงเรียนสารธรรม ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง ฯประธานกรรมการ
2. นายไสว สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผา ฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ จิตอารีโรงเรียนสารธรรม ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง ฯประธานกรรมการ
2. นายไสว สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผา ฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ สุขทองโรงเรียนพระธาตุ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง ฯประธานกรรมการ
2. นายไสว สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผา ฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ สุขทองโรงเรียนพระธาตุ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธวัช สมมิตรโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายประสาท สิงห์ธนะโรงเรียนทุ่งช้างรองประธานกรรมการ
3. นายจระกฤตย์ โพธิ์ระหงส์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายศิริยศ วงศ์แพทย์โรงเรียนเชียงกลาง ฯประธานกรรมการ
2. นายถนอม สุวัฒนาโรงเรียนปัวรองประธานกรรมการ
3. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายศิริยศ วงศ์แพทย์โรงเรียนเชียงกลาง ฯประธานกรรมการ
2. นายถนอม สุวัฒนาโรงเรียนปัวรองประธานกรรมการ
3. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายธวัช สมมิตรโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายประสาท สิงห์ธนะโรงเรียนทุ่งช้างรองประธานกรรมการ
3. นางจิดาภา วิเศษศักดิ์โรงเรียนมัธยม ฯ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายธวัช สมมิตรโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายประสาท สิงห์ธนะโรงเรียนทุ่งช้างรองประธานกรรมการ
3. นางจิดาภา วิเศษศักดิ์โรงเรียนมัธยม ฯ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
2. นายธงชัย จิตกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญาโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
2. นายธงชัย จิตกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายวินัย ดีมากมีโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายไพรัตน์ ยังศิริโรงเรียนปัวกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ มะโนโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญาโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางพลอยกษพร มหายศนันท์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตฯกรรมการ
2. นายธงชัย จิตกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายสิทธิชัย วันควรโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตฯกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นายวินัย ดีมากมีโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญาโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
2. นายธงชัย จิตกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายวินัย ดีมากมีโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญาโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
2. นายธงชัย จิตกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายสิทธิชัย วันควรโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญาโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
2. นายชเนรินทร์ จิตกว้างโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
2. นายธงชัย จิตกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นางพลอยกษพร มหายศนันท์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ มะโนโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ มะโนโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
3. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ มะโนโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
2. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
3. นายธงชัย จิตกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
2. นายธงชัย จิตกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายสิทธิชัย วันควรโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
2. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
3. นายธงชัย จิตกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ มะโนโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
2. นายธงชัย จิตกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
2. นายวินัย ดีมากมีโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตฯกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางประนอม อินบรรเลงโรงเรียนวรนครประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางประนอม อินบรรเลงโรงเรียนวรนครประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางสมร คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางประนอม อินบรรเลงโรงเรียนวรนครกรรมการ
4. นางสมร คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นางทยาภา โพฐิติกุลโรงเรียนปัวกรรมการ
6. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางประนอม อินบรรเลงโรงเรียนวรนครกรรมการ
3. นางสมร คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางประนอม อินบรรเลงโรงเรียนวรนครกรรมการ
3. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นางประนอม อินบรรเลงโรงเรียนวรนครกรรมการ
5. นางสมร คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
6. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
7. นางทยาภา โพฐิติกุลโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นางประนอม อินบรรเลงโรงเรียนวรนครกรรมการ
5. นางสมร คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
6. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
7. นางทยาภา โพฐิติกุลโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางประนอม อินบรรเลงโรงเรียนวรนครกรรมการ
4. นางสมร คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
6. นางทยาภา โพฐิติกุลโรงเรียนปัวกรรมการ
7. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางประนอม อินบรรเลงโรงเรียนวรนครกรรมการ
4. นางสมร คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
7. นางทยาภา โพฐิติกุลโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเจริญเกียรติ ใบยาโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ หาญยุทธ โรงเรียน ไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายพิศุทธ์ รัตนวงค์โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
4. นายมนตรี ฆ้องเดชโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายเจริญเกียรติ ใบยาโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ หาญยุทธ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายพิศุทธ์ รัตนวงค์โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
4. นายมนตรี ฆ้องเดช โรงเรียนหนองบัววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพักษ์ จิตอารี โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ขอดแก้ว โรงเรียนมัธยมปากกลางประธานกรรมการ
2. นายวีระชาติ บุญเทพ โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นายปรีชา กะรัตน์ กะรัตน์ โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นายอำนาจ จิตอารีย์ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบรรจง ขอดแก้ว โรงเรียนมัธยมปากกลางประธานกรรมการ
2. นายวีระชาติ บุญเทพโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางสาวจารินี มนตรี โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นายอ านาจ จิตอารีย์ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางฤดี ปรังฤทธ์ิ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางขวัญฤดี กันทเสน โรงเรียนมัธยมปากกลางกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ภรณ์ สุยะ โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางขวัญฤดี กันทเสน โรงเรียนมัธยมปากกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางคณา กาวีปลูก โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ภรณ์ สุยะโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายนิคม เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้า โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายเจนภพ วิถาน โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายเดชา จันทร์ผง โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ อุปจักร โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นายเจนภพ วิถาน โรงเรียนเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจรัญ จันทร์วัง โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายจรูญ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายวันชัย วิเศษวัชร์โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายรุ่งโรจน์ ศศิวัจน์ไพสิฐ โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายเสก พิยะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรเจิด คำชนะ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวอารี เสาศิริ โรงเรียนปัวรองประธานกรรมการ
2. นางจำปี พุฒกลาง โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พรถาวรโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจำปี พุฒกลาง โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พรถาวรโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางสาวอารี เสาศิริ โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ พรถาวร โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางจำปี พุฒกลาง โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นางสาวอารี เสาศิริ โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจำปี พุฒกลางโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นางสมร พิมพ์มาศป โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางปวันรัตน์ บุญเรืองธนศักดิ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา มังคละโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวคันฉัตร เชียงทองโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายสุพจน์ สุทธิแสนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวเกตุสุดา แคแดงโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางบุญยะดา สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พงศ์รัตน์ปรีดาโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นายดาวี ตันเวียงโรงเรียนเมืองยมวิทยากรรมการ
4. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางบุญยะดา สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พงศ์รัตน์ปรีดาโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นายดาวี ตันเวียงโรงเรียนเมืองยมวิทยากรรมการ
4. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายมงคล วีระโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปริศนา หงษ์ทองโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางหรรษา สิทธิพงศ์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายมงคล วีระโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปริศนา หงษ์ทองโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางหรรษา สิทธิพงศ์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอุตสาห์ โนราชโรงเรียนหนองบัววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนุชจรินทร์ มาสุขโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นางสาวพิราวรรณ สุยะโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ สุทธิแสนโรงเรียนเมืองยมวิทยากรรมการ
5. นางสาวจินดารัตน์ แปงอุดโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
6. นางกานต์พิชชาี เจียมรุ่งรักษาโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร จิตตรงโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ข้ามหกโรงเรียนหนองบัววิทยาคมกรรมการ
3. นายดำรงค์ คันธะเรศย์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ อุดอ้ายโรงเรียนบ่อเกลือประธานกรรมการ
2. นายฤทธิกร สุนนันต๊ะโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายเอกภักดิ์ แสงสุขโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายพีรกิตติ์ ทองเจือฐิติโชติโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นางสาวกนกกาญจน์ ประทองโรงเรียนหนองบัววิทยาคมกรรมการ
6. นายดำรงค์ คันธะเรศย์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ อุดอ้ายโรงเรียนบ่อเกลือประธานกรรมการ
2. นายฤทธิกร สุนนันต๊ะโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายเอกภักดิ์ แสงสุขโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายพีรกิตติ์ ทองเจือฐิติโชติโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นางสาวกนกกาญจน์ ประทองโรงเรียนหนองบัววิทยาคมกรรมการ
6. นายดำรงค์ คันธะเรศย์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายอภิชัย แสนใหญ่โรงเรียนไตรเขต"ประชาสามัคคี"ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา พรมสาส์นโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นายเมธาวี วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ ธรรมวงศ์โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายสุรพล รอดปรีชาโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
4. นายเมธาวี วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎาพงษ์ สุตะโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายเอกมล พรหมรักษ์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
4. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ ปายสารโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎาพงษ์ สุตะโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายเอกมล พรหมรักษ์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
4. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ ปายสารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ อุดอ้ายโรงเรียนบ่อเกลือประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ โนกันโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายสุพจน์ สุทธิแสนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพิมผการัง ช่างทองโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ วิลาศโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุพนธ์ สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา หล้าตุ้ยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชา จันทร์ผงโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายเมธาวี วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษาโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุพนธ์ สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา หล้าตุ้ยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชา จันทร์ผงโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายเมธาวี วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษาโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุพนธ์ สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา หล้าตุ้ยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชา จันทร์ผงโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายเมธาวี วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษาโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุพนธ์ สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา หล้าตุ้ยโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชา จันทร์ผงโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายเมธาวี วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษาโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายสุพนธ์ สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา หล้าตุ้ยโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชา จันทร์ผงโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายเมธาวี วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษาโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายถวิล โชติชัยพิบูลโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายวิรพงษ์ ทะก๋าโรงเรียนไตรเขตฯกรรมการ
3. นางสาววนัสนันท์ ฝีปากเพราะโรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
4. นางสาวจิรนันท์ ศรีจันทร์โรงเรียนท่าวังผากรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ สุริยะพรหมโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางอัมพร คำกัมพลโรงเรียนท่าวังผาฯประธานกรรมการ
2. นางมณีภัทร์ รางแดงโรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
3. นางจรวยพร หมายสมโรงเรียนสารธรรมฯกรรมการ
4. นางบุษบา อภิวัฒน์สกุลโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
5. นางสาวจรินทร ภู่อารยะโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์์โรงเรียนท่าวังผาฯประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ ศรีดาดิษฐ์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางณัฐชยา พันธุลีโรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วลัญช์ ชัยชนะโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นายวิรพงษ์ ทะก๋าโรงเรียนไตรเขตฯกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ คำเวียงโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ วงค์สวัสดิ์โรงเรียนท่าวังผาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญหทัย เพ็ชรศรีธิโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
3. นายธนกฤต หนักหล่อโรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
4. นางอรพรรณ พึ่งวสิษฐ์ธรโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ฝังแก้วโรงเรียนเชียงกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวลำแพน ตนะทิพย์โรงเรียนเมืองยมฯกรรมการ
3. นางพิชญา ยะสาดายันโรงเรียนไตรเขตฯกรรมการ
4. นางภัทรินทร์ คำยอดโรงเรียนท่าวังผาฯกรรมการ
5. นางเล็ก จันทร์ผงโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางชนนิศา เมืองมูลโรงเรียนท่าวังผาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร สินสวัสดิ์โรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
3. นายภราดร หมื่นโพธิ์โรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
4. นางพิลาวัลย์ อยู่สุขโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
5. นางสาวเครือศรี กันฟันโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ประเสริฐศรีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา นันทแกล้วโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
3. นางสาวภิญญลักษณ์ เชื้อจันทร์ยอดโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
4. นางกานดา ศรีเมืองโรงเรียนเชียงกลางประธานกรรมการ
5. นางอำพร พิยะโรงเรียนสารธรรมฯประธานกรรมการ
6. นางสาวอารีรัตน์ สุทธิโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
7. นางพูนทิศ อินบรรเลงโรงเรียนท่าวังผาฯกรรมการ
8. นางมนัญญา ไชยสลีโรงเรียนท่าวังผาฯกรรมการ
9. นางสาวรทนน กันฟองโรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
10. นางธิดารัตน์ คำผันต์โรงเรียนไตรเขตฯกรรมการ
11. นางยุวรีย์ ใจการณ์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
12. นายทรรศนนทน์ ยาสมุทรโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
13. นางพิมสิริ ใจกว้างโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
14. นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์โรงเรียนพระธาตุฯกรรมการ
15. นางสายทอง ดุสิตากรโรงเรียนท่าวังผาฯกรรมการ
16. นายสุรศักดิ์ คำศรีใสโรงเรียนท่าวังผาฯกรรมการ
17. นางสาวชมนาด ไชยวงค์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
18. นางกัญญา อุปจักรโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวพิไลวรรณ ปะทะดวงโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
20. นายวิจารย์ จิณะเสนโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
21. นางสาวอริสลา สุวรรณโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางวันทนีย์ ประเสริฐศรีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา นันทแกล้วโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
3. นางสาวภิญญลักษณ์ เชื้อจันทร์ยอดโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
4. นางกานดา ศรีเมืองโรงเรียนเชียงกลางฯประธานกรรมการ
5. นางอำพร พิยะโรงเรียนสารธรรมฯประธานกรรมการ
6. นางสาวอารีรัตน์ สุทธิโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
7. นางพูนทิศ อินบรรเลงโรงเรียนท่าวังผาฯกรรมการ
8. นางมนัญญา ไชยสลีโรงเรียนเมืองยมฯกรรมการ
9. นางสาวรทนน กันฟองโรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
10. นางสาวอัณณ์ขวัญ พงษ์ธนรินทร์โรงเรียนไตรเขตฯกรรมการ
11. นางยุวรีย์ ใจการณ์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
12. นายทรรศนันทน์ ยาสมุทรโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
13. นางพิมสิริ ใจกว้างโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
14. นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์โรงเรียนพระธาตุฯกรรมการ
15. นางสายทอง ดุสิตากรโรงเรียนท่าวังผาฯกรรมการ
16. นายสุรศักดิ์ คำศรีใสโรงเรียนท่าวังผาฯกรรมการ
17. นางสาวชมนาด ไชยวงค์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
18. นางกัญญา อุปจักรโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวพิไลวรรณ ปะทะดวงโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
20. นายวิจารย์ จิณะเสนโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
21. นางสาวอริสลา สุวรรณโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ คีรีสันติกุลโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางณัฐรดา จันฟุ่นโรงเรียนสารธรรมฯกรรมการ
3. นางสาวปวีณา พรหมรักษ์โรงเรียนท่าวังผาฯกรรมการ
4. นางพัชรี หนูเอียดโรงเรียนศรัทธาฯกรรมการ
5. นางสาวพิมพิสุทธ์ ภัทระวิจิตรโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ คีรีสันติกุลโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางณัฐรดา จันฟุ่นโรงเรียนสารธรรมฯกรรมการ
3. นางสาวปวีณา พรหมรักษ์โรงเรียนท่าวังผาฯกรรมการ
4. นางพัชรี หนูเอียดโรงเรียนศรัทธาฯกรรมการ
5. นางสาวพิมพิสุทธ์ ภัทระวิจิตรโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาพร ทนะขว้างโรงเรียนท่าวัผาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชรินทร์ วงค์คำโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
3. นางสาวศิรินทรา คชสินธิ์โรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ไชยสลีโรงเรียนเมืองยมฯกรรมการ
5. นางสาวจรรยารักษ์ ใบยาโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
6. นางสาวพรรณทิพย์ ตระกูลพิทักษ์กิจโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนภาพร ทนะขว้างโรงเรียนท่าวังผาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชรินทร์ วงค์คำโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
3. นางสาวศิรินทรา คชสินธิ์โรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ไชยสลีโรงเรียนเมืองยมฯกรรมการ
5. นางสาวจรรยารักษ์ ใบยาโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
6. นางสาวพรรณทิพย์ ตระกูลพิทักษ์กิจโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา อ่ำขำโรงเรียนท่าวังผาฯประธานกรรมการ
2. นางเขมจิรา ปัญสุวรรณ์โรงเรียนไตรเขตฯกรรมการ
3. นายวราพงศ์ วงศ์ดาวโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา ทิพย์บุญศรีโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา อ่ำขำโรงเรียนท่าวังผาฯประธานกรรมการ
2. นางเขมจิรา ปัญสุวรรณ์โรงเรียนไตรเขตฯกรรมการ
3. นายวราพงศ์ วงศ์ดาวโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา ทิพย์บุญศรีโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ วิวัฒน์วรชาติโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางราวัลย์ ฑีฆาวงศ์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางสุณัฐชา ยวงคำโรงเรียนพระธาตุฯกรรมการ
4. นางสาวนันทิชา อุปาละโรงเรียนท่าวังผาฯกรรมการ
5. นายศักดิ์ พันชนโรงเรียนศรัทธาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ วิวัฒน์วรชาติโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางราวัลย์ ฑีฆาวงศ์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางสุณัฐชา ยวงคำโรงเรียนพระธาตุฯกรรมการ
4. นางสาวนันทิชา อุปาละโรงเรียนท่าวังผาฯกรรมการ
5. นายศักดิ์ พันชนโรงเรียนศรัทธาฯกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายถนอม สุวัฒนาโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายศิริยศ วงษ์แพทย์โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายไสว สุทธชัยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุจินดา ทรายแหลมทองโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นายปักธงชัย สวาสดิ์วงค์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายถนอม สุวัฒนาโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายศิริยศ วงษ์แพทย์โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายไสว สุทธชัยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุจินดา ทรายแหลมทองโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นายปักธงชัย สวาสดิ์วงค์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายศิริยศ วงษ์แพทย์โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวปภัสรา สุยะโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางสาวกมลมาศ หาญยุทธโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางจิราภา อินสองใจโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายไธพัตย์ กองศรีธนภาคย์โรงเรียนปัวกรรมการ
6. นายจักรพงษ์ กานิลโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ศิริรัตน์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวประธานกรรมการ
2. นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณชพร จิตอารีโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางมยุรี ศิริรัตน์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวประธานกรรมการ
2. นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ กานิลโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางณัฐกา คำวังโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันต์ติกัน เขจรโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางอนงค์ลักษณ์ มโนวงค์โรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายณัฐพล มิสละโรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางมณทิรา จำรูญโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวัชรี ทองอินต๊ะโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา คำก๋องโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ครองแดงโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ สุทธการโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
5. นางเฮนรี่ ภัทรานุกิจโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนฤมล สมมิตรโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร จิตตรงโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทรนฤน โพธิ์ทิพย์วงค์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
4. นางวันเนาว์ ปิยะมานโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางนฤมล สมมิตรโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร จิตตรงโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทรนฤน โพธิ์ทิพย์วงษ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
4. นางวันเนาว์ ปิยะมานโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางชดาภัทร ตนะทิพย์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุวรีย์ ใจการณ์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางเนาวรัตน์ คำเวียงโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ พันชนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ สุริยะพรหมโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ สอนธรรมโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา ศรีจันทร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางนวพร ฆ้ิองเดชโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกชกร ขันทะสีมาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางวัจนา ชัยรักษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไชยสลีโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางเขมจิรา ปัญสุวรรณ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวศิราภรณ์ ศิริกันไชยโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางจิราพร มาพริกโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ หล้าแก้วโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นางปิยพร มิ่งเมืองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางอริญญา ใบยาโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางวราจิตร คุณสิทธิ์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายชินวิทย์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ เตชนันท์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสนโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี อุตมะโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสุจิน เปี่ยมอริยชนโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางพุทธธิดา ไชยยงค์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางศุราลักษณ์ แก้วโกโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางนันทิกานต์ ยาปันโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวสายรุ้ง อุดเงินโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ มงคลโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
4. นางมยุรี ธนากรวรรณโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
5. นางวณัทสนันท์ คงตาลโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ทนะขว้าง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางดารณี สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางวณิชยา ธุระอบโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกพร แช่ปัง โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางเมธาวี ขันทะสอน โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวพรพิชญา จันโนติ๊บโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพัชรี หนูเอียดโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปิยพร มิ่งเมืองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กรรมการ
3. นายทินกฤต เรือนสม โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางมณทิรา จำรูญโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ทนะขว้าง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กรรมการ
3. นางดารณี สุทธไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายชาติชาย ทนะขว้างโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
2. นางพัชรี หนูเอียดโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นางดารณี สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ กะรัตน์ โรงเรียนเมืองแงงประธานกรรมการ
2. นางเมธาวี ขันทะสอน โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นางดารณี สุทธไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอำพร เนตรทิพย์ โรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางปิยพร มิ่งเมืองโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายปวินท์ สุทธหลวง โรงเรียนบ่อเกลือ ประธานกรรมการ
2. นายไสว สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ สุขทองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอำพร เนตรทิพย์ โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางกัลยา พรมสาส์น โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางนวพร ฆ้องเดชโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอริสลา สุวรรณโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิดาภา วิเศษศักดิ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวณิชยา ธุระอบโรงเรียนเมืองแงง ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หนูเอียดโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ กรรมการ
3. นางปิยพร มิ่งเมืองโรงเรียนมัธยมป่ากลาง กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอำพร เนตรทิพย์ โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางดารณี สุทธไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรี หนูเอียดโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุนารี เมฆกวาง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร ทำธนู โรงเรียนท่าวังผา กรรมการ
3. นางสาวกนกพร แช่ปัง โรงเรียนปัวกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร ทำธนู โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ทนะขว้าง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กรรมการ
3. นางเมธาวี ขันทะสอน โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิชญา จันโนติ๊บโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางมณทิรา จำรูญโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ กะรัตน์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางแสงเทียน อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทินกฤต เรือนสม โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางสาวอำพร เนตรทิพย์ โรงเรียนปัวกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางแสงเทียน อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร ทำธนู โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายทินกฤต เรือนสม โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางปิยพร มิ่งเมืองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางดารณี สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรี หนูเอียดโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอำพร เนตรทิพย์ โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางพิลาวัลย์ อยู่สุขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นายเสกสรร ทำธนู โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นายทินกฤต เรือนสม โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายไสว สุทธไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปวินท์ สุทธหลวง โรงเรียนบ่อเกลือ กรรมการ
3. นางสาวอริสลา สุวรรณ โรงเรียนปัวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปวินท์ สุทธหลวง โรงเรียนบ่อเกลือ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกรัตน์ สุขทอง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กรรมการ
3. นางชนกนันท์ คำจิตร โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกรัตน์ สุขทองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอริสลา สุวรรณโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายไสว สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอริสลา สุวรรณ โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายปวินท์ สุทธหลวง โรงเรียนบ่อเกลือ กรรมการ
3. นายไสว สุทธไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายปวินท์ สุทธหลวง โรงเรียนบ่อเกลือ ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หนูเอียด โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพัชรี หนูเอียด โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอำพร เนตรทิพย์ โรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนกนันท์ คำจิตร โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ สุขทองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกัลยา พรมสาส์น โรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้า โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนารี เมฆกวาง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา พรมสาส์น โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางสุนารี เมฆกวาง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นายปวินท์ สุทธหลวง โรงเรียนบ่อเกลือ กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา พรมสาส์น โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางสุนารี เมฆกวาง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นายปวินท์ สุทธหลวง โรงเรียนบ่อเกลือ กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกัลยา พรมสาส์น โรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางสุนารี เมฆกวาง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายปวินท์ สุทธหลวง โรงเรียนบ่อเกลือ กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเบญจมาภรณ์ อินต๊ะกัน โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา วิเศษศักดิ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางกัลยา พรมสาส์น โรงเรียนมัธยมป่ากลาง กรรมการ
4. นางอุตสาห์ โนราชโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]