หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กลุ่ม สหวิทยาเขตน่านเหนือ
ณ โรงเรียนปัว
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมโภชน์ หอมดอก ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เลขานุการศูนย์การงานอาชีพฯ  
2 นายนิคม เกียรตินิยมดี ครูโรงเรียนปัว เลขานุการศูนย์การงานอาชีพฯ  
3 นายปักธงชัย สวาสดิ์วงค์ ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
4 นางเฮนรี่ ภัทรานุกิจ ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
5 นางอริญญา ใบยา ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
6 นางจิราพร มาพริก ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
7 นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
8 นางวณัทสนันท์ คงตาล ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
9 นางอัจฉราภรณ์ สุริยะพรหม ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
10 นายจักรพงษ์ กานิล ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
11 นางสาวณชพร จิตอารี ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
12 นางสุจินดา ทรายแหลมทอง ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
13 นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
14 นายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง รองประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
15 นางพัชรินทร์ สุทธหลวง ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง เลขานุการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
16 นายประกวด พายัพสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
17 นางพวงผกา ชมภูศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
18 นางสาวอนุสรา ศรีทาเกิด ครูโรงเรียนทุ่งช้าง เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
19 นายสันติ ตันชูชีพ ครูโรงเรียนทุ่งช้าง ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
20 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ประธานศูนย์การงานอาชีพฯ  
21 นางณัฐกา คำวัง ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เลขานุการศูนย์พัฒนาภาษาไทย  
22 นางพัฒนา ป้อมทองแดง ครูโรงเรียนปัว หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  
23 นางสาววัชราพรรณ เทียมแสน ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  
24 นายอดิศักดิ์ ไชยอ้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รองประธานศูนย์การงานอาชีพ  
25 นายทวีศักดิ์ ทุจิ ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รองประธานศูนย์การงานอาชีพ  
26 นางสาวเยาวภา โนพวน โรงเรียนปัว คณะกรรมการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
27 นางสาวกนกพร แซ่ปัง โรงเรียนปัว คณะกรรมการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
28 นายสุบรรณ ไชยหาญ โรงเรียนปัว คณะกรรมการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
29 นายชาติ ก๋าแก้ว โรงเรียนปัว ประธานศูนย์วิทยาศาสตร์ สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
30 นายอรุณ จันทร์สุข โรงเรียนปัว เลขานุการศูนย์วิทยาศาสตร์ สหวิทยาเขตน่านเหนือ  
31 นายกิตติศักดิ์ โนกัน ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ กรรมการดำเนินงานศูนย์การงานอาชีพ  
32 นายเอกวัฒน์ เขื่อนธนะ ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ กรรมการดำเนินงานศูนย์การงานอาชีพ  
33 นายเกรียงไกร ไชยากัน ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ กรรมการดำเนินงานศูนย์การงานอาชีพ  
34 นางสาวพัชรินทร์ ครองแดง ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ กรรมการดำเนินงานศูนย์การงานอาชีพ  
35 นางสาวกมลมาศ หาญยุทธ ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ กรรมการดำเนินงานศูนย์การงานอาชีพ  
36 นางสาวศิราภรณ์ ศิริกันไชย ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ กรรมการดำเนินงานศูนย์การงานอาชีพ  
37 นางสาวเบญจมาภรณ์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ กรรมการดำเนินงานศูนย์การงานอาชีพ  
38 นางสาวรุจิวรรณ อุดอ้าย ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ กรรมการดำเนินงานศูนย์การงานอาชีพ  
39 นายฤทธิกร สุนันต๊ะ ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ กรรมการดำเนินงานศูนย์การงานอาชีพ  
40 นายมานพ มาสุข ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ กรรมการดำเนินงานศูนย์การงานอาชีพ  
41 นางสาวนภัสกร ม่วงมา ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ กรรมการดำเนินงานศูนย์การงานอาชีพ  
42 นางสาวนณีรวัลย์ ไชยวงค์ ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ กรรมการดำเนินงานศูนย์การงานอาชีพ  
43 นางสาวศิริวรรณ คันทะเสน ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ กรรมการดำเนินงานศูนย์การงานอาชีพ  
44 นายกฤษดา ปาปวน ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ กรรมการดำเนินงานศูนย์การงานอาชีพ  
45 นายชาติชาย ทนะขว้าง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รองประธานศูนย์เรียนร่วม  
46 นายชาติชาย ทนะขว้าง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รองประธานศูนย์เรียนร่วม  
47 นายชาติชาย ทนะขว้าง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รองประธานศูนย์เรียนร่วม  
48 นายชาติชาย ทนะขว้าง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รองประธานศูนย์เรียนร่วม  
49 นายชาติชาย ทนะขว้าง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รองประธานศูนย์เรียนร่วม  
50 นางนงลักษณ์ รักษาพล โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการลงทะเบียน บันทึก สรุปและรายงานผล  
51 นางสาวธัญชนก เขื่อนเมือง โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการลงทะเบียน บันทึก สรุปและรายงานผล  
52 นางภัทราภรณ์ เลขะวิพัฒน์ โรงเรียนปัว คณะกรรมการลงทะเบียน บันทึก สรุปและรายงานผล  
53 นายศราวุฒิ สุริยะพรหม โรงเรียนปัว คณะกรรมการลงทะเบียน บันทึก สรุปและรายงานผล  
54 นางสาวรุ่งนภา มหัสพัน โรงเรียนปัว คณะกรรมการลงทะเบียน บันทึก สรุปและรายงานผล  
55 นางสาวกาลิตา ดีค่ายคำ โรงเรียนปัว คณะกรรมการลงทะเบียน บันทึก สรุปและรายงานผล  
56 นางสาวจันทร์จิรา อินต๊ะกัน โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" คณะกรรมการลงทะเบียน บันทึก สรุปและรายงานผล  
57 นางพัทธีรา อายุพัฒน์ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการลงทะเบียน บันทึก สรุปและรายงานผล  
58 นางสาวชโลบล ทีฆาวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนปัว คณะกรรมการลงทะเบียน บันทึก สรุปและรายงานผล  
59 นางดวงชีวัน สุทธิสวัสดิ์โสภณ ครูโรงเรียนปัว คณะกรรมการลงทะเบียน บันทึก สรุปและรายงานผล  
60 นายเอกภักดิ์ แสงสุข โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียน บันทึก สรุปและรายงานผล  
61 นายเอกภักดิ์ แสงสุข โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียน บันทึก สรุปและรายงานผล  
62 นายเอกภักดิ์ แสงสุข โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียน บันทึก สรุปและรายงานผล  
63 นายเอกภักดิ์ แสงสุข โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียน บันทึก สรุปและรายงานผล  
64 นายเอกภักดิ์ แสงสุข โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียน บันทึก สรุปและรายงานผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]