สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปัว 100 9 3 1 112
2 ท่าวังผาพิทยาคม 78 24 10 2 112
3 เชียงกลาง 63 18 10 4 91
4 ทุ่งช้าง 42 14 5 8 61
5 มัธยมป่ากลาง 41 21 10 8 72
6 บ่อเกลือ 32 16 12 10 60
7 เมืองยมวิทยาคาร 30 12 9 8 51
8 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 23 12 11 8 46
9 สารธรรมวิทยาคาร 21 11 14 8 46
10 พระธาตุพิทยาคม 20 16 10 7 46
11 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 16 11 11 5 38
12 เมืองแงง 16 7 15 10 38
13 หนองบัวพิทยาคม 14 9 6 7 29
14 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 10 12 5 10 27
รวม 506 192 131 96 925