สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปัว 62 27 11 100 103 9 4 1 116
2 ท่าวังผาพิทยาคม 32 35 20 87 81 25 10 2 116
3 เชียงกลาง 15 27 18 60 63 18 10 4 91
4 ทุ่งช้าง 14 15 8 37 47 14 5 8 66
5 มัธยมป่ากลาง 10 13 20 43 47 21 10 9 78
6 บ่อเกลือ 10 10 8 28 37 17 13 11 67
7 เมืองยมวิทยาคาร 10 7 7 24 34 12 10 9 56
8 พระธาตุพิทยาคม 8 5 6 19 23 16 10 7 49
9 หนองบัวพิทยาคม 8 4 2 14 20 9 6 7 35
10 เมืองแงง 7 2 0 9 18 7 15 10 40
11 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 5 1 0 6 14 12 5 10 31
12 สารธรรมวิทยาคาร 4 4 3 11 21 11 14 8 46
13 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 4 3 8 15 24 12 11 8 47
14 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 3 1 1 5 16 11 11 5 38
รวม 192 154 112 458 548 194 134 99 876