สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปัว 60 26 10 96 100 9 3 1 112
2 ท่าวังผาพิทยาคม 30 34 19 83 78 24 10 2 112
3 เชียงกลาง 15 27 18 60 63 18 10 4 91
4 ทุ่งช้าง 10 14 8 32 42 14 5 8 61
5 มัธยมป่ากลาง 7 11 19 37 41 21 10 8 72
6 บ่อเกลือ 7 7 6 20 32 16 12 10 60
7 เมืองยมวิทยาคาร 6 6 6 18 30 12 9 8 51
8 พระธาตุพิทยาคม 5 5 6 16 20 16 10 7 46
9 เมืองแงง 5 2 0 7 16 7 15 10 38
10 สารธรรมวิทยาคาร 4 4 3 11 21 11 14 8 46
11 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 4 2 8 14 23 12 11 8 46
12 หนองบัวพิทยาคม 3 3 2 8 14 9 6 7 29
13 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 3 1 1 5 16 11 11 5 38
14 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 3 0 0 3 10 12 5 10 27
รวม 162 142 106 410 506 192 131 96 829