สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปัว 103 9 4 1 116
2 ท่าวังผาพิทยาคม 81 25 10 2 116
3 เชียงกลาง 63 18 10 4 91
4 มัธยมป่ากลาง 47 21 10 9 78
5 ทุ่งช้าง 47 14 5 8 66
6 บ่อเกลือ 37 17 13 11 67
7 เมืองยมวิทยาคาร 34 12 10 9 56
8 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 24 12 11 8 47
9 พระธาตุพิทยาคม 23 16 10 7 49
10 สารธรรมวิทยาคาร 21 11 14 8 46
11 หนองบัวพิทยาคม 20 9 6 7 35
12 เมืองแงง 18 7 15 10 40
13 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 16 11 11 5 38
14 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 14 12 5 10 31
รวม 548 194 134 99 876