รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กลุ่ม สหวิทยาเขตน่านเหนือ
ณ โรงเรียนปัว
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศิลป์ท้าว
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง 1. นางสาวกันยรัตน์  ปาละอาจ
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวัณพา  จันทร
 
1. นางมณทิรา  จำรูญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวเกศรินทร์  ไชยตัน
 
1. นางบุษบา  จันทร์สุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  อาจหาญ
 
1. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายวรรธนะ  คำพร
 
1. นางพัฒนา  ป้อมทองแดง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  เมฆยะ
 
1. นายกรวิชญ์  อภิวัฒน์ธัญสิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งไพลิน  ตนะทิพย์
 
1. นางพัชรีพรรณ  ตนภู
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง 1. เด็กหญิงชลฐิญาภรณ์  การินทร์
2. เด็กหญิงทิรารักษ์  อินต๊ะเม้า
 
1. นางชิษณุชา  รินฤทธิ์
2. นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง 1. นางสาววรรณพร  จิตตรง
2. นางสาวเมธาวี  รินฤทธิ์
 
1. นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์
2. นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายนพณัฐ  ศศิวัจน์ไพสิฐ
 
1. นายพินิจ  ขัติยะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายวิภู  พรหมรักษ์
 
1. นายไธพัตย์  กองศรีธนภาคย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิทเวช
2. เด็กหญิงพิราอร  กุลัดนาม
3. เด็กชายวรวัตร  เมฆแสน
 
1. นางนิตยา  พรมมินทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  ทุ่งพรวณ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง 1. นางสาวทัศนีย์  รินฤทธิ์
2. นางสาวพัชรภรณ์  อินทำ
3. นางสาวสุภัสสร  วงค์หนัก
 
1. นางสาวธัญชนก  เขื่อนเมือง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายจารุวิทย์  ทองหอม
2. เด็กหญิงญาณารณพ  ศุกลภิญโญ
3. เด็กหญิงรัตนผกา  เขื่อนธะนะ
 
1. นางภัทราภรณ์  เลขะวิพัฒน์
2. นางสาวสุดธาวรรณ  ไชยวุฒิ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายกิตติพงษ์  ชาวส้าน
2. นายปภาวิน  จาตุประยูร
3. นางสาวสุภาพร  จิตอารี
 
1. นางนันทิกานต์  ยาปัน
2. นางภัทราภรณ์  เลขะวิพัฒน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ธนะขว้าง
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สุนทร
 
1. นางกาญจนา  เสนนันตา
2. นายนพวิศว์  พลทิพย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิระประภา  เดชะ
2. นายทัตพงค์    มั่นเหมาะ
 
1. นางทิพรัตน์  ปะสีละเตสัง
2. นายนพวิศว์  พลทิพย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงอารียา  อุ่นเรือน
 
1. นางสุจิน  เปี่ยมอริยธน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายศรายุทธ  กิตินันท์
 
1. นายชัยยุทธ  ทองทิพย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายณัฐชนนท์  จิตอารี
2. เด็กหญิงปานชรี  อนุจร
3. เด็กหญิงอรปรียา  อุ่นเรือน
 
1. นางสุรีพร  เขียวสมบัติ
2. นางอรณี  ผาแก้ว
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายพลากร  จันทร์บูรณ์
2. นางสาววัสรินพร  กลางหมู่
3. นางสาวเอมิกา  ลือยศ
 
1. นายพุทธพงศ์  เลขะวิพัฒน์
2. นางอารีย์  พิเคราะห์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง 1. เด็กชายคมกริบ  ฝีปากเพราะ
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  เถาว์เพ็ง
3. เด็กหญิงพิมพิศา  ไชยปิง
 
1. นางสาวลาวัลย์  สุโรพันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวกัลญา   ธรรมสอน
2. นายธนกร   กำแทง
3. นางสาวปรารถนา   มณีวัน
 
1. นางดวงสมร   ดวงตา
2. นางสาวเกษร  พนาขวา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายรุจิสรรค์  จุลิลัง
2. เด็กหญิงสุชาดา  อินชูใจ
3. เด็กชายอนุชา  ภิรม
 
1. นายกฤษฎาพงษ์  สุตะ
2. นายมานพ  ตันติกตัญญุ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวชนกสุดา  โทปุรินทร์
2. นางสาวณัฐฐินันท์  โทปุรินทร์
3. นางสาวบุษยา  ศาลาคาม
 
1. นายกฤษฎาพงษ์  สุตะ
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  ช่างคิด
2. เด็กชายธงชัย  คำรังษี
3. เด็กชายประจักษ์  จันแปงเงิน
 
1. นางสาวขวัญณภัทร  เทพอาจ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวปทุมวดี  สุทธการ
2. นายประกาสิทธิ์  พิชัย
3. นางสาวประภัสสร  อินทะรังษี
 
1. นางสาวขวัญณภัทร  เทพอาจ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายชวนากรณ์  คำหอม
2. เด็กชายรชต  ชนะภัย
 
1. นายอภิรัตน์  เชียงหนุ้น
2. นางสาวเยาวภา  โนพวน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายกุศล   แซ่ลี
2. นายวสันต์   แซ่ลี
 
1. นางดวงสมร   ดวงตา
2. นายอัศวิน  กลับมา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กชายชยากร  ธนาทรงกลด
2. เด็กชายภูวนารถ  คำเฝ้า
 
1. นายสมพงษ์  โลนันท์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายกฤษฎา  ชราชิต
2. นายอลงกรณ์  เตชะนันท์
 
1. นางจักรกฤษณ์  ยากิ้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายณัฐวุฒิ  ทีฆาวงค์
2. นายพรพิพัฒน์  แสนแสน
3. นายวิวัฒน์  ฤทธิ์คำ
 
1. นายวิจารณ์  จินณะเสน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายนลธวัช  คำรัตน์
2. นายบรรพต  ขันเขื่อน
3. นายปิยวัฒน์  อุดอุ่น
 
1. นายดำริห์  จิณะ
2. นายภิญโญ  สุวรรณ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุทธหลวง
2. เด็กหญิงบุญจิราธร  ชราพก
3. เด็กหญิงรวินท์นิภา  อนุจร
4. เด็กชายอิทธิธร  เทพอาจ
5. เด็กหญิงเขมิกา  สมมุติ
 
1. นางวิรัชนก  จันทร์เรีย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกาญจวัส  แสงวิริยภาพ
2. นางสาวจีรนันท์  ทนุกุล
3. นายนภดล  สมมุติ
4. นางสาวผกามาศ  ไชยรักษา
5. นางสาวสุรางรัตน์  คันทะลือ
 
1. นายประดิษฐ์  กลาสี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกลิตา  หน่อหล้า
2. นางสาวชญานิญฐ์  สามสังข์
3. นางสาวนราพร  พุฒหมื่น
4. นายศุภกิตติ์  ภิมาลย์
5. นางสาวอัญชนา  มะโนปีน
 
1. นางมัธณา  จินะแปง
2. นางสาวสุภาพร  คำชั่ง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัณญาภัทร  โพธิ์ทอง
2. นางสาวทักษพร  ดวงพิม
3. นางสาวนันทัชพร  ตนะทิพย์
4. นางสาวสุดปรารถนา  จิตรประเสริฐ
5. นางสาวอาภัสรา  ชูราศรี
 
1. นางมัธณา  จินะแปง
2. นายศตวรรษ  หาญต๊ะ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวจารีย์วรรณ  สรเพ็ชร
2. นางสาวจารุนันท์  อินทะรังษี
3. นางสาวจีรพร  คงทน
4. นางสาววิภวาณี  คำรังษี
5. นายเสฎฐวุฒิ  หน่อทอง
 
1. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2. นางเยาวเรศ  รัตนะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกฤตยศ  แก้วหลวง
2. นางสาวชนิกานต์  วิจิตรวาริน
3. นางสาวชมพูนุช  สุวรรณ
4. เด็กชายชัยณรงค์  รัตนกันทา
5. นางสาวณัชรินทร์  ต๊ะแก้ว
6. นางสาวทรรศมน  ลำวุฒิ
7. เด็กชายนันทิวัฒน์  เทพทิพย์
8. เด็กชายปานชัย  ยาปัน
9. เด็กชายพลวัต  เชี่ยวสุวรรณ
10. เด็กชายภูชล  สาลีวาท
11. เด็กชายลัทธพล  สุทำแปง
12. เด็กชายสัจจชน  พรหมรักษ์
13. เด็กชายสิราภพ  อินทัพ
14. เด็กชายอธิราช  อุทุมพร
15. เด็กชายอนุภาพ  เมืองมูล
 
1. นายสิรธีร์  ศิริรัตน์
2. นางเตือนใจ  ประกอบเที่ยง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงลดามณี  สุต๋า
 
1. นางมลฤดี  บุญงาม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวชนิภรณ์  จิตเฉย
 
1. นางสุจิตร  ศรีเครือมา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายทศวรรดิ  กันฟอง
2. เด็กหญิงปัญฑารีย์  บริคุต
 
1. นายชำนาญ  ยาปัน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกฤษกร  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวอรณา  กิติวงศ์
 
1. นางสาวบัวถิน  เตชนันท์
2. นางสุพรรณ  จิณะไชย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวณัฐชา  อินต๊ะเทพ
2. นางสาวธิดารัตน์  ปาละ
3. นางสาวประติภา  กวีนงศ์กานต์
4. นางสาวปาริฉัตร  ไชยศิลป์
5. นางสาวภัสร์ศรัณ  พรเอกสวสัดิ์
6. นางสาวลัลน์ลลิต  ตนภู
7. นางสาวสินีรัตน์  อุทุมพร
8. นางสาวสุพัตรา  ไชยชนะ
9. นางสาวสุวนันท์  สุทธหลวง
10. นางสาวเพทาย  ศรีบุญเลิศ
 
1. นางดวงใจ  เนตรทิพย์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัลยาภร  มิ่งมิตรวิบูลย์
2. นางสาวกาญจนา  แซ่ว้าง
3. นางสาวขวัญจิตร  คนตรง
4. เด็กหญิงจิตสุภา  แสนหาญ
5. นางสาวจิราพัชร์  ทิวทัศน์วิไล
6. นางสาวณัฐจิรา  ปะละสี
7. นายณัฐพงษ์  ทองสุข
8. นางสาวนันชนัน  แซ่ม้า
9. นางสาวปภานัน  แซ่ว้าง
10. นางสาวภาวิณี  แซ่โซ้ง
11. นางสาวยรรยง  ปิยะคำ
12. นางสาวยองใย  ปิยะคำ
13. นางสาวรัชนีกร  ประมะ
14. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วิวัฒนาวิไล
15. นายเกรียงศักดิ์  ข่มอาวุธ
 
1. นางพิชญา  ยะสาดายัน
2. นายเกษมศักดิ์  ปุกคาม
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ก้องสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฐพร  พิศจาร
3. เด็กหญิงวัชญาพร  บุญอินทร์
 
1. นายกิตติกร  เขียวสมบัติ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายประกาย  ชาวส้าน
2. นางสาวอรสา  พงศืกิตติวรกุล
3. นางสาวอังคณา  อุปจักร์
 
1. นางภคธีรา  อุปจักร์
2. นายสุเนตร  สุยะ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  หมวกกลาง
 
1. นายณัฐพล  มุณีนันทวัฒน์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวกนกพร  ขาเหล็ก
2. นางสาวจันทร์จิรา  แหมยาคง
 
1. นายอภินันท์  อุปจักร์
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสอน
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวพชรพร  เพ็ชรศรี
2. นายอนุพงษ์  ปรังฤทธิ์
3. นายเสฎฐวุฒิ  ดอกทองดี
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
2. นางวารุณี  สิทธิชัย
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ผดุงความเป็นไทย
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายธนภพ  พิทักษ์สินเธาว์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จินดา
 
1. นายธวัช  สมมิตร
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวบุญยาพร  ชาวยอง
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สุยะ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายปณิธาน  เสมอใจ
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ตามัย
2. เด็กหญิงวิสสุตา  เทพจันตา
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง 1. เด็กชายธีรธรรม  เอื้อมอัมพร
 
1. นายศิริยศ  วงษ์แพทย์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายณัชพล  แสนยะเสนีย์
 
1. นายถนอม  สุวัฒนา
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายจารุวัฒน์  พงขัน
2. เด็กชายสิทธิโชค  สุทธหลวง
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  วิไชย
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายธีรพัฒน์  เตชนันท์
2. นายวัชรพงษ์  เตชนันต์
3. นายสหรัฐ  โกสูงเนิน
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  เมืองคำ
 
1. นางพัทธนันท์  พิพิธนวงศ์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายณัฐพล  หาญต๊ะ
 
1. นางพัทธนันท์  พิพิธนวงศ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกรกต  แก้วมณีวงศ์
2. นางสาวกาญจนาพร  อะทะ
3. นายทักษิณ  อินไชย
4. นางสาวธนัชญา  เมืองคำ
5. นายธนากร  ต๊อดแก้ว
6. นายธีรนาถ  ไชยมิ่ง
7. นางสาวศุภิสรา  ไชยสลี
8. นางสาวสิริรักษ์  ไชยมิ่ง
9. เด็กหญิงอังศุมาลิน  พิพัฒน์เจริญชัย
 
1. นางพัทธนันท์  พิพิธนวงศ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นายเอกรินทร์  เคยหลุ
 
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  นามติ๊บ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สุมทุม
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวรัตติกาล  ศรีอิน
 
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายสนธยา  พนาวัน
 
1. นายธงชัย  จิตรกว้าง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายวัชระพงศ์  พราวแดง
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงนิตินันท์  ปัญญาวงค์
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวจิตราพรล์  จันทร์เพ็ง
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  การินทร์
 
1. นายสิทธิชัย  วันควร
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายปฏิภาณ  แปงคำใส
 
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงอรุณิชา  ชราชิต
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง 1. นางสาวชุดามาศ   เพ็งบุญ
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายชินดนัย  ชราชิต
 
1. นายสิทธิชัย  วันควร
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง 1. นายภาวิต   จิตวงค์นันท์
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง 1. นางสาวมณีรัตน์    ทศรักษา
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวเกวลิน  แอบเสนาอุปถัมภ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
83 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาภัค   ไชยตัน
2. นางสาวกัลยา  อินมา
3. นางสาวกาญจนา  เขยตุ้ย
4. นางสาวกานติมา  กิตติเมธีวุฒิกุล
5. นางสาวขวัญนัชชา  รัตนพิสิษฐ์ไพศาล
6. นางสาวจุฑามาศ  ไชยปรุง
7. นางสาวชนัญชิดา  สุภาแก้ว
8. นางสาวณัฐพร   ติ๊บแก้ว
9. นางสาวดารารัศมี   ขัตติสะ
10. นางสาวทิพานัน  จิณะกับ
11. นางสาวธัญจิรา    พลทิพย์
12. นางสาวธัญมน   คำแสน
13. นางสาวธิดารัตน์   เขียวมูล
14. นางสาวนิราวรรณ  ขัดคำ
15. นางสาวนุชวรา  มะจิณะ
16. นางสาวปริญญา   คำแสน
17. นางสาวพนิดา  ภัยปัญญา
18. นางสาวพิภาพร  ภีรี
19. นางสาวภาวิณี  มูลศรี
20. นางสาวมทินา  อุ่นใจ
21. นางสาวรจนา  เขยตุ้ย
22. นางสาวรัตติกาล   สารธิ
23. นางสาวรุ่งทิวา   ตายา
24. นางสาววรรณิกา   เขยตุ้ย
25. นางสาววรรนวลี  ตาลตา
26. นางสาวสิริศรัทธา  สิทธิโสภณ
27. นางสาวอัจฉราภรณ์  ตนะทิพย์
28. นางสาวอุบล  สุทธิแสน
29. นางสาวเพชรรัตน์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวกชกร   ทำนุพันธ์
2. นายณัฐพล   มุณีนันทวัฒน์
3. นางดรุณี   ดีปินตา
4. นายดาวี   ตันเวียง
5. นายพิษณุ   บัณฑิต
6. นายวินัย  ดีมากมี
7. นางสาวศรีรัตน์  วุฒิโอสถ
8. นางสาวอรพิน   อิ่นอ้าย
 
84 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูลคำ
2. เด็กหญิงกานต์สินี  บริคุธ
3. เด็กชายชาณกานต์  พันธ์ชน
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  ดอกแก้ว
5. เด็กหญิงวิรัชภรณ์  จันตระ
6. เด็กชายวีรภัทร  ศรีวงษ์จันทร์
7. เด็กหญิงศศิธร  อุ่มมี
8. เด็กชายศิกวัส  วารีทิพย์
9. เด็กชายศุภสิน  ก้อนแสนไชย
10. เด็กชายอนุชัย  จิตอารี
 
1. นางอรพรรณ  เกียรตินิยมดี
 
85 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกฤตญา  พงษ์สุภา
2. นายณัฐดนัย  ตารินทร์
3. นายทวิช  หนองหล่าย
4. นายธนากร  ดีอุ่น
5. นายธนากร  สิทธิกาล
6. นางสาวธฤดี  ทนุกิจ
7. นางสาวศิรินันท์  สุวรรณ์
8. นายสิทธิชาติ  คำแสน
9. นางสาวสุพิชญา  บริคุต
10. นางสาวแพรไหม  ไชยสมบูรณ์
 
1. นางอรพรรณ  เกียรตินิยมดี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ภาพติ๊บ
2. เด็กหญิงจตุพร   สุนทร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนทนะ
4. เด็กหญิงนัชยา   หล้าตุ้ย
5. เด็กหญิงพรสดใส   บุญมา
6. นางสาววัสสิยา  ชาวน่าน
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรานุช   จิตรประเสริฐ
2. เด็กหญิงดรุณี   กรองทอง
3. เด็กหญิงธัญลลิต  ทะมองไชย
4. เด็กหญิงปทิตตา   ไชยปรุง
5. เด็กหญิงพรรทกรณ์  สองสียนต์
6. เด็กหญิงภัคจิรา   อาป้อง
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  ภัคศุภร
2. นางสาวจิราภา  ไชยสลี
3. นางสาวณัฐกมล  กันฟัน
4. นางสาวณิชกานต์  พุฒหมื่น
5. นางสาวสุภนิช  พิสอน
6. นางสาวเพชรรัตน์  เลาหล่าย
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทำความชอบ
2. เด็กหญิงชญานี    ธิติมูล
3. เด็กหญิงชุติสรา  สมเงิน
4. เด็กหญิงญาณิศา  สระคำ
5. เด็กหญิงณัฐพร  สมมุติ
6. เด็กหญิงภิภาพร  แซ่เติ๋น
7. เด็กชายวรโชติ   ฝีปากเพราะ
8. เด็กชายศุภกฤต    ทองหอม
9. เด็กชายศุภวิชญ์    สุทธการ
10. เด็กหญิงสุดธิดา  ไพเราะ
11. เด็กหญิงสุธิมา  สุขแสวง
12. เด็กหญิงอรกานต์    ไมตรีสมสกุล
13. เด็กหญิงอัญศิริ  คำยันต์
14. เด็กชายอากิระ   ฝีปากเพราะ
 
1. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
2. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง 1. นางสาวกนกวรรณ   หลวงพรม
2. นายกัญฐิภพ  เปียงใจ
3. นายกิตติกร  สุธรรม
4. นางสาวคติยา  โยชน์สุวรรณ
5. นางสาวญาณัจฉรา  นิติวิทยากุล
6. นางสาวณัฎฐณิชา  หน่อท้าว
7. นายณัฐพล  มาลาล้ำ
8. เด็กชายทัตพล    ปันชุน
9. นางสาวธดากรณ์  กุณณะ
10. นางสาวนิศากร  สร้อยชื่น
11. นายพันธกานต์  ธิติมูล
12. นางสาวลัดดา  เทพจันตา
13. นายศักดิ์ใหญ่    นิลคง
14. นางสาวสุกัญญา  เสียงกอง
15. นายอภินันท์   ปันชุน
16. นายไกรวิชญ์  หน่อท้าว
 
1. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
2. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สุต๋า
2. นายจิรายุทธ  ปาละอาจ
3. นายปิติ  กอกัน
4. นายภัทรดนัย  สุต๋า
5. นายสุทัศน์  ไตรยราช
 
1. นางสายฝน    ปิงคละศรีสุข
2. นางสุณัฐชา    ยวงคำ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์   คันทะมูล
2. นายพงศกร    พิมเสน
 
1. นายศิลป์ชัย    จิตตรง
2. นายอภินันท์   มิ่งเมือง
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ทองสุข
2. เด็กชายนพดล  พรมปัญญา
3. เด็กชายรัฐพล  ไชยฤทธิ์
 
1. นายประดิษฐ์  หาญยุทธ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายจักรี  อิ่นอ้าย
2. นายณัฐดนัย  เสือคำ
3. นายศุภนัย  เขยตุ้ย
 
1. นายณัฐพล  มุณีนันทวัฒน์
2. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำแคว่น
2. เด็กชายทิวากร  พนะสันต์
3. เด็กชายเด่น  ยอดออน
 
1. นายบรรจง  ขอดแก้ว
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวดาริกา  รกไพร
2. นางสาวสิริพร  ศิลาธนวัฒน์
3. นางสาวไหมชาย  แซ่ซ้ง
 
1. นายบรรจง  ขอดแก้ว
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจามจุรี  คำหว่าง
2. นางสาวฐิติรัตน์  อิ่นอ้าย
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำตัน
4. เด็กหญิงณัฐติยา  ธนะตั๋น
5. เด็กหญิงภัทรวดี  ธรรมสละ
6. เด็กหญิงเกวลิน  มหานิล
 
1. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกฤษณา  เรือนปัน
2. นางสาวชนาพร  ไชยศิลป์
3. นางสาวปาริฉัตร  รางแดง
4. นายภาสกร  เนตรทิพย์
5. นางสาวรุจิกร  อุตรชน
6. นางสาวอารีรัตน์  สุดใจ
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวณัฐธิยา  ไชยปาละ
2. นางสาวปฏิิญญา  พิพิธพัฒน์ไพสิฐ
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  สลีอ่อน
 
1. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายชิติพัทธ์  ใหม่น้อย
2. นางสาวสิริพร  ชัยมงคล
3. นางสาวอันริกา  กันธุระ
 
1. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงวันทนา  แปงยะ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   วุฒิ
3. เด็กหญิงโยธกา  แก้วก้อน
 
1. นายจรัญ  จันทร์วัง
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายณัฐวุฒิ  ไชยศิลป์
2. นายปฏิภาณ  อุตรชน
3. นายเกษม  จิตอารี
 
1. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงธารารักษ์  แซ่เต็น
2. เด็กหญิงพนิดา  แซ่พ่าน
3. เด็กหญิงวาสนา  แซ่เต็น
 
1. นางขวัญฤดี  กันทเสน
2. นางสาวณชพร  จิตอารี
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวปรานอม  คำมงคล
2. นางสาวสุวิภา  ใจปิง
3. นางสาวอลิษา  วงค์สุวรรณ
 
1. นางสาวอัมพร  สินสวัสดิ์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงวัลภา  เพชรวัชรนันท์
2. เด็กหญิงสุพรรณ  เพชรวัชรนันท์
3. เด็กหญิงสุวิมล  ครรลองหรรษา
 
1. นางจิดาภา  วิเศษศักดิ์
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  อินต๊ะกัน
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวณัติพร  วิเชยละ
2. นางสาวลักษณา  ลัทธกาญจน์
3. นางสาวสุทธิกานต์  บุญมา
 
1. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  รินฤทธิ์
2. นางสาววรัญญา  พิมเสน
3. นายสิทธิศักดิ์  พิมเสน
 
1. นางสมร  พิมพ์มาศ
2. นางสุภาพร    จิตตรง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  ครองหมู่
2. นางสาวธวัลหทัย  ใจน้อย
3. นางสาวสัจจาพร  รินฤทธิ์
 
1. นางสมร  พิมพ์มาศ
2. นางสุภาพร    จิตตรง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกรพิสุทธิ์  กันทแสน
2. เด็กหญิงจิตรสุภา  คำเทพ
3. เด็กหญิงเนตรนภิส  จำนงค์บุญ
 
1. นางนงลักษณ์  พรถาวร
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายธนาวิทย์  จิตอารี
2. นายปิยะพงษ์  สุทธิแสน
3. นายอรรถพงษ์  ปะทิ
 
1. นางสาวสุรางคนา  กาวีปลูก
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายชนสรณ์  พึ่งเงิน
2. เด็กชายสรวิชญ์  เนตรทิพย์
 
1. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
2. นายเมธาวี  วัฒนะ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกัลยากร  มีบุญ
2. เด็กหญิงชนิตา  จันต๊ะวงศ์
 
1. นางกานต์พิชชา  เจียมรุ่งรักษา
2. นางนงลักษณ์  วิลาศ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายชาตรี  กำเนิดมงคล
2. นายเอกวิน  อริยะกอง
 
1. นางบุญยดา  สุยะหมุด
2. นางสาวปริศนา  หงษ์ทอง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายชัยญณัฐ  วังแสง
2. เด็กชายธนกร  ถานิล
 
1. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
2. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายณัฐพงษ์  ไชยชนะ
2. นายนัทธพงศ์  โชติวิทยากูล
 
1. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
2. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  วิลาไล
2. เด็กชายมัธพงษ์   อ่องคำ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์   ประทอง
2. นางอุตสาห์  โนราช
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายทรงพล  กิตติเกริกพล
2. เด็กชายเจริญชัย  แสงประเสริฐ
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายวิเชียร  บุญตัน
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายชานน  ชมภูเจริญกิจ
2. เด็กหญิงศศิธร  ชมภูเจริญกิจ
 
1. นายฤทธิกร  สุนันต๊ะ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายภานุวัฒน์  จิตอารี
2. นายเจนณรงค์  พันชน
 
1. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
2. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายฤชากร   สวนนุ่ม
2. นายศุภชัย  คีรีธีรกุล
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายพีรกิตต์   ทองเจือฐิติโชติ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายนันทพงษ์  นันทศีล
2. นายสุภทัศน์  ไชยศิลป์
 
1. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
2. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วัลลา
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ใสสะอาด
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  อนันต์ปรีชากุล
 
1. นางสาวคันฉัตร  เชียงทอง
2. นายธราภพ  ยานการ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวกมลวรรณ  สุเภากิจ
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  เทพแซน
3. นางสาวอรทัย  อินทะรังษี
 
1. นางสาวขวัญณภัทร  เทพอาจ
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายวรปรัชญ์  เฉิน
2. นายเจษฎากร  ลือยศ
 
1. นางกานต์พิชชา  เจียมรุ่งรักษา
2. นางนงลักษณ์  วิลาศ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายณัชนนท์  จันต๊ะวงศ์
2. เด็กชายทรัพย์ทวี  หาญยุทธ
3. เด็กชายสรวงสรร  เต็มสวัสดิ์
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายณัฐกมล  ถาวงศ์
2. นายผดุงศักดิ์  อุทธิยา
3. นายวัฒนา  ปะทิ
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางสาวเกตุสุดา  แคแดง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกฤตภาส  อาจผดุงกุล
2. เด็กชายพงษ์เทพ  ยั่งยืน
3. เด็กชายฤทธิชัย  ไชยปรุง
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายธนกร  พิมพ์ทอง
2. นายวุฒิไกร  จิตอารี
3. นายเจนวิทย์  ช่างเหล็ก
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกิตติธัช  ถาวงศ์
2. นายกิตติศักดิ์  สุทธไชย
3. นายทรงภพ  บัวอิ่น
4. นายปฏิพัทธ์  คำอ้น
 
1. นางบุญยดา  สุยะหมุด
2. นางสาวปริศนา  หงษ์ทอง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงมุกตาภา  เสมอใจ
 
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายณัฐดนัย  ก๋าแก้ว
 
1. นายสวัสดิ์  วิวัฒน์วรชาติ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ต๋าคำ
 
1. นางพัทธนันท์  พิพิธนวงศ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวอมรรัตน์  วราคมเดชา
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายปิยะณัฐ  ไชยเพ็ชร
 
1. นางภัทรินทร์  คำยอด
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวอทิตยา  เฉลียวการ
 
1. นางสาวเครือศรี  กันฟัน
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง 1. เด็กหญิงพิชชาอร  รินฤทธิ์
 
1. นางสาวรทนน  กันฟอง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวจริยามาศ  เต่าสิงห์แก้ว
 
1. นายถวิล  โชติชัยพิบูล
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกันตา  ตันกุระ
2. เด็กชายณัฐภาส  ไชยศิลป์
3. เด็กชายปภาวิน  ปะเกียน
4. เด็กหญิงวรัญญา  แสนทรงศิริ
5. เด็กหญิงศิริภรณ์  แก้วแสนสาย
 
1. นางสาวดวงชีวัน  สุขสวัสดิ์โสภณ
2. นางสาวพิมพิสุทธิ์  ภัทระวิจิตร
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกัลยกร  ณ น่าน
2. นางสาวพิมผกา  พรหมเหรียญชัย
3. นางสาวภูริชยา  นำสุนทร
4. นายวรพล  ปันแปง
5. นางสาววิสุทธิพร  ไชยโย
 
1. นางพัทธ์ธีรา  อายุพัฒน์
2. นางสาวพิมพิสุทธิ์  ภัทระวิจิตร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงวรฤดี  บุญกอบ
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวณัฐธิชา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงดลพร  บริคุต
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทิพย์บุญศรี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวรัตติกาล  ปัญญาภู
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทิพย์บุญศรี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงดารินทร์  อินต๊ะลือ
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  อุดอ้าย
 
1. นายสวัสดิ์  วิวัฒน์วรชาติ
2. นางเล็ก  จันทร์ผง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวญภา  หาริกุล
2. นายภคภณ  เอื้อสัจจมงคล
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ปะทะดวง
2. นายสวัสดิ์  วิวัฒน์วรชาติ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายกสิกร  ทรงเจริญกุล
2. เด็กชายณัฐภพ  วงศ์ยังประเสริฐ
3. เด็กชายตระกูล  แสนคำแพ
4. เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่ม้า
5. เด็กชายภูวเดช  ยั่งยืนทวี
6. เด็กชายวิทยา  แซ่ท้าว
7. เด็กชายสามารถ  สหเจริญชัย
8. เด็กชายสุภวิช  ยั่งยืนทวี
 
1. นายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์
2. นางสาววาสนา  ดีปินใจ
3. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายจารินทร์  แปงใจ
2. นายฐาปนพงษ์  พุฒหมื่น
3. นายนพดุลย์  พุฒมาลัย
4. นายพัสกร    แก้วทิศ
5. นายศิวกร  ธรรมราช
6. นายเนตรวรกฤษ  ยอดสาร
 
1. นายศราวุธ  ธรรมวงศ์
2. นายเสก  พิยะ
3. นายไสว  สุทธไชย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายกุลธวัช  ศิลาธนวัฒน์
2. นางสาวดาริกา  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวนวรัตน์  คีรีธีรกุล
4. นางสาวนัยนา  คงเลิศนิรันดร์
5. นางสาวน้ำทิพย์  มาดี
6. นางสาวปาริฉัตร  พนะสัน
7. นางสาววนิดา  ยอดออน
8. นายสามารถ  แซ่ท้าว
9. นางสาวอภิญญา  นะชน
10. นางสาวเพชรรัตน์  ธนาวัฒน์วิบูลย์
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นางสาววาสนา  ดีปินใจ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  คำมงคล
2. นายนิวัฒน์  ผัดหล้า
3. เด็กหญิงพนัชกร  นิลคง
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญเกิด
5. เด็กหญิงอุทุมพร   มาลา
 
1. นางจิราภา  อินสองใจ
2. นางวัจนา  ชัยรักษา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวคันธรส  ศรีมาเหล็ก
2. นายวรุตม์  แสนใหญ่
3. นางสาวศุภาวรรณ  คำมอญ
4. นางสาวอนัญญา  เพตกร
5. นายโยธิน  อาจหาญ
 
1. นางจิราภา  อินสองใจ
2. นางวัจนา  ชัยรักษา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงประติมา  ปรารมภ์
2. เด็กชายภูมิธนา  อิสระบุญ
3. นางสาวเบญจวรรณ  อุทธิยา
 
1. นางณัฐกา  คำวัง
2. นางศุภาวรรณ  ศรีวรรณนุสรณ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ปทุมไพโรจน์
2. นางสาวขวัญจิรา  ยอดแก้ว
3. นายศรัณย์  กันนิกา
 
1. นางณัฐกา  คำวัง
2. นางศุภาวรรณ  ศรีวรรณนุสรณ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัทร  ธรรมจักร์
2. เด็กหญิงวิสสุตา  จันทินมาธร
3. เด็กหญิงศศิวิมล  การินทร์
 
1. นางวันเนาว์  ปิยะมาน
2. นายสิทธิชัย  วงค์คำ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาววิริสรา  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวเพชรัตน์  อินไชย
3. นางสาวโสภิษา  ยศหล้า
 
1. นางวันเนาว์  ปิยะมาน
2. นายสิทธิชัย  วงค์คำ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงปรีชญา  แสนแสน
2. เด็กชายอัมรินทร์  พรมมา
 
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวรัตติยากร  พรมรังกา
 
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  เขียวปัด
2. นายอิทธิกร  กิติยศ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษาพล
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นายทศพล  ตันน้อย
 
1. นางสุจิวรรณ  ศิริคำวงศ์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวฐิติชญา  ทนุ
2. นางสาวสุวพิชญ์  บูรณะชาติ
 
1. นางวราจิตร  คุณสิทธิ์
2. นางอนงค์ลักษณ์  มโนวงค์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายธนภัทร  วิริยะธำรงค์
 
1. นางวราจิตร  คุณสิทธิ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เดชะ
 
1. นายกันตพงษ์  หมั่นดี
2. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกชนุช  ธนะขว้าง
 
1. นายกันตพงษ์  หมั่นดี
2. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายเวคิน  เขื่อนวงค์
 
1. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายจิรกิตต์  รุ่งเรือง
 
1. นางมณทิรา  จำรูญ
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายเอกภพ  การธนมงคล
 
1. นางปิยะพร  มิ่งเมือง
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายนนทพร  พรมเมืองดี
 
1. นางสาวกนกพร  แซ่ปัง
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  ดวงใน
 
1. นางดารณี  สุทธไชย
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงปนัดดดา  ขาวอาราม
 
1. นางสุนันท์ธินีย์  ไชยสาส์น
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายเกียรติศักดิ์  ไชยชนะ
 
1. นางวณิชยา  ธุระอบ
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายยง  แสนโซ้ง
 
1. นางสาวรวงรัตน์  วัฒนเสาวลักษณ์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงจิราพร  ละขะไพ
 
1. นางวณิชยา  ธุระอบ
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายวัชราวุฒิ  สมศักดิ์
 
1. นางเยาวเรศ  รัตนะ
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายพิพัฒน์พงษ์  มหานิล
2. นางสาววชิรญา  ตาริน
3. นางสาวสุภัททรา  เหมปั้น
 
1. นางชนกนันท์  คำจิตร
2. นางมณทิรา  จำรูญ
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  สุทธิแสน
2. นางสาวนันทิกานต์  พรมโกน
3. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์สุข
 
1. นางชนกนันท์  คำจิตร
2. นางมณทิรา  จำรูญ
 
175 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  ตุ้ยสาร
 
1. นางดารณี  สุทธไชย
2. นายเสกสรร  ทำธนู
 
176 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายจิรพงศ์   อินไชย
2. เด็กชายอรทัย   มุขเพ็ชร
 
1. นางนวพร   ฆ้องเดช
2. นางแสงเทียน   อินต๊ะแสน
 
177 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายมงคล    จิณะชิต
2. นางสาวรุจิดา   มุขเพ็ชร
 
1. นางนวพร   ฆ้องเดช
2. นางแสงเทียน   อินต๊ะแสน
 
178 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายนพพิชัย  สมศักดิ์
2. เด็กชายแทน  หอมดอก
 
1. นางสาวรมิดา  จันฟุ่น
2. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
 
179 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวพัชรินทร์    แซ่โซ้ง
2. นายเลิศชาย  แซ่เฮ้อ
 
1. นางจิราพร   มาพริก
 
180 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายฐิติวัชร์  จิณะกับ
2. เด็กหญิงรัชนก  ก่อกัน
 
1. นางพวงผกา  ชมภูศักดิ์
2. นางสุนันท์ธินีย์  ไชยสาส์น
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายธนภัทร   คำยันต์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายสุธีมนต์  ยาอุด
 
1. นางสาววาสนา  แกล้วกล้า
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวจริยา  ขาเหล็ก
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายอดิชาติ  อักขระ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายจักราวุธ  ใจมา
 
1. นางสาวอริสลา  สุวรรณ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาว รัญญา    สรรเพชร
 
1. นายณัฐวัฒน์   อินต๊ะแสน
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร   สรรเพชร
2. นายชัยพฤกษ   แสงมณี
3. นางสาวพรรณกร   คำเรือง
4. นายภูสิทธิ์   สุฤทธ์
5. เด็กชายศักศิ์ดากรณ์   อาภรณ์
6. นางสาวอำพร   จันติ
 
1. นางพิลาวัลย์    อยู่สุข
2. นางอุตสาห์  โนราช
3. นางสาวเกษร  พนาขวา
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวต้อม  หอมดอก
2. นางสาวศันสนีย์  หอมดอก
3. นางสาวอรพรรณ  บุญตัน
 
1. นางจิดาภา  วิเศษศักดิ์
2. นางสุนารี  เมฆกวาว
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงช่อผกา  หอมดอก
2. เด็กหญิงอรุณี  ใจปิง
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ขัติยศ
 
1. นางจิดาภา  วิเศษศักดิ์
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  อินต๊ะกัน
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงจิราพร  สุยะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินปา
3. เด็กหญิงสุภาสินี  สุยะ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
2. นายวีระชาติ   บุญเทพ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  คำยันต์
2. เด็กชายสุรกานต์  พิมเสน
 
1. นางสาวชไมพร  สุนันท์
2. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์    อินบาง
2. นายนันทวัฒน์   ศรีแสง
 
1. นางสาวกนกกาญจน์   ประทอง
2. นางอุตสาห์   โนราช