เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
เบอร์โทร. ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
กระทู้ ถาม-ตอบ
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 ต.ค. 2556
8 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพม.42 (นครสวรรค์) ให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครูผู้ฝึกซ้อม หากมีข้อผิดพลาดให้ปฎิบัติตามบล็อกด้านล่างนะครับ เพราะหากโอนข้อมูลไปยังระดับภาคแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

      1. ตารางการแข่งขันฯ รายละเอียดต่างๆของการแข่งขันฯในระดับภาค ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ื 63 จังหวัดเพชรบูรณ์ [คลิกที่นีี]

      2. ท่านสามารถตรวจสอบผลโรงเรียนที่เป็นตัวแทนได้ที่เวปไซต์ศิลปะหัตถกรรม สพม.42 นครสวรรค์ หรือได้จากเอกสารนี้ [คลิกที่นี่]


 

 
 

การขอแก้ไขข้อมูลนักเรียน ครูฝึกซ้อม

โรงเรียนที่ขอเปลี่ยนตัวผู้สมัคร หรือแก้ไขข้อมูลของนักเรียนและ ครูผู้ฝึกสอน หากท่านได้ยื่นหนังสือขอเปลี่ยนแปลง ณ จุดลงทะเบียนในวันแข่งขันแล้วนั้น ข้อมูลของนักเรียน/ครูผู้ฝึกซ้อมยังไม่ถูกต้อง ทำให้เกียรติบัตรไม่ถูกต้อง
ให้ท่านดำเนินการดังนี้
       1. เข้าไปแก้ไขข้อมูลผ่านเวปไซต์ของศิลปะหัตถกรรมภาคเหนือ (สพม.42นครสวรรค์) โดยใช้ username/password เดิมของโรงเรียน และแนบหนังสือขอแปลงเปลี่ยน/เปลี่ยนตัว(หลักฐาน)
       2. ทั้งนี้หากเปลี่ยนตัว หรือแก้ไขข้อมูล ให้ท่านใช้เมนูขอแก้ไขข้อมูล
หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 
 

เรียน ศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้ต่างๆ หากโรงเรียนใดไม่ได้เข้าแข่งขันให้ดำเนินการกรอกคะแนน เป็น -1 นะครับ

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรฯ

 
 

ประชาสัมพันธ์

1. การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน ครู กรรมการตัดสิน และกรรมการดำเนินงาน หากไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ท่านตรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านว่า มีโปรแกรมการอ่าน pdf หรือไม่ หรือ หากโหลดมาแล้วไม่มีข้อมูลให้ท่านใช้ โปรแกรมเปิดอินเตอร์เน็ต เป็น Internet explorer (บัตรนักเรียน บัตรครูผู้ฝึกซ้อมไม่จำเป็นต้องพิมพ์บัตรก็ได้ ในการแข่งขันให้ใช้บัตรนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชนแทนก็ได้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้)

2. การแข่งขัน A-MAHT  ม.ต้น และ ม.ปลายทำการแข่งขันในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

3. รายการแข่งขันแอโรบิค ให้ทำการแข่งขันในวัน เวลาและสถานที่ดังเดิม (เหมือนในตาราง คือแข่งขันวันที่ 7 ตุลาคม 2556  รายงานตัว 08.00 น. และทำการแข่งขันฯ เวลา 09.00 น.)

4.แจ้งตารางการแข่งขันฯ สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม แบ่งเป็นสองกรณี 
      - กรณีที่ 1 หากเป็นรายการแข่งขันเหมือนกับรายการกลุ่มนักเรียนปกติให้ทำการแข่งขันในวัน เวลา และสถานที่เดียวกันกับกล่มปกติ
      - กรณีที่ 2 หากรายการแข่งขันไม่เหมือนกับรายการกลุ่มนักเรียนปกติ ให้ทำการแข่งขันในวัน เวลา และสถานที่ ที่กลุ่มสาระการการเรียนรู้ฯ นั้นทำการแข่งขัน หากสงสัยรายละเอียดใดๆ ให้สอบถามได้ที่ศูยน์การจัดการเรียนรู้ฯ ที่รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันฯ

5. การพิพม์บัตรฯ ให้โรงเรียนดำเนินการพิมพ์บัตรฯประจำตัวผู้เข้าแข่งขันฯ ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการ ได้หลังจากวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด

6. ประกาศศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ของกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ทุกประเภท และกิจกรรมกาารแข่งขันการแสง Science Show วิทยาศาสตร์ จำนวน 3. เล่ม ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ จุดลงทะเบียน

6. ประกาศศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ แยกการพิจารณาโครงงานออกเป็นสองประเภท คือ 1) สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ 2) บรูณาการคณิตศาสตร์ประยุกต์ใช้ และโรงเรียนสามารถเลือกเข้าแข่งขันได้ระดับละ 1 ทีม และเลือกได้เพียง 1 ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์เท่านั้น และการส่งรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ให้ส่งจำนวน 3 เล่ม ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ จุดรับรายงานตัว/ลงทะเบียน

 
 

ประกาศ
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ฯ ภาษาต่างประเทศ

 1. รายชื่อคณะกรรมการได้แก้ไข(แก้ไข วันที่ 2 ตุลาคม 2556) เรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อได้ และให้พบกันในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ หากคณะกรรมการท่านใดติดภารกิจไม่สามารถมาปฎิบัติหน้าที่ได้ให้โทร.แจ้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ฯ กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยนะครับ
2.คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันฯ กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต้องมาประชุมในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เนื่องจากประชุมไปเรียบร้อยแล้ว 
3. กิจกรรมการแข่งขัน cross word ให้ผู้เข้าแข่งขันนำกระดานมาในวันแข่งขันด้วย
 4. รายละเอียดการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit [คลิกที่นี่] 
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ [คลิกที่นี่]

 

 
 


     ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
      ประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการจัดการแข่งขันฯ [คลิกที่นี่่]
      1. กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
      2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (แก้ไข 19 ก.ย.56) [คลิกที่นี่]
      3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(แก้ไข 2 ต.ค.56) [คลิกที่นี่]
      4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(แก้ไขวันที่ 4 ต.ค.2556) [คลิกที่นี่]
      5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (แก้ไข 26 ก.ย.56)[คลิกที่นี่]
      6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
      7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(แก้ไขวันที่ 3 ต.ค.2556) [คลิกที่นี่] 
      8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(แก้ไข 2 ต.ค.2556)[คลิกที่นี่]
      9.
 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แก้ไข 2 ต.ค.56) [คลิกที่นี่]
ตารางการแข่งขัน/สนามการแข่งขันฯ 
    1.  โรงเรียนนครสวรรค์(แก้ไข สถานที่แข่งขันฯ หุ่นยนต์ 1 ต.ค.56) [คลิกที่นี่]
    2.  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์(แก้ไข 26 ก.ย.56) [คลิกที่นี่]
    3.  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (แก้ไขวันในการแข่งขัน A-math ม.ต้น/ม.ปลาย เป็น วันที่ 7 ต.ค.56) [คลิกที่นี่]
   เบอร์โทร. ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันฯตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
      หมายเหตุ หากสถานที่ตารางนี้ไม่ตรงกับบัตรผู้เข้าแข่งขันให้ติดต่อ กับผู้ประสานงานฯการจัดการแข่งขัน (หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ โอกาสนี้)

 
 

แจ้งเกณฑ์การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในเว็บ

เพื่อให้รายชื่อผู้เข้าแข่งขันเป็นปัจจุบันขอแจ้งเกณฑ์การเปลี่ยนตัวดังนี้

1.การแข่งขันประเภทเดี่ยวไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
2.การแข่งขันประเภททีม
    2.1)ทีม 2-3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
    2.2)ทีม 4-6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
    2.3)ทีม 7-10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
    2.4)ทีม 11-20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
    2.5)ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
3.การเปลี่ยนตัวในเว็บ(ไม่ต้องใช้หนังสือขอเปลี่ยนตัว) รร.นครสวรรค์ จะอนุมัติการเปลี่ยนตัวทุกวันเวลา 12.00 น.
4.การเปลี่ยนตัวในเว็บสามารถทำได้ถึงวันที่ 15 ก.ย.2556 
5.การเปลี่ยนตัวหลังวันที่ 15 ก.ย.2556 หรือ ระหว่างการแข่งขันต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวและผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม ถึงประธานศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ......... และนำส่งเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน
          หมายเหตุ  โรงเรียนไม่สามารถเพิ่มรายการแข่งขันได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนได้เท่านั้น หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ที่ โรงเรียนนครสวรรค์ TEL 086-4616139

 
 

 
   
 

ลิงค์กระทู้ ถาม-ตอบครับผม http://board.thaimisc.com/sinlapanw
ลิงค์ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานการแข่งขันตามกลุ่มสาระฯ/กลุ่มกิจกรรมฯ http://sdrv.ms/17l1C9B

 

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 61
จำนวนทีม 2,935
จำนวนนักเรียน 7,237
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,296
จำนวนกรรมการ 1,346
ครู+นักเรียน 11,533
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,879
ประกาศผลแล้ว 225/225 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
โรงเรียนนครสวรรค์
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 6
เมื่อวาน 60
สัปดาห์นี้ 181
สัปดาห์ที่แล้ว 443
เดือนนี้ 997
เดือนที่แล้ว 1,678
ปีนี้ 19,256
ทั้งหมด 390,266