หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์
ณ โรงเรียนนครสวรรค์/โรงเรียนสตรีนครสวรรค์/โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคารนภคุณหยาดเพชร ชั้น 4 ห้อง 644 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคารนภคุณหยาดเพชร ชั้น 4 ห้อง 645 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคารนภคุณหยาดเพชร ชั้น 2 ห้อง 622 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคารนภคุณหยาดเพชร ชั้น 2 ห้อง 623 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคารนภคุณหยาดเพชร ห้อง 627(ห้องเก็บตัว 625) 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคารนภคุณหยาดเพชร ห้อง 6315 (เก็บตัว 6216) 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคารนภคุณหยาดเพชร ห้อง 6311 (เก็บตัว 6213) 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคารนภคุณหยาดเพชร ห้อง 6312 (เก็บตัว 6314) 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคารนภคุณหยาดเพชร ห้อง 632,633 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคารนภคุณหยาดเพชร ห้อง 635,636 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ โทร.086-4616139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]