หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์
ณ โรงเรียนนครสวรรค์/โรงเรียนสตรีนครสวรรค์/โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1308 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1307 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1310 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคารอัจฉราลัย 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น. ณ อาคารนภคุณหยาดเพชร
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคารอัจฉราลัย 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น. ณ อาคารนภคุณหยาดเพชร
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ศูนย์เทคโนโลยี 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น. ณ อาคารนภคุณหยาดเพชร
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคารอัจฉราลัย 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น. ณ อาคารนภคุณหยาดเพชร
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ใต้อาคาร 6 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ใต้อาคาร 6 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1311-1312 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1311-1312 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637-638 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น. ณ อาคารนภคุณหยาดเพชร
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 639,6310 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น. ณ อาคารนภคุณหยาดเพชร
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้อง 1205 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้อง 1206 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม หอประชุม(ลานเพลิน) 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม หอประชุม(ลานเพลิน) 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ โทร.086-4616139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]