หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์
ณ โรงเรียนนครสวรรค์/โรงเรียนสตรีนครสวรรค์/โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ ลานระหว่างอาคาร 3-4 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว เวลา 08.00 น.
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ลานระหว่างอาคาร 3-4 7 ต.ค. 2556 13.00 รายงานตัว เวลา 12.00 น.
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ โรงอาหาร (อาคาร 8)
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834 7 ต.ค. 2556 13.00 รายงานตัว เวลา 12.00 น. ณ โรงอาหาร (อาคาร 8)
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 838 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ โรงอาหาร (อาคาร 8)
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 838 7 ต.ค. 2556 13.00 รายงานตัว เวลา 12.00 น. ณ โรงอาหาร (อาคาร 8)
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ โรงอาหาร (อาคาร 8)
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834 8 ต.ค. 2556 13.00 รายงานตัว 12.00 น. ณ โรงอาหาร (อาคาร 8)
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ โรงอาหาร (อาคาร 8) 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 838 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น. ณ โรงอาหาร (อาคาร 8)
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 838 8 ต.ค. 2556 13.00 รายงานตัว 12.00 น. ณ โรงอาหาร (อาคาร 8)
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ ลานระหว่างอาคาร 3-4 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ลานระหว่างอาคาร 3-4 8 ต.ค. 2556 13.00 รายงานตัว 12.00 น.
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
15 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
16 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
17 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
18 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
20 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
21 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
22 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 839 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
23 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 839 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
24 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 839 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
25 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 839 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
26 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 839 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
27 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 839 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
28 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 839 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
29 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 839 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
30 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 839 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
31 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 839 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
32 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 839 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
33 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 839 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
34 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
35 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
36 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
37 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
38 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหลังอาคาร 4 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
39 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหลังอาคาร 4 7 ต.ค. 2556 11.00 รายงานตัว 08.00 น.
40 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหลังอาคาร 4 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
41 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหลังอาคาร 4 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
42 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีข้างสระว่ายน้ำ 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
43 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีข้างสระว่ายน้ำ 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
44 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหน้าห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
45 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหน้าห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
46 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหน้าห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
47 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหน้าห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
48 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ หอประชุม ชั้น 2 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
49 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ หอประชุม ชั้น 2 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
50 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ หอประชุม ชั้น 2 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
51 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ หอประชุม ชั้น 2 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
52 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ หอประชุม ชั้น 2 8 ต.ค. 2556 11.00 รายงานตัว 10.00 น.
53 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ หอประชุม ชั้น 2 8 ต.ค. 2556 11.00 รายงานตัว 10.00 น.
54 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ หอประชุม ชั้น 2 8 ต.ค. 2556 11.00 รายงานตัว 10.00 น.
55 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ หอประชุม ชั้น 2 8 ต.ค. 2556 11.00 รายงานตัว 10.00 น.
56 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง ประชุมพระเทพฯ 7 ต.ค. 2556 13.00 รายงานตัว 12.00 น.
57 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง ประชุมพระเทพฯ 7 ต.ค. 2556 13.00 รายงานตัว 12.00 น.
58 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหอประชุม 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
59 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหอประชุม 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
60 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหอประชุม 7 ต.ค. 2556 13.00 รายงานตัว 12.00 น.
61 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหอประชุม 7 ต.ค. 2556 13.00 รายงานตัว 12.00 น.
62 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหอประชุม 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
63 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหอประชุม 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
64 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหอประชุม 8 ต.ค. 2556 13.00 รายงานตัว 12.00 น.
65 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหอประชุม 8 ต.ค. 2556 13.00 รายงานตัว 12.00 น.
66 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหอประชุม 7 ต.ค. 2556 14.00 รายงานตัว 13.00 น.
67 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เวทีหอประชุม 8 ต.ค. 2556 15.00 รายงานตัว 15.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ โทร.086-4616139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]