หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nsn42

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสมจิต ดาววีระกลุโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สุทธิชาติโรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวนัสสุดา พงษ์วิจิตรโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
4. นายสงกรานต์ เนียมทองโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
5. นางนุชจรี จันทรเกิดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี บุญยังอนันต์โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ปัสสาโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรลภัส ทองชุบโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
4. นางทิพวรรณ ชวนะรานนท์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นายสิทธิพร สิงห์โหโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอัมพวัน บุญช่วยเจริญโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี ชาญชัยโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวละเมียด งามตาโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
4. นางอาริตา ชำนาญไพรโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุทัยวรรณ ลำจรีโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางนิรมล พวงมาลีโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอัญชนา บุญพุฒโรงเรียนไพศาลีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววณีพร ชาวนาโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ลิ้มวรรธนะโรงเรียนท่าตะโกพิยาคมกรรมการ
5. นายธีรชัย อ้นอาวีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ประกายสกุลโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนภัวัลย์ เรืองภัทรโชติโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ ทองวิชิตโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
4. นางอังคณา เส็งเอื่ยมโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
5. นางณัฐณิชาช์ แสงโห้โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางฐิติรัตน์ เอกวัฒน์พานิชย์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกัญญา นาคสิทธิวงษ์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพยอม เกิดมงคลโรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
4. นางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัยโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุนันวดี ทองแจ่มโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ อนุรัตน์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางโชตนา มีโชติโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมร ปะวะภูชะโกโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นางปียะนุช ชัยขันธ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางนุช ม่วงเก่าโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกุลฤดี กฤษฤาหรรษ์โรงเรียนไพศาลีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทรายทอง อุดมสารีโรงเรียนตะคร้อพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกัญญาพร สงวนทรัพย์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นางปาริญาวาท เหล่าเขตร์การโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ อยู่รอดโรงเรียนพระบางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพจณา ชูช่วยโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา อัฒพุธโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญญาณัฐ ด้วงอิ่มโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
5. นางอดิภา ศรีพูลโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร พลอยประดับโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมจินตนา เทียมวิไลโรงเรียนนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางดอกอ้อ จุลพันธ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวประพิศ พรมศิลาโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักษิกา เหลืองทองโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุไรรัตน์ ธีระรังสิกุลโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ศิริภาประเสริฐพรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชลิต แป้นแก้วโรงเรียนทับกฤชพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร เพ็ญวิจิตรโรงเรียนหัวดงราชพรหมภรณ์กรรมการ
4. นายสกุล แหงมงามโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
5. นายบุณพจน์ อุตสงควัฒน์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
6. นางอรัญญา จำลองกุลโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
7. นางสาวเบญจจา นักดนตรีโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
8. นางสาวฐิตา ทับแป้นโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
9. นางนิภารัตน์ ศรีโยธาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ สิริกรรณะโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสายรุ้ง วัฒนะพระยาโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางภรินทร์ ไชยธะนิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ยมนาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวนันทวัน จุลมุสิกโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
6. นายปกรณ์ โอภาษีโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
7. นายภูวดล สายสุวรรณ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
8. นายสมชาย ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนท่าตะโกพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑) ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา พิมพ์นาคโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายสุขุม กุมารน้อยโรงเรียนทับกฤชพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางกุสุมา พิสัยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวมัทรี โททองโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ คลังเมืองโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเจริญขวัญ จันสาโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
7. นางมลิวัล อินทร์สุภาโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
8. นางรุ่งนภา ศิริภาประเสริฐพรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
9. นางพรทิวา ยี่สาครโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑) ม.4-ม.6
1. นายธรธร เพ็งผจญโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลพันธ์ สามเกษรโรงเรียนพระบางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางภารุจา อินทยากรณ์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
4. นายสมัย จันทร์เหลืองโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นายภูษณ หอมเย็นโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวขวัญตา ลือเฟื่องโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
7. นางพัชริดา ขำทวีพรหมโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
8. นางสาวมนต์วลี สิทธิประเสริฐโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
9. นางสาวรุ่งนภา ทองเชื้อโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา พิมพ์นาคโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายสุขุม กุมารน้อยโรงเรียนทับกฤชพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ คลังเมืองโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมัทรี โททองโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
5. นางมลิวัล อินทร์สุภาโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
6. นางรุ่งนภา ศิริประเสริฐพรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
7. นางพรทิวา ยี่สาครโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.4-ม.6
1. นายธรธร เพ็งผจญโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลพันธ์ สามเกษรโรงเรียนพระบางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางภารุจา อินทยากรณ์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
4. นายสมัย จันทร์เหลืองโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นายภูษณ หอมเย็นโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวขวัญตา ลือเฟื่องโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
7. นางพัชริดา ขำทวีพรหมโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
8. นางสาวมนต์วลี สิทธิประเสริฐโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
9. นางสาวรุ่งนภา ทองเชื้อโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ จันทร์ดิษฐโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร เหล่าหู้พงษ์พันธ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายเชาว์ ภู่จำรูญโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุนิภา สังข์เปียโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสิวิทย์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
6. นายวิศนุกร ศรีโยธาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
7. นางวันเพ็ญ รังผึ้งโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
8. นายนิคม ยุ่นชัยโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางบุษณี บัวรอดโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคคมประธานกรรมการ
2. นายเอกกฤต เหล่าสมบูรณ์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
3. นางประยงค์ สวนดอนโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางนริมล ทาหอมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ น้อยสวรรค์โรงเรียนโกรกพระกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณณี อภิชัยอเนกโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
7. นายไกรสร อ่อนบางโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเกษม ภู่ตระกูลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายสุจริต สัตตานุสรณ์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
3. นายพุทธรักษ์ แพงไตรโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นายเจริญพงษ์ ชัยเด่นโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางลัดดาวรรณ ขุนพิลึกลือเดชโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นายยงยุทธ คำดีโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. นายสวัสดิ์ จันทาโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
8. นางสุภาพร พะยิ้มโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
9. นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
10. นางสุฑิรา ทองเงินโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
11. นางรวมพร คงยุทธโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
12. นางสาวสุวรรณา พุกมากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
13. นางสุวรรณี แพรภัทรพิศุทธิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
14. นางสาวสุรางค์รัตน์ มีสวัสดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
15. นายประยงค์ สายหยุดโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
16. นางจิรพร ฉัตรชัยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
17. นางสาวพะเยาว์ นิติพงศ์สุวรรณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
18. นางนภาวรรณ กลางนภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
19. นางสุพรรณี วารีแสงทิพย์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
20. นางสาวสุภัค สนธิโพธิ์โรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
21. นางบุญรอด แก้วจรูญโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
22. นางสาวอัจฉรา ป้อมรักษาโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
23. นายอิศเรศ แก้วคงโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
24. นายวราวัฒน์ กลั่นหุ่นโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
25. นายธนากร ภู่วเศรษฐาวรโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
26. นางสาวสุจิตรา พุ่มเพียรโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
27. นายอนุวัตร พูลเอี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
28. นายสุชาติ ศิริชูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
29. นางสาวชญาณี ฤทธิ์ณรงค์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
30. นางสาวหรรษา จงอุดรชัยกิจโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
31. นางสาวสมหมาย ห้อยมาลาโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
32. นางสาวจันทร์ฉาย ขาวพรายโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
33. นางสาวสุดารัตน์ งามวิลัยโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
34. นายสมศักดิ์ ทับทิมโรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
35. นายวิรัช ญาณปัญญาโรงเรียนท่าตะโกพิทยากรรมการ
36. นางณชญาดา บำรุงศรีโรงเรียนท่าตะโกพิทยากรรมการ
37. นางสาวฝนแก้ว วาฬภัคดีโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
38. นางสาวสุรางค์ วีรสุเมธาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
39. นางพณาวรรณ พิณเสนาะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
40. นางสาวอนุสรา เรือนอ่อนโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
41. นางจริยา หวังประเสริฐโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
42. นายสมยศ สารชาติโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
43. นางสาวศิริวรรณ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
44. นายชนการต์ บุญเชียนโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
45. นางสาววนิดา เกตุทองโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
46. นางสาวภาคย์ หิรัญวรกิจโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายเกษม ภู่ตระกูลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายสุจริต สัตตานุสรณ์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
3. นายพุทธรักษ์ แพงไตรโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นายเจริญพงษ์ ชัยเด่นโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายลัดดาวรรณ ขุนพิลึกลือเดชโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นายยงยุทธ คำดีโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. นายสวัสดิ์ จันทาโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
8. นางสุภาพร พะยิ้มโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
9. นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
10. นางสุฑิรา ทองเงินโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
11. นางรวมพร คงยุทธโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
12. นางสาวสุวรรณา พุกมากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
13. นางสุวรรณี แพรภัทรพิศุทธิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
14. นางสาวสุรางค์รัตน์ มีสวัสดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
15. นายประยงค์ สายหยุดโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
16. นางจิรพร ฉัตรชัยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
17. นางสาวพะเยาว์ นิติพงศ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
18. นางนภาพรรณ กลางนภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
19. นางสุพรรณี วารีแสงทิพย์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
20. นางสาวสุภัค สนธิโพธิ์โรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
21. นางบุญรอด แก้วจรูญโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
22. นางสาวอัจฉรา ป้อมรักษาโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
23. นายอิศเรศ แก้วคงโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
24. นายวราวัฒน์ กลั่นหุ่นโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
25. นายธนากร ภู่วเศรษฐาวรโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
26. นางสาวสุจิตรา พุ่มเพียรโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
27. นายอนุวัตร พูลเอี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
28. นายสุชาติ ศิริชูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
29. นางสาวชญาณี ฤทธิ์ณรงค์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
30. นางสาวหรรษา จงอุดรชัยกิจโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
31. นางสาวสมหมาย ห้อยมาลาโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
32. นางสาวจันทร์ฉาย ขาวพรายโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
33. นางสาวสาวสุดารัตน์ งามวิลัยโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
34. นายสมศักดิ์ ทับทิมโรงเรียนวังข่อยวิทยาคมกรรมการ
35. นายวิรัช ญาณปัญญาโรงเรียนท่าตะโกพิทยากรรมการ
36. นางณชญาดา บำรุงศรีโรงเรียนท่าตะโกพิทยากรรมการ
37. นางสาวฝนแก้ว วาฬภัคดีโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
38. นางสาวสุรางค์ วีรสุเมธาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
39. นางพนาวรรณ พิณเสนาะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
40. นางสาวอนุสรา เรือนอ่อนโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
41. นางจริยา หวังประเสริฐโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
42. นายสมยศ สารชาติโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
43. นางสาวศิริวรรณ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
44. นายชนการต์ บุญเชียนโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
45. นางสาววนิดา เกตุทองโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
46. นางสาวภาคย์ หิรัญวรกิจโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กรรมการ
3. ผศ.รัตนะ ยศเมธากุลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กรรมการ
4. ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กรรมการ
5. ดร.ธีรยุทธ เตียนธนามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กรรมการ
6. นายพันธ์ระวี หมวดศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กรรมการ
7. นางสาวชนิตา ขนันทองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
8. นางสาวหทัยชนก หมื่นกล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
9. นายณัฐพงษ์ สิงห์ภูงามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
10. นายพีรพัฒน์ คำเกิดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
11. ดร.เรณู อยู่เจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
12. นางปราณี ดิษเจริญโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
13. นางสมพิศ สิทธิพิสัยโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
14. นางสาวศรัญญา เกษชนกโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
15. นางสาววราภรณ์ จันทหอมโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
16. นายศราวุฒิ ทั่งนาคโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
17. นางสาวนิภาภรณ์ เรืองอยู่โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
18. นายเฉลิม รอดหลงโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
19. นางอุษา พงษ์ชัยสิทธิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
20. นายนลินี ประทุมมานนท์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
21. นางสาวปริญญารัตน์ จินโตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ยิ้มช้างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ศุภชัย ทวีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
4. ผศ.กันยา อนุกูลธนากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
5. ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
6. ดร.สาวิตรี ซัคลีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
7. ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
8. นางสาววันเพ็ญ คงเพ็ชรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
9. นางสาวศิริวัฒนา ลาภหลายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
10. นายอนุวัตน์ แสงอ่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
11. นางสาวพรรนิพา พวันนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
12. นางรุจิรา วุฑฒยากรโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
13. นางสาวกาญจน์ สุทธิพงศ์ศุทธิ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
14. นางสาวณัฐิดา วงษ์สายตาโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
15. นางสาวกิตติญา พรมพรสวรรค์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
16. นางสาวชนาภัทร เพ็งปั้นโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
17. นางสาวรัตติกาล เขื่อนเก้าโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
18. นายปิยะพงษ์ เทพกฤษโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
19. นางสุรีย์ จันทร์เปียโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
20. นางนันทวัน บุญงามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
21. นางนภัสวรรณ นุชชมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
22. นางสาววิไลลักษณ์ โคมพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย บุษบงค์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง กองทรงโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิม รอดหลงโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ เตชะสุทธิรัฐโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นางลัดดา มณีดำโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นางสุวคนธ์ วัฒนกุลโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายมานพ สิงห์วีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ ศรลัมพ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
3. นางสุพรรณา มีมุขโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวจริญญา แสงประเสริฐโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวศิริพันธ์ สิงห์อุสาหะโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวสินจัย ชารีดาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอนงค์ ปลั่งสุวรรณโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย วัฒนกุลโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุบลพงษ์ โดรณโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสมัชญา พานรอดโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นายสุรินทร์ ดำรงโภวรรณโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นายภูวนัย สาหร่ายสุวรรณโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ งามเลิศโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายมานพ ทองเกษมโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสุรีย์ จันทร์เปียโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นางปิยะรัตน์ ต่วนชะเอมโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นายปรเมษฐ บาลเพียรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางธีรวรรณ ฉิมมาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นางแฟรี่ ธีระวัฒนสิงห์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางเบญจมาศ อินทสิทธิ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นายศราวุฒิ ทั่งนาคโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นายสมชาย เด็ดขาดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์กรรมการ
7. นางสาวคนึงนิจ คงหอมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวมณีรัตน์ น้ำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย แดงดีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นางอัญชลี เรือนคงโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นายเจริญพงษ์ ชมภูนุชโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นายจักรวาล ปัญญาแก้วโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นายปิยะพงษ์ เทพกฤชโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. นางวิภาวี นิธินันทน์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์กรรมการ
8. นางนิตยา เมธาเศรษฐ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมภัทร์ บุษบงค์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ ฉัตรกาญจนากูลโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ จุฑาวุฒิกุลโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นางปราณี ดิษเจริญโรงเรียนนครสวรรคืกรรมการ
6. นายอภิชัย ตางามโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรา ปรีชาชาญโรงเรียนบรรพตพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉลอง เกษรบัวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. นายณัฐพล ภู่ตระกูลโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวกนกพร บุญนวนโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นายสุเนตร บัวแก้วโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสังสรรค์ แต่งสกุลโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นางนาฎยา ฉายเพ็ชรโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นายสมาน สุขสุ่มโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นายบัณฑิต กาละภักดีโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นายคเณศ คมขำโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. นายทวีป วรรณาโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสังสรรค์ แต่งสกุลโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นางนาฎยา ฉายเพ็ชรโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นายสมาน สุขสุ่มโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นายบัณฑิต กาละภักดีโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นายคเณศ คมขำโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. นายทวีป วรรณาโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท ๔ ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสังสรรค์ แต่งสกุลโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นางนาฎยา ฉายเพ็ชรโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นายสมาน สุขสุ่มโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นายบัณฑิต กาละภักดีโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นายคเณศ คมขำโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. นายทวีป วรรณาโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสังสรรค์ แต่งสกุลโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นางนาฎยา ฉายเพ็ชรโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นายสมาน สุขสุ่มโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นายบัณฑิต กาละภักดีโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นายคเณศ คมขำโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. นายทวีป วรรณาโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางธิษณ์ธัญญา แม่นศรโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางทัศณี ทะอินเลยโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เลิศนอกโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายสายชล เขียวสะอาดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรธก ธูปมงคลโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
6. นางธนวรรณ มุขขันธ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
7. นางกัณฐิณี มานะกิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
8. นางภัทรานิษฐ์ อิ่มศิลโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
9. นายชนะสิทธิ์ มากสกุลโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางธิษณ์ธัญญา แม่นศรโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางทัศณี ทะอินเลยโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เลิศนอกโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายสายชล เขียวสะอาดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรธก ธูปมงคลโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
6. นางธนวรรณ มุขขันธ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
7. นางกัณฐิณี มานะกิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
8. นางภัทรานิษฐ์ อิ่มศิลโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
9. นายชนะสิทธิ์ มากสกุลโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสกุลตา รอดสการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววศิณี วรวงษ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุชาติ โตสงครามโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นางมณีกาญจน์ เจิมขุนทดโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา พวงสมบัติโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวสุชาดา สุขทองโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
7. นายจักรกฤต ขำหลุ่นโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
8. นางศศิลักษณ์ ปานเลิศโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสกุลตา รอดสการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววศิณี วรวงษ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุชาติ โตสงครามโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นางมณีกาญจน์ เจิมขุนทดโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา พวงสมบัติโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวสุชาดา สุขทองโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
7. นายจักรกฤต ขำหลุ่นโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
8. นางศศิลักษณ์ ปานเลิศโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสาวนัยนา แจ่มแสงโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญศุภางค์ รัตนวิบูลยเลิศโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
3. นางอารีวรรณ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสำเนียง ศรีหิรัญโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวฐิภาพรรณ เก่งเขตรวิทย์โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายทรงบุณย์ ถึงศรีปั้นโรงเรียนเขากะลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ส้มฉุนโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี เนินทองโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิจิตรโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
5. นายอำนาจ จันทร์อิ่มโรงเรียนไพศาลีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางเบญจภรณ์ เอี่ยมระหงษ์โรงเรียนโกรกพระประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา พันธุ์ดำริโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนภิศ ก้อนทองโรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
4. นางศศิธร วงศ์พานิชโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
5. นางสุรีย์มาศ เกียรติวงค์กมลโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ จารุโลจนางกูรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา เชาว์ธรรมโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
3. นายมนฤญช์ ทองวิชิตโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบุญยิ้ม กระจายโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอุษา ทองอ่อนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
6. นายธนิต ภู่มณีโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอาภรณ์ จารุโลจรางกูรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา เชาว์ธรรมโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
3. นางมนฤญชฯ ทองวิชิตโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบุญยิ้ม กระจายโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอุษา ทองอ่อนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
6. นายธนิต ภู่มณีโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางบุบผา ดีเจริญโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ์ สุขไมตรีโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
3. นางเบญจมาศ คำรื่นโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพัชราภา เจริญโพธิ์โรงเรียนไพศาลีวิทยากรรมการ
5. นายโอภาส พุทธสรณ์โรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุปราณี เร่งมาตรโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางบุบผา ดีเจริญโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ์ สุขไมตรีโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
3. นางเบญจมาศ คำรื่นโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพัชราภา เจริญโพธิ์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
5. นายโอภาส พุทธสรณ์โรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุปราณี เร่งมาตรโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระสุภัค วิรโชประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา เพชรานรากรมหาวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
3. พระชูเกษม สันติกโรกรรมการ
4. นางสาวสิริกร นวมนาคมหาวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
5. พระมหาอาคม อานนฺโทมหาวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางเสมอ เปลี่ยนหมื่นไวย์โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเลิศเกียรติ แซ่ตั๊งโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมานพ คงเพชรศักดิ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสันติ ฤทธิ์เสนโรงเรียนทับกฤษพัฒนากรรมการ
5. นายพอเหมาะ พจนวรพงษ์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ สุพรรณโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. นายประเสริฐ กุลฉิมโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยากรรมการ
8. นายปริญญา สุขุประการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
9. นางลำดวน เพชรเย็นโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
10. นายปริพัฒน์ ภูษาวิโศธน์โรงเรียนสตีรนครสวรรค์กรรมการ
11. นายพิสิฏฐ์ เสืออุดมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. สิบเอกสมพร เล็กขำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายปวงไทย ประสมพงษ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบรรณวิชย์ คงชูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายกิฏฏิพจน์ พิจารณ์โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสุวรรณา ภมรพิบูลย์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นายสามารถ มั่นปานโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
7. นางเจริญดี สาดจีนพงษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ศรีปิยะรัตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายวรชัย บุญประเสริฐโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยอล์นสันต์ ไทรเทพยิ้มโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นายสมเจตน์ พิกุลทองโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายสุพจน์ อนุตรพงษ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นายภูษิต เงินเส็งโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
7. นางสุมิตรา นภาวิวัฒนากุลโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางประจวบ รอดวิหคโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญเทียม น่วมอินทร์โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ หยวกวัฒน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สอนชมโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมคิด ใจท้วมโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวณีรนุช เรืองบุรพโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
7. สิบเอกจเร สิงห์น้อยโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการ
8. นายธีรพล น่วมอินทร์โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
9. นายสมศักดิ์ เหล่าเนตรโรงเรียนเขาทองวิทยาคมกรรมการ
10. นายปณต หมีทองโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
11. นายพิเชษ หลวงต่างใจโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
12. นายนครชัย บุญเป็งโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
13. นายอุเทน ขำปั้นโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
14. นายสุวรรณชัย เพชรมั่นโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
15. นายธิติพงศ์ มาสีโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวอรุณี มั่นใจโรงเรียนพระบางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกษม พูลเปี่ยมโรงเรียนพระบางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจีระ เทียนทองโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
4. นายกำจร จันทร์ไข่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางกษมาวดี กวางแก้วโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
6. นางสาววัชรินทร์ เจริญวิเศษกรณ์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
7. นายวัชระ น่วมอินทร์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
8. นายศศิพงศ์ สว่างศรีโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
9. นางสาวสุนันท์ มั่นมานะเสรีโรงเรียนสตรีนตรสวรรค์กรรมการ
10. นายปริพัฒน์ ภูษาวิโศธน์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
11. นายเพียรเวช สระทองโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
12. นายนิรัติศัย พรหมศรโรงเรียนบ้านแ่ก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
13. นายอุดมชัย เวชมนัสโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
14. นายบัญชา ชมบริสุทธิ์โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
15. นายวรชิต วุฒิประภาโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
16. นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธำรงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายมาโนช อภิญญานุวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลีรัตน์ เนินพลับโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
3. นายพีรเดช จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งเรือง นันทะวิจิตรโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวจารวีสุวรรณ์ ชูยอดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายมาโนช อภิญญานุวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลีรัตน์ เนินพลับโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
3. นายพีรเดช จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งเรือง นันทะวิจิตรโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวจารวีสุวรรณ์ ชูยอดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษีโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร ว่องสาริกิจโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นางจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นายนรินทร์ รอดศรีสมุทรโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษีโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร ว่องสาริกิจโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นางจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาการกรรมการ
4. นายนรินทร์ รอดศรีสมุทรโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพศาล กันทะษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนูโรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ทวนไกรพลโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ยามสุขโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นายพินิจ นุชสวาทโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายไพศาล กันทะษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนูโรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ทวนไกรพลโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ยามสุขโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นายพินิจ นุชสวาทโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวีรชัย โชติช่วงโรงเรียนพนมรอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลย พรมบางโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
3. นายอนัน สนเทียนวัดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
5. นางแสงเดือน วังทองโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวีรชัย โชติช่วงโรงเรียนพนมรอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลย พรมบางโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
3. นายอนัน สนเทียนวัดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
5. นางแสงเดือน วันทองโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิสนุ หรั่งทองโรงเรียนพยุหะพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
4. นางพราหมณ์พันธ์ ชาติสุทธิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นายมีทวน สมบัติปันโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายดนัย เชื้อสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ไชยประยาโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
3. นายประสาน สิงห์ทองโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
4. นายศิรศักดิ์ ชูสิงห์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายสุเมธี จำลองกุลโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายบุรินทร์ บุญมากโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายดนัย เชื้อสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ไชยประยาโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
3. นายประสาน สิงห์ทองโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
4. นายศิรศักดิ์ ชูสิงห์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางจุรีพร โพธิ์พรมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุเมธี จำลองกุลโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายบุรินทร์ บุญมากโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ คงดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายอัศวชาติ สุขถนอมโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
3. นายอิสระ วีระน้อยโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นายกุศล ชะภูมิโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นางจุรีพร โพธิ์พรมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ คงดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายอัศวชาติ สุขถนอมโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
3. นายอิสระ วีระน้อยโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นายกุศล ชะภูมิโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นางจุรีพร โพธิ์พรมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ โตสงครามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ โตสงครามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ โตสงครามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ โตสงครามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายปัญญา จันทร์รักษ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายปัญญา จันทร์รักษ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
3. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
3. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.4-ม.6
1. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระประธานกรรมการ
2. นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
3. นายลิขิต แก้วคงโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระประธานกรรมการ
2. นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
3. นายลิขิต แก้วคงโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
6. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนฌกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ นัชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
4. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จันทร์รักษ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุชาติ นัชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
6. นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
7. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายบัญชา วงซื่อรองผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ ขอบบัวคลี่โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นายเอนก บันลือโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วิสิทธิเขตโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
6. นายสำเริง ปานดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายบุญเกื้อ พุมานนท์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ปิ่นทองโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมานพ เกตุวราภรณ์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชันย์ ชัยศุภสกุลโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นายวชิระ อภัยภักดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอนก บรรลือโรงเรียนไพศาลีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกทัศน์ สุยสว่างโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นายอรรถพล ปิ่นทองโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพรชัย ศรีชมภูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
5. นายประทุม ด้วงทองโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเอนก บรรลือโรงเรียนไพศาลีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกทัศน์ สุยสว่างโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นายพรชัย ศรีชมพูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
4. นางประทุม ด้วงทองโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญเกื้อ พุมานนท์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
3. นายจักรี บุสดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วิสิทธิเขตโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
5. นายหัสชัย ขำประไพโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ปานดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายหัสชัย ขำประไพโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
4. นายศุภเมศ เพชรอุดมโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสำเริง ปานดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วกัณหาโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นายศุภเมศ เพชรอุดมโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ปานดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายอนุนต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายหัสชัย ขำประไพโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
4. นายศุภเมศ เพชรอุดมโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสำเริง ปานดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วกัณหาโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นายศุภเมศ เพชรอุดมโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ ชัยศุภสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ เกตุวราภรณ์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
4. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
5. นายอภิชาต หมั่นกิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุนัดดา แก้วมณีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
3. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นายอภิชาต หมั่นกิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายหัสชัย ขำประไพโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสุนัดดา แก้วมณีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายศุภชัย ชลาสินธุ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุนัดดา แก้วมณีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ ชัยศุภสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ เกตุวราภรณ์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีวิทยากรรมการ
4. นายนพรัตน์ แก้วนิึคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
5. นายอภิชาติ หมั่นกิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ ชัยศุภสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ เกตุวราภรณ์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
4. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
5. นายอภิชาต หมั่นกิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ศรีชมภูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิระ อภัยภักดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุนัดดา แก้วมณีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภชัย ชลาสินธุ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
3. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
4. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
5. นางลาวัลย์ สมบัติปันโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
3. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
4. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
5. นางลาวัลย์ สมบัติปันโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เผือกจีนโรงเรียนโพฒิสารศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษรา อาบวารีโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นางนิษา บุญทิพย์โรงเรียนแม่วงก์พิทยากรรมการ
4. นางกำไร โสภาพโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
5. นางมัณฑนา นาคยิ้มโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
6. นางกิ่งขวัญ นวลศรีโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวบุษรา อาบวารีโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ มาศขาวโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
3. นางกำไร โสภาพโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางมัณฑนา นาคยิ้มโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางกิ่งขวัญ นวลศรีโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรนุช ชาติพันจันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ตะเที่ยงโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยากรรมการ
4. นางกิ่งขวัญ นวลศรีโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคมกรรมการ
5. นายประจักษ์ โพธิ์วัดโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพันทิพา สิงหัษฐิตโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสรา นวลสังข์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
3. นางสาวบุษรา อาบวารีโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นางมัณฑนา นาคยิ้มโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นายพรเทพ ไม้เรียงโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยนาฎ ดีศรีโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ธรรมวงศ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายกานต์ระวี อำพาศโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางปิยะนาฏ ดีศิริโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
3. นางนิษา บุญทิพย์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐณิสา กรโพธิ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสนิตา เทียนทองโรงเรียนบ้านแก่งชัชชวลิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เผือกจีนโรงเรียนโพฒิสารศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ถึงศรีปั้นโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวเกสรา นวลสังข์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภัทรสินี ทิพรังสีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยะนาฏ ดีศิริโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจินตนา บุตรฉัตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอรนุช ชาติพันจันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. นางสนิตา เทียนทองโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
4. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายจำนงค์ รอดยิ้มข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี ลอยเมฆข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประโลม กลัดทองโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นางสาวกิ่งขวัญ นวลศรีโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรเทพ ไม้เรียงโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายกานต์ระวี อำพาศโรงเรียนไพศาลีพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ มาศขาวโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
3. นายประจักษ์ โพธิ์วัดโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพุทธพร สัมภวผลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกดา ด่อนแผ้วโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานิตย์ วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ ศิริวัฒพงศ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
5. นางอนงทิพย์ สิงห์ศิริโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพุทธพร สัมภวผลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกดา ด่อนเเผ้วโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกิติกาญจน์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นายมานิตย์ วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
5. นางอนงทิพย์ สิงห์ศิริโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวิลัยโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งกานต์ ร่างเจริญโรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณา ศิริวัฒพงศ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นายจรัส สร้อยสะอาดโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดารา รัตติยนนท์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวิลัยโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งกานต์ ร่างเจริญโรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ทาหอมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมบัติ กาศเกษมโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรินดา สิทธิธูรณ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นางศจี มีมุขโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรรเอิญ ประทุมศิริโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นางทัศนีย์ เพิ่มภาคโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
5. นางจำนงค์ อินทรโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวรสเสมอ อินทรสูตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร อึ้งวงษ์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารา ขัติยนนท์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
4. นางกุศล กลั่นด้วงโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นางพรรเอิญ ประทุมศิริโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ศิลปะสุวรรณโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
2. นายสมัคร นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
3. นางศจี มีมุขโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
4. นางทิศนา เหมือนวงศ์โรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ ศิลปะสุวรรณโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมัคร นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางทิศนา เหมือนวงศ์โรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนภัสสร์ ทองเมืองธัญเทพโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
5. นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจิระ ประเสริฐลาภโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เจนชัยภูมิโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณี ศรีเกษมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสมหญิง เกียรติอริยะโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
5. นายเจริญ จำลองแก้วโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
6. นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรสิทธิ์ คงดิษฐ์โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
8. นายประเทืองเวศน์ มูลจัดโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุภัค ชาญถิ่นดงโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวจารุณี ลีกุลเจริญโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
11. นายธนะรัตน์ วรรธนะประทีปโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
12. นายศานิต มีพ่วงโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
13. นายสมชาย สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
14. นางพภัสสรณ์ จิตตะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
15. นายพันธ์ศักดิ์ สืบเชื้อโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ภูวสรรเพ็ชญ์โรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอัชรี รัตนวราหะโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพัชรา ศรีสว่างสุขโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นางสาวสุทธินี ทวีลาภโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นายวิกานต์ ศรีวิลัยโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
6. นางสาวปิยมน ด้วงอิ่มโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
7. นายสถิตย์ จันทร์เม้าโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
8. นายประสิทธิ์ กาลภักดีโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
9. นายวิรัตน์ ทรัพย์บุญธรรมโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายจำเริญ สินพูลโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
11. นายนรินทร์ พันธ์รอดโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
12. นายธีรชล แก้วปรีชาโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
13. นายชิงชนะ เบี้ยวเหล็กโรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
14. นายเทียน อินทร์แดนโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
15. นางอ้อพร ชื่นจิตผองโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงอรุณ ไข่หินโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางวรรณทนาภร ลิขิตสุุภิณโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ขาธารโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
4. นางอัญชลี อัครวงษ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นางเปรมฤดี ขุมเพ็ชรโรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ ศิริวัฒนพงศ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรรณทนาภร ลิขิตสุภิณโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ขาธารโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
4. นางอัญชลี อัครวงษ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิตราพัชร์ ชัยรัตน์หิรัญกุลโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร ฮดโทโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคลโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา สมศิลป์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางบุญช่วย โดรณโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นางสาวสมบัติ กาศเกษมโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคลโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สมศิลป์โรงเรียนนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางไพรงาม แสงทองโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสมทรัพย์ อาคมอิสราวัฒน์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นางธนพร แพ่งเกษรโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกรชุลี พูลอิ่มโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกิติกาญจน์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนโกรกพระรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เลี้ยงอำนวยโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
4. นางพัทธ์ธีรา ปิตินันพงศ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
5. นางสาวรสเสมอ อินทรสูตโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวัชรินทร์ เปี่ยมเนตรโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ ไข่หินโรงเรียนชุมแสงชนูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เลี้ยงอำนวยโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรทิภา คุณประสาทโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางบุญช่่วย โดรณโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชนารถ ทิพพะรักษ์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเทืองเวศน์ มูลจัดโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสมหวัง มีทรัพย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จั่นเจริญโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นางจินดาพร กระจ่างโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวนุชนารถ ทิพพะรักษ์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเทืองเวศน์ มูลจัดโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางดาริสา วงศ์นิสากรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จั่นเจริญโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นางจินดาพร กระจ่างโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสามารถ กล่อมเกลาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุลักษณา นกสวนโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรา ปานนาคโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
4. นางอัญชิษฐ ศรีเรืองพันธ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นายเก็จชนา เจตน์เสนารักษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรัฐพล ศิริพิมลวัฒน์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภีร์ อ่วมงามโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสิรินทิพย์ เอี่ยมสาหร่ายโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวน้ำผึ้ง กรอบทองโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางปิยะธิดา ประภาชัยมงคลโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรวัส ทรัพย์ประมวลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ผาสุวรรณโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเกสรี แจ่มสกุลโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชนกานต์ ผานดอยแดนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ นาคภพโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวัฒ กองสิงห์โรงเรียนไพศาลีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล โพธิ์แจ้งโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนัฏฐา อัครวงษ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลาโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐโรงเรียนพยุหะพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสมมาศ นิศานารถโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญญาภา วิไลวรรณโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวนิพาดา วิสิทธิเขตร์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล อินอ้ายโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ จิตราทรโรงเรียนนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยรัตน์ ศรีบรรเทาโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ ผาสุวรรณโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
5. นางธารีรัตน์ รัตนจำรูญโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ สุริยะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุกูล สถาพรโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เวียงนาคโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นายเขตรัตน์ ม่วงสุขโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ เขียวระยับโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางมยุรี แย้มจันทร์ฉายโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภรณ์ ศรีลาโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจตุพร งามสงวนโรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
4. นายกรกต ชื่นอารมย์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุนทร กงสอนโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ ดิษเจริญโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชาตรี วงค์สายสินโรงเรียนช่องแคพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมพิทย์ ศรีเมืองโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอุษา พิมสิงห์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวระวีวรรณ น้อยสุภาพโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางจิราพร ด่านเสถียรโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติ์ชญาห์ เมธาวรารักษ์โรงเรียนพระบางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ ฤถษนันทน์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
4. นายธวัชชัย เหล่าเขตรกรณ์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
5. นายสุริยันต์ ศิริเกตุโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเพชรสถิตย์ แสงประทีปทองโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนราธิป ภมรศิริโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมรองประธานกรรมการ
3. นางนันทนิจ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก ตระกูลจำลองโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
5. นางสุพัชชา คุ้มสะอาดโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณนิภา ประทุมชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยลักษณ์ ปิยะตระกูลเลิศโรงเรียนตะคร้อพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีระพันธ์ พวงจำปีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
4. นายสราวุฒิ สาจิตโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุนันทา คชเถื่อนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ปานกรดโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธี จำลองกุลโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายปุณณรัตน์ ทองธรรมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นายอลงกรณ์ ราชคฤห์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวบุญช่วย นันทรักษ์โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางรัชดา สินจีนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนธิชัย สังฆารมย์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายฝน เชียงสาโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววิริยาภรณ์ พิชัยโชคโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
5. นางสาวศรีสุคนธ์ พุทธรักษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษกร ปนสันเทียะโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นายสราวุฒิ สาจิตโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาตโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
5. นายพงศธร ภักดีโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายทวี ไวยมิตรา โรงเรียนพระบางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสังสรรค์ แต่งสกุลโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
3. นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
4. นางมยุรี แย้มจันทร์ฉายโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางไพลิน ส่งวัฒนาโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ ป้อมเสมาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ อิ่มอุระโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
3. นายกรกต ชื่นอารมณ์ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุลโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัลลญา หวังประเสริฐโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายแหลม เชตนุตโรงเรียนโกรกพระประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาตโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
3. นายวรวุธ จันทร์ผ่องศรีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสมพิทย์ ศรีเมืองโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายสมมาศ นิศานารถโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
3. นายวรวุธ จันทร์ผ่องศรีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ นาคภพโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุกูล สถาพรโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
ตอบคำถามช่าง ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ชนะโลกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
2. นายธนภัสสร์ ทองเมืองธัญเทพโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
3. นายสมัคร นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
4. นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิศณุ พงษ์วิจิตรโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
ตอบคำถามช่าง ม.4-ม.6
1. นายอดิศร ชนะโลกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
2. นายธนภัสสร์ ทองเมืองธัญเทพโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
3. นายวิศณุ พงษ์วิจิตรโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมัคร นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.1-ม.3
1. นายมาโนชญ์ สุขสุมโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
2. นายชูชาติ พงค์โสภีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
3. นายมานิตย์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นายเกษม สารีพันธ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นายพุทธพร สัมภวะผลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
6. นายเกรียงไกร คงกรุดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.1-ม.6
1. นายมาโนชญ์ สุขสุมโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
2. นายชูชาติ พงค์โสภีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
3. นายมานิตย์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นายเกษม สารีพันธ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นายพุทธพร สัมภวะผลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
6. นายเกรียงไกร คงกรุดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
ช่างเชื่อมไฟฟ้า ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย คุลีโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
2. นายจรัส สร้อยสอาดโรงเรียนหนองกรดกรรมการ
3. นายเดชา ภาคธรรมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
4. นายพงษ์เทพ นิ่มตลุงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุทธิโชติ ปุกปิงกาศโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
6. นายกฤษณะ มั่งมีโรงเรียนตะคร้อวิทยากรรมการ
ช่างเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย คุลีโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
2. นายจรัส สร้อยสอาดโรงเรียนหนองกรดกรรมการ
3. นายเดชา ภาคธรรมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
4. นายพงษ์เทพ นิ่มตลุงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุทธิโชติ ปุกปิงกาศโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
6. นายกฤษณะ มั่งมีโรงเรียนตะคร้อวิทยากรรมการ
เขียนแบบ ม.1-ม.3
1. นายโกเมศ ทังสุพานิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
2. นายสมัคร นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
3. นายวิศณุ พงษ์วิจิตรโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
4. นายเสน่ห์ เอื้อแท้โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
5. นายธวัชชัย กระดังงาโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
6. นายธนภัสสร์ ทองเมืองธัญเทพโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
7. นายวสันต์ วิสิทธิ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
เขียนแบบ ม.4-ม.6
1. นายโกเมศ ทังสุพานิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
2. นายสมัคร นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
3. นายวิศณุ พงษ์วิจิตรโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
4. นายเสน่ห์ เอื้อแท้โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
5. นายธวัชชัย กระดังงาโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
6. นายธนภัสสร์ ทองเมืองธัญเทพโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
7. นายวสันต์ วิสิทธิ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางชรินทร์ ทองคำโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ชะนะโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. MissJennifer Duffโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี นันทิทัศน์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางมนฤดี สุวรรณรังษีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
6. นางอริสา ขำคงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวดาลัด อนุตตรังกูรโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ เดชะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. Mr.Gary Thomasโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายวิทยา โกวิโทโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสิรารมย์ บุญเนียงโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายอดิเรก ทองศรีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางพนิดา พ่อค้าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. Mr.Ryan Tilleyโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางนิตยา แสงโพธิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ จงเกษกรณ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิศ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
7. นางสาววารุณี จูดิษฐ์ประเสริฐโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
8. นางศศิวรรณ เสือแก้วโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
9. นางสาวอมรา อิ่มศิลป์โรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
10. นางพีรนุช วินัยพานิชโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายอดิเรก ทองศรีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางพนิดา พ่อค้าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. Mr.Ryan Tilleyโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางนิตยา แสงโพธิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ จงเกษกรณ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิศ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
7. นางสาววารุณี จูดิษฐ์ประเสริฐโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
8. นางศศิวรรณ เสือแก้วโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
9. นางสาวอมรา อิ่มศิลป์โรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
10. นางพีรนุช วินัยพานิชโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจันจิรา ดั่นเจริญโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภาคินัย ชัยดีโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Andrew Martensโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวเรณู เนียมนัดโรงเรียนบึงบอระเพ็ดพิทยากรรมการ
5. นางนัฐญา เล็กกระจ่างโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายภาณุพันธุ์ จันทรมณีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นางนัสธี แพรสีนวลโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Waldo Septemberโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางแสงสุรีย์ ธรรมปรัชญาโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวกมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ คงหอมโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางศศิธร บุญผ่องโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
3. Mr.Christopher Kyi Min Soeโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวอโณทัย สินธุรัตน์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นายบำรุง อ่ำรอดโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวจริยา จงนานุรักษ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอารีย์ เปรมจิตต์โรงเรียนโกรกพระประธานกรรมการ
2. นางวัชรี จันทนามลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. Mr.Jiri Chudobaโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวธนาภรณ์ พัฒนาธรชัยโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวนภสวรรณ การสมพิศโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
6. นางสาวอโนชา รัชฎานนท์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงทอง ภูศรีโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี เกตุสาครโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
3. Mr.Joseph Lounsburyโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววิราภรณ์ จันทะกุลโรงเรียนลาซาลโชติรวีกรรมการ
5. นางวราภรณ์ สะอาดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐนพิน จันทรวรชาติโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย เกียรติพิริยะโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวสายจิต ตัญจพััฒน์กุลโรงเรียนลาซาลโชติรวีกรรมการ
4. MissJosephine A. Agrimanoโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นางอินทรีย์ สุขเอมโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ หอวรรณภากรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียดโรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางรณิดา อินทร์ฉ่ำโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนา สรณคมน์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวรัตนาพร บุญตันโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติธัช แสงดีโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. MissYang Li Zhuโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
6. MissPengju Hongมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กรรมการ
7. MissChai PengFeiโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
8. MissZhang Zi Juan-กรรมการ
9. นายสุรเศรษฐ์ บุญนกโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางรณิดา อินทร์ฉ่ำโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนา สรณคมน์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวรัตนาพร บุญตันโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติธัช แสงดีโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. MissYang Li Zhuโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
6. MissPengju Hongมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กรรมการ
7. MissChai PengFeiโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
8. MissZhang Zi Juan-กรรมการ
9. นายสุรเศรษฐ์ บุญนกโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางเลิศลักษณ์ ผุนลาวงษ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมย์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Akihiko Motomochiโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวรัชดา ศรสุรินทร์โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางกุสุมา ศิริโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวภควรรณ คงไทย-กรรมการ
7. นางพจนาถ อ่องลออโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางเลิศลักษณ์ ผุนลาวงษ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมย์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Akihiko Motomochiโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวรัชดา ศรสุรินทร์โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางกุสุมา ศิริโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวภควรรณ คงไทย-กรรมการ
7. นางพจนาถ อ่องลออโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพันธ์ ผดุงชัยโชติโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพรรณชม จำปาโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
3. นายชิน มีมุขโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธนา พ่วงเชยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. Mr.Jason Cecereโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นางวันทนี สถาพรพิบูลย์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. นางบุรีรัตน์ สุขวโรทัยโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
8. นายจรัญ บูชาโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
9. นางจุฑามาศ แสงประทีปทองโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพันธ์ ผดุงชัยโชติโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพรรณชม จำปาโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
3. นายชิน มีมุขโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธนา พ่วงเชยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. Mr.Jason Cecereโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นางวันทนี สถาพรพิบูลย์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. นางบุรีรัตน์ สุขวโรทัยโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
8. นายจรัญ บูชาโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
9. นางจุฑามาศ แสงประทีปทองโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประกอบ คงไทยนายกสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุชิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
3. นายณรงค์ ประกายสกุลโรงเรียนวัดท่าซุดเจริญศิลป์กรรมการ
4. นายบุญเลิศ ชำนาญกลอุปนายกสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์กรรมการ
5. นายกวีวัฒน์ ทรัพย์สังข์อุปนายกสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์กรรมการ
6. นายฉัตรชัย ศิริสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
7. นายสฤษดิ์ ภู่ชื่นโรงเรียนบ้านพรหมเขตกรรมการ
8. นางรัตนาภรณ์ อากาศวิภาตสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์กรรมการ
9. นายกฤชชัย ชุติมานันท์สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์กรรมการ
10. นายพชรพล เปรมทองโรงเรียนวัดยางขาวกรรมการ
11. นายสุชิน อุ่นยศสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ มาศขาวโรงเรียนวัดเนินสะเดาประธานกรรมการ
2. นายบุญเรือน โพธิ์อ่องอุปนายกสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์กรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ สินประเสริฐสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์กรรมการ
4. นายประโลม กลัดทองโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ จันทขาวสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายอร่าม ใจการุญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ชลิตพิรัตน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นายกฏษฎา อิ่มพงษ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นายสุชาติ โตสงครามโรงเรียนท่าตะโกวิทยาคมกรรมการ
5. นางรุจีรัตน์ ยาสุทธิโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวศรัญญา สิทธิเกษรโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีระชาติ สายวงศ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ สุขเวชชวรกิจโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ นารีโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นางจันทร์แรม ต่อสกุลโรงเรียนท่าตะโกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวศรัญญา สิทธิเกษรโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีระชาติ สายวงศ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ สุขเวชชวรกิจโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ นารีโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นางจันทร์แรม ต่อสกุลโรงเรียนท่าตะโกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกฤติยาภรณ์ บุณยเกียรติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชลดา สมัครเกษตรการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา ชอนบุรีโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นางสาววันดี ประสิทธิโชคโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นางกรวิการ์ น่วมอินทร์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ พรน้อยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวันทนา ยอดทองโรงเรียนไพศาลีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรัชนีบูลย์ เขียวบัวโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
4. นางทุเรียน ก้อนจันทร์เทศโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัมพวัน บุญช่วยเจริญโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกฤติยาภรณ์ บุณยเกียรติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชลดา สมัครเกษตรการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นางกรวิการ์ น่วมอินทร์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ พรน้อยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวันทนา ยอดทองโรงเรียนไพศาลีวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีบูลย์ เขียวบัวโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสายฝน นพรัตน์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิมลพรรณ ดีทรัพย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
3. นางสาวสมพิศ สดกำบังโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
4. นางสาวศยามล โพธิ์หลวงโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ศรีเรืองพันธ์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
6. นางสาวสุดสวาท พุ่มเปี่ยมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
7. นางลาวัณย์ ดวงอาจโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
8. นางปราณี จันดำโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
9. นางมัลลิกา ทองอ่อนโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
10. นางสาวอาทิตยา แดงทองดีโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
11. นางสุภาณี เนื่องสิทธะโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ศรีพงษ์มิ่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกันยารัตน์ นัยนานนท์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
3. นายสมคิด หวังศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีดาวงษ์โรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช อ่อนเลิศโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นางนิตยา หมั่นกิจโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
7. นางวิชชุนัย กุลถวายพรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
8. นางมลิวัลย์ ลักษณะโภคินโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
9. นางจิระนันท์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
10. นางสมพิศ สะบายแท้โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายปรีชา น้ำทรงโรงเรียนพยุหะพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงค์ลักษณ์ จอกสุวรรณ์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงนุช อินทรโคกสูงโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ คำชัยโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
5. นางวารุณี เกลี้ยงเกิดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
6. นางพนารัตน์ จิวสืบพงษ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. นายสุรชัย บัวหลวงโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพรพรรณ คำทะลุงโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสมใจ สุธีรากุลโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววิสาร์กร จิตตะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวธาดา นาสุริวงศ์โรงเรียนไพศาลีพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวนิภา สิงห์คำโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
13. นายชูศักดิ์ จันทร์ดวงโตโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
14. นายสมพร คะวิญญาโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
15. นายชำนาญ ชื่นชมโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวอภิญญา ยอดนิลโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
17. นายศรายุธ ต่วนชัยโรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
18. นางสาวเยาวลักษณ์ โตโภชนพันธุ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายปรีชา น้ำทรงโรงเรียนพยุหะพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงค์ลักษณ์ จอกสุวรรณ์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงนุช อินทรโคกสูงโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ คำชัยโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
5. นางวารุณี เกลี้ยงเกิดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
6. นางพนารัตน์ จิวสืบพงษ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. นายสุรชัย บัวหลวงโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพรพรรณ คำทะลุงโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสมใจ สุธีรากุลโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววิสาร์กร จิตตะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวธาดา นาสุริวงศ์โรงเรียนไพศาลีพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวนิภา สิงห์คำโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
13. นายชูศักดิ์ จันทร์ดวงโตโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
14. นายสมพร คะวิญญาโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
15. นายชำนาญ ชื่นชมโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวอภิญญา ยอดนิลโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
17. นายศรายุธ ต่วนชัยโรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
18. นางสาวเยาวลักษณ์ โตโภชนพันธุ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ จรบุรีโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ สุขนิ่มโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรัตติศรัย ธรรมศรโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวิทยา อินทร์สิงห์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ
5. นางสาวปราณี ละการชั่วโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางรัตนา เจริญสุขโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ บูรพาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวอาธีวรรณ อันเวชโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวันฤดี วัฒนดีเลิศโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจงโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายดนุชา จิตตะวนิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานกรรมการ
2. นางริศา ปรัชญาสกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. นางฉัตรนลิน ชาตินรินทร์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ปวุตตานนท์โรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นางสาวทิพยวารี คำออนโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศศิธร ขจรจิตต์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรุ้งกานต์ เอมบัวโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวรัตนา เนื้อนุ่มโรงเรียนแม่วงก์วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกรชวัล รุ่งรัตน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชร์ทองโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวฉัตรเงิน สอนบุญเกิดโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันทนามลโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายดนุชา จิตตะวนิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานกรรมการ
2. นางริศา ปรัชญาสกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. นางฉัตรนลิน ชาตินรินทร์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ปวุตตานนท์โรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นางสาวทิพยวารี คำออนโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศศิธร ขจรจิตต์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรุ้งกานต์ เอมบัวโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวรัตนา เนื้อนุ่มโรงเรียนแม่วงก์วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกรชวัล รุ่งรัตน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชร์ทองโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวฉัตรเงิน สอนบุญเกิดโรงเรียนท่าตะโกรกพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันทนามลโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายปัญญพจน์ รัตนวิบูลยเลิศโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ธัมบริสุทธิ์โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเอกชัย พันธุ์ละอองโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
4. นายรุ่งทิวา วิทยาขาว โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางขวัญศุภางค์ รัตนวิบูลยเลิศโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายปัญญพจน์ รัตนวิบูลยเลิศโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายเสรี บุญประเทืองโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายเอกชัย พันธุ์ละอองโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
4. นายรุ่งทิวา วิทยาขาวโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางขวัญศุภางค์ รัตนวิบูลยเลิศโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางวาสนา ปานรุ่งเรืองโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางทักษิณา เหลืองทวีผลโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ทองเล็กโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางประทุมวรรณ์ พันธุ์ดาราโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวอภิญญา พันธ์จูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ปานรุ่งเรืองโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางทักษิณา เหลืองทวีผลโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ทองเล็กโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางประทุมวรรณ์ พันธุ์ดาราโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวอภิญญา พันธ์จูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวาสนา ปานรุ่งเรืองโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางทักษิณา เหลืองทวีผลโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ทองเล็กโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางประทุมวรรณ์ พันธุ์ดาราโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวอภิญญา พันธ์จูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวาสนา ปานรุ่งเรืองโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางทักษิณา เหลืองทวีผลโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ทองเล็กโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางประทุมวรรณ์ พันธุ์ดาราโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวอภิญญา พันธ์จูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกฤติยาภรณ์ บุณยเกียรติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชลดา สมัครเกษตรการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา ชอนบุรีโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นางสาววันดี ประสิทธิโชคโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นางกรวิการ์ น่วมอินทร์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพรชัย ศรีชมภูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกทัศน์ สุยสว่างโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นายชาญณรงค์ แป้นโตโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
4. นางประทุม ด้วงทองโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายเอนก บรรลือโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพรชัย ศรีชมภูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกทัศน์ สุยสว่างโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นายชาญณรงค์ แป้นโตโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
4. นางประทุม ด้วงทองโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายเอนก บรรลือโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพรชัย ศรีชมภูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกทัศน์ สุยสว่างโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นายชาญณรงค์ แป้นโตโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
4. นางประทุม ด้วงทองโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายเอนก บรรลือโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลพร ฮดโทโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคลโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา สมศิลป์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางบุญช่วย โดรณโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นางสาวสมบัติ กาศเกษมโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรินดา สิทธิธูรณ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นางศจี มีมุขโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรรเอิญ ประทุมศิริโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นางทัศนีย์ เพิ่มภาคโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
5. นางจำนงค์ อินทรโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพุทธพร สัมภวผลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางมุกดา ดอนแผ้วโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมานิตย์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ ศิริวัฒพงศ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
5. นางอนงทิพย์ สิงห์ศิริโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพุทธพร สัมภวผลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางมุกดา ดอนแผ้วโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมานิตย์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ ศิริวัฒพงศ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
5. นางอนงทิพย์ สิงห์ศิริโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรินดา สิทธิธูรณ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นางศจี มีมุขโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรรเอิญ ประทุมศิริโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นางทัศนีย์ เพิ่มภาคโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
5. นางจำนงค์ อินทรโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาตโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ฝ่ายกระโทกโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ เนี่ยมวิลัยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวกมลชนก จำนิลโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
5. นายนันทพันธ์ คุณดิลกชุติวัตโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาตโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ฝ่ายกระโทกโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ เนี่ยมวิลัยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวกมลชนก จำนิลโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
5. นายนันทพันธ์ คุณดิลกชุติวัตโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ โทร.086-4616139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]