หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 066 โรงเรียนท่ามะกรูด 2 10 4
2 062 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 5 2
3 065 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 2 10 4
4 057 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 5 15 9
5 029 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 68 127 83
6 061 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 132 344 197
7 033 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 47 85 55
8 037 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 53 216 84
9 007 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 70 174 105
10 028 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 109 256 152
11 031 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 88 181 123
12 018 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 52 100 67
13 035 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 116 259 165
14 003 โรงเรียนนครสวรรค์ 123 306 177
15 004 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 101 270 153
16 023 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 93 240 134
17 009 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 21 55 29
18 011 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 41 94 60
19 034 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 40 72 56
20 019 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 107 234 168
21 012 โรงเรียนพระบางวิทยา 73 144 108
22 024 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 25 110 42
23 032 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 22 47 32
24 005 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 103 239 162
25 038 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 42 74 58
26 040 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 43 80 57
27 006 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 53 94 69
28 013 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 132 413 217
29 025 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 98 327 173
30 039 โรงเรียนหนองบัว 156 402 264
31 030 โรงเรียนหนองโพพิทยา 36 77 54
32 015 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 31 65 45
33 027 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 86 253 123
34 008 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 51 136 81
35 014 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 51 99 68
36 020 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 29 59 41
37 021 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 35 77 48
38 022 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 88 269 157
39 026 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 83 205 124
40 016 โรงเรียนโกรกพระ 62 140 93
41 036 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 101 247 134
42 052 โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ 0 0 0
43 050 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา 0 0 0
44 053 โรงเรียนนิมิตศึกษา 0 0 0
45 049 โรงเรียนบูรพาศึกษา 0 0 0
46 045 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 7 10 7
47 051 โรงเรียนปรียาโชติ 30 79 30
48 047 โรงเรียนพยุหะวิทยา 21 44 29
49 042 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 57 98 74
50 054 โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา 0 0 0
51 044 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 7 9 7
52 055 โรงเรียนศรีอุทิศวิทยา 0 0 0
53 048 โรงเรียนอนุบาลปราณีวิทยา 0 0 0
54 041 โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 69 210 81
55 063 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 6 14 6
56 043 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 18 69 18
57 059 โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 0 0 0
58 010 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 0 0 0
59 060 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 37 70 50
60 058 โรงเรียนเทศบาลวัดคีรีนาคพต 4 9 6
61 056 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนารถบรรพต 8 15 11
รวม 2935 7237 4296
11533

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ โทร.086-4616139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]