หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์
ณ โรงเรียนนครสวรรค์/โรงเรียนสตรีนครสวรรค์/โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธีระพงษ์ อ่อนฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ รองประธานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์
2 นายเรวัฒน์ สายหยุด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 นายเรวัฒน์ สายหยุด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระำการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4 นายอดิศร แพรสีนวล ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระำการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 นายศักดิ์ชัย ดีศรี ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระำการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6 นายศักดิ์ชัย ดีศรี ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
7 นางสาวกิติมา มาสสำโรง ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ
8 นางรัตนา ชิงชัย ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
9 นางอุไรวรรณ ชมบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการ
10 นายก้องเกียรติ อิ่มใจ ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการ
11 นายทรงบุณย์ ถึงศรีปั้น ครูโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม กรรมการ
12 นายปัญญพจน์ รัตนวิบูลยเลิศ ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการ
13 นางพเยาว์ กิติไพโรจน์ ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการ
14 นางสาวสำเนียง ศรีหิรัญ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการ
15 นายจักรกฤต ขำหลุ่น ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการ
16 นางธิษณ์ธัญญา แม่นศร ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการ
17 นางสาวฐิภาพรรณ เก่งเขตรวิทย์ ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการ
18 นางดาวล้อม ธีระรังสิกุล ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ
19 นางสุปราณี เร่งมาตร ครูโรงเรียนโกรกพระ กรรมการ
20 นายมาโนช พันธ์เขียน ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ
21 นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิจิตร ครูโรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการ
22 นายสายชล เขียวสอาด ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการ
23 นางทัศณี ทะอินเลย ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการ
24 นางรุจิรา เชาว์ธรรม ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการ
25 นายประดิษฐ์ เลิศนอก ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ กรรมการ
26 นางศศิธร วงศ์พานิช ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการ
27 นางรัชนา สุขรอด ครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม กรรมการ
28 นางจิตร์ละม่อม อุงจิตต์ตระกูล ครูโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการ
29 นางอุษา ทองอ่อน ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการ
30 นางบุรีรัตน์ สุขวโรทัย ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ
31 นางสุนทรา วิมลพันธ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการ
32 นางสุรีย์มาศ เกียรติวงค์กมล ครูโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ กรรมการ
33 นายศราวุธ อินทร์มั่น ครูโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา กรรมการ
34 นางสาววศิณี วรวงษ์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ
35 นายวิจิตร จินตนา ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการ
36 นางภัทรานิษฐ์ อิ่มศีล ครูโรงเรียนวังข่อยวิทยา กรรมการ
37 นางนภิศ ก้อนทอง ครูโรงเรียนวังข่อยวิทยา กรรมการ
38 นางอารีวรรณ ชุ่มวิจารณ์ ครูโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม กรรมการ
39 นายโอภาส พุทธสรณ์ ครูโรงเรียนช่องแคพิทยาคม กรรมการ
40 นายชนะสิทธิ์ มากสกุล ครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา กรรมการ
41 นายวรเชษฐ พีรศักดิ์โสภณ ครูโรงเรียนหนองโพพิทยา กรรมการ
42 นายอำนาจ จันทร์อิ่ม ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ
43 นางอำพร เขมะปัญญา ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
44 นายจตุพร ขาวพราย ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
45 นางบรรจง พวงสายใจ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
46 นางเรณู ปรมัตถ์สกุล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
47 นางวงศ์พรรณ นามโสวรรณ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
48 นางสาววรรณพร มาพิจารณ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
49 นางวัลวลีย์ กมลสินธุ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
50 นางวารุณี คันซอทอง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
51 นางสาวสัญญลักษณ์ สุนทรา ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
52 นางวิภา จันทร์แจ่ม ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
53 นางสุภาพร วงศ์ปิยะรัตนกุล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
54 นายพีรวิชญ์ เสือเผือก ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
55 นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.42 กรรมการ
56 นางกนกพร จีนมหันต์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
57 นายจีรพัส สีทอง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
58 นางกุศล งามเนตร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
59 นางรัชดา ผลมานะ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
60 นางอุษา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
61 นางศิริเพ็ญ คำภิรานนท์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
62 นางสาวจิราวรรณ วงศ์วิบูลย์ชัย ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
63 นางปราณี วิไลกิจ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
64 นายดวง คุ้มชนะ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
65 นายดำรงค์ ศรลัมภ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
66 นางนันทวัน บุญงาม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
67 นางสมลักษณ์ คุ้มชนะ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
68 นางสาวมาลี เลาสุทแสน ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
69 นางสาวศรีสุระ กระแสฉัตร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
70 นางสาวสกุลรัฐ สุพิมพ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
71 นางวรุณยุพา วิยาภรณ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
72 นางดารณี วงศ์วัฒนะเศรษฐ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
73 นางสาวสลิลทิพย์ จิตชุ่ม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
74 นายจิรทัศน์ เชิดวงศ์สูง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
75 นายปรีชา ชิโนเรศโยธิน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ
76 นางสาววราภรณ์ จันทหอม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ
77 นางสาวนิภาภรณ์ เรืองอยู่ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ
78 นางสาวชนาภัทร์ เพ็งปั้น พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ
79 นางสาวชูศรี สุขุมาลไพบูลย์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ
80 นางนาฏยา ฉายเพ็ชร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ
81 นางวิไลลักษณ์ วงศ์วิริยะชาติ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ
82 นางเฉลิม เวชมนัส ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ
83 นางนิตยวดี เยี่ยงยงค์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ
84 นางพัชรินทร์ เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ
85 นายนิทัศน์ อินทร์ฉ่ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ
86 นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ
87 นางสาวจันทร์แรม แยบสูงเนิน รองผู้อำนวยโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ
88 นายธนดล สุมังคละ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ
89 นางสาวณัฐ์กชพร ปุลินถิรพุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.42 กรรมการ
90 นายประสิทธิ์ แก่นสนธิ์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ
91 นายวัชระ น่วมอินทร์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ
92 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ทุกโรงเรียนใน สพม.42 กรรมการ
93 นางลักษณา พิมพันธ์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ
94 นางประภาวรรณ แก้วแสงทองเจริญ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ
95 นางศิริพร ทองศรี ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ
96 นางดารารัตน์ ศรลัมพ์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ
97 นางสาววิมลพันธ์ สามเกษร ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ
98 นางสาวนงนุช จันชะดา ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ
99 นางสาวรมณภัทร มัติโก ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ
100 นายกิตติพัฒน์ ศรแก้ว ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ
101 นางสาวมาลัย สุขเกษม ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ
102 นางสาวสมคิด ศรีพิรอด ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ
103 นายวีระศักดิ์ ดิษเจริญ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ
104 นายอุทัย ปานกรด ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ
105 นางพรพรรณ จิตราทร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ
106 นายเพชรสถิตย์ แสงประทีปทอง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ
107 นางสุภีร์ อ่วมงาม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ
108 นางสาวสายฝน เชียงสา ครุผู้ช่วย โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ
109 นายเจน จันทร์แสง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
110 นายนราธิป ภมรศิริ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
111 นางอาทีวร ใจการุณ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
112 นางสาวชณิตา สามัญตระกูล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการ
113 นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการ
114 นางสาววิไลพร วงษ์มี ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการ
115 นางสาวพวงแก้ว ภู่พวง ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการ
116 นายเก็จชนา เจตน์เสนารักษ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
117 นางวรัญญา เถื่อนช้าง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ
118 นายณรงค์ สุขแท้ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
119 นางเกสรี แจ่มสกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการ
120 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการ
121 นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการ
122 นางอรทัย สุวรรณคาม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
123 นางเนาวรัตน์ ปวุตตานนท์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
124 นางสาวนุจรี รอดบำรุง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
125 นางอรพิน สุขคณา ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
126 นางสาวชูศรี สุขุมาลไพบูลย์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระำการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
127 นางชุลีพร กิ่งสุคนธ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระำการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
128 นางวรรณวิภา สมรภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพม.42 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
129 นายวินัย เกียรติอดิศร ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
130 นางสาวอารีย์ อินทร์ยะวงษ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
131 นายเมธี จิตรทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ประธานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
132 นายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ประธานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
133 นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา ประธานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
134 นายสมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
135 นายกษิดิ์เดช ธูปบูชา นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
136 นายชนกนันทร์ ชังชั่ว นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
137 นายชนาธิป เสกสรรพานิช นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
138 นายโชติพงศ์ วัฒนจินดาเลิศ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
139 นายโชติวัฒน์ มาลัย นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
140 นายฐิติพงศ์ วงศ์กาญจนา นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
141 นายณัฐธนกฤษ ธนธาดาพงศ์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
142 นายนิพัทธ์ ใจมอย นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
143 นายภูมิพัฒน์ ปกเกษ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
144 นายศุภณัฐ มาเม่น นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
145 นายศุภณัฐ อินทร์สิงห์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
146 นายสิรวิชญ์ ถวิลไทย นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
147 นายอนุตตร์ จันทยา นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
148 นางสาวกัญญาพัชร จรัสวิศิษฎ์กุล นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
149 นางสาวฐิตาภา เรืองฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
150 นางสาวณัฐปัถย์ ทองห่อ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
151 นางสาวเบญญา วิมลอนันต์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
152 นางสาวปราณปริยา ฮี้เกษม นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
153 นางสาวปิยธิดา สืบวงศ์ลี นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
154 นางสาวไผ่แก้ว แก้วบัวดี นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
155 นางสาวพรรณประภา สุขเอม นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
156 นางสาวพรรษชล อสุนี ณ อยุธยา นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
157 นางสาวแพรมุก บุญบัวทอง นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
158 นางสาวยลรดา สัทธิง นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
159 นางสาวบุตนภา จิรเกตุประยูร นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
160 นางสาววริศรา นพรัตน์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
161 นางวริศรา นพรัตน์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
162 นางสาวกัญญาณัฐ กิติธะนะ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
163 นางสาวชัชชญา หิรัญศิริวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
164 นางสาวฐิฎารัตน์ มหบุญพาชัย นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
165 นางสาวณัชชา อุรสาห์ศิลป์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
166 นางสาวนฤภร ลี่อำนวย นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
167 นางสาวเณรัญญา งามตะคุ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
168 นางสาวณัฐชา จันทร์ตะ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
169 นางสาวปรียานุช เกียงยะกุล นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
170 นางสาวพรพชรา จิวสืบพงษ์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
171 นางสาวพัสวี สัจจารีรัตน์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
172 นางสาวธนพร นิ่มไชยนันท์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
173 นางสาวธนภรณ์ พิลึก นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
174 นางสาวธัญณิชา สิริวณิชญา นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
175 นางสาวนันทิตา ชัยธนพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
176 นางสาวนิพิษฐา เกิดรัตนศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
177 นางสาวบัณฑิตา บางเหลือง นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
178 นางสาวภัทรานิษฐ์ สุขมาสรวง นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
179 นางสาวภัทรียา ชูเกียรติ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
180 นางสาวมนัสวิน คันธมาส นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
181 นางสาววิชญาพร จันทร์ฟุ้ง นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
182 นางสาวอภิชญา ก่อธรรมนิเวศน์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
183 นางสาวอัญชิสา สุวรรณเนกข์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
184 นายวิฑูรย์ ธำรงค์วัฒนกุล หัวหน้างานอาคารสถานที่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
185 นายขวัญชัย โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
186 นางกัณฐินี มานะกิจ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
187 นายดำรงค์ ศรลัมภ์ หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
188 นาวสาวพิชยา ศรีสุวรรณ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
189 นางสาวกุณฑลี เจริญหินกอง นักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
190 นายสุกฤษฎิ์ ศักดิ์สูง นักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
191 นายสืบพงษ์ ปั้นทอง นักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
192 นางสาวชนิกานต์ เกตุมี นักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
193 นางสาวชลิตา สุดสอาด นักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
194 นางสาวธนภรณ์ นิธากร นักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
195 นางสาวศิริประภา วีระสิทธิ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
196 นางสาววรัญญา บุญประดับ นักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
197 นางสาวสุขสุภา หมวกแก้ว นักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
198 เด็กหญิงณภัทร ผลบุญ นักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
199 นางสาวธีรดา สุระชาติ นักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
200 นางสาวเมตรา เที่ยงตรง นักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
201 นายบุญศิริ พันธ์ขุนทด นักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
202 นางสาววิสุตตา แย้มฉาย นักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
203 นางสาวสุชาดา จินดาแจ้ง นักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
204 นางสาวสุรางค์ สุวาท ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
205 นางสาวสุรีพร กันเรือง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
206 นางสาวสุกัญญา เมฆอรุโณทัย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
207 นายธนัชชา โพธิกุล เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
208 นางแพรววนิด อยู่เกียรติกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ช่วยกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
209 นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตาคลีประชาสรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
210 นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตาคลีประชาสรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
211 นายพจนลักษณ์ ชูยอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
212 นายอารมย์ นิลสนธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
213 นายสวัสดิ์ ไกรศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
214 นางสาววนิดา บำรุงพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
215 นางฐิติรัตน์ เอกวัฒน์พานิชย์ ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
216 นางประทุมวรรณ์ พันธุ์ดารา ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
217 นางอนงค์ อนุรัตน์ ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
218 นางณัฐณิชาช์ แสงโห้้ ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
219 นางทักษิณา เหลืองทวีผล ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
220 นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
221 นางสาวอัมพวัน บุญช่วยเจริญ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
222 นางนงคราญ บูรพา ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
223 นางปาริญาวาท เหล่าเขตร์การ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
224 นางรัชนี มากศรทรง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
225 นางกรรณกนก ภูษาวิโรจน์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
226 นางพรทิพย์ ประกายสกุล ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
227 นายชวัต เอี่ยมอนันต์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
228 นายวิเชียร พลอยประดับ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
229 นางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
230 นางสุภาณี สุขสิงห์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
231 นางสาวดารัตน์ เหลืองแดง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
232 นางสาวกัญญาณัฐ สินธุพรหม เจ้าหน้าที่ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
233 นางพัทธนันท์ สุจารี ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
234 นางนุช ม่วงเก่า ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
235 นางวาสนา ปานรุ่งเรือง ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
236 นางนิรมล พวงมาลี ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
237 นายทวีศักดิ์ จรบุรี ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
238 นางรัตนา เจริญสุข ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
239 นางจันทร์เพ็ญ ช่างเภา ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
240 ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.๔๒ กรรมการที่ปรึกษาดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
241 นายพจนลักษณ์ ชูยอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
242 นายอารมย์ นิลสนธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
243 นายสวัสดิ์ ไกรศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
244 นางสาววนิดา บำรุงพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
245 นางกฤติยาภรณ์ บุณยเกียรติ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
246 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
247 นางอัจฉรา ชอนบุรี ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
248 นางสาววันดี ประสิทธิโชค ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
249 นางวันทนา ยอดทอง ครู โรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
250 นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว ครู โรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
251 นางทุเรียน ก้อนจันทร์เทศ ครู โรงเรียนเขาทองพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
252 นางสุภาณี สุขสิงห์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
253 นางสาววรนุช เนยบาง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
254 นางสาวพิกุล กุลมะโน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
255 นายสุเมธ ภัทรบุตร เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
256 นางสาวรจนาจ จำปาวอ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
257 นางสาวเสาวรีย์ คณฑา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
258 นางสาวนิภา กำจร เจ้าหน้าที่ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
259 นางสาวสาวิตรี นาคนาคา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
260 นางสาวกัญญาณัฐ สินธุพรหม เจ้าหน้าที่ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
261 นางอุไรวรรณ พรน้อย ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
262 นางสาวอัมพวัน บุญช่วยเจริญ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
263 นางกรวิการ์ น่วมอินทร์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์ห้องสมุด
264 นางสมกมล วรรณทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม รองประธานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
265 นายวินัย ทองมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
266 นายณัฐชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
267 นายสมบูรณ์ เดชะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
268 สิบเอกสมพร เล็กขำ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
269 นายสุพจน์ ศรีปิยะรัต ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
270 นายไพโรจน์ เพ็ญวิจิตร ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
271 นายสมพงษ์ เชเดช ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
272 นายธีรพงศ์ ธารทิพย์วงศ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
273 นางศศิรัฐ พรไพบูลย์สถิตย์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
274 นางทัศนีย์ ยมนา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
275 นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
276 นายอภิชาติ หมั่นกิจ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
277 นายวานิช ยาเพ็ชรน้อย ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
278 นางนภารัตน์ จันทรขำ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
279 นางสมคิด รัตนพิชิตสกุล ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
280 นางพรทิพย์ ประกายสกุล ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
281 นางวัชรินทร์ ป้อมเสมา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
282 นายวชิระ อภัยภักดิ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
283 นายพิสิฏฐ์ เสืออุดม ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
284 นางธัญญรัตน์ สว่างวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
285 นายศุภณัฐ เขียวมณี ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
286 นางทองพิน ทองมั่น ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
287 นายพรทิพย์ ศรีพงษ์มิ่ง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
288 นางสุนันทา มีแสง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
289 นางวาสนา สังข์พยุง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
290 นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
291 นายณัฐชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
292 นายพจนลักษณ์ ชูยอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
293 ว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
294 นางสายฝน นพรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
295 นางสุภาณี เนื่องสิทธะ ครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
296 นางพรทิพย์ ศรีพงษ์มิ่ง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
297 นางสมพิศ สะบายแท้ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
298 นายทวีศักดิ์ จรบุรี ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
299 นางรัตนา เจริญสุข ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
300 นายดนุชา จิตตะวนิช ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
301 นายปรีชา น้ำทรง ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
302 นางสาวอรพรรณ จันทนามล ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
303 นางสาวเยาวลักษณ์ โตโภชนพันธุ์ ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์า กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
304 นางนงนุช อินทรโคกสูง ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
305 นายสมเดช ดีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
306 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
307 นายเสรี บุญประเทือง ครูโรงเรียนหนองบัว เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
308 นายวรณัฐ หมีทอง ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
309 นายรุ่งทิวา วิทยาขาว ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
310 นายวรพล ศรีแตง ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
311 นางสาวสุนันทา แข็งแรง ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
312 นางสาวธนภรณ์ บุญอาจ ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
313 นายเทเวศร์ ม่วงพลับ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
314 นายสดใส แก้วประสงค์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
315 นางสาววัลลญา หวังประเสริฐ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
316 นางปุณณ์ภัสสร จิรันธนินโภคิน พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
317 นายกิตติ จันทะเคลื่อน พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
318 นางสาวพรรณี ทิพวรรณ์ ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
319 นางสาวศิริวรรณ สีสวย ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
320 นางธิรดา วงษ์ทานมัย ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
321 นางสาวนันทิชา เพ็ชรพรม ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
322 นายวิทวัฒน์ ดอนศรี ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความดี
323 นายปัญญพจน์ รัตนวิบูลยเลิศ ครูโรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่งความ
324 นายสมเดช ดีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
325 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
326 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
327 นายชาญชัย ปานทยักษ์ ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
328 นางไพลิน ส่งวัฒนา ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
329 นายเทเวศร์ ม่วงพลับ ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
330 นางสาววัลลญา หวังประเสริฐ ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
331 นายสดใส แก้วประสงค์ ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
332 นายเสรี บุญประเทือง ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
333 นายจิโรจ จิ๋วแหยม ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
334 นางสาวกนกพร โขโลจวง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
335 นายวรณัฐ หมีทอง ครูโรงเรียนหนองบัว เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
336 นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ ครูโรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
337 นายนิพนธ์ สร้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์ รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
338 นางสุวิมล สีคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
339 นางกัลยาณี สิริปัญญาธิรัตน์ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
340 นายวราวัฒน์ กลั่นหุ่น ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
341 นางสาวนุชนรา ละหุ่งเพ็ชร ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
342 นายสราวุฒิ สาจิต ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
343 นายสมพงษ์ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
344 นางสาวกนิษฐา พวงสมบัติ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
345 นางสาวเพียงพิศ แสนมา ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
346 นายศรุต เพ็งธรรม ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
347 นางสาวฤทัยรัตน์ โมกขะศักดิ์ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
348 นายบุญลือ รอดมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
349 นางศุภมงคล ทาเอื้อ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
350 นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
351 นางกัลยา วงศ์เนตร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน Impromptu Speech
352 ว่าที่ร้อยเอกปิยะ สว่างวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน Impromptu Speech
353 นางเกษราภรณ์ มั่นมี ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการดำเนินการแข่งขัน Impromptu Speech
354 นางมนฤดี สุวรรณรังษี ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการดำเนินการแข่งขัน Impromptu Speech
355 นางพนิดา อายุพัฒน์ ครู โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน Impromptu Speech
356 นางสาวปรานอม จันทฤกษ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน Impromptu Speech
357 นายสมชาย ชะนะ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน Impromptu Speech
358 นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
359 นายสมนึก ชลิตพิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
360 นายกฤษฎา อิ่มพงษ์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
361 นายสุชาติ โตสงคราม ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
362 นางรุจีรัตน์ ยาสุทธิ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
363 นางสาวศรัญญา สิทธิเกษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
364 นายวีรชาติ สายวงค์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
365 นางกนกกาญจน์ สุขเวชชวรกิจ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
366 นางสาวกมลทิพย์ นารี ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
367 นางจันทร์แรม ต่อสกุล ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
368 นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการและเลขานุการ
369 นายชัยมงคล เทพวงษ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและเลขานุการ
370 นางชุลีพร กิ่งสนุคนธ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและเลขานุการ
371 นางวรพรรณ แสงสาคร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
372 นางพัทธ์ธีรา ปิตินันพงษ์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
373 นางชไมพร วุฒิกมลปรีดา ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
374 นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
375 ว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
376 นางสุนันท์ จันทร์ดิษฐ ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแ่ข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
377 นางบุษณี บัวรอด ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแ่ข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
378 นางสุกัญญา พิมพ์นาค ครูโรงเ่รียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแ่ข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
379 นายธรธร เพ็งผจญ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแ่ข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
380 นางรุ่งนภา ศิริภาประเสริฐพร ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแ่ข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
381 นายสุเทพ สิริกรรณะ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแ่ข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
382 นายดนุชา จิตตะวนิช ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแ่ข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
383 ่นายปรีชา น้ำทรง ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแ่ข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
384 นางสมภรณ์ ทองดี ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการดำเนินการจัดการแ่ข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
385 นางศศิธร จำเนียรผล ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการดำเนินการจัดการแ่ข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
386 นางยุพิน วิหกโต ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการดำเนินการจัดการแ่ข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
387 นางปนัดดา จันทร์แสง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแ่ข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
388 นางรัชนีวรรณ บุญอิ่ม ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
389 นายเกษม ภู่ตระกูล ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
390 นางสาวปิยพร ชุมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.๔๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
391 นายสุเทพ สิริกรรณะ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
392 นายสายรุ้ง วัฒนะพระยา ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา รองประธานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
393 นางภรินทร ไชยฮะนิจ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
394 นางทัศนีย์ ยมนา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
395 นางสาวนันทวัน จุลมุสิก ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
396 นายภูวดล สายสุวรรณ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
397 นายปกรณ์ โอภาษี ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
398 นายสมชาย ฤทธิ์บำรุง ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
399 นางสุกัญญา พิมพ์นาค ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
400 นายสุขุม กุมมาน้อย ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา รองประธานการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
401 นางมยุรีย์ ธรรมวิมุตติ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
402 นางสาวมัทรี โททอง ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
403 นางสาวเสาวลักษณฺ์ คลังเมือง ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
404 นางสาวเจริญขวัญ จันสา ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
405 นางรุ่งนภา ศิริภาประเสริฐพร ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
406 นางมลิวัล อินทร์สุภา ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
407 นางกุสุมา พิชัย ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
408 นางพรทิวา ยี่สาคร ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
409 นายธรธร เพ็งผจญ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ประธานการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
410 นางสาววิมลพันธ์ สามเกษร ครูโรงเรียนพระบางวิทยา รองประธานการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
411 นางภารุจา อินทยากรณ์ ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
412 นายสมัย จันทร์เหลือง ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
413 นายภูษณ หอมเย็น ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
414 นางสาวขวัญตา ลือเฟื่อง ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
415 นางพัชริดา ขำทวีพรหม ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
416 นางสาวมนต์วลี สิทธิประเสริฐ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
417 นางสาวรุ่งนภา ทองเชื้อ ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการและเลขานุการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
418 นางสุนันท์ จันทร์ดิษฐ ครูโรงเรียนหนองบัว ประธานการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ฯ คณิตศาสตร์
419 นายเกรียงไกร เหล่าหู้พงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ ฯคณิตศาสตร์
420 นายเชาว์ ภู่จำรูญ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ ฯคณิตศาสตร์
421 นางสาวสุนิภา สังข์เปีย ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ ฯคณิตศาสตร์
422 นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสิวิทย์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ ฯคณิตศาสตร์
423 นายวิศนุกร ศรีโยธา ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ ฯคณิตศาสตร์
424 นางวันเพ็ญ รังผึ้ง ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ ฯคณิตศาสตร์
425 นายนิคม ยุ่นชัย ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการและเลขานุการการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ ฯคณิตศาสตร์
426 นางบุษณี บัวรอด ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ประธานการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
427 นายเอกกฤต เหล่าสมบูรณ์ ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
428 นางประยงค์ สวนดอน ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
429 นางนิรมล ทาหอม ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
430 นางสาวพัชรินทร์ น้อยสวรรค์ ครูโรงเรียนโกรกพระ กรรมการการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
431 นางสาวสุพรรณี อภิชัยเอนก ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
432 นายไกรสร อ่อนบาง ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
433 นายเกษม ภู่ตระกูล ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ประธานการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
434 นายสุจริต สัตตานุสรณ์ ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
435 นายพุทธรักษ์ แพงไตร ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
436 นายเจริญพงษ์ ชัยเด่น ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
437 นางลัดดาวรรณ ขุนพิลึกลือเดช ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
438 นายยงยุทธ คำดี ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
439 นายสวัสดิ์ จันทา ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
440 นางสุภาพร พะยิ้ม ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
441 นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
442 นางสุฑิรา ทองเงิน ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
443 นางรวมพร คงยุทธ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
444 นางสาวสุวรรณา พุกมาก ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
445 นางสาวสุวรรณี แพรภัทรพิศุทธิ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
446 นางสาวสุรางค์รัตน์ มีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
447 นายประสงค์ สายหยุด ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
448 นางจิรพร ฉัตรชัยการ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
449 นางสาวพะเยาว์ นิติพงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
450 นางนภาวรรณ กลางนภา ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
451 นางสาวสุพรรณี วารีแสงทิพย์ ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
452 นางสาวสุภัค สนธิโพธิ์ ครูโรงเรียนช่องแคพิทยาคม กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
453 นางบุญรอด แก้วจรูญ ครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
454 นางสาวอัจฉรา ป้อมรักษา ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
455 นายอิศเรศ แก้วคง ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
456 นายวราวัฒน์ กลั่นหุ่น ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
457 นายธนากร ภู่ภูวเศรษฐาวร ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
458 นางสาวสุจิตรา พุ่มเพียร ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
459 นายอนุวัตร พูลเอี่ยม ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
460 นายสุชาติ ศิริชู ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
461 นางสาวชญาณี ฤทธิ์ณรงค์ ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
462 นางสาวหรรษา จงอุดมชัยกิจ ครูโรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
463 นางสาวสมหมาย ห้อยมาลา ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
464 นางสาวจันทร์ฉาย ขาวพราย ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
465 นางสาวสุดารัตน์ งามวิลัย ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
466 นายสมศักดิ์ ทับทิม ครูโรงเรียนวังข่อยพิทยา กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
467 นายวิรัช ญาณปัญญา ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
468 นางณชญาดา บำรุงศรี ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
469 นางสาวฝนแก้ว กาฬภักดี ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
470 นางสาวสุรางค์ วีรสุเมธา ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
471 นางพณาวรรณ พิณเสนาะ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
472 นางสาวอนุสรา เรือนอ่อน ครูโรงเรียนหนองโพพิทยา กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
473 นางจริยา หวังประเสริฐ ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
474 นายสมยศ สารชาติ ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
475 นางสาวศิริวรรณ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
476 นายชนกานต์ บุญเชียน ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
477 นางสาววนิดา เกตุทอง ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
478 นางสาวเสาวภาคย์ หิรัญวรกิจ ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการและเลขานุการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
479 นางสมภรณ์ ทองดี ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา ประธานการจัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (นักเรียนเรียนร่วม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
480 นางสาวอัญชลี พูลทอง ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการการจัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (นักเรียนเรียนร่วม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
481 นางสาวสิริพร พันธุ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (นักเรียนเรียนร่วม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
482 นางยุพิน วิหกโต ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการการจัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (นักเรียนเรียนร่วม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
483 นางศศิธร จำเนียรผล ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการการจัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (นักเรียนเรียนร่วม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
484 นายอนุสรณ์ นาคยิ้ม ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (นักเรียนเรียนร่วม) ระดับชั้น ม.ต้นและ ม. ปลาย
485 นางศศิธร จำเนียรผล ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ประธานการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
486 นางรุจนาถ ฝึกใจดี ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
487 นางอมรรัตน์ เปลี่ยนพัด ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
488 นายวานิตย์ นุชดารา ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
489 ่นายเจริญพงษ์ ชัยเด่น ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการและเลขานุการการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
490 นางปนัดดา จันทร์แสง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานกรรมการประสานงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
491 นางอินทิรา อินมณี ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการประสานงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
492 นางจิราพร ฉัตรชัยการ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการประสานงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
493 นางสุวิมล ชูยอด ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการประสานงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
494 นายเสมา คำจริง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการประสานงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
495 นางริศา ปรัชญาสกุล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการประสานงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
496 นางศศิธร เกิดทอง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการประสานงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
497 นางพวงทอง บุญรอด ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการประสานงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
498 นางรัชนีวรรณ บุญอิ่ม ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการประสานงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
499 นายเกษม ภู่ตระกูล ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการประสานงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
500 นายดนุชา จิตตะวนิช ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและเลขานุการประสานงาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
501 นางรุ่งนภา ศิริภาประเสริฐพร ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
502 นายชลิต แ้ป้นแก้ว ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา รองประธานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
503 นางสมจิตร เพ็ญวิจิตร ครูโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ กรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
504 นายสกุล แหงมงาม ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
505 นายบุณพจน์ อุตสงควัฒน์ ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
506 นางอรัญญา จำลองกุล ครูโรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
507 นางสาวเบญจา นักดนตรี ครูโรงเรียนหนองโพพิทยา กรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
508 นางสาวฐิตา ทับปั้น ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ กรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
509 นางนิภารัตน์ ศรีโยธา ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
510 นางยุพิน วิหกโต ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ประธานการจัดทำเกียรติบัตร (สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
511 นางอมรรัตน์ เปลี่ยนพัด ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการการจัดทำเกียรติบัตร (สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
512 นางศศิธร จำเนียรผล ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการการจัดทำเกียรติบัตร (สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
513 นายวานิตย์ นุชดารา ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการการจัดทำเกียรติบัตร (สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
514 นางนิตยา จินตนา ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการการจัดทำเกียรติบัตร (สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
515 นางสาวเสาวภาคย์ หิรัญวรกิจ ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการและเลขานุการการจัดทำเกียรติบัตร (สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน) ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์
516 นายสมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรีนยรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
517 นายสมบูรณ์ เดชะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
518 นางพรรณนิภา ประทุมชาติ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
519 นายวีระศักดิ์ ดิษเจริญ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
520 นายอุทัย ปานกรด ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
521 นางพรพรรณ จิตราทร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
522 นายเพชรสถิตย์ แสงประทีปทอง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
523 นางสุภีร์ อ่วมงาม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
524 นางสาวสายฝน เชียงสา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
525 นายเจน จันทร์แสง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
526 นายนราธิป ภมรศิริ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
527 นางอาทีวร ใจการุณ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
528 นางสาวชณิตา สามัญตระกูล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
529 นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
530 นายเก็จชนา เจตน์เสนารักษ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
531 นายชัยมงคล เทพวงษ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
532 นางชไมพร วุฒิกมลปรีดา ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
533 นายกมล วงศ์สุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
534 นายสมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
535 ดร.วินัย ทองมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
536 นายสมเดช มีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
537 นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
538 นายก้านตอง เส็งเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
539 นายสมบูรณ์ เดชะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
540 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
541 นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
542 นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
543 นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
544 นายวิรัต สุขแย้ม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
545 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรการงานอาชีพและเทคโนโลยี
546 นายกมล วงศ์สุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - อุตสาหกรรม
547 นายก้านตอง เส็งเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - อุตสาหกรรม
548 นายศุภชัย พุ่มขจร ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - อุตสาหกรรม
549 นายสมคิด นามสง่า ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - อุตสาหกรรม
550 นายเดชา แพรสีนวล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - อุตสาหกรรม
551 ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร โพธิ์งาม ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - อุตสาหกรรม
552 นางไพรงาม แสงทอง ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - อุตสาหกรรม
553 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - อุตสาหกรรม
554 นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - อุตสาหกรรม
555 นางสาวชณิตา สามัญตระกูล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
556 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
557 นางสาวเกสรี แจ่มสกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
558 นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
559 นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
560 นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
561 นางสาวชัญญานุช ปัญญาศิริกุล เจ้าหน้าที่ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
562 นางสาววิภา กุมุท โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสรุปและประเมินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
563 นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา รองประธานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
564 นายเสนีย์ โตสุโขวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา รองประธานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
565 นายพัฒน์ธนโชติ ชัยศุภสกุล ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา รองประธานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
566 นายสุวรรณ คงดี ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
567 นางพันทิพา สิงหัษฐิต ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
568 นายบุญเกื้อ พุมานนท์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
569 นายสำราญ อินทรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
570 นางจินตนา บุตรฉัตร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
571 นายสมบัติ ศรีวงษา ครู โรงเรียนโกรกพระ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
572 นางดรุณี วลัญช์อารยะ ครู โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
573 นายดนัย ฤทธิรักษ์ ครู โรงเรียนเขาทองพิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
574 ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนู ครู โรงเรียนช่องแคพิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
575 นางประทุม ด้วงทอง ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
576 นายประจักษ์ โพธิ์วัด ครู โรงเรียนตะคร้อพิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
577 นายหัสชัย ขำประไพ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
578 นายนที ธรรมวงศ์ ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
579 นายคำรน ขอบบัวคลี่ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
580 นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์ ครู โรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
581 นายสมศักดิ์ สีนุช ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
582 นายประสาน สิงห์ทอง ครู โรงเรียนทหารอากาศนุสรณ์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
583 นายวิสนุ หรั่งทอง ครู โรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
584 นางลาวัลย์ สมบัติปัน ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
585 นายวีรชัย โชติช่วง ครู โรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
586 นายบุรินทร์ บุญมาก ครู โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
587 นางจันทร์เพ็ญ ตะเที่ยง ครู โรงเรียนบึงบระเพ็ดวิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
588 นายอนุวัฒน์ เกียรติวงศ์ชัย ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
589 นางกิ่งขวัญ นวลศรี ครู โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
590 นายเอนก บรรลือ ครู โรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
591 นางวิไลวรรณ พุทธชาติ ครู โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
592 นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวังข่อยพิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
593 นายนพรัตน์ แก้วนิคม ครู โรงเรียนวังบ่อวิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
594 นายปรีชา โต้งดัง ครู โรงเรียนวังเมืองชลประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
595 นายสุเมธี จำลองกุล ครู โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
596 นายเฉลย พรมบาง ครู โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
597 นายพรชัย ศรีชมพู ครู โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
598 นายพิพัฒน์ ผาสุขขี ครู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
599 นายเอกชัย ไชยประยา ครู โรงเรียนหนองโพพิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
600 นายทินกร ว่องสาริกิจ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
601 นางสุนัดดา แก้วมณี ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
602 นายสายชล ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๔๒ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
603 นางยมนพร เอกปัชชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๔๒ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
604 นางสนิตา เทียนทอง ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
605 นางไพเราะ สัมปชัญญสถิตย์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
606 นายปัญญา ตันติวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
607 นายกิตติพงษ์ ธงชัย ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
608 นายวีรชน พูลพันธ์ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
609 นางสาวนิภานันท์ ทองน้อย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
610 นางจินตนา กลิ่นหัวไผ่ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
611 นางสาววัชรินทร์ ป้อมเสมา ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
612 นางสาวเพ็ญจรัส สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
613 นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา รองประธานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
614 นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา รองประธานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
615 นายสมบูรณ์ เดชะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
616 นางพรรณนิภา ประทุมชาติ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ รองประธานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
617 นายสมบัติ ภูมิรัตนไพศาล ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
618 นางกัญญาณัฐ ฤทธิ์บำรุง ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
619 นางสาววิชุดา ทองหาญ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
620 นายวัชระ น่วมอินทร์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
621 นายธนดล สุมังคละ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
622 นางสุทธิลักษณ์ ผู้ภักดี ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการฝ่ายดูแลระบบคอมพิวเตอร์และจัดพิมพ์เกียรติบัตร กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
623 นางสาวนิพาดา วิสิทธิเขตร์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการฝ่ายดูแลระบบคอมพิวเตอร์และจัดพิมพ์เกียรติบัตร กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
624 นางสาวชลธิชา กอแก้ว ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการฝ่ายดูแลระบบคอมพิวเตอร์และจัดพิมพ์เกียรติบัตร กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
625 นางสาวอัญชุลี กรรขำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการฝ่ายดูแลระบบคอมพิวเตอร์และจัดพิมพ์เกียรติบัตร กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
626 นายมนัส ประจักษ์อำนาจ พนักงานราชการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการฝ่ายดูแลระบบคอมพิวเตอร์และจัดพิมพ์เกียรติบัตร กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
627 นายพิสิฎฐ์ เสืออุดม ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
628 นายสุเทพ แหงมงาม ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
629 นายชนทัต แมนมาศวิหกค์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
630 นายวีระ นาควิโรจน์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
631 นายสมชาย แสงสาคร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
632 นายวินัย ทองมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร
633 นายณัฐชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ-เกษตร
634 นายธงทอง ล้วนเหล่าอังกูร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร
635 นายสุวิทย์ ศิลปะสุวรรณ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร
636 นายวสันต์ ภูวสรรเพ็ชญ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร
637 นายจิระ ประเสริฐลาภ ครู โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร
638 นางสาวสุทธินี ทวีลาภ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร
639 นายไพฑูรย์ ไวยธัญกิจ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร
640 นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์ ครู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร
641 นางสาวดุจดาว แสงสุวรรณ ครู โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร
642 นายเทียน อินแดน ครู โรงเรียนวังบ่อวิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร
643 นางสาวณัฐศศิ สุขแสงดาว ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร
644 นางสมหญิง เกียรติอริยะ ครูโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร
645 นายวิรัต สุขแย้ม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร
646 นางสาวมณี ศรีเกษม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยฯ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร
647 นายกนก บุญญานุสรณ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
648 นายกิจจา มหาวิจิตร ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌืม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
649 นางจุฑามาศ ละม้ายแข ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
650 นายสมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ โทร.086-4616139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]