สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครสวรรค์ 97 11 5 5 113
2 หนองบัว 86 22 7 13 115
3 สตรีนครสวรรค์ 78 21 12 11 111
4 ชุมแสงชนูทิศ 64 18 15 11 97
5 ตาคลีประชาสรรค์ 63 18 14 11 95
6 ท่าตะโกพิทยาคม 54 23 12 13 89
7 บรรพตพิสัยพิทยาคม 46 18 7 17 71
8 หนองกรดพิทยาคม 46 15 12 17 73
9 ลาดยาววิทยาคม 43 14 12 18 69
10 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 42 22 11 16 75
11 พยุหะพิทยาคม 39 28 14 18 81
12 เทพศาลาประชาสรรค์ 38 18 17 13 73
13 ไพศาลีพิทยา 36 28 12 16 76
14 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 34 11 18 16 63
15 ทหารอากาศอนุสรณ์ 33 20 6 15 59
16 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 33 6 10 13 49
17 พระบางวิทยา 27 12 10 15 49
18 โกรกพระ 27 8 8 12 43
19 แม่วงก์พิทยาคม 25 18 11 10 54
20 เซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 18 13 15 14 46
21 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 17 17 10 14 44
22 เก้าเลี้ยววิทยา 17 7 7 11 31
23 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 15 12 8 8 35
24 วังบ่อวิทยา 15 9 6 13 30
25 ทับกฤชพัฒนา 13 8 2 6 23
26 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 13 6 11 8 30
27 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 12 4 4 5 20
28 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 11 10 13 11 34
29 พนมรอกวิทยา 11 8 8 11 27
30 หนองโพพิทยา 10 6 7 11 23
31 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 9 11 7 9 27
32 วังข่อยพิทยา 9 11 5 8 25
33 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 9 2 4 5 15
34 โพฒิสารศึกษา 8 2 2 4 12
35 ปรียาโชติ 7 4 7 5 18
36 ลาดทิพรสพิทยาคม 7 2 7 1 16
37 ตะคร้อพิทยา 6 7 6 16 19
38 ช่องแคพิทยาคม 5 10 10 13 25
39 เขาทองพิทยาคม 5 9 8 6 22
40 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5 9 6 6 20
41 บึงบอระเพ็ดวิทยา 4 3 6 7 13
42 เขากะลาวิทยาคม 3 6 5 5 14
43 พยุหะวิทยา 3 3 0 8 6
44 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 3 1 0 0 4
45 เยาวชนพัฒนา 2 1 0 0 3
46 เทศบาลวัดวรนารถบรรพต 2 0 2 0 4
47 วิสุทธิศึกษา 1 2 0 0 3
48 เทศบาลวัดคีรีนาคพต 0 0 1 1 1
49 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 5 0
50 ท่ามะกรูด 0 0 0 0 0
51 สวนป่าแม่กะสี 0 0 0 0 0
52 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 1,151 514 380 471 2,516