สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครสวรรค์ 63 31 12 106 97 11 5 5 113
2 หนองบัว 62 30 16 108 97 23 7 15 127
3 ตาคลีประชาสรรค์ 44 21 20 85 63 18 14 11 95
4 สตรีนครสวรรค์ 42 32 16 90 78 21 12 11 111
5 หนองกรดพิทยาคม 40 20 11 71 47 15 12 18 74
6 บรรพตพิสัยพิทยาคม 32 19 16 67 46 18 7 17 71
7 ท่าตะโกพิทยาคม 30 27 14 71 55 23 12 14 90
8 ลาดยาววิทยาคม 26 30 12 68 43 14 12 18 69
9 เทพศาลาประชาสรรค์ 26 14 22 62 38 18 17 13 73
10 ชุมแสงชนูทิศ 24 33 25 82 72 18 15 12 105
11 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 21 20 11 52 34 11 18 16 63
12 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 16 15 11 42 43 22 11 16 76
13 ทหารอากาศอนุสรณ์ 15 17 11 43 37 20 6 16 63
14 แม่วงก์พิทยาคม 14 23 16 53 30 19 12 11 61
15 ทับกฤชพัฒนา 13 4 3 20 24 8 2 6 34
16 พระบางวิทยา 11 11 9 31 27 12 10 15 49
17 ไพศาลีพิทยา 10 24 17 51 38 29 12 16 79
18 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 9 13 7 29 33 6 10 13 49
19 เก้าเลี้ยววิทยา 9 4 3 16 19 7 7 11 33
20 โกรกพระ 7 9 8 24 27 8 8 12 43
21 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 6 13 5 24 17 17 10 14 44
22 พยุหะพิทยาคม 6 12 15 33 39 28 14 18 81
23 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 6 10 11 27 11 10 13 11 34
24 ปรียาโชติ 5 3 4 12 11 4 7 7 22
25 วังบ่อวิทยา 4 7 5 16 15 9 6 13 30
26 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 4 5 2 11 9 2 4 5 15
27 พนมรอกวิทยา 4 4 2 10 11 8 8 11 27
28 โพฒิสารศึกษา 4 3 0 7 8 2 2 4 12
29 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 4 2 3 9 13 6 11 8 30
30 หนองโพพิทยา 3 8 1 12 10 6 7 11 23
31 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 3 7 1 11 9 11 7 9 27
32 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 3 3 4 10 12 4 4 5 20
33 วังข่อยพิทยา 3 2 2 7 9 11 5 9 25
34 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 3 1 11 15 15 12 8 8 35
35 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 3 0 0 3 3 1 0 0 4
36 เซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 2 4 11 17 18 13 15 14 46
37 ตะคร้อพิทยา 1 5 7 13 6 7 6 16 19
38 ลาดทิพรสพิทยาคม 1 3 2 6 10 2 7 1 19
39 เยาวชนพัฒนา 1 0 2 3 2 1 0 0 3
40 วิสุทธิศึกษา 1 0 1 2 1 2 0 0 3
41 เทศบาลวัดวรนารถบรรพต 1 0 0 1 2 0 2 0 4
42 ช่องแคพิทยาคม 0 2 3 5 5 10 10 13 25
43 เขากะลาวิทยาคม 0 2 3 5 3 6 5 5 14
44 เขาทองพิทยาคม 0 1 4 5 5 9 8 6 22
45 บึงบอระเพ็ดวิทยา 0 1 2 3 4 3 6 7 13
46 พยุหะวิทยา 0 1 1 2 3 3 0 8 6
47 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 0 1 1 5 9 6 6 20
48 เทศบาลวัดคีรีนาคพต 0 0 0 0 0 0 1 1 1
49 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 5 0
50 ท่ามะกรูด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 สวนป่าแม่กะสี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 582 496 363 1,441 1,204 517 381 481 2,102