สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครสวรรค์ 63 31 12 106 97 11 5 5 113
2 หนองบัว 51 29 15 95 86 22 7 13 115
3 ตาคลีประชาสรรค์ 44 21 20 85 63 18 14 11 95
4 สตรีนครสวรรค์ 42 32 16 90 78 21 12 11 111
5 หนองกรดพิทยาคม 38 20 11 69 46 15 12 17 73
6 บรรพตพิสัยพิทยาคม 32 19 16 67 46 18 7 17 71
7 ท่าตะโกพิทยาคม 29 27 14 70 54 23 12 13 89
8 ลาดยาววิทยาคม 26 30 12 68 43 14 12 18 69
9 เทพศาลาประชาสรรค์ 26 14 22 62 38 18 17 13 73
10 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 21 20 11 52 34 11 18 16 63
11 ชุมแสงชนูทิศ 18 30 25 73 64 18 15 11 97
12 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 15 15 11 41 42 22 11 16 75
13 ทหารอากาศอนุสรณ์ 12 15 11 38 33 20 6 15 59
14 พระบางวิทยา 11 11 9 31 27 12 10 15 49
15 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 9 13 7 29 33 6 10 13 49
16 ไพศาลีพิทยา 8 23 17 48 36 28 12 16 76
17 แม่วงก์พิทยาคม 8 21 16 45 25 18 11 10 54
18 เก้าเลี้ยววิทยา 8 3 3 14 17 7 7 11 31
19 โกรกพระ 7 9 8 24 27 8 8 12 43
20 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 6 13 5 24 17 17 10 14 44
21 พยุหะพิทยาคม 6 12 15 33 39 28 14 18 81
22 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 6 10 11 27 11 10 13 11 34
23 วังบ่อวิทยา 4 7 5 16 15 9 6 13 30
24 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 4 5 2 11 9 2 4 5 15
25 พนมรอกวิทยา 4 4 2 10 11 8 8 11 27
26 โพฒิสารศึกษา 4 3 0 7 8 2 2 4 12
27 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 4 2 3 9 13 6 11 8 30
28 หนองโพพิทยา 3 8 1 12 10 6 7 11 23
29 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 3 7 1 11 9 11 7 9 27
30 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 3 3 4 10 12 4 4 5 20
31 วังข่อยพิทยา 3 2 2 7 9 11 5 8 25
32 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 3 1 11 15 15 12 8 8 35
33 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 3 0 0 3 3 1 0 0 4
34 เซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 2 4 11 17 18 13 15 14 46
35 ทับกฤชพัฒนา 2 4 3 9 13 8 2 6 23
36 ปรียาโชติ 2 2 3 7 7 4 7 5 18
37 ตะคร้อพิทยา 1 5 7 13 6 7 6 16 19
38 ลาดทิพรสพิทยาคม 1 1 1 3 7 2 7 1 16
39 เยาวชนพัฒนา 1 0 2 3 2 1 0 0 3
40 วิสุทธิศึกษา 1 0 1 2 1 2 0 0 3
41 เทศบาลวัดวรนารถบรรพต 1 0 0 1 2 0 2 0 4
42 ช่องแคพิทยาคม 0 2 3 5 5 10 10 13 25
43 เขากะลาวิทยาคม 0 2 3 5 3 6 5 5 14
44 เขาทองพิทยาคม 0 1 4 5 5 9 8 6 22
45 บึงบอระเพ็ดวิทยา 0 1 2 3 4 3 6 7 13
46 พยุหะวิทยา 0 1 1 2 3 3 0 8 6
47 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 0 1 1 5 9 6 6 20
48 เทศบาลวัดคีรีนาคพต 0 0 0 0 0 0 1 1 1
49 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 5 0
50 ท่ามะกรูด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 สวนป่าแม่กะสี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 535 483 360 1,378 1,151 514 380 471 2,045