สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัว 97 23 7 15 127
2 นครสวรรค์ 97 11 5 5 113
3 สตรีนครสวรรค์ 78 21 12 11 111
4 ชุมแสงชนูทิศ 72 18 15 12 105
5 ตาคลีประชาสรรค์ 63 18 14 11 95
6 ท่าตะโกพิทยาคม 55 23 12 14 90
7 หนองกรดพิทยาคม 47 15 12 18 74
8 บรรพตพิสัยพิทยาคม 46 18 7 17 71
9 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 43 22 11 16 76
10 ลาดยาววิทยาคม 43 14 12 18 69
11 พยุหะพิทยาคม 39 28 14 18 81
12 ไพศาลีพิทยา 38 29 12 16 79
13 เทพศาลาประชาสรรค์ 38 18 17 13 73
14 ทหารอากาศอนุสรณ์ 37 20 6 16 63
15 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 34 11 18 16 63
16 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 33 6 10 13 49
17 แม่วงก์พิทยาคม 30 19 12 11 61
18 พระบางวิทยา 27 12 10 15 49
19 โกรกพระ 27 8 8 12 43
20 ทับกฤชพัฒนา 24 8 2 6 34
21 เก้าเลี้ยววิทยา 19 7 7 11 33
22 เซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 18 13 15 14 46
23 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 17 17 10 14 44
24 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 15 12 8 8 35
25 วังบ่อวิทยา 15 9 6 13 30
26 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 13 6 11 8 30
27 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 12 4 4 5 20
28 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 11 10 13 11 34
29 พนมรอกวิทยา 11 8 8 11 27
30 ปรียาโชติ 11 4 7 7 22
31 หนองโพพิทยา 10 6 7 11 23
32 ลาดทิพรสพิทยาคม 10 2 7 1 19
33 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 9 11 7 9 27
34 วังข่อยพิทยา 9 11 5 9 25
35 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 9 2 4 5 15
36 โพฒิสารศึกษา 8 2 2 4 12
37 ตะคร้อพิทยา 6 7 6 16 19
38 ช่องแคพิทยาคม 5 10 10 13 25
39 เขาทองพิทยาคม 5 9 8 6 22
40 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5 9 6 6 20
41 บึงบอระเพ็ดวิทยา 4 3 6 7 13
42 เขากะลาวิทยาคม 3 6 5 5 14
43 พยุหะวิทยา 3 3 0 8 6
44 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 3 1 0 0 4
45 เยาวชนพัฒนา 2 1 0 0 3
46 เทศบาลวัดวรนารถบรรพต 2 0 2 0 4
47 วิสุทธิศึกษา 1 2 0 0 3
48 เทศบาลวัดคีรีนาคพต 0 0 1 1 1
49 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 5 0
50 ท่ามะกรูด 0 0 0 0 0
51 สวนป่าแม่กะสี 0 0 0 0 0
52 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 1,204 517 381 481 2,102