รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์
ณ โรงเรียนนครสวรรค์/โรงเรียนสตรีนครสวรรค์/โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงวรารักษ์  อ้นอาสา
 
1. นายสงกรานต์  เนียมทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุนนาค
 
1. นางสาวมารยาท  คงเมือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงสุชาวลี  เกิดเกตุ
 
1. นางวันฤดี  วัตนดีเลิศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวแสงระวี  บุญสอาด
 
1. นางสาวพจณา  ชูช่วย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐนิชา  วันยะ
 
1. นางสาวรัตติยา  ศักดิ์สกุลเดช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติพร  กองอาษา
 
1. นางสาววิกานดา  ทับทิมเพชร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ชำนาญเวช
 
1. นางนุชจรี  จันทร์เกิด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  ม่วงเรือน
 
1. นางสาวปาริชาติ  ทองเล็ก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายจารุวัตร  เสนาะพินท์
 
1. นางสาวจรรยา  พูลเกษม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวกุลกนก   บุญโกศล
 
1. นางทิพวรรณ  ชวนะรานนท์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แป้นตระกูล
 
1. นางภาวิณี  นุตเวช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐฌลาภัทร์  ต่ายจันทร์
 
1. นางทักษิณา  เหลืองทวีผล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  เทียนชัย
 
1. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ลาเสือ
 
1. นางณัฐณิชาช์  แสงโห้
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกฤษยานี  สาระมูล
 
1. นางสาวสุนันวดี  ทองแจ่ม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวสุรัตนา  มะโดด
 
1. นางเกษมศรี  อ่วมทอง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปรียา  พรมแตง
 
1. นางธัญญณรัชกร  ศิริอริยะชัย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวณิชารีย์  แสงเรือง
 
1. นางฐิติรัตน์  เอกวัฒน์พานิชย์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ยังฉิม
 
1. นางณัฐนันท์  วงษ์ถวิล
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิศากร  ทาทองมา
 
1. นางอนงค์  อนุรัตน์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิประภา  สุนายนต์
 
1. นางสาวปริศนา  เครือลาว
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายณัชพัฒน์  จีนหลักร้อย
 
1. นางสาววิมนตรี  เจริญศิลป์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นายวันเฉลิม  โก๋กริ่ง
 
1. นางโชตนา  มีโชติ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวทรรศนีย์  อินจันทร์สุข
 
1. นางสุภัทธา  ทองกันทา
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มั่นมาตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์รักษา
 
1. นางสาวพันธนพัฒน์  วัฒนมงคล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี  บุญชู
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายนภัส  ชื่นผล
2. เด็กหญิงพรทิพา  เสาสง่า
 
1. นายวิเชียร  วินทะชัย
2. นางสุนันท์  รัตนเวชสิทธิ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  แสงทอง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ภูมิราช
 
1. นางอดิภา  ศรีพูล
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นายฐิติพงศ์  ฉิมมา
2. นางสาวณัฐนันท์  แก้ววิเชียร
 
1. นางกัญญาณัฐ  ด้วงอิ่ม
2. นางอาริตา  ชำนาญไพร
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิกา  เสนาบููรณ์
2. นางสาวธนพร  โพธิ์ทอง
 
1. นางดอกอ้อ  จุลพันธ์
2. นายนิรัติศรัย  ธรรมศร
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายปราชญ์  หลิ่มสุริยะ
2. นางสาววุฒิตา  พิทยากร
 
1. นางประทุมวรรณ์  พันธุ์ดารา
2. นางพัทธนันท์  สุจารี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  วัชรจารุนันท์
 
1. นางมาลี  แยบกสิกิจ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรลดา  สระทองแป้น
 
1. นายสุชาติ  ศิริชู
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายเชษฐณรงค์  โล้วพฤกมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล  ชาญสมร
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายดุสิต  แสงทอง
 
1. นายเกษม  สุขขำ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายณัชพล  พ่วงเชียง
 
1. นายทัศนัย  ชำนาญเพชร
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  พุ่มพวง
 
1. นายอนุวัตร  พูลเอี่ยม
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑) ม.1-ม.3 70.13 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  คงเพ็ชรศักดิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตาศิริ
3. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วจรูญ
 
1. นายพัลลภ  เพ็ชรรุ่ง
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑) ม.1-ม.3 81.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  เรื่อศรีจันทร์
2. เด็กหญิงภัสรา  บุญทิม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีหัวโทน
 
1. นายอิศเรศ  แก้วคง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  คลังเมือง
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญชพร  โกสลาทิพย์
2. เด็กหญิงณพัฐอร  พรหมสูตร์
3. เด็กหญิงณิชมน  โชติขจรเกียรติ
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายจักรภัทร  สร้อยวิชา
2. นายณรรฐชนน  ประทีป
3. นางสาวสุมิตรา  ฉิมนาค
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  ยาสมนึก
2. นายสมัย  จันทร์เหลือง
 
41 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวจันทกานต์  อ้นชนะ
2. นางสาวณัฐธิดา  ภักดี
3. นางสาวศุภมาศ  ทวีสุข
 
1. นางบุษณี  บัวรอด
2. นายพชร  พันธุ์รอด
 
42 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.1-ม.3 74.43 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมพิทักษ์
2. เด็กหญิงดุจดาว  ลักษณะ
3. เด็กชายอนุชา  สว่างจิตร
 
1. นายทัศนชัย  เก่งกำลังพล
2. นางสาวเจริญขวัญ  จันสา
 
43 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.1-ม.3 87.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงจันจิรา  อยู่ศรี
2. เด็กหญิงบุญตา  ครองศิลป์
3. เด็กหญิงอธิกา  โยพันดุง
 
1. นางพัชริดา  ขำทวีพรหม
2. นางมลิวัล  อินทร์สุภา
 
44 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  สายบัว
2. เด็กหญิงมาลิณี  เรืองศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มีเสือทอง
 
1. นางนงค์ลักษณ์  จอกสุวรรณ์
2. นางสาวนงนุช  อินทรโคกสูง
 
45 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธิรา  กุ้งหล้า
2. นางสาวภัสสร  นาคหว่าง
3. นางสาวศศิประภา  ศิริจันโท
 
1. นางสาวขวัญตา  ลือเฟื่อง
2. นายวิวัฒน์   แก้วมณี
 
46 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวขวัญกมล  สินน้อย
2. นางสาวชิดชนก  อารีภักดิ์
3. นายอาวุธ  แจ้งมณี
 
1. นางรุ่งนภา  ศิริภาประเสริฐพร
2. นางสาววิสาร์กร  จิตตะ
 
47 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.4-ม.6 71.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ   จันทร์ทอง
2. นางสาวณภัชฐ์ศริน  กะโห้ทอง
3. นางสาวภัทรภร  พรมนิมิตร
 
1. นางกุสุมา  พิชัย
2. นางทัศนีย์  ยมนา
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  ชาภักดี
2. เด็กชายสรัล  ด้วงนวม
 
1. นางสาวชญาณี  ฤทธิ์ณรงค์
2. นางสาวสุนิภา  สังข์เปีย
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงรักษิณา   มูรามัญ
2. เด็กหญิงวริษฐา  ภูริปัญญาคุณ
 
1. นางวิลาวรรณ์  ศรีทอง
2. นายเชาว์  ภู่จำรูญ
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายกรกต  จันจินดา
2. เด็กหญิงสุธาริณี  ศรีบรรเทา
 
1. นางณชญาดา  บำรุงศรี
2. นางสุจิราภรณ์  ภัทรจามร
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายจิรครินทร์  ผ่องแผ้ว
2. นายภาณุพงศ์  ผาดี
 
1. นางสาวปิยะพร  ศรีตะลา
2. นางลัดดาวัลย์  แก้ววิกย์กรณ์
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายจิตภูมิ  สูนน่วม
2. นายปรีดิพิทธ์  รอดชะ
 
1. นางบุษณี  บัวรอด
2. นายสมชาย  ฤทธิ์บำรุง
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกตัญญู  ด้วงบัว
2. นายพัทธ์ชนน์  พรพิพัฒน์พงศ์
 
1. นางประยงค์  สวนดอน
2. ว่าที่ร้อยตรีรัตพล  ก้อมน้อย
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสโรชา  แดงเจริญ
 
1. นายอิศเรศ  แก้วคง
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงทิติยา  บัวผัน
 
1. นายสมศักดิ์  ทับทิม
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เสริมพิบูลย์ชัย
 
1. นางลัดดาวรรณ  ขุนพิลึกลือเดช
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นายรุ่งโรจน์  อาจทวีกุล
 
1. นางสาวรุ้งกานต์  เอมบัว
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายเจริญศักดิ์  ยินดีเทศ
 
1. นายพุทธรักษ์  แพงไตร
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายบูรเดช  ชูแสง
 
1. นายวิรัช  ญาณปัญญา
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชนะชัย
2. เด็กหญิงธัญวลัย  คงหุ่น
3. เด็กหญิงพิมพ์กาญจน์  สุขุมาลไพบูลย์
 
1. นางปราณี  ดิษเจริญ
2. นางสมพิศ  สิทธิพิสัย
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐชานนท์  ฉ่อนเจริญ
2. เด็กชายวริศ  สุขเจริญ
3. เด็กชายอัครินทร์  ช้างสาร
 
1. นายวิชชา  ยศอ่อน
2. นายศรัณย์พจน์  ทรัพย์ขำ
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ม่วงไม้
2. เด็กหญิงอรอนงค์  โยธาภักดี
3. เด็กหญิงเจตตะวัน  พิลึก
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คำรศ
2. นายชัยฤทธิ์  สงฉิม
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายนิทัศน์  ช้างลบ
2. นางสาวมนธิญา  ยิ้มชื่น
3. นางสาววรัญญา  จันอินทร์
 
1. นางสาวพัชรา  ปรีชาชาญ
2. นางสาวศุภลักษณ์  หมีอิ่ม
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวดลพร  เชียงม้าว
2. นายสุธรรม  ภากรธรรม
3. นายสุรเชษฐ์  หงษ์ไกรเลิศ
 
1. นายธน  ธนธำรงกุล
2. นายศรัณย์พจน์  ทรัพย์ขำ
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฏฐวรรณ  ช่อแก้ว
2. นางสาวธารีญา  เพ็ชรผึ้ง
3. นางสาวปิ่นวรางค์  มั่นสุ่ม
 
1. นางจารุวรรณ  ข่ายสุวรรณ
2. นางสาวสกุลรัฐ  สุพิมพ์
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เปี่ยมพร้อม
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  สุทธิ
3. เด็กหญิงเบ็ญจะรัต  สมบูรณ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สกุลวา
2. นางสาวศริญญา  พิมพ์หนู
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงพัชรพร  อ่อนจรูญ
2. เด็กหญิงมุกดาวรรณ์  ขอสุข
3. เด็กหญิงรวิพร  โหมดทะมาลี
 
1. นางกนกพร  จีนมหันต์
2. นางสาวสินจัย  ชาริดา
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสสร  ถาวร
2. เด็กหญิงพรรณาราย  ชินโนรี
3. เด็กหญิงมาริสา  ม่วงเทียน
 
1. นางสาวพัชรา  ปรีชาชาญ
2. นางวันทนา  กระดังงา
 
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวจุฑามาศ  จำหัน
2. นางสาวปัทมวรรณ  เกตุชัย
 
1. นางสุวรรณี  พรหมประสิทธิ์
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวศรินยา  อินทะพันธ์
2. นางสาวสุจิตรา  ชัยนันท์
3. นางสาวอัสพรินญา  หมั่นทรัพย์
 
1. นางสาวบุญศรี  ชริตภิรัต
2. นางสมภัทร์  บุษบงค์
 
71 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  มั่นเกษวิทย์
2. นางสาวศุธิดา  อาจทะนงค์
3. นางสาวสัจจามาศ  เมณกูล
 
1. นางดวงเดือน  อาจหาญ
2. นางสาวเกษศิรินทร์  เซ็นบัว
 
72 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เหล็กทอง
2. เด็กหญิงศรินธรณ์  บุญชื่น
3. เด็กชายศุภชัย  สังคะรินทร์
 
1. นางสาวปรียา  สร้อยระย้าแก้ว
2. นางสาวพรรณทิพา  นาคจันทร์
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ชมชื่น
2. เด็กหญิงศศิภา  ใจอุ่น
3. เด็กหญิงสุบุญญา  น่านโพธิ์ศรี
 
1. นายฉลอง  เกษรบัว
2. นายปรเมษฐ  บาลเพียร
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ยุชังกูล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปั้นเทศ
3. เด็กหญิงอารยา  คำพวง
 
1. นายภูวนัย  สาหร่ายสุวรรณ์
2. นางสาวอันชุลี  คราวจันทร์ทึก
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกัญจ์  เทพวาณิชชา
2. นางสาวชนิตา  โสภาวตานนท์
3. นายณัฐพงษ์  พงษ์พิชญกุล
 
1. นายมานพ  ทองเกษม
2. นางสุรีย์  จันทร์เปีย
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวนิธิพร  อ่องสกุล
2. นางสาวรัตนา  ต่วนตาด
3. นางสาวอริสรา  อินตา
 
1. นายวันชัย  รัตนเวชสิทธิ์
2. นายอนุชา  ม่วงเขียว
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  พันธ์เกษตรการณ์
2. นางสาวจามจุรี  น้อยราช
3. นางสาวศุกลภัทร  เกษมศิริวัฒน์
 
1. นางสาวนิรมล  รอดไพ
2. นายสมบัติ  งามเลิศ
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงพิสชา  ปัตนา
3. เด็กชายเอกพิพัฒน์  เอกสุภาพันธุ์
 
1. นายวิชชา  ยศอ่อน
2. นางเสาวลักษณ์  นิ่มตลุง
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงณัฐนนทพร  แสนวงศ์
2. เด็กหญิงทอแสงตะวัน  ศรีคงทน
3. เด็กหญิงประภัสสร  บุญยิ้ม
 
1. นางกนกพร  จีนมหันต์
2. นางสาวทิพรัตน์  ดาหา
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  พุฒซ้อน
2. เด็กชายวันชนะ  โชสิมา
3. เด็กหญิงหัสยา  ไร่นุ่น
 
1. นางวาสนา   ศาสตร์ศรี
2. นายโยธิน  ศาสตร์ศรี
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวขนิษฐา  ผู้ดี
2. นางสาวจุฑารัตน์  สว่างแสง
3. นายธนพล  สุภานันท์
 
1. นายวิชชา  ยศอ่อน
2. นางเสาวลักษณ์  นิ่มตลุง
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายณัฐวุฒิ  ทรงประดิษฐ
2. นางสาวนับทอง  แก้วอยู่
3. นางสาวปุญญิศา  หวังศรี
 
1. นางอัญชลี  เรือนคง
2. นายเจริญพงษ์  ชมภูนุช
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  บุญช่วย
2. นางสาวสุนิดา  สุทธิแก้ว
3. นางสาวอรวรรณ  งาทิพย์
 
1. นางกฤติมา  กองทองนอก
2. นางกุลจิรา  วิรัชชั่ว
 
84 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายพงศธร  เเก้วทอง
2. เด็กชายวิศวะ  รักนา
 
1. นางนารี  มงคลศรีสวัสดิ์
2. นางสาวบงกชรัตน์  มาฉาย
 
85 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงสรวีย์  สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางกนกพร  จีนมหันต์
2. นางสาวสินจัย  ชาริดา
 
86 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ทัพแผลง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ผิวอ่อน
 
1. นางสาวอันชุลี  คราวจันทร์ทึก
2. นายโยธิน  ศาสตร์ศรี
 
87 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.98 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวทวีพร  ทองชื่น
2. นางสาวเจนจิรา  คงถาวร
 
1. นายชิตชัย  ศุกระจันทร์
 
88 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56.65 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวกนกพร  พงษ์จินดา
2. นางสาวสมฤทัย  มากเฟื้อง
 
1. นางสาวปรียา  สร้อยระย้าแก้ว
2. นางสาวพรรณทิพา  นาคจันทรฺ์
 
89 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายต่อศักดิ์  วิเศษดอนหวาย
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีเขตการณ์
 
1. นางสาวประทุม  เดชมี
2. นายศุภชัย  หวังสุข
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายณภัสกร  สะใบนาค
2. เด็กชายทศพร  อุทัต
 
1. นางสาวสุภาพร  สิงห์เดช
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  บางเหลือม
2. เด็กชายวรากร  สมบูรณ์
 
1. นายธรรมศักดิ์  สังวริ
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ชุ่มกมล
2. เด็กชายอาทิตย์  ใบบุญนาค
 
1. นายทวีป  วรรณา
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศกร  กังขอนนอก
2. เด็กชายสิทธิชัย  เข็มศรี
 
1. นายจีระศักดิ์  อบอาย
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายชนาธิป  อินทร์เพ็ชร
2. เด็กชายสมเจตน์  ตุลาทอง
 
1. นายพุฒิพัฒน์  วงศ์วิริยะชาติ
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  กลิ่นฉาย
2. เด็กชายนาวา  ค่ำวัง
 
1. นายทวีป  วรรณา
 
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท ๔ ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายจักรพันธ์  อัมระนันท์
2. นายธนพล  ทั่งถิร
3. นายเจษฎา  เสือเงิน
 
1. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
2. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
 
97 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท ๔ ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  จันศิริ
2. นายธราเทพ  ศรีสวัสดิ์
3. นายบรรพต  เจียงวงษ์
 
1. นางรจนา  ด้วงชื่น
2. นายสยาม  ศรีทอง
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท ๔ ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพพิทยา 1. นายวรพล  สพประสงค์
2. นายหิรัญดร์  ม่วงสิงห์
3. นายอภิเดช  ขจรกล่ำ
 
1. นายสมเกียรติ  ฉ่ำอ้วน
2. นางสาวสิริวรรณ์  แย้มหนองเต่า
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  สิงห์ลี
2. นายภีมกร  เขียวอยู่
3. นายสวิตต์  กาโกน
 
1. นางทิพวรรณ  แก้วภาพ
2. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
 
100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายพงศ์ภานุ  จอนพงษ์
2. นายสกลณวัฒน์  พูลพงน์
3. นายอนุวัฒน์  ต่ายหัวดง
 
1. นายคเณศ  คมขำ
2. นายสมาน  สุขสุ่ม
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  คำบุดดา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ก้านจันทร์
3. เด็กชายธวัชชัย  กลิ่นประทุม
 
1. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
2. นายสิทธิพร  พุ่มเกิด
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เงินยิ่ง
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  โพธิพล
3. เด็กหญิงศิรินทรา  บุญอ่อน
4. เด็กหญิงศุภานัน  สินเนียม
5. เด็กหญิงเจนนิสา  เพิ่มหิรัญ
 
1. นายณัฏฐ์วัฒน์  อนันตะสุข
2. นายสมพงษ์  สุขเกษม
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชนิตา  จันทร์ไทย
2. นางสาวปณิดา  คำนาแซง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  นุ่มสกุล
4. เด็กหญิงสุภัสสรา  วงษ์อนุ
5. เด็กหญิงอภิชญา  นาคสุทธิ์
 
1. นางทิมธิดา  บุญมาก
2. นายปํญญพจน์   รัตนวิบูลยเลิศ
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาวน้ำเมย  อุดมศิริ
2. นางสาวภัทราวดี  นิลเกษม
3. นางสาวรัตนาภรณ์  อยู่สุข
4. นางสาวอัจฉรา  รอดสิน
5. นายเจษฎา  ธูปเกตุ
 
1. นางขวัญศุภางค์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางศศิลักษณ์  ปานเลิศ
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวขวัญเรือน  โชติศรี
2. นางสาวบรีรักษ์  ขวัญตา
3. นางสาวพิไลพร  อินทรสมบูรณ์
4. นางสาวรัศมี  ทัพหนุน
5. นางสาววิภาวี  เสนชัย
 
1. นายสายชล  เขียวสอาด
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ตั้งถิ่น
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณิชกมล  พึ่งแสงสี
2. นางสาวนิชกานต์  พิมพ์วงศ์ทอง
3. นางสาวปราณปรียา  ชาญธัญกรรม
4. นางสาวพรรณภัทร  วงศ์กลม
5. นางสาวสุธีรา  เตชาวงศ์
 
1. นางกัลยากร  เปรมจิตต์
2. นางสิริขวัญนภา  อุตมโชติ
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. นางสาวบุษยา  มะจันลา
2. นางสาวประกายดาว  แก้วโต
3. นางสาวปาลิดา  เลิศโพธิ์คำ
4. นางสาววรรณิกา  โสภา
5. นางสาวเตือนใจ  โพธิ์ศรีวงษ์
 
1. นางภัทรานิษฐ์  อิ่มศิล
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันติทัต  สวัสดิ์วุฒิกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  หล่อสมฤดี
3. เด็กหญิงปัณณพร  สวิฟท์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  เงินบำรุง
5. เด็กหญิงมาริสา  ปัญญาวุฒิชัย
 
1. นางญานี  อนันตอาจ
2. นางณฐนันท์  หล่อสมฤดี
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขเเก่น
2. เด็กหญิงดวงพร  พยมหล
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นิลกำเเหง
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ปรางโท้
5. เด็กชายพิชิตชัย  เสื้อทอง
 
1. นายกิตติ  จันทะเคลื่อน
2. นายปรีชา  สังข์อ่ำ
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณิศ  เจริญสิทธิ์
2. เด็กหญิงวนิดา  จันทาธุ
3. เด็กหญิงศศิธร  พันธ์กสิกร
4. เด็กหญิงอาทิติยา  สมศรี
5. เด็กหญิงเบญจรงค์  เปียมาร
 
1. นางกัลยาณี  สิริปัญญาธิรัตน์
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวณิชาพัชร์  พัทวี
2. นางสาวปณิชา  กุลประดิษฐ
3. นางสาวภัทราภา  ธงชัย
4. นางสาวสุภาวดี  หุ่นทอง
5. นางสาวโชคชชาลี  นามสอน
 
1. นางขวัญจิต  บุญมาก
2. นายสายชล  เขียวสอาด
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกชกร  โกยผดุงเกียรติ
2. นางสาวกุลนิดา  เสืออุดม
3. นางสาวชวัลพัชร  แสงสว่าง
4. นางสาวธนภรณ์  แสงสว่าง
5. นางสาวรสินทรา  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
 
1. นางธนพร  ยมรัตน์
2. นางวรพรรณ  ศรีเจริญวนะกิจ
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายกรกีรติ  บุญสมวล
2. นางสาวศศิธร  หรดี
3. นายศิขรินทร์  บัวชื่น
4. นางสาวศิรินภา  ขำนิล
5. นางสาวเสาวคนธ์  บัวรอด
 
1. นายปุณยวีร์  ยอดทอง
2. นายพิชิต  ไพอุปลี
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นายธนกร  ผูกพันธ์
2. นางสาวนิภาพร  นันธิพานิช
3. นางสาวพรทิพย์  อ่วมเกิด
4. นายสมศักดิ์  กุลแก้ว
5. นายสรายุทธ  พวงวิลัย
 
1. นายบุญญรัตน์  ตั้งประเสริฐ
2. นางปวีณา  สิงห์อุดร
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกวินรัตน์  ท้วมเทศ
2. นางสาวณัฐริกา  หะทะยัง
3. นางสาวอภิชญา  กลิ่นนุช
4. นายอาทิตย์  สุขอ่ำ
5. นางสาวเนตรอัปสร  บุตรดี
 
1. นายรุ่งทิวา  วิทยาขาว
2. นายสมเกียรติ  เอมใจ
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายคมศิลป์  สุขประเสริฐ
2. นายชัยปรากานณ์  วงกรด
3. นายมัฆวัต  บุญล้อม
4. นายอภิเษก  อมรพงษ์
5. นายเกียรติศักดิ์  ยะมก
 
1. นางสาวสำเนียง  ศรีหิรัญ
2. นายสุเมธวิทย์  ชาวลุ่มบัว
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  ชื่นชม
2. นายก้องภพ  รัตนจันทร์
3. นางสาวชลธิชา  สำรวมรัมย์
4. นางสาวดวงใจ  สังข์ทอง
5. นางสาวนุชจรี  แตงพรม
6. นางสาวปฐมาวดี  ยงเพชร
7. นางสาวพรชิตา  แจ้งถิ่นป่า
8. นางสาวมะลิวัลย์  คำหล้า
9. นางสาวยุพิน  เจริญสาริกรรณ์
10. นางสาวรัตติยาพร  ทองใบ
11. นางสาวรุ้งลาวัลย์  กิตติพงษ์
12. นายวชิรพัทธ์  สังสหชาติ
13. นางสาววิไลวรรณ  พิมพวง
14. นายสมเกียรติ  รักษากลิ่น
15. นางสาวสุดาพร  อุปคุณ
16. นางสาวสุธิดา  จันทราศรี
17. นางสาวสุริมณ  หลุมทอง
18. นางสาวเกศกนก  ยศสุนทร
19. นายเตวิช  สูงชัยภูมิ
20. นางสาวเบญจรัตน์  คำฤทธิ์
 
1. นางสาววิไลพร  ยมนา
2. นางสาวสุวรรณี  เนินทอง
3. นายสุวัจน์  ตั้งจิตรวัฒนกุล
4. นางเบญจมาศ  คำรื่น
5. นายเริงนรินทร์  ขาวสะอาด
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายจาตุรภัทร  จารุโลจนางกูร
2. นายชนานับ   เชี่ยวชาญ
3. นางสาวณัชชา  คงกะพัน
4. นายธนาวุฒิ  วจีสัจจะ
5. นางสาวธิติพร  วงษ์ใจ
6. นางสาวนัฏฐนันท์  นิลนวล
7. นางสาวบวรชนก  จันทร์ประสิทธิ์
8. นางสาวปิยาภรณ์  กรุดนาค
9. นายพิริยกร  จงทอง
10. นางสาวภรภัค  ชวนะรานนท์
11. นายรุ่งอนันต์  บัวปรี
12. นายวรรณชิต  ทรัพย์ขำ
13. นางสาววรางคณา  สะบายแท้
14. นางสาววรางคณา  แข็งธัญการ
15. นายวุฒิพงศ์  วุฒิศิรินุกูล
16. นางสาวศิวาภรณ์  ดีดิษฐ์
17. นายศุภฤกษ์  ประคำ
18. นางสาวศุภางค์  เอี่ยมสะอาด
19. นางสาวหฤษร  พานิชเจริญนาม
20. นายเอื้อการย์  จูฑาภักติ
 
1. นายจุมพล   ปานศรีแก้ว
2. นางบุรีรัตน์   สุขวโรทัย
3. นายวัชรพงษ์   แก้ววัชระรังษี
4. นางอมรมาต   พูลเปี่ยม
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุตาภรณ์  สงทอง
2. นางสาวฐิติยา  ระโส
3. นางสาวณัฐนิช  บุญยัง
4. นางสาวทับทิม  ศรีประสงค์
5. นายธนรัตน์  สุปิยะพาณิชย์
6. นางสาวธนิษฐา  ชิณกธรรม
7. นายนนท์ลยา  แหลมราบ
8. นางสาวนาราภัทร  อ่ำวิถี
9. นางสาวบุษบง  ศุภชัยวัฒนา
10. นางสาวบุษบา  บำรุงจีน
11. นางสาวพิมพา  เทศดี
12. เด็กหญิงพีรยา  สายศร
13. นางสาวมนิสรา  ฤทธิ์บำรุง
14. นายวราทร  เวียงทอง
15. นางสาวศิรประภา  อ่อนนา
16. นางสาวศุภานันท์  วิทยาอุดมพันธ์
17. นางสาวสุธีมนต์  กลิ่นฉำ่
18. นางสาวอนันตญา  นิลสนธิ
19. นายอภิเษก  อินทร์คำ
20. นางสาวเบญจวรรณ  บุญสาย
 
1. นางจันทร์แรม  ต่อสกุล
2. นายนิททรถ์  ศรีเนาวรัตน์
3. นางบุญเปรียบ  ทองกลม
4. นางสาวอังคณา  คลังเมือง
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกัลญานี  สิงห์สอน
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีมานนท์
3. นางสาวชลดา  นันทะโชติ
4. นายณรงเดช  บัวผา
5. นางสาวดวงฤทัย  คำอ่าง
6. นางสาวดอกแก้ว  บุญปก
7. นางสาวนิตยา  สารบัน
8. นางสาวนิสา  นารินทร์
9. นางสาวปวีณา  ชาลีผาย
10. นายรุจิโรจน์  ฤทธิ์นวน
11. นายวงค์เทวัญ  หาญพล
12. นางสาววราลักษณ์  แสนมาตร
13. นายศราวุฒิ  วิลาจันทร์
14. นางสาวศิริกัญญา  ป้านภูมิ
15. นางสาวสุปรียา  แก้วบุญตา
16. นายสุวัฒน์  คำทุม
17. นายอานนท์  สีสัย
18. นางสาวเจนจิรา  สุวรรณบล
19. นายเริงศักดิ์  ศรีแสง
20. นางสาวโสภิดา  บัวคำ
 
1. นางสาวทิภาพรรณ  จันทร์ฉำ่
2. นางสาวสุรัตน์  เหมือนดี
3. นางสาวสุวรรณี  เนินทอง
4. นายสุวัจน์  ตั้งจิตรวัฒนกุล
5. นายเริงนรินทร์  ขาวสะอาด
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  มั่นมานะเสรี
2. นางสาวณัชชา  ค้าเจริญ
3. นางสาวณัฐชา  จันทรแสง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ชะนะพยัคฆ์
5. เด็กชายณัฐพล  จำปาดิบ
6. นายธนทัต  วุฒิกาญจนกุล
7. เด็กชายบวรลักษณ์  คุณชื่น
8. นางสาวปิยมาศ  อินทปัด
9. เด็กหญิงพิชาพร  แจ้งอิ่ม
10. นางสาวภาพิมล  ราโรจน์
11. เด็กหญิงลูกหว้า  รอดนิล
12. นางสาววันวิสาข์  กลิ่นรัตน์
13. เด็กชายศิรสิทธิ์  พูลด้วง
14. นายสหรัฐ  ละม้ายแข
15. นางสาวสุพรรษา  อนุศักดิ์
16. เด็กชายสุระพงษ์  เปี่ยมศิริ
17. นายอดิชัย  พิงฉิมพลี
18. เด็กชายอนุพงศ์  กุลชา
19. นางสาวเก็จมณี  ศรีพิทักษ์
20. เด็กชายเจนนรงค์   จันทร์ครุธ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เชียวเขตรวิทย์
2. นางสาวนิภานันท์  ทองน้อย
3. นางพันทิพา  สิงหัษฐิต
4. นางรัตนา  ชิงชัย
5. นางสมภูมิ  สมัครการค้า
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนริศรา  คงเพ็ชรศักดิ์
 
1. นางทิมธิดา  บุญมาก
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. เด็กชายกันตภณ  สิงห์เรือง
 
1. นางวันเพ็ญ  หุตะมาน
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  เกษาพร
 
1. นายอำนาจ  ทองนิตย์
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวจุฑามาศ  นุ่มน่วม
 
1. นางบุศรินทร์  ลัทธิเดช
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวปริยาภรณ์  รัตชรินทร
 
1. นางสาววิไลพร  ยมนา
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. นางสาวกานติมา  แสนสิงห์
 
1. นางวันเพ็ญ  หุตะมาน
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชิดชนก  พิมพ์พล
2. เด็กชายอลงกรณ์  อาจอารี
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นางรจนกร  เอกวัตร์
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนัญฑิตา  โลเกศกระวี
2. เด็กชายประมณฑ์  โอประเสริฐสวัสดิ์
 
1. นางพัชรินทร์  สมเลศ
2. นางสาวเบญญาภา  คูณสระน้อย
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายปวรุตม์  เจียมจิระเศรษฐ์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางกรรณิการ์  นุชสุข
2. นางดาวล้อม  ธีระรังสิกุล
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาววราลี  ชื่นผล
2. นายอดิพล  พลเยี่ยม
 
1. นายปํญญพจน์    รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวสุนันทา  แข็งแรง
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวมณีรัตน์  บุญสินธุ์
2. นายยุทธนา  ศรีวงษ์จันทร์
 
1. นางเรณู  ปรมัตถ์สกุล
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายนครนนท์  ทองสุกมาก
2. นางสาวสุดารัตน์  พิมโพชน์
 
1. นางขวัญจิต  บุญมาก
2. นางสาวอัญชลี  ไพโรจน์
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  มิ่งขวัญ
2. นางสาวฉัตรธิดา  บุญมาก
3. นางสาวชลลัดดา  ทับเกษตร
4. นางสาวนันธิชา  ขวัญตา
5. นางสาวนุจรีย์  ทองเชื้อ
6. นางสาวมณฑาทิพย์  สีแป้น
7. นางสาวสุภาพร  ทั่งถิร
8. นางสาวหทัยภัทร  โยธา
9. นางสาวเกศรา  อุบล
10. นางสาวเจนจิรา  กรณีย์
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นายนิตินัย  อ่วมทอง
3. นางรจนกร  เอกวัตร์
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกนกวรรณ  มลดี
2. นางสาวกาญจนา  เกตุสุริวงษ์
3. นางสาวจินตนา  สินสุพรรณ์
4. นางสาวจิราพัชร  ปานเพ็ชร
5. นางสาวญาณิศา  สว่างพึก
6. นางสาวฐิติรัตน์  พุกทอง
7. นางสาวดวงหทัย  ทองพูล
8. นางสาวภรดาณี  จันทร์เจริญ
9. นางสาวศศิภา  เจิมขุนทด
10. นางสาวศันสนีย์  สีมีดี
 
1. นายกิตติ  จันทะเคลื่อน
2. นายปรีชา  สังข์อ่ำ
3. นางวิภา  อินสุธา
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  เงินอยู่
2. นางสาวณัฐนรา  เทศนธรรม
3. นางสาวนภัสวรรณ  วังหงสา
4. นางสาวบุสริน  ตามพหัตถิ์
5. นางสาวพิชกมล  เกียรติไพบูลย์
6. นางสาวรมย์ธีรา  หิรัณย์เศรณี
7. นางสาวศุภิตา  มิภัยทูล
8. นางสาวสุดารัตน์  ขวัญบุญ
9. นางสาวอิสราภรณ์  สิริภักดิ์เจริญ
10. นางสาวเก็จกัญญาณี  ปิ่นทอง
 
1. นางสาววรรณวิมล  อักกพันธานนท์
2. นางสาวสุภาวดี  โภคาวัฒนานุรักษ์
3. นางอรวรรณ  ทานะวงศ์
 
137 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  สารสิงห์
2. นางสาวทักษิณา  อาจหาญ
3. นางสาวธนาภรณ์  เเก้วเกตุ
4. นางสาวธิดารัตน์  จุ่นทอง
5. นางสาวนภัสวรรณ  คำพร
6. นางสาวนภัสสร  ทัพหนุน
7. นางสาวปฐมวรรณ  บัวปรี
8. นางสาวปนัดดา  พันล้อม
9. นางสาวพิมพ์เพชร  คำอาบ
10. นางสาววาสนา  เทพอาษา
11. นางสาวศศิภา  รัตนะวัน
12. นางสาวศิริรักษ์  เฮงสมบูรณ์
13. นางสาวสุพัตรา  พร้อมธนะ
14. เด็กหญิงอภิญญา  อินเฉลิม
15. นางสาวอรัญญา  สุริยันต์
 
1. นายกฤษณะ  ชมภู่
2. นางทอนทิรา  ชุมดาวงษ์
3. นางวราภรณ์  สุฬาพา
4. นายเลิศเกียรติ  เเซ่ตั๊ง
 
138 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายจารุกิตติ์   แสงมะณีพิมาย
2. นายณัฐกิตติ์  วันทอง
3. นางสาวณัฐธิดา  ทองจำรูญ
4. นายณัฐพงษ์  อินไข่
5. นางสาวธณัฐชา  โพธิ์พึ่ง
6. นางสาวปรียพัศ  เหมือนฤทธิ์
7. นางสาวพนัสวัลภ์  น้อยจันทร์
8. นางสาวพิมพ์สุภา  ตาบุตร
9. นางสาวภัทรศยา  สื่อสุนทรานนท์
10. นางสาวภาวินี  ส้มมีสี
11. นายวันมงคล  อินทร์ชา
12. นางสาวศิริพร  โพธิ์เนียร
13. นางสาวสิรินาถ  ธนันท์วงศ์
14. นายสุรเศรษฐ์   ลาโพธิ์
15. นายอัครเดช  สาระวัน
 
1. นางสาวทัศนีย์  สุพรรณ
2. นายปณต  หมีทอง
3. นายสกุล  ลอยล่อง
4. นางอมรมาต  พูลเปี่ยม
 
139 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  จันฉลู
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญประดิษฐ์
3. เด็กหญิงณริศรา  สิงห์ลี
4. เด็กหญิงธัญญา  สิทธิ
5. เด็กหญิงธัญวลัย  เทพทอง
6. เด็กหญิงปวีณา  จับเทียน
7. เด็กชายพีรพล  จ้อยสูงเนิน
8. นางสาวลดาวัลย์  จันทร์แก้ว
9. เด็กหญิงวิวตะวัน  สุ่นกุล
10. เด็กหญิงสิราวรรณ  แช่มเอี่ยม
11. เด็กหญิงสุภัทรา  สนทอง
12. เด็กหญิงอรอนงค์  น้อยสวัสดิ์
13. เด็กหญิงอัญชลี  ค่อนมาก
14. เด็กหญิงเพชรัตน์  ชื่นชวน
15. เด็กหญิงเพชรา  ชื่นชวน
 
1. นางสาวนางสาวขวัญชนก  กัญญาทอง
2. นางสาวสุภาพรรณ  เพ็งตรุษ
3. นางเสมอ  เปลี่ยนหมื่นไวย์
4. นางสาวเอื้อมเดือน  แป้นโต
 
140 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณิชากร  คำน่าน
2. เด็กหญิงมนทกานติ์  จันต๊ะอิน
3. เด็กหญิงอาภาศิริ  อารยาพันธ์
 
1. นางสุกัญญา  มั่นปาน
2. นางสุวรรณี  พรหมประสิทธิ์
 
141 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พูลเกลี้ยง
2. เด็กหญิงจริยา  ศิริทัย
3. เด็กหญิงลลิตา  ด้วงชื่น
 
1. นายธีรพล  น่วมอินทร์
2. นางบุญเทียม  น่วมอินทร์
 
142 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายนทีพัฒน์  พึ่งพรหม
2. เด็กหญิงอัยรา  สินบุญมา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เบ้าอู๋
 
1. นางทอนทิรา  ชุมดาวงษ์
2. นางวราภรณ์  สุฬาพา
 
143 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายประวิทย์  เขียวสด
2. นางสาววนัชพร  จุมพล
3. นางสาวเเพรวตา  กล่อมผา
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางสุมิตรา  นภาวิวัฒนากุล
 
144 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. นางสาวอมรรัตน์  ยุชังกูล
2. นางสาวอัญชราพร  ทองสา
3. นางสาวอาทิติยา  พันธ์แจ่ม
 
1. นายกิฏฏิพจน์  พิจารณ์
2. นายภูษิต  เงินเส็ง
 
145 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวชลันภัทร  มีเสถียร
2. นางสาวณัฐมลวรรณ  ทิพย์มงคล
3. นายธนากร  เกษศิลป์
 
1. นายสุพจน์  อนุตรพงศ์
2. นางสุวรรณา  ภมรพิบูลย์
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายชัชวาล  จิตรชื่น
2. เด็กชายพีรณัฐ  ลาพรม
 
1. นางสาวธีรวรรณ  ศรีพันธุ์
2. นายวรพล  ศรีเเตง
 
147 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจาริชา  ศรชัย
2. เด็กหญิงรัชณีกร  เพียรธัญการ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
2. นางสาววัชรินทร์  เจริญวิเศษกรณ์
 
148 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายชยพล  ชมพู
2. เด็กหญิงพีรยา  จิตร์ไทย
 
1. นายนครชัย  บุญเป็ง
2. นายสมคิด  ใจท้วม
 
149 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกาญจนา  จันดี
2. นายณัฐพล  วอทอง
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางสุมิตรา  นภาวิวัฒนากุล
 
150 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวนันทกร  กองเอ๊ย
2. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ตุมสียา
 
1. นางรจนา  ด้วงชื่น
2. นางสาววัชรินทร์  เจริญวิเศษกรณ์
 
151 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกฤติยาณี  สุทธศิริ
2. นายณัฐพงษ์  เมฆานุพักตร์
 
1. นายปณต  หมีทอง
2. นายพันธนันท์  ม่วงสุวรรณ
 
152 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายถิรนัย  การะภักดี
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
153 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงรดา  ปริญญาณัฏฐ์
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
154 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงญาดา  เครือบขุนโท
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
155 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวปาริชาติ  นาคาพงษ์
 
1. นางสาวจารวีสุวรรณ์  ชูยอด
 
156 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  แก้วศิลา
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
157 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายขจรศักดิ์  ดีศรี
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
158 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธันยพร  สุขโต
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
159 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายดุจปกรณ์  คำฤทธิ์
 
1. นายมาโนข  อภิญญานุวัฒน์
 
160 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกมลชนก  ทองเรือง
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
161 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐริกา  แจ้งแสง
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
162 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายวินัย  ธูปหอม
 
1. นายมาโนข  อภิญญานุวัฒน์
 
163 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายพงศ์นรินทร์  อินทะศร
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
164 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธาดา  จันศิริ
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
165 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวดี  ขมขำ
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
166 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงรัตนากร  บัวขาว
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
167 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาววรัญญา  วงษ์พรม
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
168 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. นางสาวเจนสุดา  ดาฉาว
 
1. นายกิฏฏิพจน์  พิจารณ์
 
169 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวอรวรรณ  จันทร์จำรูญ
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
170 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชรัล  เขียวดี
 
1. นางสุรีวัลย์  เชียงสิน
 
171 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจตุพร  เมฆประดับ
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
172 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  สิงห์ลอ
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
173 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายภูวดล  ภู่ศิริ
 
1. นายสุวรรณ  คงดี
 
174 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นางสาวเฟื่องลดา  แซ่เอี๊ยบ
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
175 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวเกสินี  สีชมภู
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
176 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจตุพร  ฉัตรอักษรานนท์
2. เด็กหญิงณิชชานันทน์  ใจสำริด
 
1. นางสาวพรพรรณ  สินธุพรหม
2. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
177 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงหทัยชนก  อินทชัย
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  สกุลมี
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
2. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
178 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  กามินี
2. เด็กหญิงรวงข้าว  บุญมี
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
2. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
179 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหมาะดี
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
180 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ดราคาน
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
181 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วดี
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
182 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายชัยธวัช  แสงวิเศษ
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
183 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวพรทิภา  บรรพต
 
1. นายบุรินทร์  บุญมาก
 
184 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายวัชรินทร์  ชูเมฆ
 
1. นายศิรศักดิ์  ชูสิงห์
 
185 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติภพ  โตสกุล
2. เด็กหญิงบุณยานุช  โพธิ์เกษม
3. เด็กหญิงพิมพ์พิราพร  ทัพเจริญ
 
1. นางสุรีวัลย์  เชียงสิน
2. นายอนัน  สนเทียนวัด
 
186 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญชัย
2. นายปฏิภาณ  ตรีตรอง
3. เด็กหญิงสุวรรณา  เกตุเมฆ
 
1. นายอัศวชาติ  สุขถนอม
 
187 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  เพ็ญดารา
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  บัวบังใบ
3. เด็กชายพีระพงศ์  จุลเนียง
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
2. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
188 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวนริศรา  จันทร์ศรี
2. นางสาวนิชาภา  ทองชั่ง
3. นางสาวสุจิตรา  เนียมนิยม
 
1. นางสาวจารวีสุวรรณ์  ชูยอด
2. นายอนัน  สนเทียนวัด
 
189 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. นางสาวภาวนา  สาสีทา
2. นางสาวรัดดา  ภูจอมนิล
3. นายศักราช  มะระปะทิ
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นางสาวเกษร  บุษดี
 
190 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นางสาวนัจกร  สวัสดิมงคล
2. นางสาวบัณฒิตา  หนูทอง
3. นางสาวพิมพ์สุภัค  จับพงศ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  จันทรัตน์
2. นายประวัติ  จันทร์สุวรรณ
 
191 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายอมรเทพ  รื่นรวย
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
192 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
193 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาววิภาวรรณ  พงษ์ธานี
 
1. นายวันชนะ  เหมือนมิ่ง
 
194 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายดำเกิง  พรมทอง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
195 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายณัฐพล  วงษ์ตะเคียน
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
 
196 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายภราดร  กาละศรี
 
1. นางสาวนฤมล  แก้วคำ
 
197 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพล  จันทรังษี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
198 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  ทิมเขียว
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
 
199 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายธนากร  พรมโชติ
 
1. นายสถาพร  บุญจิตร
 
200 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายนภนต์  จันทร์สงวน
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
201 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายธนกร  ขำใย
 
1. นายเกรียงไกร  คงกรุด
 
202 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายวราเทพ  ม่วงเชียง
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
203 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
204 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 74.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวเกตนรี  ตะนุเรือง
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
205 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 74.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายกฤตนัย  ภู่น้อยศักดิ์
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
206 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายวราเทพ  ม่วงเชียง
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
207 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายเจษฎากร  เเสงพุก
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
208 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายเดชาพล  มิ่งขวัญ
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
209 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  รอดประเสริฐ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
210 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวาสนา  ทาสี
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
211 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายปานพระจันทร์  จันทร์พรหม
 
1. นายสถาพร  บุญจิตร
 
212 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
213 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวพัชรี  แำพรงาม
 
1. นายสถาพร  บุญจิตร
 
214 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
215 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
216 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวบุญญาพร  พงษ์ธานี
 
1. นายวันชนะ  เหมือนมิ่ง
 
217 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกิดสุวรรณ์
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
218 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายกิตติกูล  กีตา
 
1. นางอัญชลี  สงทอง
 
219 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศุภร  ชูไกรลาศ
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
220 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวศุภมาศ  ผดุงผล
 
1. นายธีรพงศ์  โตสงคราม
 
221 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายฤทธิเกียรติ  ทวีสัตย์
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
222 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
223 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายรวีภัทร์  ยอดดี
 
1. นายวีรชน  พูลพันธ์
 
224 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายพัฒนะ  บุญบาง
 
1. นายวีรชน  พูลพันธ์
 
225 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  เกษศิลป์
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
226 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายสานิจ  เนตรโรจน์
 
1. นางนวลศรี  มีเอี่ยม
 
227 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพิชญากรณ์  ดอนเมือง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
228 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาววิลัยวรรณ  เลขะวัฒนะ
 
1. นายสถาพร  บุญจิตร
 
229 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา  ดีฉนวน
4. เด็กหญิงพันธิตรา  แม้นสุรินทร์
5. เด็กชายภัทรพล  แก่นไม้หอม
6. เด็กหญิงสุทัตตา  วังยาว
7. เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
8. นายอมรเทพ  รื่นรวย
9. เด็กชายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
230 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีเรือง
2. เด็กชายกฤษฏ์  คำภาเมือง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
4. เด็กหญิงณัฐชยา  วิเชียรฉาย
5. เด็กหญิงณัฐนรี  รอดประเสริฐ
6. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เขียว
7. เด็กหญิงพิชญากรณ์  ดอนเมือง
8. เด็กหญิงภัทรพร  รื่นรวย
9. เด็กชายภัทรพล  แก่นไม้หอม
10. เด็กหญิงวรางคณา  พงศ์เกตุ
11. เด็กหญิงศรัญญา  ช้างเนียม
12. เด็กหญิงศวรรยา  ศรีจุลฮาต
13. เด็กหญิงสวรรจิส  โพธิ์หลำ
14. เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
15. นายอมรเทพ  รื่นรวย
 
1. นายดนัย  เชื้อสกุล
2. นายปัญญา   จันทร์รักษ์
3. นางปิยะนาฏ  ดีศิริ
4. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
231 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  สาลีผล
2. นายจักกริช  เกษวิทย์
3. นางสาวจุฑาภรณ์  เอื้อดี
4. นางสาวชไมพร  พุกกะชา
5. นายตะวัน  บัวงาม
6. นายธนกร  ขำใย
7. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีอินทร์สุทธิ์
8. นายนรงค์ริทธิ์  ศิริชู
9. นายนาวี  กิตติยะ
10. นางสาวประภัสสร  งามเลิศ
11. เด็กชายวีรพล  เกษตรวิทย์
12. เด็กชายสุขสันต์  กล่ำกลิ่น
13. เด็กหญิงสุพิชชา  ฤทธิ์โพธิ์
14. นางสาวอุมาพร  เจริญสิงห์
15. นางสาวเนตรฤดี  ใจกล้า
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
2. นายสุชาติ  ศิริชู
 
232 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพล  จันทรังษี
2. เด็กชายธวัชชัย  รอดศรีสมุทร
3. นายนิรุต  บางประเสริฐ
4. นายพัฒนะ  บุญบาง
5. เด็กหญิงลลิตา  สกุลช่วย
6. นายวิทวัส  ท้วมเทศ
7. เด็กชายวีระกร  ผ่องจิตร
8. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
9. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
10. นายเจษฎากร  เเสงพุก
11. เด็กชายเมธี  วินทะชัย
12. นางสาวโสรญา  ไชยพฤกษ์
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
2. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
3. นายวีรชน  พูลพันธ์
4. นายเสรี  บุญประเทือง
 
233 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  ส้มแก้ว
2. นางสาวชนัญชิดา  สนสง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  สุยะ
4. เด็กชายณัฐภัทร  กมุทชาติ
5. นางสาวนิภารัตน์  คุ้มเกรง
6. เด็กหญิงปณัฐภา  ศิริชู
7. นายพลวัฒน์  อ่อนสำลี
8. นางสาวพลอยพรรณ  ขวัญรุ่งวิทยา
9. เด็กหญิงมัลลิกา  ฤทธิ์เทพ
10. เด็กหญิงสุรีพร  เชื้อนุ่น
11. นายอดิศักดิ์  ต่อตัด
12. เด็กชายอนุสร  กำจาย
 
1. นายชญาณัฏฐ์  รอดสัตถา
2. นายธีรพงศ์  โตสงคราม
3. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
4. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
234 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกฤษณะ  มูลอนันต์
2. นางสาวกาญจนา  เหมพยัคฆภูมิ
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  สมฤดี
4. เด็กหญิงกุลธิดา  ปานทยักษ์
5. เด็กชายคุณากร  อ่องสกุล
6. เด็กชายจิรพัฒน์  พวงจำปา
7. เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีสว่าง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักรัตน์
9. เด็กชายธีรภัทร์  คงโต
10. เด็กชายนิพัทธ์  ขุนแก้ว
11. เด็กชายบุญบันดาล  พูลพันธ์
12. เด็กชายพันธวัช  วงษ์นุช
13. เด็กชายภูวนัตถ์  พรมรังษี
14. เด็กชายศุภโชค  กล่ำสุวรรณ์
15. เด็กชายสมพงษ์  ทับทิมศรี
16. เด็กชายสรธัญ  เสวกวงศ์พระ
17. นายสรวิศ  รอดสการ
18. เด็กชายสุทิวัส  โทวะดี
19. เด็กชายสุพกฤษ  ชำนาญรักษา
20. เด็กชายเก่งกมล  พุ่มพวง
21. เด็กชายเจริญชัย  ขำสุข
 
1. นางจริยา  หวังประเสริฐ
2. นายวีรชน  พูลพันธ์
3. นายเสรี  บุญประเทือง
 
235 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินทจิตร
2. เด็กชายกิตติ  กันสาตร์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ถินยศ
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กิ่งเนียม
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพ็ชรัตน์
6. เด็กชายชัยวัฒน์  เพ็งจันทร์
7. เด็กหญิงนิภาพร  อยู่จาตย์
8. เด็กหญิงปรางค์วลัย  ปราโมกข์
9. นายรัตนพล  เพิ่มภาค
10. เด็กชายลานนา  หงษ์แก้ว
11. เด็กชายวราเทพ  ม่วงเชียง
12. เด็กชายวายุ  ชาตรี
13. นางสาวศรุตา  พันธุ์วิเชียร
14. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณ
15. นายศิริวัฒน์  เมฆมะตูม
16. เด็กชายศุภชัย  พงษ์สุข
17. นางสาวสุขมาทิพย์  โค่นแก้ว
18. เด็กหญิงสุธิดา  ทองหาญ
19. เด็กหญิงสุภาวดี  กุลศรี
20. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญศรี
21. นางสาวเจนจิรา  สามล
 
1. นายชลอ  เฉียดแหลม
2. นางมลิวัลย์  ลักษณะโภคิน
3. นางสาววันดี  ศรีเรือง
4. นายวีระ  เดชครุฑ
5. นายสมบัติ  ศรีวงษา
6. นายเทพศักดิ์  ปรางค์วิเศษ
 
236 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สิทธาชัย
2. นายกฤติกร  กิ้มสวัสดิ์
3. เด็กชายกิตติพงษ์  บรรพหาร
4. นางสาวกิ่งดาว  แจ้งจิต
5. เด็กหญิงจันทนิภา  นิลสนธิ
6. นางสาวจันวิภา  แดงสีแย้ม
7. นางสาวจารุพรรณ  ธุระ
8. นายฉัตรชัย  แสงทองรัตนโชติ
9. เด็กหญิงฉัตรฑริกานต์  สารคนธ์
10. นางสาวฐิติมา  พัดทอง
11. นางสาวณัฐชพร  แจ่มอ่วม
12. นางสาวณัฐชยา  ทัยพิษจิตร
13. นายณัฐพล  โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงนิศาชล  มีอรรถกิจ
15. นางสาวน้ำเพชร  โตประเสริฐ
16. นางสาวน้ำเพชร  กุ้ยเอี้ยะ
17. เด็กชายปถกาญจน์  จันทร์แจ่มศรี
18. เด็กหญิงปภาวดี  กล่อมแดง
19. เด็กชายปริญญา  หนุนทรัพย์
20. นางสาวปรีญาณัสข์  ก้อนเพชร
21. เด็กหญิงปาลิดา  สดสอาด
22. เด็กหญิงพรรณมัย  สันโส
23. เด็กหญิงภิญญดา  ไผ่เถื่อน
24. นายรวิพล  สุขแท้
25. เด็กหญิงรังสิมา  เนาวนิตย์
26. นายรัฐพงษ์  โคมขุนทด
27. เด็กชายรัตนกร  กองมณี
28. นายวชิร  วัดรอดเพ็ชร
29. นางสาววาธรรนะ  วรอินทร์
30. นางสาววิมลวรรณ  จันทร์เพ็ญ
31. เด็กหญิงศศิภา  เอกกัณหา
32. นายศาสตราวุทธ  รอดฤทธิ์
33. นางสาวศุภรดา  สายไหม
34. นายสนธยา  มิ่งเมือง
35. นายสิทธิกร  เฉลิมพงษ์
36. เด็กหญิงอารียา  เรือนทอง
37. เด็กหญิงอินทุอร  ประภาทรง
38. นางสาวเกวลิน  กลิ่นรักษ์
39. นางสาวเก็จชญาณี  อ่านเจริญ
40. เด็กหญิงโชติกา  ชุติมาญาณภัทร
 
1. นางจินตนา  บุตรฉัตร
2. นายชญาณัฏฐ์  รอดสัตถา
3. นายธีระพงษ์  โตสงคราม
4. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
5. นายวานิช  ยาเพ็ชรน้อย
6. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
7. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
8. นายไพศาล  กันทะษา
 
237 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร   ภูมิโคกรักษ์
2. นายกฤตพร   พรมศักดิ์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์   แจ่มใจ
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์ยศ
5. เด็กชายกิตติศักดิ์   กันทะเกตุ
6. นายจตุรเทพ   กลิ่นแมน
7. นายจักรี   สมใจ
8. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์   หมู่แก้ว
9. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ขำอิงค์
10. นางสาวชฎารัตน์   เกตุเทียน
11. เด็กหญิงดวงแก้ว   แสงเมืองชิน
12. เด็กชายธนายุทธ   ยอดพิโรจน์
13. นายธีรวุฒน์  เฮงสวัสดิ์
14. เด็กหญิงนภาพร   คงคาสวัสดิ์
15. เด็กชายนินจา   หลักคำ
16. เด็กหญิงบุญลิตา   บุญยิ้ม
17. เด็กหญิงปิยนันท์   ประมูลทรัพย์
18. เด็กหญิงปุณณิชา  พูลสมบัติ
19. เด็กชายภานุวัฒน์   แก้วตา
20. นางสาวมณฑาทิพย์   จำนงค์
21. เด็กหญิงมณีนุช  เปรมสังข์
22. นายยุทธภูมิ   บุญเกิด
23. นางสาวรัตนา   สุวรรณศร
24. เด็กชายวรพงศ์   วงค์สว่าง
25. นางสาววริญญา  วรรณา
26. นายวัชรพล   สนธิกรรณ์
27. นางสาววิภาวดี   จันทร์เสี่ยน
28. เด็กหญิงวิภาวี   กล้าสาริกิจ
29. เด็กชายวีรพงษ์   รักกสิวิทย์
30. เด็กชายวุฒิชัย   ชำนิเขตกิจ
31. เด็กหญิงศศิประภา   สัตย์ชาพงษ์
32. เด็กชายสถิต  หวานอารมณ์
33. เด็กชายสิทธิพร   ชมชื่น
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรหิน
35. นางสาวสุนิสา   หงษ์ดำเนิน
36. นางสาวสุมิตรา   อินทรานุสรณ์
37. นายอนุสรณ์   ฉวีอินทร์
38. นายอัษฎา   บำรุงจิตร
39. เด็กหญิงอุมาพร  กล้ากสิการ
40. เด็กหญิงเกศริทร์   วิกี
 
1. นายกมล  วงศ์สุทธิ์
2. นางสาวกรชวัล   รุ่งรัตน์
3. นายกัมพล   เชี่ยวชาญ
4. นายก้านตอง  เส็งเอี่ยม
5. นายบุญเกื้อ   พุมานนท์
6. นายบุษรา   อาบวารี
7. นายสันติ  อภิญญานุวัฒน์
8. นายอภิรักษ์   กัลพันธุ์
 
238 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวกิตติยา  เปี่ยมส้ม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ทับมาก
3. นายจักรพล  พลแสน
4. เด็กชายจิระพันธ์  ตรรกดุษฎี
5. เด็กชายจิรายุทธ  เกษมุติ
6. เด็กหญิงฐิติยา  ศรีวิจิตร
7. เด็กหญิงณัฐกมล  จันทร์แดง
8. นายณัฐกานต์  บุญรอด
9. เด็กหญิงณารีรัตน์  ชื่นอารมย์
10. นางสาวทิฆัมพร  แก้วศรีทอง
11. เด็กชายธนพล  ศรีบุญ
12. เด็กชายธนภูริพัศ  เตี้ยสอาด
13. เด็กชายธนวัฒน์  พ่วงจีน
14. เด็กชายธันวา  บุญอินทร์
15. เด็กชายธารทิพย์  หมวดแหร่
16. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์วี
17. นายนนทกร  เหลืองอร่าม
18. นางสาวนฤชล  สัมมาขันธ์
19. เด็กหญิงนัฐพร  โพธิบาย
20. นายนาวิน  ปานอินทร์
21. นายปสันน์  วัฒนะ
22. นางสาวปาณิศา  สังข์ใย
23. นางสาวพิมพา  เกตุอุ่น
24. นายภูวดล  ดำนงค์
25. เด็กชายรชต  เกิดมี
26. เด็กหญิงวศินี  พระโพธิ์
27. เด็กชายสิทธ์ทรา  พุ่มพวง
28. เด็กหญิงสุณิสา  ตาบประดับ
29. นายสุธิชัย  เกตุฉ่ำ
30. นางสาวสุพัตรา  แสงวิเศษ
31. นางสาวอภิสรา  บุญลา
32. เด็กชายอภิสิทธิ์  เปรมปรี
33. เด็กหญิงอรญา  นกทอง
34. นายอัครพล  พลแสน
35. เด็กชายเจตศรินทร์  ทัพมาก
36. นางสาวเจนจิรา  วัฒนพันธุ์
37. เด็กหญิงโสรญา  ฤกษ์เวลี
 
1. นายจักรี  บุสดี
2. นางประทุม  ด้วงทอง
3. นางศรีเรือน  ทรัพย์ประเสริฐ
4. นางศศิธร  อึ้งวงษ์
5. นายศิรศักดิ์  ชูสิงห์
6. นายศิริวรรณ  ไข่หิน
7. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
8. นางสาวแสงอรุณ  ไข่หิน
 
239 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  พลเสน
2. นายจิรพัส  เกตุแก้ว
3. นางสาวจิราภรณ์  โอภาส
4. เด็กหญิงจีรวรรณ  พูลพิพัฒน์
5. นางสาวชญานี  อำภา
6. เด็กหญิงดวงกมล  โพธิ์ศรีทอง
7. เด็กชายธนวุฒิ  คงพันธ์
8. นายธนาทิพย์  มีมุข
9. นายนิมิตร  รักชีวิต
10. นางสาวนิศารัตน์  คำมีโต
11. นายปิยะภัทร์  ขันคำนันต๊ะ
12. นางสาวพรนภา  คำนนท์
13. นายพิทักษ์  จันทร์อินทร์
14. นางสาววนิดา  ศรีบุบผา
15. นายวรนาท  บาทบำรุง
16. นางสาวศศิธร  โชติตะคุ
17. เด็กหญิงศิริพร  ศรีอรุณ
18. นางสาวศิริลักษณ์  โถวิเชียร
19. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขจรอนันต์
20. นายสมรส  กึ้นทอง
21. นายสมรักษ์  กึ้นทอง
22. เด็กหญิงสริตา  ฤทธิ์บำรุง
23. เด็กหญิงสาวิตรี  วงศ์เจริญ
24. นางสาวสิรินทรา  แสงทอง
25. นางสาวสุทธิดา  บุรานันท์
26. นายสุรศักดิ์  จีนนะ
27. นายสุริยา  อินทร์ชู
28. นายสุริยา  ติดยงค์
29. นางสาวอวัสดา  สลอดตะคุ
30. เด็กหญิงอาทิตญา  สุขประเสริฐ
31. นางสาวเจนจิรา  วานนท์
32. นางสาวเจนจิรา  ร่มโพธิ์
33. เด็กหญิงเจนจิรา  เมนไทยสงค์
34. นางสาวเบญจวรรณ  ชุดนอก
 
1. นายจักรกฤต  ขำหลุ่น
2. นายพรชัย  ศรีชมภู
3. นายวัชระ  พรมชาติ
4. นายวิชาญ  โพธิ์อ่อง
5. นางสาวสมฤทัย  ฤทธิ์โพธิ์
6. นายอดิสรณ์  แป้นมาย
7. นายเฉลิมชัย  ส่งศรี
8. นางโชตนา  มีโชติ
 
240 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์พูน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  โชติรัตน์
3. นายคณิน  ศรีสุขเลิศ
4. เด็กชายจักรพันธ์  เสือนิล
5. นายจำรัส  กอนไชย
6. เด็กหญิงจิราพร  บุญอยู่
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมฆคุ้ม
8. เด็กชายณัฐพล  กระตุดเงิน
9. นายณเรศ  โกษา
10. เด็กชายตะวัน  ทาแกง
11. เด็กชายถิรยุทธ  วงค์บุตร
12. นายทิวทัศน์  สังข์เงิน
13. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองคำเขียว
14. นางสาวธาริณี  ลออเอี่ยม
15. เด็กชายธีรภัทร์  บัวบานค่ำ
16. เด็กชายนที  พวงพยอม
17. เด็กชายนที  ครุฑจันทร์
18. นายนนท์ธนา  ครุฑจันทร์
19. เด็กชายนพคุณ  แช่มเมือง
20. เด็กหญิงนฤมล  สุรินทบูรณ์
21. เด็กหญิงพรรณผกา  สังข์สิทธิ์
22. เด็กชายมนตรี  เหมือนนึก
23. เด็กหญิงมุทิตา  ทรัพย์ทอง
24. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชื่นฤทัย
25. เด็กหญิงวรรณวิภา  พดด้วง
26. เด็กหญิงวรวรรณ  ทิตา
27. เด็กหญิงวิญาดา  หาดโคกสูง
28. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แก้วเบี่ยง
29. นายศุภกฤต  คงหลำ
30. เด็กหญิงสกุลรัตน์  วินิจสอน
31. เด็กชายสมทรง  เปี่ยมสุข
32. เด็กชายสหรัฐ  เหมือนฤทธิ์
33. เด็กชายสิรวิชญ์  มรรคนันท์
34. เด็กหญิงสุชาวดี  เทศเกิด
35. เด็กหญิงอารยา  ยอดนิล
36. เด็กหญิงเกศรินทร์  นุชโต
37. นางสาวเบญจมาศ  บุญอุ่นใจ
38. เด็กชายเอกลักษณ์  พุ่มเจริญ
39. เด็กหญิงใบหยก  มังกร
40. เด็กชายไพบูลย์  ชาลี
 
1. นายชูศักดิ์  จันทร์ดวงโต
2. นางสาวดุจดาว  แสงสุวรรณ
3. นางสาวนิภา  สิงห์คำ
4. นางพนิดา   อายุพัฒน์
5. นายราชัน  อาจวิชัย
6. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
7. นางสาวอาทิตยา  แดงทองดี
 
241 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายภาคิน  สุขสม
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
242 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กชายโชคทวี  แว่นแก้ว
 
1. นายมานพ  เกตุวราภรณ์
 
243 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายพรรษกร  คำมุ้ย
 
1. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
 
244 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นายเฉลิมชัย  กลิ่นสังข์
 
1. นางลาวัลย์  สมบัติปัน
 
245 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายอดิเรก  อิ่มบัว
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
246 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงภิญญดา  ไผ่เถื่อน
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
247 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  พดด้วง
 
1. นางพนิดา  อายุพัฒน์
 
248 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  โตทับ
 
1. นายกฤษณะ  ชมภู่
 
249 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาววิภาวดี   จันทร์เสี่ยน
 
1. นายบุญเกื้อ  พุมานนท์
 
250 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนารถบรรพต 1. นางสาวณัฐวรรณ  อบสิน
 
1. นายวิรุฬห์  โสภาเจริญ
 
251 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฏฐนิช  บุญแร่
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
252 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายภพชร  อุทธังกร
 
1. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
253 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายคงณัฐ  ศรีสงคราม
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
254 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายยศพนธ์  แก้วเกตุ
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
255 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พวงสิน
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
256 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญยัง
 
1. นายกฤษณะ  ชมภู่
 
257 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ปั้นกันอินทร์
 
1. นางประทุม  ด้วงทอง
 
258 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวทิพานัน  นามสีลี
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
259 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  สารราษฏร์
 
1. นายนพรัตน์  แก้วนิคม
 
260 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวรัตวรรณ  ปุราโส
 
1. นายจรัส  สร้อยสอาด
 
261 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสี่ยววงศ์
 
1. นางสาวรจรินทร์  เเจ้งสว่าง
 
262 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายภูบดี  อินทร์ชู
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
263 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายณัฐเสฏฐ์  กฤชภาภรณ์
 
1. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
264 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายธีรวุฒิ  เฮงสวัสดิ์
 
1. นายบุญเกื้อ  พุมานนท์
 
265 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายวีรวัฒน์  ชื่นศิริ
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
266 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายปณิธาน  พรมชัยชนะ
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
267 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.83 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายศุภาพิชญ์  มินสว่าง
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
268 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศัตพร  ศิลปเวชกุล
 
1. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
269 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  พูลจิตร์
 
1. นายปรีชา  โต้งดัง
 
270 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นางสาววรินดา  มูลทอง
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วกัณหา
 
271 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกมลรัตน์  คล้ายบุรี
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
272 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายอนาวิล  จาบทอง
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
273 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายณัฐเสฏฐ์  กฤชภาภรณ์
 
1. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
274 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายคุณานนท์  ธชโยธิน
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
275 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายณัฐพนธ์  ปานอุดมลักษณ์
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
276 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงสายธารประชารักษ์  ทองนำ
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
277 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  มหาเสนา
 
1. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
278 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  โตทับ
 
1. นายกฤษณะ  ชมภู่
 
279 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรสุวรรณ
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
280 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาววิภาวดี   จันทร์เสี่ยน
 
1. นายบุญเกื้อ  พุมานนท์
 
281 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวพิชญ์นรี  หิรัญคำ
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
282 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  พวงสมบัติ
2. นางสาวกนลรัตน์  ขานดำ
3. นางสาวกมลชนก  หงษไกร
4. นางสาวกฤติยา  ช้างคนมี
5. นายขุนยกร  พ่วงดี
6. นางสาวจีรนันท์  ยศนนท์
7. นางสาวซารียาฮ์  จิตต์จำนธค์
8. นางสาวณัฐพร  สืบสาย
9. นายธนพล  กาโตน์
10. นายธนาธิป  เนียมทอง
11. นายธนาภัทร  อุปวัฒน์
12. นายธีรวัฒน์  กัลยา
13. นายนพรัตน์  แก้วมังกรณ์
14. นายนพรัตน์  ศุภกิจเวชกรณ์
15. นายนพสิทธิ์  คงถาวร
16. นางสาวนันทิชา  ต่ายน้อย
17. นางสาวพฤกษา  อาจเกิด
18. นางสาวพลอยไพลิน  พิมพา
19. นายพสิษฐ์  พิศดำขำ
20. นางสาวภัทรวริน  เนื่องสนธิ
21. นางสาวภัทรียา  แป้นสุวรรณ
22. นายยศรัณย์  เรียนศิลป์
23. นางสาวรุ่งฤทัย  อิ้งรัตน์
24. นายวชายุ  อุทกัง
25. นายวัชรพล  พลวิสภาพ
26. นายสักการ  สุดตานา
27. นางสาวสุนทรีย์  แย้มนิ่ม
28. นางสาวสุภาวิตา  ครุฑพันธุ์
29. นายสุภเวช  สุ่มเล็ก
30. นายสุริยา  นิรี
31. นางสาวหทัยภัทร  อ่ำทอง
32. นายอรรถพล  คงอารยเวชกุล
33. นายอรรถวิทย์  บุญญา
34. นางสาวอารียา  สดวกดี
35. นางสาวัณัฐชยา  หมื่นทะวงษ์
36. นางสาวเบญจรัตน์  ซิงห์
 
1. นายศุภเมธ  เพชรอุดม
2. นายเอกทัศน์  สุยสว่าง
 
283 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. นางสาวกาญจนา  โพธิ์ยอด
2. นายจักรกฤษ  กระดังงา
3. นายจักรกฤษณ์  โพธิ์ยอด
4. นางสาวณัฏฐิยา  พิลาดี
5. นางสาวณัฐชาภรณ์  แตงน้อย
6. นางสาวนริศรา  ทองถนอม
7. นายนิพัทพงศ์  จำนงค์ศรี
8. นางสาวนิศารัตน์  อ่วมปาน
9. นายบัญชา  ศฤงคาร
10. นายพงศ์พิสุทธิ์  อ่อนน้อย
11. นายพีรวัฒน์  ชูพินิจ
12. นายภานุเดช  แจ่มใส
13. นางสาวมาริสา  คำบุรม
14. นางสาววิราวรรณ  กงศูนย์
15. นายวุฒิดำรงค์  วิริยะ
16. นางสาวศิรประภา  สีท้าว
17. นายศุภชัย  กามินี
18. นายสันติสุข  ศรีทอง
19. นางสาวสิริรัตน์  สีดา
20. นางสาวสุภาวดี  สุขเล่ห์
21. นางสาวอพินญา  พุ่มนิล
22. นายอัครชัย  ศรชัย
23. นายอาคม  ใจทัน
24. นางสาวโกลัญญา  เนาว์ดี
25. นายโชคกมล  เจ็กภูเขียว
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  กิมไล้
2. นางสาวณัฐชา  สีอ่อน
3. นางสาวผกามาศ  ม่วงพลับ
4. นางสาววาสนา  โมกพา
5. นายอนุวัฒน์  เกียรติวงศ์ชัย
6. นายไพฑูรย์  กรไกร
 
284 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกนิษฐา  คล้ายเรียน
2. นายกฤษกร  บัวศรี
3. นางสาวกาญจนา  เชื้อนุ่น
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทร์หอม
5. นายจตุพร  ม่วงสิงห์
6. นายจตุพล  ทรัพย์ชื่น
7. เด็กหญิงจริญญา  ทองคำ
8. นายจิรายุทธ  ศิริเกษ
9. นางสาวชุติมา  สายเส็ง
10. นายฐิติพงษ์  คงบุรี
11. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  มากมูลพล
12. เด็กหญิงณัฐวดี  ศิริปากร
13. เด็กหญิงณิชกานต์  ประโยชน์สุข
14. นายดนัยภัทร  กวางแก้ว
15. เด็กหญิงทิพกัญญา  อินทร์สง่า
16. นายธนภัทร  อิศรางกูล
17. นายนที  ทองน้อย
18. นางสาวนวรัตน์  ไทยประสิทธิ์
19. นางสาวนิศาชล  ทะนะแสง
20. นายประวิทย์  รอดนิล
21. นางสาวปาลิกา  รอดพลอย
22. นายพลพัฒน์  สร้อยสนธิ์
23. นายภัทรพล  พรมอ่อน
24. นายภูวนัย  ทองมี
25. นางสาวมัลลิกา  กล่อมปาน
26. เด็กหญิงมาลินี  มุกดาหาร
27. นายยศพนธ์  แก้วเกตุ
28. นางสาวลัดดาวัลย์  แตงร่ม
29. นายวิชญะ  น้อยเจริญ
30. นางสาววิรัญชนุตต์  ปวัตรพรรณกร
31. นางสาวสุนิษฐา  บุญประสิทธิ์
32. นางสาวสุพัชรี  ภาษี
33. เด็กหญิงสุภาพร  โกทัน
34. นายอดิเรก  อิ่มบัว
35. นางสาวอธิตยาภรณ์  พูลสิน
36. เด็กหญิงอัญชุลีกร  นามเรือน
37. นายเอกรัตน์  โกทัน
38. นายไตรณรงค์  ปานพรม
 
1. นางสาวจารวีสุวรรณ์  ชูยอด
2. นายนที  ธรรมวงศ์
3. นายพจนลักษณ์  ชูยอด
4. นางภรณ์ศิริ  สินน้อย
5. นายมนตรี  สินน้อย
6. นางสาวอรชุลี  อึ้งประดิษฐ์
7. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
285 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  บุรีรัตน์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สตานิคม
3. เด็กชายชัชชัย  กอนแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อาจหาญ
5. เด็กหญิงตรีรัตน์  ชัยฤทธิ์
6. เด็กชายปฐมพงษ์  จูพัฒนกุล
7. เด็กชายปัณภัทธ์  รอทอง
8. เด็กหญิงปิยพร  ดอนชะเอม
9. เด็กหญิงสุภาวิดา  จันทร์ศรี
10. เด็กชายอภิวัฒน์  ยาเพ็ชรน้อย
 
1. นางจินตนา  บุตรฉัตร
2. นางสาวพรพรรณ  สินธุพรหม
3. นายวานิช  ยาเพ็ชรน้อย
 
286 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองสีพันธ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เรืองศรี
3. เด็กหญิงจรัสศรี  แก้วรัมย์
4. เด็กชายณัฐพล  นนทะราช
5. เด็กชายธนัท  คงทรัพย์
6. เด็กหญิงนฤมล  วันอินทร์
7. เด็กชายนวพล  แก้วดี
8. เด็กหญิงบุษราภรณ์  แสนกล้า
9. เด็กชายวิวัฒน์  แพรงิ้ว
10. เด็กชายเทียนชัย  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
2. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
3. นางสาวอาภากร  รักษ์ขจีกุล
 
287 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  คล้ายปาน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สดับสร้อย
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขุมโมกข์
4. เด็กหญิงธนพร  รื่นอายุ
5. เด็กชายนนทกร  พวสมบัติ
6. เด็กหญิงศุภกานต์  สุขวิญญา
7. เด็กหญิงอินธิราพร  สนิทผล
8. เด็กชายเมธัส  ปราณี
 
1. นางสาวนงค์นุช  แก้วจัตุรัส
2. นางมุกดา  ด่อนแผ้ว
3. นายไกรศร  บุญสุวรรณ์
 
288 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  เหมาะสมัย
2. เด็กชายณัฐพล  นนทะราช
3. นางสาวตรีรัตน์  บูชา
4. นางสาวฤทัย  อุทุมพันธ์
5. นายวรายุทธ์  ต่วนเคลือ
6. นายวรินทร์นันท์  คงสิบ
7. นางสาวศรศิลป์  วันชะนะ
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กระจาย
9. นายอนุกร  บุญไหล
10. นายอนุกูล  บุญไหล
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
3. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
 
289 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกนกนาฏ  ทองแพ
2. นางสาวประภัสรา  ลิ้มพิบูลย์
3. นายพงศกร  กุนากุล
4. นายภูริศ  อำภาศ
5. นายวัชรเวศ  คงวราคม
6. นางสาวศศินา  อภิชิตชาติ
7. นายสุทธิชัย  สัปทน
8. นางสาวหทัยลักษณ์  ศรีเรืองพันธ์
 
1. นางจินตนา  บุตรฉัตร
2. นางสาวพรพรรณ  สินธุพรหม
3. นายวาินิช  ยาเพ็ชรน้อย
 
290 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นายณัฐกิต  อ่วมพิมพ์
2. นางสาวทิพวรรณ  พิกุลทอง
3. นายธนนนท์  โตยิ่ง
4. นายนันทวัฒน์  มณีวรรณ์
5. นางสาวประภัสสร  อินทร์น้อย
6. นางสาวปาริชาติ  เปรมจันทร์วงศ์
7. นายพัชรพล  จูสิงห์
8. นายรณกร  จันทร์นิ่ม
9. นางสาวศรีนวล  สุขใจ
10. นางสาวอารีญา  อุดม
 
1. นางรัตนา  รอดบำรุง
2. นางสาวสุภาพรรณ  เพ็งตรุษ
 
291 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชญาณี  พ่อค้า
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ถึงสุข
3. เด็กหญิงปพิชญา  เหล่านิยมไทย
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อนันตศานต์
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  โจ้กุล
6. เด็กหญิงวิภาดา  นาคนิรันดร์
7. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ทองคำปั้น
8. เด็กหญิงสุประวีณ  อิ่มอุระ
 
1. นางพันทิพา  สิงหัษฐิต
 
292 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฏฐ์นรีย์  เม่นวังแดง
2. นางสาวรมณียา  บุญชื่น
3. นางสาวสิริยากร  สุริยะ
4. เด็กหญิงสุภัทรา  พินศรี
5. เด็กหญิงอมรพรรณ  สาระหงษ์
6. เด็กหญิงเมธาวี  พงษ์วัชรารักษ์
 
1. นางสาวจารวีสุวรรณ์  ชูยอด
2. นายนที  ธรรมวงศ์
3. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
4. นางสุรีวัลย์  เชียงสิน
 
293 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ลิ้มวิไล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มั่นป้อม
3. เด็กหญิงณัฐนภา  โนรี
4. เด็กหญิงตวิษา  ชำนาญศิลป์
5. เด็กหญิงนริศรา  วีระเดชะ
6. เด็กหญิงศศิธร  ทับทิมศรี
 
1. นางจินตนา  บุตรฉัตร
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
294 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐธฬิณี  บุญเรืองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงปราริฉัตร  สุวรรณชาติ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เลิศรสนันทการ
4. เด็กหญิงวราภรณ์  บางเหลือม
5. เด็กหญิงศิริพร  นามวงษา
6. เด็กหญิงเกศราพร  โม่งทอง
 
1. นางรจนกร  เอกวัตร์
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
3. นายสยาม  ศรีทอง
4. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
 
295 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชลธิชา  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เอี่ยมกระจ่าง
3. เด็กหญิงมุทิตา  ศรสุรินทร์
4. เด็กหญิงสุธาสินี  มีชัย
5. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีสงคราม
6. เด็กหญิงเอมมิกา  ดอนชะเอม
 
1. นางณัฐฎ์ธนาพร  ภิรมย์ภักดิ์
2. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
3. นางมัณฑนา  นาคยิ้ม
4. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
296 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกนกพัชร์  แจ่มฟ้า
2. เด็กหญิงชญาณี  พ่อค้า
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ถึงสุข
4. นางสาวดนุนุช  พูลทวี
5. นางสาวนภัสภรณ์  ช่างย้อม
6. นางสาวนภาวรรณ  แสงสุวรรณ
7. เด็กหญิงปพิชญา  เหล่านิยมไทย
8. นางสาวปัทมา  นาคศาลา
9. นางสาวรัตนประภา  ดีทิพย์
10. นายลัดดาวัลย์  ตรีเนตร
11. เด็กหญิงวชิราภรณ์  โจ้กุล
12. เด็กหญิงสุประวีณ  อิ่มอุระ
 
1. นางพันทิพา  สิงหัษฐิต
 
297 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวนลินนิภา  คงนภา
2. นางสาวรวิสรา  ราชประสิทธิ์
3. นางสาวลูกปลา  บุญหาญ
4. เด็กหญิงศจี  สง่ารัตนพิมาน
5. นางสาวอาริญา  สนธิ์จันทา
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อวนศรี
7. นางสาวแพรวโพยม  ทิวแพร
8. นางสาวไอยรดา  อาจจีน
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นางมัณฑนา  นาคยิ้ม
 
298 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  คำบาง
2. นางสาวนฤมล  เคนานัน
3. นางสาวพรนภา  นาดี
4. นางสาวพัชรี  กุมภาพันธ์
5. นางสาววิไลพร  ชำนาญ
6. นางสาวศศิธร  ใจกลาง
7. นางสาวศิริพร  คงพิรุณ
8. นางสาวเปรมมิกา  กลางสุวรรณ
 
1. นางกำไร  โสภาพ
 
299 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุมนทา
2. เด็กชายชาญชัย  กงศูนย์
3. เด็กหญิงพนิดา  จิตมะกล่ำ
4. เด็กหญิงพิศมัย  คำขวัญ
5. เด็กหญิงราตรี  นาคพันธ์สังข์
6. เด็กหญิงวรรณภา  อ้นนาค
7. เด็กหญิงวิชาดา  บริสุทธิ์
8. เด็กชายวิชเยนทร์  นาเคลือ
9. เด็กชายวิรเชษฐ์  แม่นเพชร
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีแป้น
11. เด็กชายอธิป  คงสิบ
12. เด็กชายอนุสรณ์  ฉ่ำแจ่ม
13. เด็กชายอภินันท์  หงษ์เวียงจันทร์
14. เด็กชายอรรถวิทย์  จิตรวิจารณ์
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองถนอม
16. เด็กชายเด่นภูมิ  มาลัย
 
1. นางสาวณัฐชา  สีอ่อน
2. นางสาวผกามาศ  ม่วงพลับ
3. นายไพฑูรย์  กรไกร
 
300 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงดวงหทัย  แก่นแก้ว
3. เด็กหญิงดวงหทัย  พวงทอง
4. เด็กหญิงนิพาดา  ภู่ทิพย์
5. เด็กหญิงพิไลพร  พลอยศรี
6. เด็กหญิงฟ้าใส  สุขแช่ม
7. เด็กหญิงสุพรรษา  เค้าแดง
8. เด็กหญิงเกวลิน  คงแสง
 
1. นางจิตร์ละม่อม  อุงจิตต์ตระกูล
2. นายปัญญา  ตันติวัฒน์
3. นางสนิตา  เทียนทอง
4. นางสุพรรณี  แก้วจันทร์
5. นางไพเราะ  สัมปชัญญสถิตย์
 
301 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกัณฐรมย์  ภูมี
2. เด็กชายจิรพัฒน์  เอี่ยมสุขใจ
3. เด็กชายชวน  บุญโฉม
4. เด็กชายชวนนท์  มีแสง
5. เด็กชายณัฐพงศ์  สมพงษ์
6. เด็กหญิงณัฐริกา  พัดดำ
7. เด็กชายธนายุต  จันทร
8. เด็กหญิงธิดาวรรณ  บัวสำรี
9. เด็กหญิงพัชนี  พุ่มกระจ่าง
10. เด็กหญิงภัทรศรี  รุ่งสว่าง
11. เด็กชายภูมินทร์  ตาลเสี้ยน
12. เด็กหญิงวิชาดา  หอมฉุน
13. เด็กหญิงสุชัญญา  อ่อนเมือง
14. เด็กหญิงสุณิสา  เงินมาก
15. เด็กหญิงอัจฉรา  ผ่องผึ้ง
16. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วาระเพียง
 
1. นางสาวฉัตรนภา  สีสดเขียว
 
302 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  กันงาม
2. นายกิตติพต  คล้อยบุญนาค
3. นายจะตุรงค์  บัวทอง
4. นางสาวจิตตมาศ  มุสิกะทัน
5. นางสาวนภาพร  ใจเกื้อ
6. นางสาวนันทพร  สัวัสดี
7. นางสาวปนัดดา  กลมเกลี้ยง
8. นางสาวปาริฉัตร  คุ้มตระกูล
9. นางสาวพรชิดา  โชติพรม
10. นางสาวพิมพ์วิภา  โพธิ์เขียว
11. นางสาวภัทราภรณ์  โพธิ์วัด
12. นางสาวสกลสุภา  เอี่ยมผ่อง
13. นางสาวสุนิศา  บุญผ่อง
14. นางสาวอัมมิการ์  อะวิสุ
15. นายเนติพงษ์  คงสะโต
16. นายไกรภพ  เทพประเิมิน
 
1. นายประจักษ์  โพธิ์วัด
2. นายพรเทพ  ไม้เรียง
3. นายสุรสิทธิ์  แย้มสัจจา
 
303 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรัสศรี  แก้วรัมย์
2. เด็กชายณัฐพล  นนทะราช
3. เด็กชายธนัท  คงทรัพย์
4. เด็กหญิงนฤมล  วันอินทร์
5. เด็กหญิงนัฐธฬิณี  บุญเรืองสัมฤทธิ์
6. เด็กหญิงบุษราภรณ์  แสนกล้า
7. เด็กหญิงปราริฉัตร  สุวรรณชาติ
8. เด็กหญิงรมัญยา  จันทร
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เลิศรสนันทกาล
10. เด็กหญิงวราภรณ์  บางเหลือม
11. เด็กชายวิวัฒน์  แพรงิ้ว
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญสุข
13. นายสหภาพ  การะวิง
14. นายสิทธิชล  ปล่อยทุม
15. นายอัมรินทร์  อินทะสอน
16. เด็กหญิงเกศราพร  โม่งทอง
 
1. นางปราณี  จันดำ
2. นางสาวศิริอร  ด่วนถา
3. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
4. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
5. นางอาธัญญา  ดวงตาเสือ
 
304 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นายจิรสิน  ศาสตร์ศรี
2. นายทรงกลด  เคารพสงฆ์
3. นางสาวน้ำผึ้ง  ดอกไธสง
4. นางสาวปรียาพัศ  ต่วนชะเอม
5. นางสาวปาลินี  เชียงปู่
6. นางสาวปิยะธิดา  ถี่ป้อม
7. นางสาวพิมพิไล  พุทธเษม
8. นางสาวมณฑิรา  น้อยกลัด
9. นายรัชชนนท์  นามศรีนวล
10. นางสาวรุ้งตะวัน  แก้วงาม
11. นางสาววรรณ์ลดา  ผานาค
12. นายเพทาย  เรืองบุญ
 
1. นายมนตรี  เผือกจีน
 
305 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายตุลย์ตุลา  เปี่ยมศิริ
2. เด็กชายธีรภัทร  ส่งเสริมภักดี
3. เด็กชายพันธการ  สุขแก่น
4. เด็กชายศุภณัฐ  อินทร์กลัด
5. เด็กหญิงอริสา  อ่อนน้อม
 
1. นางอารีย์  มาศขาว
 
306 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  สีสัย
2. เด็กหญิงนันทิพัฒน์  สมดี
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  บุญเกิน
4. นายพิชิตชัย  นันทฤทธิ์
5. นายอิสระ  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นายณรงค์วิทย์  ชั่งใจ
 
307 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพพิทยา 1. นายขวัญชัย  เภาสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญประเสริฐ
3. เด็กชายธนากร  หลำริ้ว
4. นางสาวรัตยากร  เถื่อนสุข
5. เด็กหญิงอธิฐาพร  เรือนเงิน
 
1. นายสมจิตร  สุขชาลี
2. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
308 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวปิยนุช  ยิ้มสาระ
2. เด็กชายยชุรเวช  กันทา
 
1. นางอารีย์  มาศขาว
 
309 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กชายศุภกร  ฉวีอินทร์
2. เด็กชายอนุพงษ์  แก้วมาราช
3. เด็กชายเจนณรงค์  รักธัญกร
 
1. นายศุภฤกษ์  ศิโรทศ
 
310 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงนัดดา  ทองสุคนธ์
2. เด็กชายอดิศร  เหล่าจั่น
3. เด็กชายโชคอนันต์  ฤกษ์เวรี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีวิลัย
2. นางดรุณี  วลัญช์อารยะ
 
311 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กชายพงศธร  ขำทับ
2. เด็กชายภัทรภูมิ  สุขใส
3. เด็กชายอมรศิลป์  ศรีคำดา
 
1. นายเสน่ห์  เอื้อแท้
 
312 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. นายวรการ  บุสีชา
2. นายสิทธิชัย  ผ่านวงษ์
3. นายไพรัช  แก้วสาร
 
1. นายสมศักดิ์  มอญปาน
2. นายไพรบูรณ์  ไชยนา
 
313 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายปริญญา  ศรีประสม
2. นายศุภชัย  วงษ์นาค
3. นายอดิศักดิ์  พรหมดี
 
1. นายสุธิโชติ  ปุกปิงกาศ
 
314 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายนพรัตน์  ไกรนิตย์
2. นายปฏิภาณ  กล้วยคำ
3. นางสาวปาจรีย์  เสือเจริญ
 
1. นางพัชรี  เปาริก
 
315 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงจันทรา  เหลี่ยมพิทักษ์
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  อ่ำทอง
3. เด็กหญิงรวิสรา  เหมือนเตย
 
1. นางบุญช่วย  โดรณ
 
316 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พลอยศรี
2. เด็กหญิงธนาพร  สร้อยสาวะ
3. เด็กหญิงพัชริดา  ทองภูธร
 
1. นายอภิศาล  ไทยเจริญ
 
317 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายชิติพัทธ์  เพ็ญสวัสดิ์
2. นางสาวศุภานัน  เจริญผล
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  โอภาษี
 
1. นายจักรภพ  บุญขาว
2. นายมาโนชญ์  สุขสุม
 
318 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นางสาวธิมาภรณ์  อินทร์จันทร์
2. นางสาวพฤกษา  ใฝเพชร
3. นางสาวเบญจวรรณ  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จั่นเจริญ
2. นางกิติกาญจน์  ฤทธิ์บำรุง
 
319 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  แย้มงาม
2. นางสาวอมรรัตน์  เพียรกสิกรรม
3. นางสาวไอญดา  ศรีดี
 
1. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
2. นางทัศนีย์  เพิ่มภาค
 
320 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. นายตรีวิทย์  ชอบใจ
2. นายยุทธนา  บุญกอน
3. นายศักดิ์ศร  น้ำนิล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เลี้ยงอำนวย
2. นายพงษ์เดช   ชัชวาลพงค์
 
321 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ลดโต
2. เด็กหญิงประกายกานต์  ณรงค์ฤทธิ์
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  สุขวงศ์ตานนท์
4. เด็กชายอัครพล  พิมหนู
5. เด็กหญิงอำภา  จันทร์ตะเภา
6. เด็กหญิงแสงดาว  ทิพสัพพา
 
1. นางสาวดารา  ขัติยนนท์
2. นางพชรพร  ถนอมศร
 
322 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงตันหยง  พุกทอง
2. เด็กหญิงทัดดาว  จันนวล
3. เด็กหญิงนภาพร  ปรางทับทิม
4. เด็กหญิงวรรณิดา  พิมแพร
5. เด็กหญิงวราภรณ์  กิจนพศรี
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ชูเมือง
 
1. นางกฤติมา  กองทองนอก
2. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
3. นางเกษมศรี  อ่วมทอง
 
323 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กหญิงดวงใจ  เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงธนาภา  นาคกะภูมิ
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  เจียมศิริ
4. เด็กหญิงวริสรา  สร้องสังวาลย์
5. เด็กหญิงสุนันท์  ชูตระกูล
6. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีเพ็ญ
 
1. นางวรรณทนาภร  ลิขิตสุภิณ
2. นางสมจิตร  เพ็ญวิจิตร
3. นางสุวิมล  อินอ้าย
 
324 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายธนาธิป  แย้มยิ้ม
2. นางสาวผการัตน์  ตาทอง
3. นายภานุวัฒน์  มาลาศรี
4. นางสาวศิริลักษณ์  ม่วงไหม
5. นายสุทัศน์  ศรีปราชญ์
6. นางสาวเสาวณีย์   บุญรัตน์
 
1. นายสุรกิต  สิงห์ศิริ
2. นางอนงทิพย์  สิงห์ศิริ
3. นางสาวเจริญขวัญ  จันสา
 
325 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  เข็มหนู
2. นางสาวธารีณี  ศรีเพ็ง
3. นางสาววาสนา  จุติมา
4. นายสุชาติ  แก้วมูล
5. นางสาวเจนจิรา  แซ่จัง
6. นางสาวแพรพรรณ  วังสีโก
 
1. นายวิทยา  พงษ์ชัยสิทธิ์
2. นางอัญชลี  อัครวงษ์
3. นายเกษม  สารีพันธ์
 
326 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. นางสาวกาญจนา  เกษพ่วง
2. นางสาวจันทรา  ยังกรุด
3. นางสาวพัชรี  เกตุรัตน์
4. นางสาวศิณีนาถ  โกนิตย์
5. นางสาวสาวิตรี  พุกคะชา
6. นางสาวสุดารัตน์  พูลเพิ่ม
 
1. นางวรรณทนาภร  ลิขิตสุภิณ
2. นางสุรีย์มาศ  เกียรติวงค์กมล
3. นางสุวิมล  อินอ้าย
 
327 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนาฏตะวัน  สมภาร
2. นางสาวบุญยาพร  รุประมาณ
3. เด็กชายยศพนธ์  กองแก้ว
 
1. นางรจนา  ด้วงชื่น
2. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
 
328 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกานติมา  กิตติปริชา
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เจริญรัตน์ธนโชติ
3. เด็กหญิงสุมลมาศ  บัวหลวง
 
1. นางกุศล  กลั่นด้วง
 
329 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พานเที่ยง
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญมี
3. เด็กหญิงสุมาลี  หนูดำ
 
1. นางมัณทนา  ชนาวิรัตน์
 
330 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกนกพร  บุญใจ
2. นางสาวมนัสวี  ขุนวังกรด
3. นางสาวสิริรัตน์  แสงภู่
 
1. นางวิกานดา  บุญเอก
2. นางส่งศรี  โอภาษี
 
331 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวศศิวิมล  มั่นสติ
2. นางสาวอนุศรา  แจ้งจิตร์
3. นางสาวอนุสรา  โพธิ์ทอง
 
1. นางวิไลพร  ฮดโท
2. นางสมทรัพย์  อาคมอิสราวัฒน์
 
332 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวปพิชญา  ศรีแก้ว
2. นางสาววิระดา  งามเลิศ
3. นางสาวศุภรัตน์  ทับกฤษ
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
 
333 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีเกษม
2. เด็กหญิงวรรณิษา  พวงสานต์
3. เด็กชายวสุพล  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวมณี  ศรีเกษม
2. นายวิรัต  สุขแย้ม
 
334 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายกฤตติน  สุขไส
2. เด็กหญิงนันทนา  ดวงรัตน์
3. เด็กหญิงโชติกา  สิงห์นา
 
1. นายยงยุทธ  หมั่นเขตรกิจ
2. นายวิรัตน์  ทรัพย์บุญธรรม
 
335 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุดาภา  อุทโก
2. เด็กหญิงญาณิศา  แต่งตั้ง
3. เด็กหญิงศศิธร  เงินกลม
 
1. นางสาววรรณทิพย์  อินทร์เอก
2. นายสัญญา  เขียวไสว
 
336 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวปิยนุช  มากริ่น
2. นางสาววิรงค์รอง  สิงห์ขาว
3. นางสาวสิรินทรา  จำปา
 
1. นางสาวปิยมน  ด้วงอิ่ม
2. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
 
337 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นายนัทธพงศ์  ศรีบุญเพ็ง
2. นายนิลพัฒน์  บุญชู
3. นายสหรัฐ  สิงห์โหม
 
1. นางกำจัด  แก้วนุช
2. นายศานิต  มีพ่วง
 
338 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  บำรุงแคว้น
2. นายกานต์  ภู่จีน
3. นางสาวคุลิกา  ใหม่แจ่ม
 
1. นางสาวมณี  ศรีเกษม
2. นายวิรัต  สุขแย้ม
 
339 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  มะโดด
2. นางสาวน้ำฝน  อยู่ชัง
3. นางสาวสิริรัตน์  กลิ่นกระจาย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทับเกษตร
2. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
 
340 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายกฤษณะ  สมประสงค์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  มูลรอด
3. เด็กหญิงสุพิศรา  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางจินดาพร  จันทร์ทอง
2. นางสาววันดี  ประสิทธิโชค
 
341 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหว่าโต
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เสียงเย็น
3. เด็กหญิงสุธาสินี  แก้วแหวน
 
1. นางณัฐฎ์ธนาพร  ภิรมย์ภักดิ์
2. นางอัจฉรา  ชอนบุรี
 
342 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ชัดเจนกิจ
2. นางสาวสุกัญญา  วงศ์สน
3. นางสาวสุพรรษา  ทองหาญ
 
1. นางนาริส  ดิษฐ์น้อย
2. นางวิไลพร  ฮดโท
 
343 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวชนิสรา  สมประทุม
2. นางสาวสุรีรัตน์  ศิริสัมพันธ์
3. นางสาวอัญชนา  ฤทธิ์มาก
 
1. นางสาวดารา  ขัติยนนท์
2. นางพชรพร  ถนอมศร
 
344 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการณ์  แสนเมือง
2. นางสาวพิมพ์วิภา  กะระณี
3. นายอธิวา  มิ่งมูล
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
 
345 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กล้าการขาย
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ลำเพยพล
3. เด็กหญิงพรพิมล  ขาวเผือก
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
 
346 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชุ่มชื่น
2. เด็กหญิงนิภา  สุขน่วม
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เพ็งเรือง
 
1. นางประทีป  เหล็งไทย
 
347 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองดูศรี
2. เด็กหญิงพรรัตน์  โต๊ะเชอร์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เทียมกลิ่น
 
1. นางศศิธร  อึ้งวงษ์
2. นางสาวศิริวรรณ  ไข่หิน
 
348 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์ภวรรณ  สุวรรณมณี
2. นางสาวนิธิพร  ศรีคำ
3. นางสาวอัญธิกานต์  บุญมี
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
 
349 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  พัชนี
2. นายจตุพร  มีทอง
3. นางสาวนาตาลี  ชูเจริญ
 
1. นายชุมพล  นัยพรม
2. นางลลินจง  นัยพรม
 
350 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวทอฝัน  ห่อยไธสง
2. นางสาวพัชรินทร์  แป้นไพศาล
3. นางสาวรัตนาพร  บุญจิตร
 
1. นางณัฐฎ์ธนาพร  ภิรมย์ภักดิ์
2. นางส่งศรี  โอภาษี
 
351 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัชนก  มหาชัย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชมภูวิเศษ
3. เด็กหญิงวราพร  คำฝอย
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
 
352 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภา  วัตสุข
2. เด็กหญิงธนารีย์  วัตสุข
3. เด็กหญิงวีรยา  ปลื้มชัยภูมิ
 
1. นางรัชนีบูลย์  เขียวบัว
2. นางสุดใจ  อินทร์ประสิทธิ์
 
353 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวาสนา  พรมนวล
2. เด็กหญิงสายธาร  ทับทิมเพ็ชร
3. เด็กหญิงสุกันยา  อินทะชิต
 
1. นางส่งศรี  โอภาษี
2. นางอัจฉรา  ชอนบุรี
 
354 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวจิระณี  ต่ายเสือ
2. นางสาวณัฐวดี  ทำชอบ
3. นางสาวมัทนีย์  วรเวก
 
1. นางธนพร  แพ่งเกษร
 
355 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  เกษมศรี
2. นางสาวศิริพร  สวัสดิวงษ์
3. นายอมรเทพ  บุญแผน
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ปิตินันท์พงศ์
2. นางลักษณา  ยวดยิ่ง
 
356 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายพลวัต  กวางแก้ว
2. นายสรศักดิ์  เหมะ
3. นางสาวเจตกมล  แกล้วการไถ
 
1. นางสัจจา  วัดเกี้ยวพงษ์
2. นางไพรงาม  แสงทอง
 
357 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภคพร  คามเขตร
2. เด็กหญิงอมรา  บานเย็น
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ประเสริฐดี
 
1. นางสมใจ  ตันติวัฒน์
 
358 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพพิทยา 1. เด็กหญิงทัทยา  ฟักเงิน
2. เด็กหญิงปัทมพร  อ้นเกตุ
3. เด็กหญิงฝนทิพย์  ชิณวงษ์
 
1. นายปรีชา  อ่อนสิงห์
2. นางสมมาศ  นิศานารถ
 
359 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทนา  ใจฉ่ำ
2. เด็กหญิงเกวลิน  ปาเตียง
3. เด็กหญิงเขมอัปสร  ปาเตียง
 
1. นางบังอร  หล่อสมฤดี
2. นางสุดใจ  อินทร์ประสิทธิ์
 
360 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกันธิชา  พิมพ์หนู
2. นางสาวนรินรัตน์  แก่นสุข
3. นางสาวรวิพร  โลหะเวช
 
1. นางสุทธิภัค  ศรีคำขลิบ
2. นางอัจฉรา  ชอนบุรี
 
361 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายบุญสิน  อินชู
2. นางสาวรชนีกร  สันพิจิตร
3. นางสาววรัญญา  มูลหา
 
1. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
 
362 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายนพรัตน์  แต้มเปรม
2. นางสาวปิยะดา  ทาบิดา
3. นายอำนาจ  ขำแจ้ง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ไข่หิน
2. นางสาวแสงอรุณ  ไข่หิน
 
363 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงญาดานันท์  สีสุข
2. เด็กชายธนพัฒน์  หนูเผ่า
 
1. นายบุญส่ง  สัญจร
2. นายปาโมกข์  ทาประสิทธิ์
 
364 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายจิรเกียรติ  ช่างสลัก
2. เด็กชายภูวดล  อัมพุช
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
365 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น้อยล้ำ
2. เด็กหญิงสุชยา  การะ
 
1. นางสาวกิตติ์ชญาห์  เมธาวรารักษ์
2. นางสาวลัดดา  เพ็ชสังฆาต
 
366 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายศุภกฤต  ปรีดาสวัสดิ์
2. นายเนติพัฒน์  บุตรดี
 
1. นางพรพรรณ  จิตราทร
2. นายวสันต์  วิสิทธิ์
 
367 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พูลสมบัติ
2. เด็กชายเเสงชัย  ศรพรหม
 
1. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายจักรณรินทร์  ขวัญอินทร์
2. เด็กชายนพณัฐ  ขวัญมา
 
1. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
2. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
 
369 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายชวัลวิทย์  ทั่งถิร
2. นางสาวดวงฤทัย  บัวย้อย
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายบุรินทร์  ยะคำ
2. นายสรายุทธ  สมแก้ว
 
1. นายสามารถ  กล่อมเกลา
2. นางสาวอัญชลี  เวียงนาค
 
371 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นายครองทรัพย์  น้อยศิริ
2. นายธราดล  ชูเจริญ
 
1. นายชัชวาล  ฝ่ายกระโทก
2. นายทวี  ไวยมิตรา
 
372 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ปานทัพ
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  เดชดี
 
1. นายต่อศักดิ์  เนียมวิลัย
2. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์
 
373 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายสุรัฐ  สุวรรณสิทธิ์
2. เด็กชายสุเมธ  ชุ่มวิจารณ์
 
1. นายกฤษฎา  อินทับทิม
2. นางสาวพัณนิดา  สุทธิพันธุ์
 
374 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายปิยนัต  พิลึก
2. เด็กชายวรมินทร์  พรมศักดิ์
 
1. นางสาวนุกูล  สถาพร
2. นายสราวุฒิ  สาจิต
 
375 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายคณิน  มุ่งนวล
2. นายพรสวรรค์  สโมสร
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายนิธิศ  กิจโสภณไพศาล
2. นายพีระณัฐ  ต่อพันธ์
 
1. นายวีระศักดิ์  ดิษเจริญ
2. นายอุทัย  ปานกรด
 
377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายศุภชัย  แก้วขจัด
2. นายสัญญา  คงคาสวัสดิ์
 
1. นายศรุต  เพ็งธรรม
2. นายสราวุฒิ  สาจิต
 
378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญมาเลิศ
2. เด็กชายภัชราภรณ์  สันทา
 
1. นางสาวชณิตา  สามัญตระกูล
2. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
 
379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวปาลิตา  บุญเกตุ
2. นางสาวเบญจพร  โพธิ์ศรี
 
1. นางพรพรรณ  จิตราทร
2. นายสถาพร  อินทร์บรรลือ
 
380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายพีรภัทร  อ้วนอินทร์
2. เด็กชายสมเจตน์  ใจฉ่ำ
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงลลนา  ศรีวุฒิวงศ์
2. เด็กหญิงสุชญา  เชลงวิทย์
 
1. นายบุญส่ง  สัญจร
2. นายอภิสิทธิ์  สุริยะ
 
382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  วุฒิยาสาร
2. เด็กชายสุชาติ  ปั่นกำจร
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กชายกิจติพงศ์  ศรีสุขดี
2. เด็กชายธนกฤต  พาณิชย์กุล
 
1. นางสาวกิตติ์ชญาห์  เมธาวรารักษ์
2. นางสาวลัดดา  เพ็ชสังฆาต
 
384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงวรรวิสาข์  เจริญภู่ทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สถาพร
 
1. นางวิภาวรรณ  ฤกษนันทน์
2. นางสุนทร  กงสอน
 
385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนาถ  รัตนประหาต
2. เด็กหญิงปรินชิยา  เจริญถิรวิทย์
 
1. นางสาวสายฝน  เชียงสา
 
386 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิรญา  เขม้นเขตการณ์
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อาบัลย์
 
1. นายศรุต  เพ็งธรรม
2. นายสราวุฒิ  สาจิต
 
387 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวรัตนประภา  จิตรชนะ
2. นายสุรศักดิ์  ใจคำ
 
1. นายสดใส  แก้วประสงค์
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
388 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายธงชัย  อยู่ยอด
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญมี
 
1. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ชุ่มน้ำค้าง
2. นางสาวภริดา  คล่องวาณิชกิจ
 
1. นายศราวุฒิ  วิริยะวงศ์โรจน์
 
390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายชานน  พิมคีรี
2. นางสาวสุนิสา  ชนะอุดม
 
1. นางสาวชนกานต์  ผานดอยแดน
 
391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายกิตติคุณ  นาคครุฑ
2. นางสาวฐิติมา  ครองสัตย์
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นายสดใส  แก้วประสงค์
 
392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  เชาวนปรีชา
2. นายสมรักษ์  ยิ้มสาระ
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
 
393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวนิสิตา  ปุจฉาการณ์
2. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  เมฆศรีสวรรค์
 
1. นายยศพัฒน์   ธนอัครสวัสดิ์
2. นางสาวศรัณยา  วาจาทะศิลป์
 
394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายณัชพล  สายแวว
2. นายเศรษฐพงษ์  คำจอน
 
1. นายปุณณรัตน์   ทองธรรม
2. นายวริทธิ์  กิ่งเณร
 
395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวฐิติรัตน์  ชีพธำรง
2. นายทวีชัย  สระทองขาว
 
1. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พิมพ์พิพัฒน์
2. เด็กหญิงวรรณพร  กุลฑลรัตน์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พราวแก้ว
 
1. นางสาวชณิตา  สามัญตระกูล
2. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
 
397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงธนพร  สายทอง
2. เด็กหญิงปาจรีย์  สุขโชคพานิช
3. นางสาวเจนจิรา  โคตุดร
 
1. นางสาววัลลญา  หวังประเสริฐ
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงชนกาญจน์  นาคปนคำ
2. เด็กหญิงธนภัทร  ทองคำพูล
3. เด็กหญิงนัทธมน  พันธ์ศรี
 
1. นางมยุรี  แย้มจันร์ฉาย
 
399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวพรนารายณ์  ปานทอง
2. นางสาววนิดา  พลทิพย์
3. นางสาววิรัชยา  ห่างสูงเนิน
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นายสดใส  แก้วประสงค์
 
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1. นางสาวนวิยา  ธนวโรดม
2. นางสาวนันท์นภัส  สำเภารอด
3. นางสาววิสาขา  สุขภิรมย์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สุทธิสนธิ์
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวจีรภรณ์  หม่อนสอน
2. นางสาวมะลิวัลย์  ศรีสระน้อย
3. นางสาวศิริลักษณ์  แพงผา
 
1. นางสาวนุกูล  สถาพร
2. นายสราวุฒิ  สาจิต
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นายวรภพ  อรุณรัศมี
2. นายสมรักษ์  ผู้กำจัด
 
1. นายเขตรัตน์  ม่วงสุข
2. นายเสน่ห์  อิ่มอุระ
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายฐนกร  มีเกียรติ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  โพธิวิจิตร
 
1. นางสาวชณิตา  สามัญตระกูล
2. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
 
404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายกฤษดา  บุญทอง
2. นายวรากร  นาเวชย์
 
1. นางสาวศรีสุคนธ์  พุทธรักษา
2. นายอลงกรณ์  ราชคฤห์
 
405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกีรติ  หุ่นทอง
2. เด็กชายธีรวัจน์   เพชรศรีกาญจน์
3. เด็กชายอิทธิพันท์  นาคยิ้ม
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นายสดใส  แก้วประสงค์
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายดลฤทธิ์  นิยมเดชา
2. เด็กชายศรพิชัย  หล้าทองคำ
3. เด็กชายอภิรักษ์  ตรีเนตร
 
1. นางสาวนุกูล  สถาพร
2. นายศรุต  เพ็งธรรม
 
407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ป้อมขำ
2. เด็กชายวิวัฒน์  สกุลสุจริตเลิศ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์ทอง
 
1. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
2. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
 
408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายกฤษกร   วิรัตน์
2. นายวัชรพล   แขค้างพลู
3. นายวุฒิชัย   บัวสันเทียะ
 
1. นางสาวบุษกร   ปนสันเทียะ
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายชัยพร  อยู่ยอด
2. เด็กชายเอกราช  ฤทธิการ
 
1. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายจักรกฤษ  อัมระนันท์
2. นายวิสุทธิ  ต่ายหัวดง
 
1. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
2. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายคณิศร  อิ่มกูล
2. เด็กชายปฏิภาณ  ปรางค์ทอง
3. เด็กชายสุทัศ  ใยอินทร์
 
1. นายมาโนชญ์   สุขสุม
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายวรากร  ใจสัตย์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  นาคพันธ์
3. เด็กชายสุริยา  ใจสัตย์
 
1. นางพัชรา  ศรีสว่างสุข
2. นายแหลม  เชตนุช
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายกอบกฤต   เชิดชูพันธ์
2. นายพงศธรณ์   ปรางค์ทอง
3. นายลัทธพล   ยวนยี
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  เกตุเทียน
2. นายศิลา  ภูริหรรษา
3. นายโชคคูณชัย  มณีโชติ
 
1. นายสุพัฒน์  คำฤทธิ์
2. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายทวีศักดิ์  คุ้มทิม
2. นายธิติวุฒิ  ฉิมพาจี
3. นายพงษ์ศิริ  มีสิงห์
 
1. นายมนตรี  แสงประสิทธิ์
2. นางสาวสุนันทา  คชเถื่อน
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายกฤษณะ   อินทะชิต
2. นายนิติพงษ์   ภาคมฤค
3. นายวีรวัฒน์   แขค้างพลู
4. นายสุรศักดิ์  มั่นอิ่ม
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
417 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิรัฐษรา  บุญชู
 
1. นางสาวรุจิระ  ตีระศิริพงษ์
 
418 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชิดชนก  จิตรชื่น
 
1. นางสาวรัตติยา  พวงมาลี
 
419 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงจิดาภา  หลวงศักดิ์ดา
 
1. นายธนกร  บุญเจริญ
 
420 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวสุธิดา  ปนสูงเนิน
 
1. นางสาวรุจิระ  ตีระศิริพงษ์
 
421 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายศรัณย์  ทัพน้อย
 
1. นางสาวรัตติยา  พวงมาลี
 
422 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวพรรษชล  อสุนี ณ อยุธยา
 
1. นางสาวดาลัด  อนุตตรังกูร
 
423 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 1. เด็กชายสุริยา  ทานะสิทธิ์
 
1. นายประสพสิน  เปลื้องประศาสน์
 
424 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภาสินี  ปราณีพิทักษ์
 
1. นายสมชัย  เหล่าโรจน์ทวีกุล
 
425 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลวรรธน์  คำแสน
 
1. นางสาววรีย์   อินทนา
 
426 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติภรณ์  มารมณ์พันธุ์
 
1. นางสาววรีย์   อินทนา
 
427 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกุลนันทน์  อ่อนศรี
 
1. นางสาวแสงทอง  ภูศรี
 
428 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นายธนวัตร  สมัครารักษ์สกุล
 
1. นางลดาวัลย์  ทองทิพย์
 
429 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สระศรีเเสง
 
1. นางปัญจพร  ศิริชู
 
430 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนรินทรา  นันทสำเริง
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  กุ่มดวง
 
431 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุชญากานต์  บงกชมาศ
 
1. นางสาวดวงดาว  ศรีสะอาด
 
432 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวพรสวรรค์  ผลารักษ์
 
1. นางปัญจพร  ศิริชู
 
433 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวภคมน  ปราปต์ภรนน
 
1. นายบำรุง  อ่ำรอด
 
434 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาววริญญา  เฉลิมพันธ์
 
1. นางจันจิรา  ดั่นเจริญ
 
435 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58.66 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายพอดี  พู่เจริญ
 
1. นางสาวกฤษณา  บุญชื่น
 
436 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44.66 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฏฐาพร  ธำรงค์วัฒนกุล
 
1. นางสาวชฎิลรัตน์  พวงธรรม
 
437 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปภิณพร  บุญศิริ
 
1. นางวันทนี  สถาพรพิบูลย์
 
438 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวศศิประภา  ภักดีอำนาจ
 
1. นางสาวเบ็ญจา  คงหอม
 
439 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวจนัญญา  ปุษปะวรรณ
 
1. นางสาวณิชาภา  สุริยะ
 
440 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวนัชดา  พงษ์ธัญญกรณ์
 
1. นางสาวจริยา  จงนานุรักษ์
 
441 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์สม
2. เด็กหญิงนรินทร  ศรีชมภู
3. เด็กหญิงพรทิพย์  พรมหนองโดก
4. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วเกตุ
5. เด็กหญิงเกศดาว  มั่งคง
 
1. นายจรัญ  บูชา
2. นางปราณี  จันดำ
 
442 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ลำเจียกเทศ
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปั้นโท้
3. เด็กหญิงชลธิฌา  ปานพรม
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทับทอง
5. เด็กชายสุรสิงห์  หน่ายสุวรรณ
 
1. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์
 
443 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายชาคริต  เติมเกษมศานต์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมอุทัย
3. เด็กหญิงพิชญา  ศรีจอมขวัญ
4. เด็กชายภาสวี  อารีรักษ์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปกคำ
 
1. Ms.Nicholle  Ayara
2. นางสมพิศ  สะบายแท้
 
444 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 78.26 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายจตุพล  บุญเภา
2. นางสาวมณธิชา  ขุนภักดี
3. นายรัฐธรรมนูญ  กาพรัด
4. นางสาวสุภาพร  โพธิ์อ่อง
5. นางสาวอารีรัตน์  กสิกรรม
 
1. นางนวลอนงค์  สุขจันทร์
2. นางสาวอาทิตยา  ผิวผ่อง
 
445 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวชัฎชฎา  ยิ้มลมูล
2. นางสาววรางคณา  บุญเพ็ง
3. นางสาววิมลรัตน์  ดีสุ่ม
4. นางสาววีรกานต์  ศิริปรากรณ์
5. นางสาวเบญจรัตน์  ชัยรักษา
 
1. นายบำรุง  อ่ำรอด
2. นางรุ่งทิพย์  คุ้มเหม
 
446 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกฤชวัชร์  สีจ๊ะแปง
2. นายกษิดิ์เดช  ธูปบูชา
3. นางสาวนุสรา  เตี้ยนกลิ่น
4. นางสาวสิริรัตน์  สวัสดิ์ชัย
5. นางสาวอภิชญา  วัฒนศิลป์
 
1. Mr.Jason  Cecere
2. นางสาวประคอง  พัฒนาธรชัย
 
447 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาววริศรา  ประสาททอง
 
1. นายชัยวัฒน์  หอวรรณภากร
 
448 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายจิรกิตต์  ศรีสุธรรม
 
1. นางรณิดา  อินทร์ฉ่ำ
 
449 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายศุภโชค  อึงอาคม
 
1. นางสาวมัทนา  สรณคมน์
 
450 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงภัทราวรินทร์  เชาวนปรีชา
 
1. นางสุภาวดี  เกตุสาคร
 
451 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวสุดารัตน์  ดวงสีแก้ว
 
1. นายกิตติธัช  แสงดี
 
452 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายชัยธวัช  วรเลิศ
 
1. MissWen  Xun
 
453 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกาญจิณัฐ  แซ่กวาง
 
1. นายสุรเศรษฐ์  บุญนก
 
454 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกิติรัตน์  ผู้กำจัด
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชื่นอารมย์
 
455 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายอธิป  วันทัศน์
 
1. นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ
 
456 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ดีโอด
 
1. นางพจนาถ  อ่องลออ
 
457 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายจาตุรงค์  จงเจริญพรรัตน์
 
1. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
 
458 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวเรืองรจิต  กลั่นพิมาย
 
1. นายบรรณสรณ์  ปาเปาอ้าย
 
459 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวบุบผา  กันหา
 
1. นางเลิศลักษณ์  ผุนลาวงศ์
 
460 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวัจนี  ใจตา
2. เด็กหญิงอัสมา  มณฑาทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ณัฐชยา  สำรองพันธุ์
 
461 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงพรวิลัย  หรั่งยี่โถ
2. เด็กหญิงเมทินี  ศรีกำพล
 
1. นางนิตยา  แสงโพธิ์
2. นางสาวพิศ  ศรีสวัสดิ์
 
462 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวธัญวรัตม์  นฤมล
2. เด็กชายปรัชญา  คำแสงดี
 
1. นางกนกวรรณ  ตันวิสุทธิ์
2. นางศศิธร   บุญผ่อง
 
463 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวช่อเพ็ชร  นพรัตน์
2. นางสาวมนัสพร  สุขมาก
 
1. นายมีชัย  โพธิ์มูล
 
464 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  คำแสนเดช
2. นางสาวธวัลรัตน์  หลวงธิจา
 
1. นางสาวนพวรรณ  จันทรบาง
2. นายวัชระ  พรมชาติ
 
465 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณิชกานต์  หงส์สุพรรณ
2. นางสาวปิยธิดา  วรวิทย์รัตนกุล
 
1. นางจุฑามาศ  แสงประทีปทอง
2. นางบุรีรัตน์  สุขวโรทัย
 
466 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกีรติ  ชูชัย
2. เด็กชายจิณณพัต  เรืองสังข์
3. เด็กชายปฏิพล  วงศ์สวัสดิ์
4. เด็กชายพงศกร  โพธิ์คำ
5. นายวัสฤทธิ์  สังขพร
6. นายวิสิษฐพล  ภูษาทอง
7. เด็กชายศุภกร  เพ็ชร์ชนะ
8. เด็กชายสุรศักดิ์  เจริญทอง
 
1. นายธีรพงศ์  ธารทิพย์วงศ์
2. นางศศิรัฐ  พรไพบูลย์สถิตย์
3. นายศุภณัฐ  เขียวมณี
 
467 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นายจักริน  เรืองคำ
2. นายจิระภาส  พรมทองคำ
3. นายณัฐวุฒิ  หาศิริ
4. นายพงศธร  สุ่มน้อย
5. เด็กชายพิเชษฐ์  ภูวัด
6. นายรวีพล  สุขสมัย
7. นายสุรเชษฐ์  เรืองคำ
8. นายอรุณ  สุขเกษม
 
1. นายชิงชนะ  เบี้ยวเหล็ก
2. นายทนงศักดิ์  ฟักเงิน
3. นายสาโรจน์  กลั่นด้วง
 
468 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วิเศษชาติ
2. เด็กชายธนพล  ทีวาพัด
3. เด็กชายธนาวุฒิ  มานพ
4. เด็กชายบุลากร  ลาสุนนท์
5. เด็กชายรวินท์  ทีวาพัด
6. เด็กชายศักดิ์ดา  เธอกิ่ง
7. เด็กชายศุภวัฒน์  เชื้อแพ่ง
8. เด็กชายสหฤทธิ์  กลิ่นสวัสดิ์
 
1. นายนิรัติศรัย  ธรรมศร
2. นายบุญยิ้ม  กระจาย
3. นายบุตร  สุดสังข์
 
469 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายชญานนท์  สง่างาม
2. นายณัฐการต์  แก้วเขียว
3. นายนารเมธ  เข็มทอง
4. นายภาคภูมิ  พุ่มมี
5. นายวสุกิจจ์  พรมพรสวรรค์
6. นายวัชรากร  บัวแก้ว
 
1. นางทองพิน  ทองมั่น
2. นางพรทิพย์   ประกายสกุล
3. นางพรทิพย์   ศรีพงษ์มิ่ง
 
470 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  คงเพ็ชรศักดิ์
2. นายธนวัต  หมื่นนาค
3. นายธีระศักดิ์  อินทร์ฉ่ำ
4. นายฤกษ์นิมิต  วรพต
5. นายวิศรุต  คำรื่น
6. นายโชคชัย  สุขแจ่ม
 
1. นายวรวัฒ  กองสิงห์
2. นายวศิน  แก่นสนธิ์
3. นายเสน่ห์  เอื้อแท้
 
471 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายจีรติ  จันทะรังษี
2. นายทนงศักดิ์  จักรพันธ์
3. นายธนาธิป  บัวราช
4. นายนพดล  ยะเขตกรณ์
5. นายศุภกิจ  บุญนก
6. นายเกียรติศักดิ์  นันทะ
 
1. นายบุตร  สุดสังข์
2. นายสมศักดิ์  ศรีนุช
3. นายไพรรัตน์  ศรีทอง
 
472 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายกิตติชัย   สุนทรบุตร
3. เด็กชายธนาทร   พุทรันย์
4. เด็กหญิงพัชญา  คำลือ
5. เด็กหญิงรวีวรรณ  ทบอุต
6. เด็กหญิงสุภาธร  แสงมุกข์
7. นายอนาวิล  ดอกบัว
8. เด็กหญิงอรินทร์ธร   หิรัณย์ธีรภาพ
9. นายเจษฎาภรณ์  หนูรอด
10. เด็กหญิงเบญจามินทร์  มินชนะ
 
1. นางสาววรรณิกา  บัวระบัด
2. นางสาวสุนันท์  มั่นมานะเสรี
3. นางสาวอรสา  รอดบำรุง
 
473 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  พิลึก
2. นายกิตติธัช  วัลละกุล
3. นางสาวจันทร์จิรา  สุขแจ่ม
4. นายจิระ  สุกใส
5. นางสาวปาณิสรา  กลั่นสกล
6. นายปิติภัทร  จุทะบาล
7. นางสาววรรณฤดี  วิเศษชาติ
8. นายวินัย  บุญผ่อง
9. นายศรันย์  จันทร์ศรี
10. นางสาวศิลาณี  เที่ยงสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวกนิษฐา  พวงสมบัติ
2. นายบุตร  สุดสังข์
3. นายวราวัฒน์  กลั่นหุ่น
 
474 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นางสาวจิตตา  พุทธสรณ์
2. นางสาวทิพวรรณ  แสงจันทร์
3. นายธนาวิน  มากเจริญ
4. นางสาวนิตยา  มีสวัสดิ์
5. นางสาวนิลาวรรณ  บุญเรือง
6. นางสาวพรไพลิน  วงศ์ดี
7. นางสาวรุ่งทิวา  ดำสะอาด
8. นางสาววรัญญา  แก้วขวด
9. นางสาววรารัตน์  ศักดิ์ตระกูล
10. นายสมสุข  พรัดมะลิ
 
1. นายปริญญา  สุขุประการ
 
475 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลลดา  ทาระทอง
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขุนพิลึก
3. เด็กหญิงบุศฎา  ศรีมุกดา
4. เด็กหญิงวารี  แขสระน้อย
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
1. นางรุจีรัตน์  ยาสุทธิ
2. นายวชิระ  ทัศนโกวิท
 
476 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนนิชา  ชารีรมณ์
2. เด็กชายธนพล  แก้วมูล
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อิทธิศิริสุนทร
4. เด็กหญิงสิตมณี  ผ่องผิว
5. เด็กหญิงเฟื่องลดา  หาญกาย
 
1. นายสมบัติ  ภูมิรัตนไพศาล
2. นายสมหมาย  ภูมิรัตนไพศาล
 
477 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกชพร  สิทธิศาตร์
2. นางสาวณัฐพร  เสตะนันท์
3. นางสาวศิริพร  เพ็ชรดี
4. นางสาวสุทธิดา  ฉิมมา
5. นางสาวเนาวพร  กลิ่นสวัสดิ์
 
1. นางรุจีรัตน์  ยาสุทธิ
2. นายวชิระ  ทัศนโกวิท
 
478 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวกชกร  ลิ้มเจริญ
2. นางสาวพัชริดา  เกตุอ่อน
3. นางสาวศุภามาศ  พลีสัตย์
4. นางสาวสุจิตรา  นามวงศ์
5. นางสาวเจนจิรา  บัวขาว
 
1. นางนิตยา  กล่อมจิตร
 
479 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  เฉลิมทรัพย์
2. นางสาวณัฐญา  มุสิกะชาติ
3. นางสาวณัฐธิดา  คงสัมพันธ์
4. นางสาวธนัชพร  แก้วขาว
5. นางสาวโสภิตา  อิ่มเนย
 
1. นางจันทร์แรม  ต่อสกุล
2. นางสลินณา  ภูมิรัตนไพศาล
 
480 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายนิธิวัฒน์  หลวงไกรราช
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  หลักสูงเนิน
3. เด็กหญิงไอรีณ  แป้นแก้ว
 
1. นางกรวิการ์  น่วมอินทร์
2. นางพนิตพิชา  เตชะสุทธิรัฐ
 
481 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ป้อมประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิชชากร  เรืองเดชาวิวัฒน์
3. เด็กหญิงวีรญา  เกียรติอดิศร
 
1. นางณัฐกานต์  ติยะสัญ
2. นางสัมพันธ์  สมพงษ์
 
482 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำตาล  ฐานเจริญ
2. เด็กหญิงปริยากร  ชำนิเขตกิจ
3. เด็กชายสุเมธ  ดงกันจ่า
 
1. นางนิตยา  น้อยพินิจ
2. นางอดิภา  ศรีพูล
 
483 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชนัฎฎา  กลิ่นอินทร์
2. นางสาวธนพร  ถนอมสุข
3. นายศักดิ์สิทธิ์  สุทธิวิรีสวรรค์
 
1. นางสุภาณี  สุขสิงห์
2. นางสาวอัมพวัน  บุญช่วยเจริญ
 
484 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวนภัสวรรณ  ทองพันธุ์
2. นายอนุรักษ์  วรรณวงษ์
3. นางสาวอุษา  อุ่นศรี
 
1. นางนิตยา  น้อยพินิจ
2. นางอดิภา  ศรีพูล
 
485 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกนิษฐรินทร์  ณรงค์ศักดิ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  มีภาค
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  สกลวิทยานนท์
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นางสาวเสาวรีย์  คณฑา
 
486 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  อินทรประเสริฐ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ทูลปราง
3. เด็กหญิงไพรินทร์  ปรีชา
 
1. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
2. นางสาวอโนชา  เกษกรณ์
 
487 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายชวกร  จีบแก้ว
2. เด็กหญิงพรวิภา  บุญมามี
3. เด็กหญิงวรภรณ์  สิงห์เรือง
 
1. นางสาวระพีพัฒน์  เอี่ยมวัฒนานันท์
 
488 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงมนทนีย์  นุชนาท
2. เด็กหญิงศกลวรรณ  พลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงโยษิตา  แจ่มสว่าง
 
1. นางสาวรจนาจ  จำปาวอ
2. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
 
489 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  ทูลไธสง
2. นางสาวกันต์ชนก  นิลสนธิ
3. นางสาววนิดา  ศิลาชาติ
 
1. นางพะเยาว์  กลีบจำปา
2. นางสาวรุ่งนภา  มุขสูงเนิน
 
490 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจิดาภา  เรือนไทย
2. นางสาวนันทิกา  นิลประยูร
3. นายอนุรักษ์  บัวฉ่ำ
 
1. นางสุภาณี  สุขสิงห์
2. นางสาวอัมพวัน  บุญช่วยเจริญ
 
491 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกัลยกร  ประภารัตน์
2. นางสาวธัญลักษณ์  สุขประกอบ
3. นางสาวสินกานต์  แท่นมณี
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นางสาวเสาวรีย์  คณฑา
 
492 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรปลายดี
2. เด็กชายนันทวุฒิ  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางดุจเดือน  หมีอิ่ม
2. นางปราณี  จันดำ
 
493 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พึ่งเจียม
2. เด็กหญิงชฎาพร  มีเอนก
 
1. นางพรทิพย์   ศรีพงษ์มิ่ง
2. นางสายฝน  นพรัตน์
 
494 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายพิทวัส  ลัดดามณีโรจน์
2. เด็กชายสมพล  พุ่มผึ้ง
 
1. นางพนิดา  อายุพัฒน์
2. นางพนิดา  อายุพัฒน์
 
495 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายสุรเดช  วังวิสัย
 
1. นางวราภรณ์  ศรีเรืองพันธ์
 
496 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวนิลาวรรณ  เมืองขุนทศ
 
1. นางปราณี  จันดำ
 
497 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. นายณัฐวัตร  ประภาศิริลักษณ์
 
1. นางพนิดา  อายุพัฒน์
 
498 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายธัชพงศ์  เดินไพร
2. เด็กหญิงเพ็ญประภาพร  เมฆานุพักตร์
 
1. นางพนารัตน์  จิวสืบพงษ์
 
499 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายวรายุทธ  ประคำศรี
2. เด็กชายไชยภพ  โพธิ์พรม
 
1. นางนงลักษณ์  ต่วนชัย
2. นางสาวอัญชุลี  กรรขำ
 
500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรรณภา  จินตนา
2. เด็กหญิงสุนันทา  เกตุสุวรรณ
 
1. นางสาวอัญชลี  พูลทอง
 
501 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายธนรัฐ  ทัศเกตุ
 
1. นางสาวสมใจ  สุธีรากุล
 
502 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวพิชญาภา  บุญมาก
 
1. นางพนารัตน์  จิวสืบพงษ์
 
503 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายอิสริยายศ  คำดี
 
1. นางวัชรา  ญาณปัญญา
 
504 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดาราโพธิ์
2. เด็กหญิงโสภาพรรณ  ชื่นชอบ
 
1. นางรัตนา  เจริญสุข
 
505 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   คุ้มวงษ์
2. นายอานนท์  โซ๊ะซู
 
1. นางปุณณ์ภัสสร  จิรันธนินโภคิน
2. นายวิทวัฒน์  ดอนศรี
 
506 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธันวา  จันทา
2. เด็กชายสันติภาพ  แจ่มสว่าง
 
1. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
2. นางอัมพร  ปัสสา
 
507 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวปรียานุช  เกรียงยะกุล
 
1. นางสาวปราณี  ละการชั่ว
 
508 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวเปมิกา  แก้วปรีชา
 
1. นายวิทวัฒน์  ดอนศรี
 
509 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายฤทธิชัย  บุญโฉม
 
1. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
 
510 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทฐริณี  หอมแก้ว
 
1. นางสาวรุ้งกานต์  เอมบัว
 
511 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายพสธร  จุลประเสริฐศักดิ์
 
1. นางฉัตรนลิน  ชาตินรินทร์
 
512 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงยุภเรศ  ราชวงค์
 
1. นางสาวฉัตรเงิน  สอนบุญเกิด
 
513 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวอารียา  กรุดเงิน
 
1. นางสาวสุพรรณี  อภิชัยเอนก
 
514 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายชนาธิป  เสกสรรพานิช
 
1. นางฉัตรนลิน  ชาตินรินทร์
 
515 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาววีรยา  ศรีคำ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ปุราชโก
 
516 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองสีพันธ์
2. นางสาวกมลรัตน์  สีดวง
3. นางสาวกมลรัตน์  อยู่เขียว
4. นางสาวกมลวรรณ  ดีสาระพันธ์
5. นางสาวกรองทอง  กองแก้ว
6. นางสาวกัลยรัตน์  บัวชื่น
7. นางสาวกาญจนา  ทนงค์
8. นายจตุพร  ศักดิ์ศรี
9. นายจักรพงษ์  หลวงจอก
10. นางสาวจิตพิสุทธิ์  กาญจนสมวรรณ์
11. นางสาวจินดารัตน์  อัมพุช
12. นางสาวจุฬารัตน์  ทนงค์
13. เด็กหญิงชฎาทิพย์  บุญช่วย
14. นางสาวชนากานต์  ฟักศรี
15. นางสาวชมพูนุท  ทนงค์
16. นางสาวชลธิชา  ภิรมย์สุวรรณ
17. นายชัชชัย  พหุนันท์
18. นางสาวชโลธร  ศรีจันทร์กลัด
19. นายณรงค์ชัย  ภู่เกลี๊ยะ
20. นางสาวณัฐธนโชติ  นุ่มโต
21. นางสาวณัฐธิดาพร  ไชยรัตน์
22. นายณัฐพงษ์  สินค้า
23. นางสาวณัฐมล  สีดา
24. นางสาวณาฐนภา  แตงน้อย
25. นายณิพบ  พิกุลทอง
26. นางสาวทิวา  สมจิตร
27. นายธนกฤต  หมวดชาลี
28. นางสาวธิดารัตน์  อิ่มจันทร์
29. นายธีระ  นุชสวาท
30. นายนพราช  ทองโพธิ์ศรี
31. นางสาวนภัสวรรณ  บุญเย็น
32. นายนัฐพงษ์  สุขขะ
33. นางสาวนันทนา  จารุจารึต
34. นางสาวน้ำทิพย์  พงษ์สวัสดิ์
35. นางสาวปทิตา  ทองศรี
36. นางสาวปราณี  เวียงออก
37. นายปริญญา  นุ่มโต
38. นายปริวัตร  หงษ์เวียงจันทร์
39. นายพงศ์พล  จ๋อยคล้าย
40. นายพงษ์นรินทร์  รอดงาม
41. นายพนมกร  ขันทกสิกรรม
42. นางสาวพรพิมล  ห่วงแสง
43. นางสาวพรรณราย  จันทา
44. นางสาวพรวลี  แก้วคูณ
45. นางสาวพัชรี  สินสิริ
46. นางสาวพัณวดี  ลีมา
47. นางสาวพิมพ์วิภา  บุญทะจิต
48. เด็กหญิงพิมลพรรณ  โพธิ์ยอด
49. นางสาวภิรัญยา  ทรัพย์สิน
50. นายยุทธพิชัย  เหล่าเขตกิจ
51. นางสาวรุ่งนภาวรรณ  จิตรวิจารณ์
52. นางสาววาสนา  ใจบุญลือ
53. นายวิทยา  กลัดป้อม
54. นางสาววิภาดา  กะปุระ
55. นางสาวศศิภา  เงินเมือง
56. นายศักดิ์สิทธิ์  มีไพทูรย์
57. นางสาวศิริรัตน์  กลัดปรี
58. นางสาวศิริวรรณ  ธงตะเฆ่
59. นายศุภกิตติ์  ดิษป่วน
60. นางสาวสมฤทัย  ขันอาสา
61. นายสรณคมน์  ขุนโพธิ์
62. นายสายชล  ทั่งถิร
63. นายสิทธิเดช  สายทอง
64. นางสาวสุกัญญา  ฟักสัน
65. นางสาวสุกานดา  ขวัญตา
66. นางสาวสุจิตรา  สาจิตร์
67. นางสาวสุดารัตน์  ควรเกิด
68. นางสาวสุดารัตน์  อยู่เขียว
69. นางสาวสุธาสินี  พิกุลทอง
70. นางสาวสุปราณี  สกุลวงษ์
71. นางสาวสุพัตรา  หุ่นคล้าย
72. นายสุรสิทธ์  คำดี
73. นางสาวสุรัญญา  ก๊กบางยาง
74. นางสาวสุรัตนา  มะโดด
75. นางสาวหยกนภา  ช่วยชู
76. นายอนนท์  จำปาแก้ว
77. นางสาวอรรวรรณ  กลัดปรี
78. นางสาวอัจฉรา  คำมะพัตร
79. นางสาวอัฉริยาภรณ์  สังข์คต
80. นางสาวอารีรัตน์  สำเร็จกิจเจริญ
81. นางสาวเกวรินทร์  จันทรศิริ
82. นางสาวเกวลิน  ลาวรรณ์
83. นายเจษฎากร  บางเหลือง
84. นายเทอดเกียรติ  ชูแช่ม
85. นายเผดิมพล  ชัยมา
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นางทัศณี  ทะอินเลย
3. นางสาวนงลักษณ์  ทับเกษตร
4. นายนิตินัย  อ่วมทอง
5. นายภูษณ  หอมเย็น
6. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
7. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
8. นางเกษมศรี  อ่วมทอง
 
517 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวศุภรัสมิ์  โตเกิด
 
1. นางกุลฤดี  กฤษฤาหรรษ์
 
518 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายไพรินทร์  อ่อนสด
 
1. นางโสมนัส  บุญโห้
 
519 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายชลนธี  บางทรัพย์
 
1. นางสาววารุณี  บุญชู
 
520 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวปิยนุช  มานะดี
 
1. นายสงกรานต์  เนียมทอง
 
521 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวี  สัตชาพงษ์
 
1. นางสาวจิตรา  ศรีอรุณ
 
522 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวทิพภาวรรณ  พลล่องช้าง
 
1. นางนิตยา  กล่อมจิตร
 
523 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายเพ็ญวิสุทธิ์  สังข์สุด
 
1. นางสาวจิตรา  ศรีอรุณ
 
524 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมา
 
1. นางสมหวัง  ฉายแสง
 
525 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงนุสรา  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงอรอุมา  จาดกรุง
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  บุญทะวงศ์
 
1. นางสาวพันธนพัฒน์  วัฒนมงคล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี  บุญชู
 
526 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 28.75 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุชานาฏ  สืบวงษ์ตระกูล
 
1. นางปิยะมาศ  วงศ์อุไร
 
527 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 56.25 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายจิรโชติ  ผาสุขศาสตร์
2. เด็กชายหัตถวีร์  ศรีไทย
 
1. นายอนุสรณ์  นาคยิ้ม
2. นางสาวเอราวัณ  บุญมั่น
 
528 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 51.25 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายจักรกฤษณ์  ศรีสุขอร่ามวงศ์
2. นายเกริกพล  ไม้เท้าทอง
 
1. นางนิตยา  จินตนา
2. นางยุพิน  วิหกโต
 
529 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมเพียร
2. เด็กชายนิยม  ใจเย็น
 
1. นางปาณิศรา  จำปารัตน์
2. นายภูษณ  หอมเย็น
 
530 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กหญิงทิพยสุพัศ  เอี่ยมนุช
2. เด็กชายนุติ  จันทร์คำ
 
1. นางกนกรัตนา  นันทมนตรี
2. นางสมภรณ์  ทองดี
 
531 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวรปรัชญ์  แสงเพ็ชร
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แก้วกัลยา
 
1. นายปัญญพจน์    รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวพรรณี  ทิพวรรณ์
 
532 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยา  รัตนพลที
2. เด็กชายปองภพ  แก้วคำลือ
 
1. นางสาวจิตรา  ศรีอรุณ
2. นางสาวสมฤทัย  ฤทธิ์โพธิ์
 
533 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กหญิงด.ญ. นาตยา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงวาสนา  พิมพ์ผิว
3. เด็กหญิงสุนิตรา  แช่มกลิ่น
4. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  สุขทวี
5. เด็กหญิงสโรชา  สุดใจ
6. เด็กหญิงอนุธิดา  ออมสิน
7. เด็กหญิงเกษนิสา  ชื่นขำ
 
1. นางจงรักษ์  นรินทร์รัมย์
2. นางสมภรณ์  ทองดี
3. นายสมัคร  นรินทร์รัมย์
 
534 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายกรวิชญ์  รัศมี
 
1. นางสมภรณ์  ทองดี
 
535 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวลิน  โพธิ์ทอง
 
1. นางจันทร์แรม  ต่อสกุล
 
536 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายภานุพงษ์  คุ้มวงษ์
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
537 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จับมณี
 
1. นางสมภรณ์  ทองดี
 
538 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. นายสุพจน์  แวงธิสาร
 
1. นางสมภรณ์  ทองดี
 
539 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เมืองกระจ่าง
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  หูกระโทก
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมศิริ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภูธร
5. เด็กหญิงอารยา   เหมาะตา
 
1. นางถวิล  นุชดารา
2. นางสาวพันธนพัฒน์  วัฒนมงคล
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี  บุญชู
 
540 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ยนตศาสตร์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปัญทอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พิมพ์สวรรค์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  อบรม
5. เด็กหญิงอัญชิสา  บุตรศรีสุข
6. เด็กหญิงอ้อมเดือน  บุญทิม
 
1. นางสาวจิตรา  ศรีอรุณ
2. นางนิษา  บุญทิพย์
3. นางโชตนา  มีโชติ
 
541 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวพรนภา  เรืองพูล
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
542 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  คุ้มวงษ์
 
1. นางสาวธนภรณ์  บุญอาจ
 
543 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายทศพล  ขุนเม่น
 
1. นางจงรักษ์  นรินทร์รัมย์
 
544 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกฤษฏา  อ่วมทอง
 
1. นายอรรถพล  สุวะคุณ
 
545 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กาญจโน
2. เด็กหญิงชนินาถ  ภาชนะปรีดา
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  แก้วนิ่ม
4. เด็กหญิงพนัสดา  จูสิงห์
5. เด็กหญิงสายชล  เทียนขาว
6. เด็กหญิงสุธิตา  ไตยะศรี
7. เด็กหญิงอัญลักษณ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางจงรักษ์  นรินทร์รัมย์
2. นางสมภรณ์  ทองดี
 
546 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงธนพร  น้ำใส
2. เด็กหญิงนภเกตน์  บุญดล
3. เด็กหญิงพีรดา  บุญมี
 
1. นางสุทธิภัค  ศรีคำขลิบ
2. นางส่งศรี  โอภาษี
 
547 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อยู่สวัสดิ์
2. เด็กหญิงชุติมา  แดนคงยิ่ง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  พุฒนาค
 
1. นางสาววารุณี  บุญชู
2. นางศศิธร  อึ้งวงษ์
 
548 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เหล่าลูกอินทร์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุตรรัตน์
3. เด็กหญิงวริศรา  สมบุญนา
 
1. นางสาวศิริวรรณ์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
2. นางสุทธิภัค  ศรีคำขลิบ
 
549 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายธนพล  กองกูล
2. นายบุญชอบ  ทองเนียม
3. เด็กชายพงศธร  ทองชิง
 
1. นางสมภรณ์  ทองดี
2. นายสมัคร  นรินทร์รัมย์
 
550 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายปฐมพร  อินทร์เง้า
2. เด็กชายสถาพร  เทียนสา
3. เด็กชายสุทัศน์  พงษ์พิมาย
 
1. นายชาญชัย  ปานทยักษ์
2. นายมาโนชญ์  สุขสุม
 
551 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายธิปบดี  ขุนเม่น
2. เด็กชายธีรภัทร  พึ่งสิทธิ์
3. เด็กชายเจตพล  วงศ์หวัง
 
1. นางสมภรณ์  ทองดี
2. นายสมัคร  นรินทร์รัมย์
 
552 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  ไทยน้อย
2. เด็กหญิงพรรณิภา  สาระคนธ์
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ฉิมพลี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ไข่หิน
2. นางสาวแสงอรุณ  ไข่หิน
 
553 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุขเเจ่ม
2. เด็กหญิงสุธีรัตน์  ต้นตาลเดี่ยว
3. เด็กหญิงสุพรรณนี  ศรีสด
 
1. นางสุทธิภัค  ศรีคำขลิบ
2. นางส่งศรี  โอภาษี
 
554 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายวีระพล  ใจสว่าง
2. เด็กชายสุรเชษ  โตล่ำ
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
555 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  เกิดผล
2. เด็กชายนันฐพงษ์  ศรีพัฒน์
 
1. นางปวิศญา  ธนะจิตราโชค
2. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
 
556 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายนพพล  จูเกษม
2. เด็กชายสาธิต  ศรีระวัตร
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นางอาธัญญา  ดวงตาเสือ
 
557 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กหญิงณัชชารัตน์  ธัญญานนท์
2. เด็กหญิงณัชานันท์  แก้วเกิด
3. เด็กหญิงธนิษฐา  จันทรา
 
1. นางสมภรณ์  ทองดี
2. นายสมัคร  นรินทร์รัมย์
 
558 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายฉลองชัย  ภู่นุช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขียวกรุง
3. เด็กชายธีระพงศ์  ปากหวาน
 
1. นายเรืองเดช  สุทธิวิลัย
2. นายใหม่  ภู่จำรูญ
 
559 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขทรัพย์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เหล่ารัตน์
3. เด็กชายหัสนัย  สารพัด
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
2. นายสุภัทรชัย  นุ่มฤทธิ์
 
560 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายปิยพัทธ์  แบขุนทด
2. เด็กชายมงคลชัย  เทียบมัง
3. เด็กชายวิรุฬ  มนตรี
 
1. นางสาวจริยา  ขุนพรหม
2. นางสาวนันทิชา  เพ็ชรพรม
 
561 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. นางสาวจารุณี  แก้วนิ่ม
2. นางสาวปาริตา  คงคาลัย
3. เด็กหญิงพาณิภัค  คำพาลา
 
1. นางจงรักษ์  นรินทร์รัมย์
2. นางสมภรณ์  ทองดี
 
562 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายพลวัตร  โอ้น
2. เด็กชายพันธ์แสง  มุขสูงเนิน
3. เด็กชายเฉลิมชัย  พิศลืม
 
1. นายจีระ  เทียนทอง
2. นายเรืองเดช  สุทธิวิลัย
 
563 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายธนวุฒิ  มณีชัย
2. เด็กชายธวัชชัย  บุญดล
3. เด็กชายนที  รักนา
 
1. นางสาวจริยา  ขุนพรหม
2. นายทินกร  ว่องสาริกิจ