หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   9 ก.ย. 2556   10 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 413 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ประชุม 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 234-235 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 114-115 9 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เวทีหน้าอาคาร1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โดมนารี 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โดมนารี 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สนามฟุตบอล 9 ก.ย. 2556 09.00-16.00
9 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สนามฟุตบอล 9 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โดมนารี 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โดมนารี 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 441 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 441 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ลานหน้าเสาธง 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 414 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 212 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 213 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 214 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 215 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 214 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 212 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร3 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
17 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
18 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
19 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
20 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
21 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
22 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
23 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
24 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
25 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
26 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
27 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 9 ก.ย. 2556 09.00-16.00
28 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 9 ก.ย. 2556 09.00-16.00
29 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 9 ก.ย. 2556 09.00-16.00
30 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 9 ก.ย. 2556 09.00-16.00
31 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 9 ก.ย. 2556 09.00-16.00
32 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 9 ก.ย. 2556 09.00-16.00
33 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 9 ก.ย. 2556 09.00-16.00
34 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 9 ก.ย. 2556 09.00-16.00
35 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 9 ก.ย. 2556 09.00-16.00
36 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร4 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
37 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร4 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
38 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร4 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
39 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร4 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
40 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
41 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงฝึกงานอุตสาหกรรม 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงฝึกงานอุตสาหกรรม 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าอาคาร4 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม คหกรรม ห้อง 1 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม คหกรรม ห้อง 2 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม คหกรรม ห้อง 2 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าอาคาร4 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์4 9 ก.ย. 2556 09.00-14.00
11 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 9 ก.ย. 2556 09.00-14.00
13 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์4 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
14 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์3 9 ก.ย. 2556 09.00-14.00
17 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา3 9 ก.ย. 2556 09.00-16.00
18 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา3 9 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา2 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา1 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222-223 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ทุ่งนา 9 ก.ย. 2556 09.00-14.00
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325-327 9 ก.ย. 2556 09.00-14.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 442-446 9 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอสมุด 108 ปี 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224-225 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 341 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 414-415 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 343 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สนามฟุตบอล 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายไกรสีห์ เสนามนตรี email: kraisee@hotmail.com โทร. 08 7770 8077
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]