หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   9 ก.ย. 2556   10 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 413 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ประชุม 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 234-235 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 114-115 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เวทีหน้าอาคาร1 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 441 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
2 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 414 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 212 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 213 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 214 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 215 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 212 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร3 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
10 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเล็ก ชั้น 1 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
13 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
14 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
15 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
16 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
17 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
18 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
19 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
20 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
21 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
22 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
23 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร4 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
24 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร4 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
25 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร4 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
26 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร4 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงฝึกงานอุตสาหกรรม 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงฝึกงานอุตสาหกรรม 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าอาคาร4 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม คหกรรม ห้อง 1 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม คหกรรม ห้อง 2 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม คหกรรม ห้อง 2 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าอาคาร4 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 10 ก.ย. 2556 09.00-14.00
12 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์4 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์3 10 ก.ย. 2556 09.00-14.00
16 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 10 ก.ย. 2556 09.00-14.00
17 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา3 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
18 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา3 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
19 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา3 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา2 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา1 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 223 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222-223 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222-223 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
9 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222-223 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
10 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา1 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ทุ่งนา 10 ก.ย. 2556 09.00-14.00
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325-327 10 ก.ย. 2556 09.00-14.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 442-446 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอสมุด 108 ปี 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224-225 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 341 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 415-416 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
9 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 343 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สนามฟุตบอล 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายไกรสีห์ เสนามนตรี email: kraisee@hotmail.com โทร. 08 7770 8077
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]