หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pbn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ สิทธิโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอวยพร ไหวหากิจโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสำราญ แก้วเรือนชัยโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางภัทยา ต่อศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางเจษฎาพร พรหมประเสริฐโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางอุบล จั่นครุฑโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกานต์สินี กัญญาประสิทธิ์โรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นางชยาภรณ์ ทะสวัสดิ์โรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นางสาวสำราญ แก้วเรือนชัยโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางปาริชาติ ทิพย์พยัคย์กรโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ดี อุ่นใจโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ เหล่านภาพรโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
3. นางทัศนีย์ พันทาโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวนริศรา สมัครณรงค์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสมปอง บัวกองท้าวโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางชาณัฐธนพร สงวนสุขโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
2. นางทัศนีย์ พันทาโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ลีสุขสามโรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
4. นางนิดดา จันทร์ตรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสมนึก ขำคงโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา แก่นสนโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นายสุทธินัน ชิงชัยโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูมิผลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางกรุณา เจริญพานิชโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงตะวัน นามาโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
3. นางวรรณภา แก่นสนโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสุพิชญา ชูสกุลโรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
5. นางนาตยา รัศมีโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางอิสราภรณ์ ลิ้มสุขโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางศิริวิณี แก้วบทโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชญานิช ศรีคงไพรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางนภาพิศ แว่นแก้วโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ แก้วทิตย์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงพร มั่นคงดีโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางรัตนา มัทย์พงษ์ถาวรโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางนภาพิศ แว่นแก้วโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาววรายุ อินทราลักษณ์โรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
5. นางสาวอุดมพร ประโยชน์ยิ่งโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางพูลทรัพย์ ชั้วเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชริน คำนกโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการ
3. นางสงการย์ คำชมโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวเปรมจิตต์ สุทธิประภาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางชุลีพร ศรีอ่อนโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางพวงผกา สงวนใจโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี คงเมืองโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสงการย์ คำชมโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวสวิตตา ศรีเมืองโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางเอื้อง พันธ์โสดาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ สุพรรณกลางโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ บุญโสภาโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณพร วงษ์แหวนโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิษรุตต์ เมืองทาโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ ชูรวงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวรเทพ วิญญูวิทวัสโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ธูปมงคลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวพรรณพร วงษ์แหวนโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สีตะระโสโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางพัชรี ประภาศิริโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ หางามโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
3. นางปวรวรรณ ทองหล่อโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางปวรวรรณ ทองหล่อโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา ธูปมงคลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวนิรมล ใจคำโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นางผกาพันธุ์ กันทะยะโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวนงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ประสิทธิพรโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายสุพิพิธธน หมื่นแก้วโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายสุพิพิธธน หมื่นแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปวรวรรณ ทองหล่อโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุพิน เต็มศักดิ์โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ แก้วกิติโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ รามศิริโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ แก้วกิติโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกพันธ์ จันมาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางชนิดาภา อุฤทธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ รามศิริโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรุทธ์ แก้วนิคมโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ แก้วกิติโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกพันธ์ จันมาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวันชัย อินทรผลโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภูริศา คำคุณโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นางผกาพันธุ์ กันทะยะโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางประนอม บัวแก้วโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางภาสจันทร์ ดวงอมรโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสุนี เหมยากรณ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคงคา พฤทธสาโรชโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวภูริศา คำคุณโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษดา ด้วงโป้โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางสาวนิรมล ใจคำโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเฉลี่ย หาญเชิงชัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ รูปแก้วโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิลาวัลย์ ทองสุขโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางประทุมทิพย์ อยู่อินทร์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ ทองรักษ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุลีมาศ อยู่มาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นางประทุมทิพย์ อยู่อินทร์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวเพชรา ทองดีโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางกฤตติกา จันดาหงษ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายศักราช ชาติชำนาญโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดา เพชรคงโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นายไตรภูมิ อ้ายวงค์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุพงศ์ ประสมพงษ์โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา สุกใสเมืองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายไตรภูมิ อ้ายวงค์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอิงอร ภูมลำใยโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นายเขษมชาติ อินทะสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายสะพรั่งพงศ์ จินดาจำนงโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาวสมตระกูล เพชรคงโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ ไชยสุ้ยโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรีย์ พันธ์ประยูรโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายศราวุธ จันทร์ตาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางอ้อมเดือน มูลจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวนุภาวัน ดอใจโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรษา ทองบุญตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวรัทยา จอมศรีโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นายกีรติศักดิ์ เพ็ชรแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ไชยสุ้ยโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุภาวัน ดอใจโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทราพร บุตราโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ญ จิตหมั่นโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมยุรี เหลี่ยมศรโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวาจิตร รูปแก้วโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา ทองบุญตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสมศรี ประสงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร พรมนาโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมยุรี เหลี่ยมศรโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวาจิตร รูปแก้วโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางจิตโสภิญ ธนากรพิพัฒนกุลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอ๊อด ศรีมูลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ต้นสกุลโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ม่วงดีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรัชญา ประเสริฐผลโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นายธนกร ทองมากโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทิสากร พลบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายศิลปชัย กำแพงแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ม่วงดีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรวรรณ ผิวดีโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นายธนากร ทองมากโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายดุษฎี สะอาดสินโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวรนาถ จันทะวงค์โรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิสุทธิ์ ตันมีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางธิดา ปัญญาศุภโชติโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสมศรี ประสงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกลชัย โทนแก้วโรงเรียนวัชรชัยประธานกรรมการ
2. นางอิชยา ปานคำโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรวรีย์ พันธ์ประยูรโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวมนัญญา พรินทรากูลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายอรรถพล เพ่งสุขโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายวรเชษฐ จันทหิรัญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายมานะ ทองคำสุกโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางพิชญาภรณ์ เชษฐสิงห์โรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
5. นางชวนพิศ เหล็กใหลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชรโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางเกวลิน พาหาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางปทุมเมศ เทียนนาวาโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยวุฒิ พรมภักดีโรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเชน โพธิ์ศรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิยม บุญปันโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐชยา บุญเรืองโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์เทพ แสนทองโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางเกษรุ่ง แหยมแก้วโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพงษ์เทพ สมทองโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นายนิยม บุญปันโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นายเชน โพธิ์ศรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐชยา บุญเรืองโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางลักขณา แก้วเพิ่ม โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชณุตพร ศรีทาโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา สมบัติโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วสุพรรณโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางแน่งน้อย อุตมอ่างโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเรียมศิริ สำเภาโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชณุตพร ศรีทาโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา สุดเกตุโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญฎา นาคนชมโรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ ยังคงโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสาวกรีญากร ฤทธิ์จรูญโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประทวน จอมใจโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา สุดเกตุโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายมิตรสัน ด้วงธรรมโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นางชณุตพร ศรีทาโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางปวีณา แสนดวงโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางบังอร ศรีวิบูลย์รัตน์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญเกื้อ เกตุแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางวดีวิภา ชำนาญพันธุ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายไพศาล รังสิกรรพุมโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางจรรยา วัฒนศัพท์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสายทอง ปัญญาพวกโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญเกื้อ เกตุแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ขอบปีโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล เภาหว่างโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิสา แก้วฤาชาโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัญ ใจวงค์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิกร พิมลาโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
5. นางสาวขวัญจิตร ทิพย์พยัคฆ์กรโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกชกร ซอนจำปาโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ ขอบปีโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนันทา มิยาโรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
4. นายมานิต สมานพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
5. นางทิพวรรณ สู้แค่ชีพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวดวงดี ชายเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอารมย์ กองสังข์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงดี ชายเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นางปทุมพร เคนยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางชนม์ณกานต์ อิ่มทรัพย์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นางนุจรีย์ สังข์ทองโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางอารีรัตน์ สายแก้วมาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิตร ขุดปิ่นโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสายทอง ปัญญาพวกโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญประภา คำภาโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวจันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี แสงพรมโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายภูริภัทร์ ม่วงเอี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวรังสิมา อินทะนินท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนูญรักษ์ จันทร์ขาวโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ โพธิ์ชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายชัยพร คำสีม่วงโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางแววดาว ชูสกุลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ม่วงอ่ำโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายเศรษฐา บุญเสมโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางโชติกา คำจีระโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ อิ่มจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประจวบ บุญแจ้งโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ชาญสูงเนินโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายจุมพล ชาอุ่นโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัทยา แย้มขะมังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายพิบูลย์ อานพรหมโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย พันธ์นายมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกุลชา ศีลกุลโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายดุรงค์ฤทธิ์ หุ่นทองโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมพล อุ่นทุไรโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายมนัส ศรีศักดิ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายทวีศิลป์ เชื้อสุวรรณ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี บัวบางโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญเยี่ยม วงษ์ทำมาโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
4. นายมนตรี ศรีนาคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายมาโนด แก้วสิทธิ์โรงเรียนวัชรชัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสาคร พิมพ์สิงห์โรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายธเนส ยลเมืองแมนโรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
4. นายสมคิด เสาองค์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางรสสุคนธ์ แก้วกุมารโรงเรียนวัชรชัยประธานกรรมการ
2. นายสมคิด เสาองค์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายธเนส ยลเมืองแมนโรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
5. นายวินัย ทองอยู่โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายครรชิต พรคุณารักษ์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายสลัก สุขไพโรจน์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธีรตา สังข์เมืองโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสันติ กุมภวัลย์โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรตา สังข์เมืองโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นายสลัก สุขไพโรจน์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัช นาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ เพชรบูระณินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ แก้วกุมารโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จันทร์พิลาโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายธเนส ยลเมืองแมนโรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมานพ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัช นาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จันทร์พิลาโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ เพชรบูระณินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายมานพ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จันทร์พิลาโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นายธวัช นาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายธีรยุทธ เพชรบูระณินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายมานพ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายธเนส ยลเมืองแมนโรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
5. นายธวัช นาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ เพชรบูระณินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ แก้วกุมารโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
3. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวสิราณี วิชิตนาคโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายธวัช นาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสันติ กุมภวัลย์โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทองอยู่โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายสาคร พิมพ์สิงห์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสันติ กุมภวัลย์โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทองอยู่โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นายสาคร พิมพ์สิงห์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอัดสวิซ กวยลีโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทองอยู่โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายสมคิด เสาองค์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอัดสวิซ กวยลีโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทองอยู่โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นายสมคิด เสาองค์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
3. นายนาวี บุญทันโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการ
5. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยประธานกรรมการ
2. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยประธานกรรมการ
2. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการ
4. นายนาวี บุญทันโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
3. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยประธานกรรมการ
2. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนันทพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการ
3. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายนาวี บุญทันโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการ
3. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยประธานกรรมการ
2. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนาวี บุญทันโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการ
4. นางนันทพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นางปราณี ยิ้มน้อยโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางปราณี ยิ้มน้อยโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนิดดา จันทร์ตรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายบัญชา อเนกะเวียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางปราณี ยิ้มน้อยโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
3. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางปราณี ยิ้มน้อยโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกิติพัชร ดีนิยมโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการ
3. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิดดา จันทร์ตรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางปราณี ยิ้มน้อยโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางนิดดา จันทร์ตรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเต็มสิทธิ ลิ้มศุภรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิติพัชร ดีนิยมโรงเรียนกิตติพิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัญชา อเนกะเวียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
6. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
3. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบัญชา อเนกะเวียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบัญชา อเนกะเวียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
3. นายเต็มสิทธิ ลิ้มศุภรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
4. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบัญชา อเนกะเวียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางนิดดา จันทร์ตรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
2. นายบัญชา อเนกะเวียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายเต็มสิทธิ ลิ้มศุภรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางปราณี ยิ้มน้อยโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางนิดดา จันทร์ตรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
2. นายเต็มสิทธิ ลิ้มศุภรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
3. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางปราณี ยิ้มน้อยโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางนิดดา จันทร์ตรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเต็มสิทธิ ลิ้มศุภรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
2. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายบัญชา อเนกะเวียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางนิดดา จันทร์ตรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายบัญชา อเนกะเวียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐชิตา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางชนิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี พลรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวนัฐพร มงคลหัตถีโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวณปพร ตรียันต์โรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางชนิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐชิตา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนัฐพร มงคลหัตถีโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวนัฐพร มงคลหัตถีโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
4. นางสาวณปพร ตรียันต์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางชนิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนัฐพร มงคลหัตถีโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
4. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี พลรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐชิตา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางชนิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนัฐพร มงคลหัตถีโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี พลรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวณปพร ตรียันต์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นางชนิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี พลรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวณปพร ตรียันต์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายตระกูล เบาะโต้งโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางพฤกษชาติ ศรลัมพ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา แสงนากโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายจำนงค์ เนตรทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายวิรัตน์ หล้ามีโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายปัญญา นนท์ดาราโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายพฤกษชาติ ศรลัมภ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายจันทร์พยัพ สีลาพุทธาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายนำชัย บุญแท่งโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางระพีพร คำแก้วโรงเรียนกิตติพิทยาประธานกรรมการ
2. นางพฤกษชาติ ศรลัมภ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายปัญญา นนท์ดาราโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางพรทิภา ขันบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสุดตา จันทร์สิงห์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายปัญญา นนท์ดาราโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางระพีพร คำแก้วโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการ
3. นางพฤกษชาติ ศรลัมภ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิกร คงแท้โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
5. นายจำนงค์ เนตรทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ คำบุญโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธุ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางระวิวรรณ จอมคำโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุบลรัตน์ อยู่เครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางนฤมล มหาราชโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิภา ทวียศสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกันตวิชญ์ กองแคนโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
3. นางนฤมล มหาราชโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธุ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางบัญญัติ วิรัชวงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอุไร เจริญฉิมโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจริญ แก้วเบี่ยงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นางประทิน กสินมนุษย์โรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุษบา กวางแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางบุษดี บะคะโรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสมบูรณ์ อาจหาญโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายเจริญ แก้วเบี่ยงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฑาภรณ์ จันทร์คูณโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
4. นางบุษดี บะคะโรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชัยนอกโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจำรัส ศรีเมืองโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายรักษพล ซิตูมปูนโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นายมานพ ลิ้มสุขโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ บุตตะไมล์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายสมพาน โตเทศโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางประทิน กสินมนุษย์โรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช มาละวัลย์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายเรียง ตันยศโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางพรทิพา ขันบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายกันตวิชญ์ กองแคนโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจุฑาภรณ์ จันทร์คูณโรงเรียนวังโป่งศึกษาประธานกรรมการ
2. นางมาลี บุญเสริมโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางบุษบา กวางแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางพนิดา บุญยะวัตรโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นางระวิวรรณ จอมคำโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจุฑาภรณ์ จันทะคูณโรงเรียนวังโป่งศึกษาประธานกรรมการ
2. นางมาลี บุญเสริมโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางบุษบา กวางแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางพนิดา บุญยะวัตรโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นางลำเพย ยาโตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ จอมคำโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลำเพย ยาโตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางบุษบา กวางแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางปฤษณา สงนุ้ยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางจันทิมา ภาวศุทธิกุลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางระวิวรรณ จอมคำโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลำเพย ยาโตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางบุษบา กวางแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางปฤษณา สงนุ้ยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางอัจจิมา สถาพรผลโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภี เปี้ยจันทึกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมาลี บุุญเสริมโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางลำเพย ยาโตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางจันทิมา ภาวศุทธิกุลโรงเรียนวิทยานุกูนารีกรรมการ
5. นายกันตวิชญ์ กองแคนโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางลำเพย ยาโตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมาลี บุญเสริมโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายกันตวิชญ์ กองแคนโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นางปฤษณา สงนุ้ยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางจันทิมา ภาวศุทธิกุลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางลำเพ็ญ ดอกไม้โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางชอุ่ม สุทธิยุทธ์โรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดรุณี ศรีอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางทวีวรรณ์ สังข์พยุงโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางสิริมา เบ้าสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางชอุ่ม สุทธิยุทธ์โรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลำเพ็ญ ดอกไม้โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางทวีวรรณ์ สังข์พยุงโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสิริมา เบ้าสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวดรุณี ศรีอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวรรณนิภา บุญเรือนโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัญญาวีร์ แซมสีม่วงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางเบญญาสิริ เหล่านภาพรโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ วรรณาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรณิการ์ กุลคำโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นางเกศินีนาฎ แย้มนิลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมคิด บุญสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ วรรณาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสุพรณ์ นวลเชยโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบัติ ลูกแก้วโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นายพิสิฐ รักษ์กระโทกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวกรณิการ์ กุลคำโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางแววตา โค้วประเสริฐโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ต๋าระโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวลัทธพรรณ แท่นงามโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายพิสิฐ รักษ์กระโทกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวกรณิการ์ กุลคำโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิญญา มุขสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ต๋าระโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายจารึก บุญยังโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายพิสิฐ รักษ์กระโทกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางเกศินีนาฎ แย้มนิลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอรทัย พรมคงโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา แสงเงินโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นายวรพล โพตะกาวโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการ
4. นายอดุลย์ คำติ่งโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
5. นางสาวกัญญาวีร์ แซมสีม่วงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสุพรณ์ นวลเชยโรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนาจรี รามศิริโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ต๋าระโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางวาสนา สมใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางเบญญาสิริ เหล่านภาพรโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางแววตา โค้วประเสริฐโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายพีระวัฒน์ สิริอารีย์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางวาสนา สมใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางเกศินีนาฎ แย้มนิลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางแววตา โค้วประเสริฐโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายเชิดพงษ์ จับบางโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบัติ ลูกแก้วโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
5. นายพีระวัฒน์ สิริอารีย์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางแววตา โค้วประเสริฐโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กันหาโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา สมใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางเบญญาสิริ เหล่านภาพรโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางวรรณนิภา บุญเรือนโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจงจัด ดวงจันทร์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ พาโทนโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางเบญญาสิริ เหล่านภาพรโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นายเชิดพงษ์ จับบางโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด บุญสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ วรรณาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายเชิดพงษ์ จับบางโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์โรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
5. นางเบญญาสิริ เหล่านภาพรโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ วรรณาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย บุญช่วยโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์โรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
4. นางเบญญาสิริ เหล่านภาพรโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมคิด บุญสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายประทวน จอมใจโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายอดุลย์ คำติ่งโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นายณัฐพล สีหาฤทธิ์โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายวันดี กุมภาพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา มุขสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันดี กุมภาพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายธวัชชัย บุญช่วยโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
5. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิญญา มุขสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชิดพงษ์ จับบางโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
4. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายวันดี กุมภาพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายณัฐพล สีหาฤทธิ์โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
5. นางสาวอภิญญา มุขสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายวันดี กุมภาพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
4. นางสาวอภิญญา มุขสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิญญา มุขสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชิดพงษ์ จับบางโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพล สีหาฤทธิ์โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ธรรมจักรโรงเรียนวังโป่งศึกษาประธานกรรมการ
2. Mr.Freddie Unggayโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. Mr.ฺฺฺฺBradley B. Kawiโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Colin Forberโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางมยุรี มูลเดชโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ บุญแถมโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Fredie Unggayโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. Mr.Dze Mua Rolandโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. Mr.Lance Dewey Ballโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางดวงฤทัย สีวันโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวัณณิตา แก้วตันโรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาธินี เกตุแคโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางพิลาไล สิตวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. Mr.Hugh Charles Clarkโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวอรพิน นามวงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทนา พัฒนพงศ์ศรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ตั้งรัศมีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นางฐิติมา ก้อนเพ็ชรโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Jordan B. Manciasโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางนภัสนันท์ เง่าทุ่มโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ สุพรรณกลางโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางจุไรพร แสนสุริวงค์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางเดือนทิพย์ ศรีเงินยวงโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Ricardo Montleban whiteโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางลำยวน เขียวยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา บุญขจายโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมวงษ์ รังสีวงษ์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. MissNdofe Andangfung Jeanetteโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายวัชรวิชญ์ ด้วงทาโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. Mr.Jose Rodriguezโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกุลหญิง วงศ์ศีลธรรมโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวมนสิชา จันทราโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. MissDulce D.Ronaโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววารินทร์รัตน์ คงนาคคชฤทธิ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นายธีระพล คำคูณโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอัมพร ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมนสิชา จันทราโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววารินทร์รัตน์ คงนาคคชฤทธิ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. Mr.Richard Lrechkwuโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางพรจิตร เกษามูลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางพรศิริ ใจชื่นโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี อุ่นหะวงค์โรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ จบคุ้มโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. Mr.Paul Mirarโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Ebeaezer Peprah Marboahโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
6. นางสมวงษ์ รังสีวงษ์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางดวงฤทัย กันเกียวโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Ebenezer Peprah Marbouhโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. MissSaqera Kokayiโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวพัชรี อุ่นหวงค์โรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
5. นางพรศิริ ใจชื่นโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมนสิชา จันทราโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสมจันทร์ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา พิชยกุลกิจโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissSun Qingyueวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. Miss์Nie Yatingโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. MissDuan Meihuaโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวมนูพร เมฆเจริญทรัพย์โรงเรียนวัชรชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ศักดิ์ อินปาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. MissSun Qingyueวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
4. MissYang Liโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. MissDuan Meihuaโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
6. Miss์Nie Yatingโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
7. นางวันวิสา คูไดค์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวศริญญา หมื่นจงใจดีโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พัดพ่วงโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวจินตรัตน์ แสงศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายพัทธพล ทองเกิดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายพัทธพล ทองเกิดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตรัตน์ แสงศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวศริญญา หมื่นจงใจดีโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ พัดพ่วงโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ เชื้อเจ็ดตนโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงฤทัย กันเกียวโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวประกายเพชร พรมแสงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. MissRhiannon Smithโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวบรรเจิด นิ่มพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางภูมิใจ อินทพรโสภิตโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ เชื้อเจ็ดตนโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประกายเพ็ชร พรมแสงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Mark Ancaoโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. นางดวงฤทัย กันเกียวโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเรียง ตันยศโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ เทพานนท์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่พันตรีเมธี กุณพันธ์โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ เทพานนท์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมิตรสัน ด้วงธรรมโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
3. นายเรียง ตันยศโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. ว่าที่พันตรีเมธี กุณพันธ์โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายจรัญ ใจวงค์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ปานพันธุ์โพธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายมิตรสัน ด้วงธรรมโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
4. นายเศรษฐา บุญเสมโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางศรัญญา พิชยกุลกิจโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางเกื้อกูล เพชรนาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นายมิตรสัน ด้้วงธรรมโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
4. นายบวรรัตน์ พัฒนพงษ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาววรรณภา ทัดเศษโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางศรัญญา พิชยกุลกิจโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา ทัดเศษโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางเกื้อกูล เพชรนาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบวรรัตน์ พัฒนพงษ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายมิตรสัน ด้วงธรรมโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรัชดา ผากุลโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรติยา ดีสะท้านโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางพูลทรัพย์ วงศ์วิเศษโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ลิ้มรสโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางสาวกลอยใจ เกียรติสภิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเพลินพิศ แย้มสันต์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ปรางศรีโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ลิ้มรสโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวปภาดา โฆษิตานนท์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ นิลวงษ์โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ศรีปิ่นโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ มณีขัตย์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ นิลวงษ์โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางเบญจพร ศรีสุขคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางราตรี จันทร์อำไพโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางชื่นสุคนธ์ คำเทศโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นางสุกัญญา เปลาเลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชนี เพชรรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวนีรนาท สถิรากรโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา เปลาเลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปรีชาพร ปรีดาฤทธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางชลดา พานนนท์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชนี เพชรรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางชื่นสุคนธ์ คำเทศโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสันติ สังข์ทองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาษิต ชาญเขว้าโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ โลหะบาลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวเอื้อมพร อ่อนโอนโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยา แซ่กือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายสันติ สังข์ทองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ โลหะบาลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายสุริยา แซ่กือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาษิต ชาญเขว้าโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางลัดดา เคลือบสุวรรณโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรัตน์ เผ่าอุทัยโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระ หล้าทนโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรณา ชาวสวนโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางลัดดา เคลือบสุวรรณโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา บุญแจ้งโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายสมหวัง แก้วบทโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชญานิษ คงศรีไพรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางกชพร ขันทะเสนโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางน้ำฝน ศรีหาวัตรโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิราณี มณีภาคโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ พัดพ่วงโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางพัชรา สมทรัพย์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางกิตติมา พลวังโรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวลี มาละอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พัดพ่วงโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นางกิตติมา พลวังโรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
4. นางพัชรา สมทรัพย์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางศิราณี มณีภาคโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา ทัดเศษโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางเกื้อกูล เพชรนาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบวรรัตน์ พัฒนพงษ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายมิตรสัน ด้วงธรรมโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายบวรรัตน์ พัฒนพงษ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมิตรสัน ด้วงธรรมโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณภา ทัดเศษโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นายชัยโรจน์ ชูสิทธิ์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศศิธร ดาทองโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรติพร สุโพธิ์โรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุติพร เหล็กคำโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนาถยา อุปศรีโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางศิริพร จันทร์แสงโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุขุม บุญเรืองโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุมพูนิท สนสกุลโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางทัศวรรณ จันทร์ลบโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทภัค ยะตโคตรโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางดวงพร สมบูรณ์โรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอารยา ทาพิสุทธิ์โรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ อ่องยิ่งโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายณัฐปคัลป์ หนูขาวโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปัถย์ ชัยชญานนท์โรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย ศันติกุลโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายพงษ์พิทักษ์ ศรีสุขคำโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชุติพร เหล็กคำโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พิทักษ์ เหล็กคำโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางชุติปภา นันทะวงษ์โรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางศศิธร ดาทองโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย ศันติกุลโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางโรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายไกรสีห์ เสนามนตรี email: kraisee@hotmail.com โทร. 08 7770 8077
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]