หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ สพม. เขต ๔๐ ประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ รองผู้อำนวยการ สพม. เขต ๔๐ รองประธานกรรมการอำนวยการ
3 นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.เขต ๔๐ รองประธานกรรมการอำนวยการ
4 นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
5 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการอำนวยการ
6 นายบัญญัติ ปิงโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
7 นายพัชริน ภู่ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา กรรมการอำนวยการ
8 นายสุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
9 นายอธิภัทร พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
10 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
11 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
12 นายศรีทวน ยุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา กรรมการอำนวยการ
13 นางสาวพิมพ์มาดา วิชัยธนพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา กรรมการอำนวยการ
14 นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการอำนวยการ
15 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการอำนวยการ
16 นายสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา กรรมการอำนวยการ
17 นายสุวรรณ ฟักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรีศึกษา กรรมการอำนวยการ
18 นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกิตติพิทยา กรรมการอำนวยการ
19 นายประสาน เริงเกษตรกรณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ กรรมการอำนวยการ
20 นายกฤษณะ ควรประเสริฐ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน กรรมการอำนวยการ
21 นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัขรชัย กรรมการอำนวยการ
22 นางสาวประนอมไพร พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการอำนวยการ
23 พระพิศาลพัชรกิจ พระสังฆาธิการโรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ กรรมการอำนวยการ
24 นายธานี ชาตินันทน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
25 นางปนรรฐพร เกสรทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
26 นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
27 นายอาคม วิทยเขตปภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
28 นายสมชาย คำเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
29 นางสุวรรณา วรทล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
30 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
31 นางเบญจวรรณ สิงห์โต ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
32 นางอาทิตยา ปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
33 นางสาวประกาย บรรลัง นักวิชาการศึกษา สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการ
34 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการและเลขานุการ
35 นางวรรณะ วงศ์ศักดิ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการอำนวยการและเลขานุการ
36 นางสมบูรณ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการอำนวยการและเลขานุการ
37 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๐ กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
38 นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัย ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
39 นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงาน
40 นายชนินทร์ สะพรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการดำเนินงาน
41 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประธานกรรมการดำเนินงาน
42 นายอนันต์ แก้วมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงาน
43 นายสุริยา นุตทะบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงาน
44 นายวิสิทธิ์ พรหมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงาน
45 นางสุพิชญา เหล็กแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงาน
46 นายบุญร่วม พฤทธสาโรช รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการดำเนินงาน
47 นางยุพิน น้อยคนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการดำเนินงาน
48 นางสุจินดา แก้วมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการดำเนินงาน
49 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการดำเนินงาน
50 นางสาวทิพนารถ ธรรมาธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการดำเนินงาน
51 นายวิโรจน์ สกุลวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการดำเนินงาน
52 นายประจวบ บุญแจ้ง ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
53 นายรัชภูมิ น้อยคนดี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
54 นางอภิรดี เข็มเหล็ก ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
55 นางกรุณา เจริญพานิช ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
56 นางชลดา พานนนท์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
57 นางสมปอง บัวกองท้าว ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
58 นางพรศิริ ใจชื่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
59 นางสาววิภาดา แสงทวี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
60 นางสาวสุรีพร โทนแก้ว ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
61 นางจำเนียร ปาริจฉัตต์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
62 นางอารายา หอมสุวรรณ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
63 นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธุ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
64 นางสกุล วันเย็น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
65 นางปทุมพร นาคะกุล ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
66 นางกฤตติกา จันดาหงส์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
67 นางสุพัตรา บุญขะจาย ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
68 นางสาวจินตนา ชัยมี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
69 นางถวัลย์จิต คำเมือง ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
70 นางสาวชนิดา ชัยรัตนศักดิ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
71 นางสาววรารัตน์ คะสะติ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
72 นางสาวอุเบกขา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
73 นางสาวบังอร รณหงษา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
74 นายดำรงศักดิ์ งามนิล ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
75 นางจารุวรรณ สุดทำนอง ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
76 นางอมรรัตน์ สิทธิ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
77 นางวิลาสินี คงเกิด ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
78 นายวิษรุตต์ เมืองทา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
79 นางปทุมเมศ เทียนนาวา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
80 นางอิชยา ปานคำ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
81 นางสาวรัชนี บำเพ็ญ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
82 นางระเบียบ ว่องนุกูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
83 นางจรรยา วัฒนศัพท์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
84 นางลักขณา แก้วเพิ่ม ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
85 นางน้ำฝน ศรีหาวัตร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
86 นายประสาร สุดทำนอง ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
87 นางสุมาลี บัวบาง ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
88 นางกุลชา ศีลกุล ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
89 นางจรรยา สมบูรณ์เอนก ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
90 นางศรีสุรางค์ อายุยง ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
91 นายฉลวย กัญญาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
92 นางสาววรรณา นวลทูล ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
93 นางคนึงนิตย์ จิวสืบพงษ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
94 นางสุพดี จันทร์ลา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
95 นายขจรศักดิ์ เทพานนท์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
96 นายวันชัย อินทรผล ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
97 นางพนิดา เสนามนตรี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
98 นางชิดเชื้อ ชมปรีดา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
99 นางมนต์ริสสา เชื้อสุวรรณ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
100 นายธนพล บุญไสย์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
101 นางสาวอภิสา แก้วฤาชา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
102 นายเขษมชาติ อินทะสิงห์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
103 นางสาวดรุณี ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
104 นายไกรสีห์ เสนามนตรี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
105 นายประทวน จอมใจ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
106 นางสาวอภิญญา มุขสิงห์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
107 นางนาจรี รามศิริ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
108 นางแววตา โค้วประเสริฐ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
109 นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัย ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
110 นางวรรณนิภา บุญเรือน ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
111 นางเรียมศิริ สำเภา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
112 นางอัมพร ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
113 นางมาลี บุญเสริม ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
114 นางสาวอภิสา แก้วฤาชา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
115 นายสมคิด บุญสิงห์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
116 นางลักขณา แก้วเพิ่ม ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายไกรสีห์ เสนามนตรี email: kraisee@hotmail.com โทร. 08 7770 8077
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]