รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  มั่นคง
 
1. นางสาวอวยพร  ไหวหากิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวพิมพกานต์  ชาอุ่น
 
1. นางอุบล  จั่นครุฑ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงพิชญานิน  ง้าวแหลม
 
1. นางพิสมัย  ปรางศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  แก้วยา
 
1. นางนิดดา  จันทร์ตรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ใจเอี่ยม
 
1. นางสาวพัชรียา  สังฆมณี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นางสาวสุวนันท์  นุชแม้น
 
1. นางสงการย์  ดำชม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิพม์วิภา  ช่วยเมือง
 
1. นางเสาวลักษณ์  แก้วทิตย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกานติมา  นิพนธ์
 
1. นางสาวอุดมพร  ประโยชน์ยิ่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ด้วงเบ้า
2. เด็กหญิงการะเกตุ  แจ่มประแดง
 
1. นางพูลทรัพย์  ชั้วเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายคณุสรณ์  จวนรุ่ง
2. นางสาวรังสิมา  ศรีเมฆ
 
1. นางพวงผกา  สงวนใจ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายภูคิน  รัตนเมธาชาติ
 
1. นายอาชัญ  สุพรรณกลาง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรา  แสงวิจิตร
 
1. นายวรเทพ  วิญญูวิทวัส
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายปริญญ์ณวิชญ์  เบาะโต้ง
2. นางสาวยุภารัตน์  เขียวยะ
3. นางสาวสกาวเดือน  จิตนันท์
 
1. นางปวรวรรณ  ทองหล่อ
2. นางวันเพ็ญ  ฤทธิ์เทพ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมพร  คำอินทร์
2. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  เกษรทอง
3. เด็กหญิงเปมิกา  แสงวิจิตร
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ร้อยเซียงจันทร์
2. นายวิษรุตต์  เมืองทา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวฐิติยา  มาพั่ว
2. นางสาวสมิทธิ์ตา  พูลทรัพย์
3. นางสาวอรยา  พรมเพชร
 
1. นางพรทิพา  ธูปมงคล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายพัทธดนย์  แก้วเปี้ย
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ปานนิล
 
1. นางชนิดาภา  อุฤทธิ์
2. นายนิรุทธิ์  แก้วนิคม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายพัตยศ  หอมจันทร์
2. นายไพโรจน์  สังข์หร่าย
 
1. นายเอกพันธ์  จันมา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  ภู่สิงห์
 
1. นางพรพิลาศ  วานิช
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายสกลกร  ศรีวิพัฒน์
 
1. นายรัชภูมิ  น้อยคนดี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เค้าโนนกอก
2. เด็กหญิงพรณภา  สาริมา
3. เด็กหญิงมิกฑิตา  แก่นจันทร์
 
1. นางสุภาพร  หู้เต็ม
2. นางสาวเมธิยา  อุทำกา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายชลณรงค์  แก้วใส
2. นายธีรพล  บุนนาค
3. นางสาวเพชรรัตน์  การบรรจง
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทองมาก
2. นางสมปอง  เพ็งพัด
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไกรมุด
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญจันทร์
3. เด็กชายวาริศ  ด่านศรีชาญชัย
 
1. นางสาววรรณี   วรรณพักตร์
2. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกษิมล  มหัทธนเมธากุล
2. นางสาวจิราภา  วีระพันธ์
3. นางสาวชลิตา  พันธุ์วิจิตร
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุกใสเมือง
2. นางพัชรี  ขจรเพชร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์นัย
2. เด็กชายปิยะนนท์  เบาะโต้ง
3. เด็กชายสุภพงษ์  ประไพเพชร
 
1. นายวรโชติ  พรมมาก
2. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรชัย 1. นายกิตตินันท์  เรืองโรจน์
2. นายเศก  ประดับศรี
3. นายโสภณ  ประสงค์ช่วย
 
1. นายกันตวิชญ์  กองแคน
2. นางสาวนุภาวัน  ดอใจ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธิติ  สถิตโกศล
2. เด็กชายรพีภัทร  ฟักศรี
3. เด็กชายอุกฤษฎ์  นามกันยา
 
1. นางสาวชนิดา  ชัยรัตนศักดิ์
2. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายธีระ  หงษ์ทอง
2. นางสาวอารียา  เสนารักษ์
3. นายอุเทน  ภู่ระหงษ์
 
1. นางจิตโสภิญ  ธนากรพิพัฒนกุล
2. นางสาวชวนพิศ  เหล็กใหล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภานิช  มีแสงแวว
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มีแสงแวว
 
1. นางกฤตติกา  จันดาหงษ์
2. นายจักรพงษ์  ไชยสุ้ย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินพิทยาคม 1. นางสาวกรวรรณ  อินนุ่ม
2. นางสาวศิริกมล  วิเชียรศรี
 
1. นางพิชญาภรณ์  เชษฐสิงห์
2. นางวรัทยา  จอมศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรชัย 1. เด็กชายปรัชญา  อิศรางกูร ณ อยุทธยา
2. เด็กชายอนันต์  จันทร์ศรีทอง
 
1. นายกลชัย  โทนแก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรชัย 1. เด็กชายณัฐพล  คนธาร์
2. เด็กชายรวิชญ์  พุทธมาตร์
 
1. นายกลชัย  โทนแก้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายจิรวัฒน์  เลาทะนน
2. นายวิชิต  แก้วกำเหนิด
3. นายสุรัตน์  นานาค
 
1. นางสาวจิราพร  มากน้อย
2. นายสุทธิศักดิ์  คุ้มศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 1. นายณัฐพล  อินกานอน
2. นางสาวนารีรัตน์  ศรีปิ
3. นางสาวบงกชกร  แก้วตา
 
1. นายปิยวุฒิ  พรมภักดี
2. นางสาวอารยา  ณ ลำพูน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมชาติ
2. เด็กหญิงธีรนุช  อุดอ่อง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญรัตน์
4. เด็กหญิงมณีรุ้ง  เนตรขำ
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  ยศปัญญา
 
1. นายพงษ์เทพ  สมทอง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  กรมนิล
2. นางสาวณัฐริกา  มีอนันต์
3. นางสาวทิพย์ศาชล  นาคแสน
4. นางสาววิจิตรา  วรสาร
5. นางสาวอรปรียา  ทองเงิน
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เพ็งแก่นแท้
2. นางสรรเพชญ  ใจชื่น
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ขาวลูกอิน
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  เกสรทอง
3. เด็กหญิงวราภร  รุ่งมี
4. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็งเรือง
5. เด็กหญิงสุรัมภา  ภาชื่น
 
1. นางลักขณา  แก้วเพิ่ม
2. นางเรียมศิริ  สำเภา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  ปลัดเซ็นต์
2. นางสาวชวัลญา  มณีรัตน์
3. นางสาวนวลพรรณ  ดีนาน
4. นางสาวพัทธนันท์  แก้วแจ้ง
5. นางสาวพิชญานิน  บุญมาศ
 
1. นางระเบียบ  ว่องนุกูลสวัสดิ์
2. นางเรียมศิริ  สำเภา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายนราวิชญ์  บาขาว
2. นายพัทะพล  สุพัศดา
3. นางสาวพิมลพร  ก้อนทองคำ
4. นายวัฒนพงศื  กาศสกุล
5. นางสาวสุภาพร  ประชุมพงษ์
 
1. นางกชกร  ชอนจำปา
2. นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายชานนท์  ปัญญาไว
3. นายณัฐวุฒิ  ทับน้อย
4. เด็กชายทศพล  สังข์ทอง
5. เด็กชายธรรมรัตน์  หนูนันท์
6. เด็กหญิงนุชฎา  กันยะหา
7. เด็กชายพงศธร  วงค์หิรัญ
8. เด็กชายภานุพงศ์  บุญนาก
9. เด็กหญิงมธุรดา  สนิท
10. เด็กชายรักษิกา  จันคูณ
11. นายฤทธิเกียรติ  พิมพ์เงิน
12. เด็กชายวงศธร  เอี่ยมน้อย
13. เด็กหญิงวรณี  ทุโน
14. เด็กหญิงสรันลักษณ์  ศรีสมวงค์
15. เด็กหญิงสุปรียา  ทองส้าน
16. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีไทย
17. เด็กหญิงอรอุมา  สนสุผล
18. เด็กหญิงอารียา  โสดา
19. เด็กหญิงอุมาพร  เหล็กคำ
20. เด็กหญิงเสาวรส  อิทธิยศ
 
1. นางญานิศา  พิพัฒน์เจริญสกุล
2. นางสาวนฤมล  เภาหว่าง
3. นางปวีณา  แสนดวง
4. นางสาวสุวรรณา  ชัยวัง
5. นายเสกสรร  พันธ์พืช
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายกันติชา  กลิ่นกลาง
2. นางสาวชนิกานต์  พันอุ่น
3. นายฐิติวุฒิ  ลิ้นทอง
4. เด็กหญิงณรงค์ศักดิ์  สิงห์ทอง
5. นางสาวณัฐนันท์  ต่ายแสง
6. นายนาถวัฒน์  จันทร์ทัด
7. นายนิวัตร  เหลืองศิริเธียร
8. นายบันดาล  พูลเพิ่ม
9. นายประพาธ  เฮงมีชัย
10. นายปัณนวัฒน์  มณฑาทิพย์
11. นายพงษ์ศิริ  แก้วบาง
12. นางสาวพรรณนารา  ขุนภักดี
13. นางสาวภาจริน  มากมา
14. นายสาริต  เลิศสิทธิชัย
15. นายสุรพล  สังข์สอง
16. นางสาวหงส์สุดา  บุญทา
17. นายอดิศักดิ์  ไข่ทอง
18. นายอัษฎากานต์  ทานน้ำ
19. นายเกริกชัย  ชินจันทึก
20. นายเกียรติศักดิ์  ชาวส้าน
 
1. นางกานดา  พรมมา
2. นางจรรยา  วัฒนศัพท์
3. นายสุรัตน์  แสงศรีนวล
4. นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย
5. นายเชน  โพธิ์ศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงเปี่ยมสุข  อินทรโชติ
 
1. นางสาวขวัญจิต  ทิพย์พยัคฆ์กร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาวไอริน  สัจจะเจริญวงศ์
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายชญานนท์  โพธิ์อ่อน
2. เด็กหญิงณภัทร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ช่างทอง
2. นางแน่งน้อย  อุตมอ่าง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นายรชต  รอดปั้น
2. นางสาวสรีรา  จันทร์แสงศรี
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  คำภา
2. นางสาวเพ็ญศรี  แสงพรม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวฉัตราภรณ์  พระไชยบุญ
2. นางสาวปพิชญา  พวงมะณี
3. นางสาวพัชรพร  ขจรไพร
4. นางสาวพิมพ์ชนก  บางทับ
5. นางสาวมุทิตา  เสริมศรี
6. นางสาวลัดดาวัลย์  วิปัสสะ
7. นางสาววาสนา  คงเมือง
8. นางสาววิลาสินี  ปิทบแสง
9. นางสาวเบษจมาศ  รอดภัย
10. นางสาวเปมิกา  แก่นจันทร์
 
1. นายศุภชัย  สีมาขจร
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกัลปังหา  มั่งพรม
2. นางสาวณัฐชยา  ธิกะ
3. นางสาวนภสร  คุ่ยต่วน
4. นางสาวนันทิตา  ภูเดช
5. นางสาวปพิชญา  พัวพันธุ์
6. นางสาวปาณฉัตร  เหลืองสมใจ
7. นางสาวปารมี  ปิ่นสุข
8. นางสาวปิยกมล  อัตตะชีวะ
9. นายรติ  เอี่ยมเพชร
10. นางสาววรรณทิพ  แก้วจันทร์
11. เด็กหญิงวริศรา  นาคแก้ว
12. เด็กหญิงศศิชาพร  หนันอุทา
13. นายศุภณัฐ  ศุภสาร
14. นางสาวอาทิตยา  ประหยัดจิตร
15. นางสาวอินทิรา  บุญสวน
 
1. นายธรรมศักดิ์  ปิ่นสุข
2. นางปิยานันท์  ปิ่นสุข
3. นายสุทธิพงค์  เทียนสีม่วง
4. นางแววดาว  ชูสกุล
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ประกอบเพ็ชร
2. เด็กหญิงพัชริดา  แก้วมา
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  พรหมมา
 
1. นางปิยานันท์  ปิ่นสุข
2. นางแววดาว  ชูสกุล
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. นางสาวกัญชริญา  ลาภธนวงศ์
2. นายปิยวุฒิ   พัฒนศัมพร
3. นายพีรวัส  รามสูต
 
1. นายจุมพล  ชาอุ่น
2. นายดุรงค์ฤทธิ์  หุ่นทอง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พัฒนาวุฒิวงศ์
2. เด็กหญิงปิยธัญสิริ  นาวิชา
 
1. นายวีรชัย  ทองงามขำ
2. นายเฉลิมพล  อุ่นทุไร
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวศกลวรรณ  นากอ้น
2. นางสาวโยษิตา  บุญนิ่ม
 
1. นางกุลชา  ศีลกุล
2. นางสุมาลี  บัวบาง
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายจาตุรนต์  บรรจงสวัสดิ์
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายชัชพล  ทองอยู่
 
1. นายวินัย  ทองอยู่
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงจามจุรี  เพียซ้าย
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวศุภลักษณ์  สมจิตร
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  แซ่คำ
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวเสาวนีย์  วาสนาวณิช
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญนะ
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นายสุทิน  ชัยบุตร
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โหม่งพุฒ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนสาตร์
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์พิลา
2. นายสาคร  พิมพ์สิงห์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปราชษณะ  รอดน้อย
 
1. นายธวัช  นาดี
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวขวัญกมล  สีใส
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  โลกไพศาล
2. เด็กชายอาทิตย์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. เด็กชายเยีย  แซ่สง
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายชัยยะ  สักลอ
2. นายทศวรรษ  แซ่ลี
3. นายอนุพงษ์  แซ่หยาง
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พวงสมบัติ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรชัย 1. นางสาวจารุจิรัฐ  สารีมูล
 
1. นางไพรินทร์  วลีเรืองรอง
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 1. นางสาวลัดดาวัลย์  เสงี่ยมพันธ์
 
1. นายโชคชัย  ชัยประเสริฐ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรชัย 1. เด็กหญิงกัญธิมา  หมู่แก้ว
 
1. นางไพรินทร์  วลีเรืองรอง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงพิณเฌอฟ้า  สุวรรณกนิษฐ์
 
1. นางกฤตยวรรณ  เกษแก้ว
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายภานุกร  รักกลิ่น
 
1. นางกฤตยวรรณ  เกษแก้ว
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวจันทิมา  คำดี
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรชัย 1. นางสาวกมลพรรณ  สมบัติศรี
2. เด็กหญิงกัญธิมา  หมู่แก้ว
3. เด็กหญิงกีรติรักษ์  สืบสิงห์
4. นางสาวจารุจิรัฐ  สารีมูล
5. นางสาวณภัทรา  ดิษฐเจริญ
6. นายณัฐวุฒิ  ศรีสมร
7. นายธนวัฒน์  เพชรดำรงสกุล
8. นางสาวปภัสสวรรณ  จันทร์คำ
9. เด็กหญิงพรรณิการ์  แหยมน้อย
10. นางสาวพฤตยพร  เทียรทอง
11. นางสาวมนต์ณัฐกฤตา  กุยเกีย
12. นางสาววรรณภา  มีแสง
13. นางสาวศิริพร  พรหมลัทธิ์
14. เด็กหญิงสุดปลายฟ้า  แก้วดวงดี
15. นางสาวเมทิญา  อินทร์ศรี
 
1. นายธีระพล  คำคูณ
2. นายศรัณย์  เหล่านภาพร
3. นางสาวอมรรัตน์  จำปาเงิน
4. นางไพรินทร์  วลีเรืองรอง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  มนตรี
2. นางสาวกัญญารัตน์  ถมยา
3. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วงษ์สุธรรม
4. นางสาวกานดา  ดาปาน
5. นายณัฐพงศ์  รักษาภักดี
6. นายณัฐพล  สังข์นุช
7. นายธดากรณ์  แก้วสมบูรณ์
8. เด็กชายธนวันต์  บัวชุมพล
9. นายธนากร  พาอินทร์
10. นายธนาชัย  บุญรัตน์
11. นายนฤชา  สีหะวงษ์
12. เด็กชายนฤชา  รัศมี
13. นางสาวนฤมล  ลอมโมลา
14. นายนิธิกร  วิสุทธิวงค์
15. เด็กหญิงปาริฉัตร  เที่ยงรอด
16. เด็กหญิงปาลิดา  พูลพั่ว
17. นางสาวพรรณิภา  โสประดิษฐ์
18. นางสาวพาริดา  วานิชย์เจริญ
19. นางสาวภัณฑิรา  ปัญญาคำ
20. เด็กชายภานุพงศ์  นาคพิน
21. นางสาวมัตติมา  เชื้อเมืองพาน
22. นางสาววรดา  ปั้นจู
23. เด็กชายวัชรพงศ์  ทาสีเพชร
24. นายวิทยาธรณ์  เทพาพิน
25. เด็กหญิงวิภาวี  อินดีคำ
26. เด็กชายวิรัตน์  โปร่งฟ้า
27. นายวีระยุทธ  จันทร์แก้ว
28. นายวุฒิชัย  พิเศษฤทธิ์
29. เด็กชายวุฒิชัย  จันทชาติ
30. นายศุภมิตร  นารี
31. นายศุภโชค  ชมภู
32. เด็กชายสถาพร  ทองจันทร์
33. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  หินหาด
34. นางสาวสุพัตรา  กันตะบุตร
35. นางสาวสุวนันท์  สุภรัตน์
36. เด็กชายอดิศักดิ์  โตผา
37. เด็กชายอนุพงษ์  จันทะนาม
38. นายอนุภัทร  บุญมาพิลา
39. นายอภินันท์  บุคำ
40. นายเทิดเกียรติ  องค์อาจ
 
1. นางชรอยวรรณ  ประเสริฐผล
2. นางสาวณปพร  ตรียันต์
3. นายปรัชญา  ประเสริฐผล
4. นางลำดวน  ปั้นจู
5. นางสงการย์  ดำชม
6. นายอนุ  แหยมแก้ว
7. นายอัครวัฒน์  ประเสริฐผล
8. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายไชยเชษฐ์  ฉ่ำเกตุ
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นายธนพล  คุ้มภัย
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทร์สิงห์ทอง
 
1. นายบัญชา  อเนกะเวียง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ถมยา
 
1. นางสงกรานต์  ดำชม
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายคงกระพัน  คงด้วง
 
1. นายเฉลิมชัย  จักรศรี
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายมานพ  อยู่เย็น
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงดวงกมล  เทียมหลี
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวศิริธร  อินทร์เทศ
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายอรรควัฒน์  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวประสพพร  สมจันทร์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายจักริน  กวางแก้ว
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติพิทยา 1. เด็กหญิงอรทัย  ตุรงค์เรือง
 
1. นายอิศรา  บัณฑิตย์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวรัชนีกร  จันทร์ชม
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายอภินันท์  บุคำ
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายดารุวัฒน์  ขำเอี่ยม
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  เพลงวงศ์
 
1. นางสาวธัญวรรณ  จันทร์อ่อน
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวปรียานุช  ภักดีกิจรุ่งเรือง
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
89 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ชูรัตน์
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  ถาพันธุ์
3. เด็กชายกันตภณ  บำรุงกุลวัฒน์
4. นางสาวจิตติภักดิ์  จิตรสำราญ
5. เด็กหญิงชนิตา  ไทยชำนะ
6. เด็กหญิงชมพูนุช  ปิตธวัชชัย
7. เด็กชายณัฐนน  ทรงสวัสดิ์วงศ์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  เวชบุล
9. เด็กชายธนดล  ละดาดก
10. เด็กหญิงธนวรรณ  สุริชัย
11. เด็กหญิงธิดาวดี  สุขสวัสดิ์
12. เด็กหญิงนลินทิพย์  รุ่งชาญวณิชย์
13. เด็กหญิงบุษรินทร์  วิทยารังสิกุล
14. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วงศ์คุณาศานติ
15. เด็กชายปภพ  สมประสงค์
16. เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญประเสริฐ
17. เด็กชายพระนาย  ศรีมูล
18. เด็กชายพลวัตธ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
19. เด็กชายพัฒรเศรษฐ์  ปัญญาศุภโชติ
20. เด็กหญิงพิชชานุช  พันธ์น้อย
21. เด็กหญิงภคพร  กุลเศรษฐโสภณ
22. เด็กหญิงภัคพร  คำสนิท
23. เด็กหญิงรินลดา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
24. เด็กชายวัชเรศวร  ประพันธ์พัฒน์
25. เด็กหญิงวิชิดา  เคารพ
26. เด็กชายวิศวะ  ทิพกรณ์
27. เด็กหญิงศุภากร  แสงทอง
28. เด็กชายสุวิศิษฏ์  สิอิ้น
29. เด็กหญิงอรรญา  เงางาม
30. นางสาวอรวิภา  สุริยะภา
31. เด็กหญิงอัญชนา  แสงน้อย
32. เด็กหญิงเมทินี  กลิ่นอบเชย
 
1. นายจุมพล  เพิ่มสิน
2. นายชลัชนัย  ซื่อเกียรติขจร
3. นางสาวประสพพร  สมจันทร์
4. นางสาวยุพา  พะตะวงศ์
5. นางศิริวรรณ  ม่วงไม้
6. นางสาวสาวิตรี  ฐิติเบญจพล
7. นางสุพัตรา  ปัญญา
8. นายอมร  กิจเจริญ
 
90 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกรกฤตยา  อัตตพงษ์
2. นายกาจบดินทร์  ตรีเหลา
3. นางสาวกานต์ธิดา  แสนเสนา
4. นายจิรกิตติ์  ธาติ
5. นายจีระศักดิ์  ศรีเสน
6. นายชญานนท์  ขำสุข
7. นางสาวชนกนันท์  โกบุตร
8. นางสาวชลิตา  เวคะวากยานนท์
9. นางสาวชัชฎาพร  ไกรสิงห์
10. นายณัชพล  เลิศกระจ่างจินดา
11. นายณัฐนนท์  สุทธิอำนวยกูล
12. นายณัฐภัทร  สมบูรณ์เอนก
13. นายธนพล  ปิระกะ
14. นางสาวธัญจิรา  บุตรา
15. นางสาวนิภา  แซ่หลี
16. นายบุญชัย  สาระสิทธิ์
17. นางสาวปนัสยา  คำพู
18. นางสาวปารมี  เชยวัดเกาะ
19. นางสาวฝากฝัน  พันธุ์พิทย์ฺแพทย์
20. นางสาวพรปวีน์  วัดสิงห์
21. นางสาวพรรณทิภา  ศิริสมบูรณ์
22. นางสาวพรสุดา  บุญคำ
23. นางสาวพันธิตรา  แมลงภู่
24. นางสาวภคมน  นิ่มน้อย
25. นางสาวมณฑิรา  สว่างแจ้ง
26. นางสาวยวิษฐา  ศรีสังข์
27. นางสาวยุพา  แซ่หว้า
28. เด็กหญิงรุจนี  บุญเยีย
29. นางสาววรางคณา  พรหมเมือง
30. นายวัชรวุธ  ประทุม
31. นายวุฒิพงษ์  อุดมรัตนศิล
32. นายศุภชัย  นพสุวรรณ
33. นายศุภดิตถ์  อัศวสัมฤทธิ์
34. นายสมภพ  ศิริถาพร
35. นางสาวสรัสนันท์  สุขชื่น
36. นายสิรวิชญ์  แก้วดวงดี
37. นางสาวสุพรรษา  คำเพลิง
38. นางสาวอัญชลี  ฤทธิ์เนติกุล
39. นายอานุภาพ  อ.สาพานิช
40. นางสาวเสาวลักษณ์  มิไพทูล
 
1. นายจุมพล  เพิ่มสิน
2. นายชลัชนัย  ซื่อเกียรติขจร
3. นางสาวประสพพร  สมจันทร์
4. นางสาวยุพา  พะตะวงศ์
5. นางศิริวรรณ  ม่วงไม้
6. นางสาวสาวิตรี  ฐิติเบญจพล
7. นางสุพัตรา  ปัญญา
8. นายอมร  กิจเจริญ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายขวัญเขตต์  วัฒนสิงห์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขสุวรรณ
3. เด็กหญิงธาริษา  ทองคำสุก
4. เด็กชายราชศักดิ์   เชื้อบุญมี
5. เด็กชายวงศกร  เย็นใจ
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โสภา
7. เด็กชายศิวพงษ์  บุญทรง
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  คงสุข
9. เด็กหญิงอังศุธร  มิตรศรีสาย
10. เด็กหญิงเบญญารัตน์  ทับทิม
 
1. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
2. นายบุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
3. นายมานพ  หลายเจริญ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายกฤษดา  แดงวิจิตร
2. นายชัชชัย  พันธ์อุ่น
3. นายทรงพล  ศรีศักดา
4. นายธนชัย  ศรีมุข
5. นางสาวธรรมสรณ์  พรหมบุญ
6. นางสาวปพิชญา  สุขสมบูรณ์
7. นางสาววรญา  กองแก้วจินดา
8. นางสาวศิริลักษณ์  เสนสร
9. นางสาวสวรรยา  หอมวงศ์
10. นายสุรศักดิ์  เชื้อขาวพิมพ์
 
1. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
2. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
3. นายมานพ  หลายเจริญ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจง  แซ่เฮอร์
2. เด็กหญิงชง  แซ่สง
3. นางสาวปวีณา  แซ่สง
4. นางสาววินิจพร  แซ่พ่าน
5. นางสาวศรีจันทร์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
6. เด็กหญิงศิริกานต์  คงปราโมทย์
 
1. นายมลตรี  พลรักษา
 
94 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  ไชยเสน
2. นางสาวชนากานต์  ประถมบุตร
3. นางสาวนัทวัน  บรรดิษฐ์
4. นางสาวน้ำฝน  ลุ้นอุไร
5. นางสาวภัสราภรณ์  รอบรู้
6. นางสาวสุนิสา  ลือลั่น
 
1. นายวุฒิัชัย  ลาจันนนท์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงชวัลลักาณ์  นูสา
2. เด็กหญิงฐิติภา  รื่นลาภะ
3. เด็กหญิงฐิติมา  รื่นลาภะ
4. เด็กหญิงณริษา  สิงห์พันธุ์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟ้าครอบ
6. เด็กหญิงวริศรา  พงษ์ประยูร
7. เด็กหญิงวฤนดา  คมขัน
8. เด็กหญิงสมัชญา  ทองคำสุข
9. เด็กหญิงเบญญาภา  เจียรพงศ์ไพศาล
 
1. นางสาวณัฐธิตรา  ใสหนองเป็ด
2. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
3. นายสมคิด  เสาองค์
4. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. นางสาวกฤษณา  ผาบัวจร
2. นางสาวชุติกาญจน์  แดนเมือง
3. นางสาวนฤมล  โภคะ
4. นางสาวพิกุลทอง  เชื่อเมืองแสน
5. นางสาววรรณิศา  แสนพรม
6. นางสาววันเพ็ญ  เพ็งเกตุ
7. นางสาวอัญชลี  ตีสระ
8. นางสาวเพชรวรินทร  เนตรแสงสี
 
1. นางนัฐพร  ชาวด่าน
2. นายเนตร  บุญฟอง
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จันแจ้งใจ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สะตางาม
3. เด็กหญิงนภสร  ศรีวิชัย
4. เด็กหญิงนันทกานต์  เทียมยอด
5. เด็กหญิงปนัดดา  ยังดี
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรมแสง
7. เด็กหญิงสถาพร  ขีดวัน
8. เด็กหญิงอรวรรณ  คัพทัพ
 
1. นายธีระพงษ์  เพชรบูรณิน
2. นางสุรีย์วรรณ  จันทร์เกษม
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีกำ
2. นางสาวกรองทอง  ยิ้มสรวล
3. นางสาวจรรญา  นันทะสาร
4. นางสาวพรพิมล  สุขสุวาสดิ์
5. นางสาวพัชรินทร์  อินอิ่ม
6. นางสาวรุจิรา  ทรัพย์เมฆ
7. นางสาววิชดา  พิมจันทร์
8. นางสาวสนธยา  สังข์ทอง
9. นางสาวสุวิชาดา  อ่องยิ่ง
10. นางสาวสโรชา  สาลี
11. นางสาวอัญชลี  กันหะกะลิน
12. นางสาวไพริน  ไพรภิบาน
 
1. นางชรอยวรรณ  ประเสริฐผล
2. นางนางพิรุณทอง  ชินบุตร
3. นางลำดวน  ปั้นจู
4. นางสงการต์  ดำชม
5. นางสาวสุภาพร  แสงอ่อน
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายกิตติศักดิ์  นามสา
2. นางสาวจีรวรรณ  น้อยคูณ
3. นายวยากรณ์  ขุนคำ
4. นายวัชพร  คำแป้น
5. นายวิทสันต์  ก่ำชัยภูมิ
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  การุณบริรักษ์
2. เด็กชายอนุสรณ์  แซ่เถา
3. เด็กชายเชาวฤทธิ์  แซ่หลี
 
1. นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา
2. นางสาวนภา  วงค์สิงห์แก้ว
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  พรหมบุญ
2. นายสุทิน  จันทร์คำ
3. นายอนุรักษ์  เส็งเกลี้ยง
 
1. นายจุมพล  ชาอุ่น
2. นางชฎารัตน์  คำวิเศษ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. เด็กชายคงเพชร  แก้วใหม่
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สมจิตร
3. เด็กชายสุชาติ  แสนศึก
 
1. นางพวงเพ็ญ  จิตหมั่น
2. นายวิมล  จิตหมั่น
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวจินดา  แซ่ลี
2. นางสาวชนากานต์  ผานิล
3. นางสาวศรีเพ็ญ  แซ่หว้า
 
1. นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา
2. นางพรทิภา  ขันบุญ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  โสมาสี
2. เด็กหญิงปนัดดา  นุสุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงปิยะนุช  โสมาสี
4. เด็กหญิงรจนา  อินตอน
5. เด็กหญิงวิภาภรณ์  แก้วช้าง
6. เด็กหญิงอัชศรวณีย์  ตรีถัน
 
1. นางทวีวรรณ์  สุงข์พยุง
2. นางนฤมล  มหาราช
3. นางสงการย์  ดำชม
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายดนัย  คำนิล
2. นายประสิทธิ์  กัลโยธิน
3. นางสาวพิลัยพรรณ  เสน่ห์รอด
4. นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กเพชร
5. นายเดชา  อินบัวทอง
6. นางสาวแจ่มจันทร์  มายาต
 
1. นางวรนุช  กระทู้
2. นางศิริธร  จำปาวงษ์
3. นายโยธา  เกษามูล
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายบุศยากร  กองพล
2. เด็กหญิงปภาวี  วงศ์ทะกัน
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ดอกไม้ทอง
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นายอรรถวิทย์  พินิจนัย
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกัลยา  อ่อนแปล
2. นางสาวอรวรรณ  สีนาค
3. นางสาวอัจฉรียา  พรหมเศรณี
 
1. นางสมบูรณ์  อาจหาญ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เข้าฝ้าย
2. เด็กหญิงณัฐธินันท์  ศรีสมโภชน์
3. เด็กหญิงสุนันทา  ธนะด้วง
 
1. นายรักษพล  ซิตูมปูน
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวกษิตินาถ  ศักดิ์นุกูล
2. นางสาวภานุมาส  จันเพ็ชร
3. นายอภิสิทธิ์  ด้วงขาว
 
1. นายรักษพล  ซิตูมปูน
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกัลยากร  หมอนทอง
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ศิวาภรณ์
3. เด็กหญิงศิรดา  อ่าวสมบัติกุล
 
1. นางจันทิมา  ภาวศุทธิกุล
2. นางบุษบา  กวางแก้ว
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวชนาภา  ดีโส
2. นางสาววิลาวัณย์  มั่นทอง
3. นางสาวศิริรัตน์  ยอดคำ
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นางสาวสุพัชราวดี  ไกรโชค
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่เฮอ
2. เด็กหญิงรมณีย์  คำกิ้ง
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  โรจน์แสงสิทธิกุล
 
1. นางปฤษณา  สงนุ้ย
2. นางสิริมา  เบ้าสกุล
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. นางสาวดวงฤทัย  รอดเงิน
2. นายปฏิภาณ  จันเวิน
3. นางสาวพิมพ์พรรณ  งามสุพรม
 
1. นางพรทิพย์  ศรีเมือง
2. นายอนุพงษ์  จอมเพ็ง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงนฤมน  แซ่เถา
2. เด็กหญิงสุขใจ  แซ่ลี
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ญาติพิพัฒน์
 
1. นางปฤษณา  สงนุ้ย
2. นางสาวโสภี  เปี้ยจันทึก
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรชัย 1. นางสาววราภรณ์  ทองยัง
2. นางสาวศันสนีย์  อินวาทย์
3. นางสาวเจนจิรา  พรมด่วน
 
1. นายกันตวิชญ์  กองแคน
2. นางไพรินทร์  วลีเรืองรอง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกันตยา  มัวมั่นคงพาณิชย์
2. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงยุวดี  แซ่สง
 
1. นายจำรัส  ศรีเมือง
2. นางลำเพ็ญ  ดอกไม้
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสุนิตรา  สีทำมา
2. นางสาวสุภัสสรา  ณ วิเชียร
3. นายโยธิน  ธรรมยศ
 
1. นางสาวดรุณี  ศรีอินทร์
2. นางพันธุ์ทิพย์  ชำนาญพันธ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงพชรัคร์  ไชยมี
2. เด็กหญิงเมธาริณ  สหเมธาพัฒน์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กันมา
2. เด็กชายอรรคพล  นาคปานเสือ
 
1. นายประทวน  จอมใจ
2. นายสมคิด  บุญสิงห์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวนรมน  โตสงวน
2. นางสาวนัยนา  คุณอาสา
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วประสงค์
2. เด็กชายเสกสรร  แซ่ลี
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นางวาสนา  สมใจ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นายนนทวรรธน์  ปัญญาประทีป
2. นายรัฐพงศ์  บวรศักดิ์สุนทร
 
1. นางสาวลัทธพรรณ  แท่นงาม
2. นางอรทัย  พรมคง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เชาวน์วิเชียร
2. เด็กหญิงแสงดาว  แซ่เถา
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นางวาสนา  สมใจ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายรัฐพงศ์  บุญกาวิน
2. นายวทัญญู  เพชรป้อ
 
1. นางนาจรี  รามศิริ
2. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  เมืองพรวน
2. เด็กชายเจษฎา  คำแก้ว
 
1. นางวรรณนิภา  บุญเรือน
2. นางแววตา  โค้วประเสริฐ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 1. นายทิณกร  ซินแสน
2. นางสาวโชติลักษณ์  คลาดแคล้ว
 
1. นายกิติพงษ์  ฟากเซ
2. นางสาวนิภาพันธ์  ชัยโฉม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายปิยะ  แสนยากุล
2. นางสาวอรจิรา  ปัตซา
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นางวาสนา  สมใจ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสุภคินี  ศรีวิลัย
2. นายเนติ  จันทร์แสง
 
1. นางวรรณนิภา  บุญเรือนฃ
2. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายณัชวิชญ์  เลิศนันทวิเชียร
2. เด็กชายทิวัฒถ์  ศรีชามก
3. เด็กชายเอื้อ  อุ่นปฏิชัย
 
1. นางนาจรี  รามศิริ
2. นายสมคิด  บุญสิงห์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกวิสรา  แซ่โค้ว
2. นางสาวขวัญจิรา  แสงเหม่
3. นางสาวสุรภา  ห้อยพิกุล
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายกษิดิ์เดช  จบสันจร
2. นายนนทรัฐ  ทองชุม
 
1. นายประทวน  จอมใจ
2. นางแววตา  โค้วประเสริฐ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  ศรีสุธรรม
2. เด็กชายธเนศพล  อัศวธีรากุล
3. เด็กชายสัณห์พิชญ์  กัปตพล
 
1. นางนาจรี  รามศิริ
2. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายกัลป์สิทธิ์  โพธิมาศ
2. นายกิตตินนท์  ทับแย้ม
3. นายวรเนตร  ชุ่มหมื่นไวย์
 
1. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
2. นางแววตา  โค้วประเสริฐ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินพิทยาคม 1. เด็กชายคนิสน์ศร  ครุฑสาย
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ศรีจันทร์
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สินไชย
 
1. นายคมสัน  วงศ์วิเศษ
2. นางมัลลิกา  เจียมประเสริฐ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินพิทยาคม 1. นายคุณากร  มีสี
2. นายสุรเชษฐ์  แพงไธสง
3. นายสุวัฒน์  ยศแก้ว
 
1. นายคมสัน  วงศ์วิเศษ
2. นางพูลทรัพย์  วงศ์วิเศษ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายภูริทัต  ชิดใจ
2. นายวรินทร  ค้อทอง
3. นายสมพร  พลไพร
4. นายอภินันท์  อู่สุวรรณทิม
 
1. นายกิตติศักดิ์  ต๋าระ
2. นายอรรถวิทย์  พินิจนัย
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังแก้ว
 
1. นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายปฐมพงษ์  โฉมอุปฮาด
 
1. นางพนิดา  เสนามนตรี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายธนดล  ว่องวัฒนาศานติ
 
1. นางภัสนันท์  เง่าทุ่ม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาวจิรัชยา  เมธาสุวภัทร
 
1. นางสาวดนยา  พิบูลนครินทร์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงทยิดา  คุ่ยต่วน
 
1. นางเยาวนาถ  ปลื้มบุญ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวภัสสุดา  บัวละออ
 
1. นางสุภาพ  สุพรรณกลาง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฐวดี  หมื่นอนันต์
 
1. นางกุลหญิง  วงศ์ศีลธรรม
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสุชาดา  วิเศษกุลพรหม
 
1. นางอัมพร  ฉัตรวิโรจน์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายธเนศ  จันทพยัคฆ์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ตันติบูล
3. เด็กหญิงสุชานันท์  เปี่ยมศิริ
4. เด็กหญิงสุภัสสรา  มงคลการ
5. เด็กหญิงเมจิรา  พันธุ์นายม
 
1. MissSaqera  Kokayi
2. นางสาวชวนพิศ  จบคุ้ม
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นางสาวณิชากร  อุ้ยเจริญ
2. นายธนากร  พาอินทร์
3. นางสาวนฤมล  สุขสีทา
4. นายศรัณธร  สุทธิ
5. นางสาวศศิธร  ศรีพรม
 
1. นายกิตติพงษ์  พัดพ่วง
2. นางสาวจิราวรรณ  สิริอารีย์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวบุญรัตน์  นิวาศะบุตร
 
1. นางสมจันทร์  หลายเจริญ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนัญธร  ทิพราช
 
1. MissYang  Lan
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวอัจฉราพรรณ  สงพูล
 
1. MissYang Li   Juan
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายวีรภัทร  เมืองแพน
 
1. นายกิตติพงษ์  พัดพ่วง
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นายธเนศพล  สายคำดี
 
1. นายกิตติพงษ์  พัดพ่วง
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ถาแยง
2. เด็กหญิงสทารัชว์  พิสุทธิโกศล
 
1. นางดวงฤทัย  สีวัน
2. นางภูมิใจ  อินทพรโสภิต
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาวจรัสพร  บุญญะวัด
2. นางสาวมัณฑนา  เหมะสถล
 
1. นางดวงฤทัย  กันเกียว
2. นางศิริวรรณ  ม่วงไม้
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธนากร  ชูชีพ
2. เด็กชายธีรภัทร  อินทร์สังข์
3. เด็กชายนพดล  มาตา
4. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วเพียร
5. เด็กชายวสันต์  วันยศ
6. เด็กชายวัชรพงษ์  อุ่นแก้ว
7. เด็กชายศตวรรษ  ชาติชำนาญ
8. เด็กชายศรชัย  สายโส
 
1. นายธวัช  นาดี
2. นายประจักษ์  ด้วงมูล
3. นายวันดี  กุมภาพันธ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นายกิตติพันธ์  สิงห์พา
2. นายจักรกฤษณ์  ซ้ายรักษา
3. นายธนาธร  อยู่เสดียง
4. นายนัทธพงษ์  นามโคตร
5. นายภานุวัฒน์  ศรีบุญเรือง
6. นายวีรภัทร  บุญมาก
 
1. นายมนัส  ศรีศักดิ์
2. นายสุวรรณ์  ฟักผล
3. นายเรียง  ตันยศ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาว บุษกร  สวัสดิ์จิตร
2. นางสาวกนกพร  แสงสว่าง
3. นางสาวณัฏฐา  แก้วจีน
4. นางสาวธันยพร  เปล่งวรรณ
5. นางสาวพิชญาภา  ปรีชาวุฒิ
6. นางสาวศิรินภา  มีทอง
7. นางสาวสุธิตา  ศรีโสภา
8. นางสาวสุริตา  เสนจอม
9. นางสาวเจนนภา  ไชยมง
10. เด็กหญิงเพชรวดี  ยวงไชสงค์
 
1. นางสาวพรรัตน์  ศิลกุล
2. นางอารีรัตน์  สายแก้วมา
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทับทิม
2. เด็กหญิงกานดา  อาจสว่าง
3. นางสาวจิตกร  ทองปลิว
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จุรัญยา
5. เด็กหญิงลลิตา  บุญช่วยแล้ว
 
1. นางนันทพร  ยอดพันคำ
2. นางเกื้อกูล  เพชรนา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวภาวิดา  ร้อยศรี
2. นางสาววิไลพร  จันลาสี
3. นางสาววีรวรรณ  อุ่นแก้ว
4. นางสาวสุนันทา  ชื่นผล
5. นางสาวอรอุมา  สุขกล้า
 
1. นางนันทพร  ยอดพันคำ
2. นางเกื้อกูล  เพชรนา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาภา  แสงเลื่อม
2. เด็กหญิงธนัชนันท์  ขวัญมุข
3. เด็กหญิงพลอยพิน  ชัยเลิศ
 
1. นางรัชดา  ผากุล
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายธนกฤต  ผาบัว
2. นายธีรยุทธ  วงศ์พันคำ
3. นางสาวบุญญาดา  วงศ์บุญมั่น
 
1. นายเพลินพิศ  แย้มสันต์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงฌัลลิกา  จันทร์เจริญกิจ
2. เด็กหญิงพิมมาตา  หาญยากรณ์
3. เด็กหญิงวิชญา  เคารพ
 
1. นางกชพร  ขันทะเสน
2. นางสาวสุภาพร  ทวีอาชา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แนวคำดี
2. นายสุรวุฒิ  วุฒิภัทราภิวัฒน์
 
1. นางพัชรินทร์  โลหะบาล
2. นางราตรี  จันทร์อำไพ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเจริญ
 
1. นางราตรี  จันทร์อำไพ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกันตนพ  ยิ้มแฟน
2. เด็กชายสุรวิศ  ศรีวิลัย
 
1. นางพัชรา  สมทรัพทร์
2. นางพัชรินทร์  โลหะบาล
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายนฤบดี  โพธิ์ทองงาม
 
1. นายสันติ  สังข์ทอง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงประภัสสร  พรมรักษ์
2. เด็กหญิงอมลกานต์  เหลืองดำรงค์พันธ์
 
1. นางสาวดวงพร  มั่นคงดี
2. นางวรรณภา  บุญแจ้ง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวบัญชนิกา  แก้วก๋อง
 
1. นางวรรณภา  บุญแจ้ง
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปฏิมา  ปั้นแตง
 
1. นางน้ำฝน  ศรีหาวัตร
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวอารยา  พูญทัศน์
 
1. นางพัชรินทร์  โลหะบาล
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีคง
2. เด็กหญิงกฤตยา  จันทประสาร
3. เด็กหญิงกษมาริตา  นกขุนทอง
4. เด็กชายกิตติ  รอดสะกา
5. เด็กหญิงกิ่งกาญ  สรครุป
6. เด็กหญิงจารุพัฒน์  ช่างประโคน
7. เด็กหญิงจินตหรา  งามศรี
8. เด็กชายจิรพล  ศิวิลัย
9. เด็กชายจิรายุทธ  รุ่นเต๊ะ
10. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชมชื่น
11. เด็กชายชนะศักดิ์  พวงนาค
12. เด็กหญิงชลธิชา  สนนอก
13. เด็กหญิงชลธิชา  ลาดเรา
14. เด็กหญิงชลธิชา  พรมใหม
15. เด็กชายชัยพร  ชาญณรงค์
16. เด็กชายชาคริส  โตทอง
17. เด็กชายชาญชล  บุตรเมือง
18. เด็กชายฐานันดร  จุบัน
19. เด็กชายณรงค์กร  อ้นเอน
20. เด็กหญิงณัฐกานต์  หิรัญ
21. เด็กชายณัฐกิตติ์  ต๊ะประจำ
22. เด็กชายณัฐพงศ์  เป้าทอง
23. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วไว
24. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลีรมย์
25. เด็กชายธณศักดิ์  ชมสุข
26. เด็กชายธนรัตน์  อาทิตย์ตั้ง
27. เด็กชายธนากร  จันทร์ป๊อก
28. เด็กชายธนากร  บิกขุนทด
29. เด็กหญิงธันยธรณ์  โป้ทอง
30. เด็กหญิงธิติมา  แสงดานุช
31. เด็กชายนครินทร์  มีแสง
32. เด็กหญิงนรมน  ถิ่นบัวบาน
33. เด็กหญิงนฤภร  กลัดกลีบ
34. เด็กหญิงนิตยา  บุญทา
35. เด็กชายนิติภูมิ  บุญทอง
36. เด็กหญิงนิรชา  สีพัด
37. เด็กชายนุกูล  คำทูล
38. เด็กชายปกรณ์  ขอบปี
39. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วสุวรรณ
40. เด็กหญิงปวีณา  คุ้มดี
41. เด็กหญิงปัทมา  บุญละ
42. เด็กชายปิยะ  ผาหลัก
43. เด็กหญิงผกามาศ  มาสังข์
44. เด็กชายพงศกร  ราชสมบัติ
45. เด็กหญิงพรทิพย์  วิชัยคำ
46. เด็กหญิงพรธิดา  คำเนือง
47. เด็กหญิงพฤษดี  สารีราช
48. เด็กชายพัชรกร  ทับทิมไทย
49. เด็กหญิงพัชรินทร  ลากา
50. เด็กชายพิชิตศักดิ์  ทะสวัสดิ์
51. เด็กหญิงพิสมัย  ดีแจ่ม
52. เด็กหญิงพีระพร  ดีพิมาย
53. เด็กชายภาคภูมิ  นันตา
54. เด็กชายภูตะวัน  สังข์เมือง
55. เด็กชายภูตะวัน  หมื่นอ่อน
56. เด็กชายมงคล  บุศเบ้า
57. เด็กหญิงมานิตา  จันทรอุทัย
58. เด็กหญิงรุ่งนภา  โทบุตร
59. เด็กชายรุ่งโรจน์  ฤทธิ์สุข
60. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สืบสิงห์
61. เด็กหญิงลักษณพร  บิดร
62. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วดู
63. เด็กหญิงวันภา  แก้วปัด
64. นายวิษณุ  ลุนะหา
65. เด็กชายศรฟ้า  คชานันท์
66. เด็กชายศรัณย์  มั่งมี
67. เด็กหญิงศรีรวินทร์  สุทธะ
68. เด็กหญิงศศิณา  อ่อนเอม
69. เด็กหญิงศศิธร  ปันนำ
70. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กงคำ
71. เด็กชายศุภณัฐ  ซองคำ
72. เด็กชายสยาม  อินสม
73. เด็กหญิงสรัญญา  จีนกิ้ม
74. เด็กชายสหัสวรรษ  สายขัด
75. เด็กหญิงสุจิตรา  ตาคำ
76. เด็กชายสุพจน์  บุญมาก
77. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สุริยาอารักษ์
78. เด็กหญิงสุภาพรรณ  เครือเต็ม
79. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เครือเต็ม
80. เด็กชายหัสวรรษ  ดวงแก้ว
81. เด็กชายอดิเทพ  ใจกว้าง
82. เด็กชายอนุชา  เวชกามา
83. เด็กชายอภิสิทธิ์  อำชัยภูมิ
84. เด็กหญิงอรพินท์  แถลงกิจ
85. เด็กหญิงอรอุษา  ทรงงาม
86. เด็กหญิงอังคณา  วิชัยผิน
87. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์โนน
88. เด็กชายเผด็จ  การันต์
89. เด็กชายเอกวัฒน์  มีคำ
90. เด็กหญิงโยษิตา  สายโส
 
1. นางสาวณัชชา  ป้อมสมบูรณ์
2. นางสาวปัทมา  เพ็งไพบูลย์
3. นางพรทิพย์  พรมทอง
4. นางยุพิน  กองสี
5. นายวันดี  กุมภาพันธ์
6. นางวันวิสา  คูไดค์
7. นางสาวอังคณา   สำเภาทอง
8. นางสาวแสงทอง  ศิริรัตน์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกนิษฐา  พรมคำ
2. นางสาวกัณยารัตน์  ทองปุ่น
3. นางสาวกัลยรัตน์  ก้อนทอง
4. เด็กหญิงกัลยากร  ชื่นหทัย
5. เด็กหญิงจรรยพร  กองสอน
6. เด็กหญิงจารุณี  ซาปา
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  ซาปา
8. นางสาวจิตนิภา  ณัฐธันยา
9. นางสาวจิรัฐติกาล  กล่ำสิน
10. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชายหลำ
11. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อินทร์ปาน
12. นางสาวชนากานต์  เทพธีรเชียรชัย
13. นางสาวชนินทร  อุดพ้วย
14. นางสาวชลธิชา  พงษ์เกิดลาภ
15. นายชานน  พลเยี่ยม
16. เด็กหญิงฐิตาภา  พิมทอง
17. นางสาวฐิติมา  แก่นแก้ว
18. นางสาวฑิฆัมพร  สังข์เมือง
19. นางสาวณัฐชา  โสภาเณร
20. นางสาวณัฐณิชา  ฤาชา
21. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ช่างเพ็ง
22. นางสาวดนยา  จันทรอุทัย
23. เด็กชายตันติกร  ยี่ภู่ศรี
24. นายทรงกลด  อุดทา
25. นายทศพล  สงกา
26. เด็กหญิงทักษพร  ปิ่นปั่น
27. นางสาวทัศนาพร  เบ้าชารี
28. นางสาวทิพวรรณ  ภูมิล
29. นายธงชัย  ชินอาจ
30. นางสาวธัญญารัตน์  โยธาธรรม
31. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เข็มชัยภูมิ
32. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ฤทธิ์เดช
33. นางสาวธัญพิชชา  ผลจันทร์
34. นางสาวธัญรดา  ทองยอด
35. นางสาวนพวรรณ  วงค์สารี
36. นางสาวนรีรัตน์  ไพรสิงห์
37. เด็กหญิงนฤมล  ชูรัตน์
38. เด็กหญิงนวรัตน์  สีพัด
39. นางสาวนัฐติยา  ลังสะนา
40. เด็กหญิงนัฐมล  คำกลิ่น
41. นายนิคม  แก้วคง
42. เด็กชายบรรณสรณ์  อินสอน
43. นางสาวประภาภรณ์  นันทา
44. เด็กหญิงปลายฟ้า  เถาคำแก้ว
45. นางสาวปวีณา  มาพุฒ
46. นางสาวปัณฑารีย์  สายสุวรรณ
47. เด็กหญิงปิยดา  มาแก้ว
48. นางสาวปิยภรณ์  สีหาปัญญา
49. นางสาวปิยวรรณ  แกวสุวรรณ
50. นายพงศ์ธร  ยอดอ่อน
51. นางสาวพนารัตน์  จันทร์สุวรรณ
52. นางสาวพรพัชชา  น้อยสถิตย์
53. นางสาวพรรธิปัตย์  ต้อนรับ
54. เด็กหญิงพวงผกา  สุธาอรรถ
55. นายพัสพล  แก้วพวง
56. เด็กหญิงพิมพ์นภา  สารีคำ
57. นายภานุพงค์  เกยเมือง
58. นางสาวมนทกานต์  ทิศหน่อ
59. นางสาวมัณฑนา  คนมาก
60. เด็กหญิงรัญญา  ขาวนาน
61. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญแท่ง
62. นางสาวลักษมณ  ตระการฤทธิ์
63. เด็กหญิงลัลลลิล   บุญทิพย์
64. นางสาววรรณิดา  ขวัญหอม
65. นางสาววรวรรณ  สร้อยมี
66. นายวรวุฒิ  ขวัญนอน
67. นางสาววัชราภรณ์  ช่างหล่อ
68. นายวายุ  ด้วงธรรม
69. นายวิทิต  เพียสนิท
70. นายวิฤทธิ์พล  บุกิ่ง
71. เด็กหญิงวิลาวรรณ  จันทรจิตร
72. เด็กชายวีระชัย  ตันยศ
73. เด็กหญิงศจีพันธ์  โสแสง
74. นางสาวศรัณย์พร  วรรณเอก
75. นางสาวศศิธร  อุณวงศ์
76. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อินทำมา
77. นางสาวศิศิวิมล  ม่วงคำ
78. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จันดัด
79. นางสาวสลิลทิพย์  ขวัญแก้ว
80. นางสาวสายฝน  คำขาว
81. เด็กหญิงสินีนารถ  โฉมอุปฮาด
82. นางสาวสินีนุช  จันทร์สอน
83. เด็กหญิงสิริวิมล  พิศมัย
84. เด็กหญิงสุดารัตน์  เรืองกาทิพย์
85. เด็กหญิงสุธิศา  แก้วพวง
86. นางสาวสุนิดา  เหมรา
87. นางสาวหนึ่งฤทัย  หารไกร
88. นางสาวหัทยา  สีเหลือง
89. เด็กชายอนาวิน  ชูรัตน์
90. เด็กหญิงอนุธิดา  เจริญใจ
91. เด็กหญิงอรอุมา  นาโค
92. นางสาวอรุณญณี  วงษ์สาดี
93. นายอัษฎายุท  รุ่นเต๊ะ
94. นางสาวอารียา  กงอุ่นใจ
95. นางสาวอินทิรา  อินจำปา
96. นางสาวอุไรรัตน์  เหรียญสยาม
97. นางสาวเบญจพร  สิงหะวงค์
98. นางสาวแก้วกาญจน์  แก้วยศ
99. นางสาวโชติกา  ปิยาไพร
100. นางสาวโสริยา  เตาวาน
 
1. นางฉันทนา  นาคสีสุก
2. นางถาวร  เทียนสีม่วง
3. นางสาวปัทมา  เพ็งไพบูลย์
4. นางสาวพรจิตร  เกษามูล
5. นางพรทิพย์  พรมทอง
6. นางสาวพรสุข  ประยูรเพ็ชร
7. นางสาวรังสิมา  อินทนินท์
8. นายวันดี  กุมภาพันธ์
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปิยพงษ์  หนูแก้ว
 
1. นางสาวจีรพร  เนื่องชุมพล
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุภาพ  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  จันทร์มูล
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เกสรบัว
2. เด็กชายนครินทร์  พุทธทา
 
1. นายสุริยา  แซ่กือ
2. นางแสงจันทร์  กางถิ่น
 
175 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวดวงใจ  ทองสุวรรณ
2. นายภัทรกร  ทรายทอง
 
1. นางสาวจงรัก  บุญพุทธ
2. นางอัจฉรา  มาลัยวงค์
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายอาทิตย์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางทิพวรรณ  สู้แค่ชีพ
2. นางปทุมพร  เคนยา
 
177 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายคมกริต  แซ่หว้า
2. เด็กชายชวนก  นามเมือง
3. เด็กชายณรงค์กรณ์  ทองงาม
4. เด็กชายณัฐภัทร  ยุติธรรม
5. เด็กชายทองดี  แซ่หลอ
6. เด็กชายศักดิ์ชัย  กระวีวงศกร
7. เด็กชายสุรชัย  สมพงษ์วิโรจน์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  จันทร์มูล
2. นางสาวพัทยา  แย้มขะมัง
3. นางสุรีรัตน์  อิ่มจันทร์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงเหยอ  แซ่สง
 
1. นางชูศรี  สุทธิเจริญพานิชย์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวอัยรดา  พวงภู่
 
1. นางจีรพร  เนื่องชุมพล